Regeling bevoegdheden secretaris-generaal VROM met betrekking tot personeelsaangelegenheden 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 15-07-2004 t/m 31-12-2004

Regeling bevoegdheden secretaris-generaal VROM met betrekking tot personeelsaangelegenheden 2004

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • e. Hoofden van dienst: de directeur-generaal Milieubeheer, de directeur-generaal Wonen de directeur-generaal Ruimte, de directeur-generaal Rijksgebouwendienst, de secretaris-generaal als manager belast met de dagelijkse leiding van de Concernstaf en de Auditdienst, de plaatsvervangend secretaris-generaal als manager belast met de dagelijkse leiding van de Gemeenschappelijke Dienst, de inspecteur-generaal VROM, de directeur van het Ruimtelijk Planbureau;

 • f. Hoofden van de organisatieonderdelen: de directeur Financiële en Economische Zaken, de directeur Personeel Organisatie en ICT, de directeur Concerncommunicatie, de directeur Auditdienst, de directeur VROM-administratiekantoor, de directeur Facilitaire en Informatiedienst, de directeur VROM Advies- en Expertdienst en de directeur Juridische Zaken;

 • g. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister of de staatssecretaris besluiten te nemen of beleidsregels vast te stellen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Aan de secretaris-generaal wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten die verband houden met haar taak, zoals vermeld in het KB van 1988.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Tot de beslissingen op bezwaar die verband houden met haar taak, zoals bedoeld in het eerste lid, behoren in ieder geval beslissingen op bezwaarschriften:

  • a. die zijn gericht tegen besluiten die behoren tot de bevoegdheden van de directeur Personeel, Organisatie en ICT;

  • b. die voortvloeien uit het Besluit Reorganisaties VROM 2001;

  • c. die zijn gericht tegen besluiten op het gebied van personeelsaangelegenheden die niet tot de bevoegdheden van de hoofden van dienst of de hoofden van de Organisatieonderdelen behoren.

 • 3 De secretaris-generaal is niet bevoegd tot het beslissen op bezwaarschriften indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door de minister of staatssecretaris is genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Aan de secretaris-generaal wordt mandaat verleend tot het vaststellen van regels op het gebied van personeelsaangelegenheden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Indien de secretaris-generaal besluiten op grond van in dit besluit toegekende bevoegdheden afdoet, luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

dan wel, voortvloeiend uit de taakverdeling tussen de minister en de staatssecretaris:

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de secretaris-generaal.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

De minister kan de taken en bevoegdheden, genoemd in dit besluit, met onmiddellijke ingang wijzigen of intrekken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling bevoegdheden secretaris-generaal VROM met betrekking tot personeelsaangelegenheden 2004.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die waarop het in de Staatscourant is geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juli 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina