Wet gemeentelijke herindeling van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2006.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-09-2004 t/m heden

Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven:

Aalten

Angerlo

Bathmen

Bergh

Borculo

Deventer

Didam

Dinxperlo

Doetinchem

Eibergen

Gendringen

Gorssel

Groenlo

Hengelo

Hummelo en Keppel

Lichtenvoorde

Lochem

Neede

Ruurlo

Steenderen

Vorden

Warnsveld

Wehl

Wisch

Zelhem

Zevenaar

Zutphen

Artikel 2

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld:

  Aalten

  Berkelland

  Bronckhorst

  Deventer

  Doetinchem

  Groenlo

  Lochem

  Montferland

  Oude IJsselstreek

  Zevenaar

  Zutphen

 • 2 In de onderstaande tabel is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.

Tabel 1. gebiedsbepaling nieuwe gemeenten

Nieuwe gemeente

Bestaande uit de op te heffen gemeenten

Aalten

Aalten

Dinxperlo

Berkelland

Borculo

Eibergen

Neede

Ruurlo

Bronckhorst

Hengelo

Hummelo en Keppel

Steenderen

Vorden

Zelhem

Deventer

Bathmen

Deventer

Doetinchem

Doetinchem

Wehl

Groenlo

Groenlo

Lichtenvoorde

Lochem

Gorssel

Lochem

Montferland

Bergh

Didam

Oude IJsselstreek

Gendringen

Wisch

Zevenaar

Angerlo

Zevenaar

Zutphen

Warnsveld

Zutphen

Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 4

In de onderstaande tabel zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Tabel 2. aanwijzing op te heffen gemeenten

Nieuwe gemeente

Aangewezen op te heffen gemeente

Aalten

Aalten

Berkelland

Eibergen

Bronckhorst

Deventer

Doetinchem

Zelhem

Deventer

Doetinchem

Groenlo

Lichtenvoorde

Lochem

Lochem

Montferland

Bergh

Oude IJsselstreek

Gendringen

Zevenaar

Zevenaar

Zutphen

Zutphen

Artikel 5

In de onderstaande tabel zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Tabel 3. aanwijzing nieuwe gemeenten

Nieuwe gemeente

Bestaande uit de op te heffen gemeenten

Aalten

Aalten

Dinxperlo

Berkelland

Borculo

Eibergen

Neede

Ruurlo

Bronckhorst

Hengelo

Hummelo en Keppel

Steenderen

Vorden

Zelhem

Deventer

Bathmen

Deventer

Doetinchem

Doetinchem

Wehl

Groenlo

Groenlo

Lichtenvoorde

Lochem

Gorssel

Lochem

Montferland

Bergh

Didam

Oude IJsselstreek

Gendringen

Wisch

Zevenaar

Angerlo

Zevenaar

Zutphen

Warnsveld

Zutphen

Artikel 6

 • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten zijn de op te heffen gemeenten belast overeenkomstig de bij artikel 4 behorende tabel.

 • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de gemeenten, die bij deze wet zijn ingesteld.

 • 4 De zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten eindigt in het in het derde lid bedoelde geval gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 8

Advocaten en procureurs die kantoor houden in een gemeente die ingevolge deze wet is overgegaan naar een ander arrondissement, worden door de zorg van de betrokken griffiers ingeschreven bij de rechtbank van het nieuwe arrondissement. De procureurs blijven tot vijf jaren na de datum van herindeling tevens ingeschreven bij de rechtbank van het oude arrondissement. Artikel 61, tweede lid, tweede volzin, van de Advocatenwet blijft buiten toepassing.

Artikel 10

Gedeputeerde staten van Gelderland kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 1 juli 2004

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

Uitgegeven de dertigste augustus 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven