Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving 2004

[Regeling vervallen per 01-09-2005.]
Geldend van 01-09-2004 t/m 31-08-2005

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 juli 2004, Directie Juridische Zaken, nr. TRCJZ/2004/4540, houdende vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 7.2.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Gezien het voorstel van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Aequor;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2005]

Vastgesteld worden de in de bijlage bij deze regeling opgenomen:

  • a. indeling in verplichte deelkwalificaties van een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving;

  • b. deelkwalificaties van een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving die aan externe legitimering zijn onderworpen;

  • c. leerwegen waarin een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving kan worden verzorgd, en

  • d. eindtermen van beroepsopleidingen op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2005]

De bijlage bij deze regeling ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juli 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp

Bijlage

[Vervallen per 01-09-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Terug naar begin van de pagina