Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2004

[Regeling vervallen per 11-07-2009.]
Geldend van 22-12-2005 t/m 10-07-2009

Besluit van de Minister van Justitie van 1 juli 2004, nr. 5295883/DBZ/04, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van medewerkers van Recreatie Noord-Holland N.V.

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van de directeur ad interim van Recreatie Noord-Holland N.V. van 22 oktober 2003 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Haarlem en de korpschef van de regiopolitie Kennemerland;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 8, zevende lid en artikel 9, van de Politiewet 1993;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

– de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-07-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 11-07-2009]

De personen, werkzaam in de functie van flora- en faunabeheerder in dienst van Recreatie Noord-Holland N.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 11-07-2009]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de provincie Noord-Holland.

Artikel 4

[Vervallen per 11-07-2009]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn functie als flora- en faunabeheerder gebruik maken van handboeien en een korte wapenstok alsmede de pepperspray van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type en een gecertificeerde diensthond.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daadwerkelijk uitgerust met handboeien en een korte wapenstok en de pepperspray nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik en het omgaan met handboeien, korte wapenstok, de pepperspray en de gecertificeerde diensthond.

Artikel 5

[Vervallen per 11-07-2009]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

[Vervallen per 11-07-2009]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Haarlem.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Kennemerland.

Artikel 7

[Vervallen per 11-07-2009]

 • 1 De directeur ad interim van Recreatie Noord-Holland N.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 11-07-2009]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren die in dienst zijn van Recreatie Noord-Holland N.V., worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 11-07-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2004 en vervalt vijf jaar na inwerkingtreding, alsmede met ingang van de dag waarop een of meer aandelen van Recreatie Noord-Holland N.V. worden vervreemd aan een natuurlijke persoon of een private rechtspersoon, die niet voor 100% in overheidshanden is.

Artikel 11

[Vervallen per 11-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juli 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

coördinator buitengewoon opsporingsambtenaar

,

A.A.A.M. Huldy

Terug naar begin van de pagina