Bijdrageregeling CIP en ISC

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 31-08-2006 t/m 30-06-2007

Bijdrageregeling CIP en ISC

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gelet op:

– het Convenant politie 1999;

– de Instellingsregeling Regieraad ICT Politie;

– het ICT-Bestek Politie 2001–2005;

– de statuten van de cooperatie Concern Informatiemanagement Politie en de ICT-Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid;

– het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9;

artikel 7 van de Wet overige BiZa subsidies;

Gehoord de Regieraad ICT Politie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. het ministerie: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • c. de regieraad: de Regieraad ICT Politie, zoals bedoeld in de Instellingsregeling Regieraad ICT Politie (Stcrt. 1999, 234);

 • d. de voorzitter: de voorzitter van de Regieraad

 • e. de coöperaties: de coöperatie Concern Informatiemanagement Politie (CIP) en de ICT-Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid (ISC);

 • f. de korpsen: de politieregio’s en het Korps landelijke politiediensten, zoals bedoeld in artikel 21 respectievelijk artikel 38 van de Politiewet 1993;

 • g. kaderbrief: brief waarin de minister het financiële kader voor de jaarlijkse bijdrage aan de coöperaties bekend maakt en tevens, in aanvulling op het ICT-bestek Politie 2001–2005, de actuele prioriteiten aangeeft, waarmee de coöperaties bij de voorbereiding van hun jaarplan en begroting geacht worden rekening te houden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De coöperaties verstrekken de minister voor 1 januari 2007 hun financiële verantwoording met verslag over de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2006. Deze stukken zijn voorzien van een verklaring en een verslag van bevindingen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en worden door tussenkomst van de voorzitter aan de minister aangeboden. Deze stukken zijn overeenkomstig de statuten van de coöperaties vastgesteld.

 • 2 Binnen drie maanden na ontvangst van de in het tweede lid genoemde stukken stelt de minister de jaarlijkse bijdrage definitief vast en doet hij hiervan mededeling aan de coöperaties door tussenkomst van de voorzitter.

 • 3 De minister kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de bijdrage indien na beoordeling van de stukken bedoeld in het tweede lid, blijkt dat de bijdrage in het betrokken begrotingsjaar niet tot besteding is gekomen volgens de bepalingen in deze regeling, de in bijlage 1 van deze regeling vermelde wet- en regelgeving en de voorwaarden zoals vermeld in de kaderbrief en tussentijds vastgestelde begrotingswijzigingen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De minister kan in een controleprotocol nadere regels stellen aan de reikwijdte van de accountantscontrole en de inhoud van de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

 • 2 Aan ambtenaren van het ministerie wordt door tussenkomst van de voorzitter alle informatie verstrekt die zij noodzakelijk achten. De voorzitter draagt er zorg voor dat de accountant bedoeld in artikel 4, eerste lid, meewerkt aan door of namens de departementale auditdienst van het ministerie in te stellen onderzoek naar de door de accountant verrichte werkzaamheden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Voor zover het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9, de statuten van de coöperaties en deze regeling dat toelaten, is de voor de korpsen geldende wet- en regelgeving zoals vermeld in bijlage 1 bij dit besluit van overeenkomstige toepassing op het financiële beheer en de financiële verslaglegging van de coöperaties.

 • 2 De staat van baten en lasten van de coöperaties wordt indien van toepassing ingedeeld naar de activiteiten projecten, beheer en onderhoud, concernkosten, regieraad en veranderorganisatie.

 • 3 De begroting biedt op hoofdlijnen inzicht in het gehanteerde cost management systeem, met behulp waarvan indien van toepassing bepaalde kosten worden toegerekend aan de activiteiten projecten en beheer en onderhoud.

 • 4 In de kwartaalrapportages wordt bij de onderscheiden activiteiten ingegaan op de technische en financiële realisatie daarvan.

 • 5 In een bijlage bij de begroting en de jaarrekening wordt een specificatie opgenomen van de rekening courant verhouding met de korpsen. Daarin wordt per korps het saldo van de uitstaande vorderingen en schulden, de doorbelaste bijdragen en de betalingen en ontvangsten opgenomen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Deze regeling zal met bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2004

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage 1

[Vervallen per 01-07-2007]

Terug naar begin van de pagina