Wijzigingsregeling Examenreglement hoofdbrandmeester 1993 en Regeling benoemingseisen examencommissieleden

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 21-07-2004 t/m 30-09-2010

Wijzigingsregeling Examenreglement hoofdbrandmeester 1993 en Regeling benoemingseisen examencommissieleden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 15 van de Brandweerwet 1985;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993.]

Artikel II

[Vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling benoemingseisen examencommissieleden.]

Artikel III

[Vervallen per 01-10-2010]

De eisen gesteld in artikel 20j, sub a, onder 2°, en artikel 20k, sub b, gelden niet gedurende drie jaar na inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IV

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina