Instellingsbesluit Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Drachten

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 10-07-2004 t/m 23-12-2008

Instellingsbesluit Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Drachten

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat het luchtvaartterrein Drachten bij besluit van 3 juli 1980, nr. LT/L 23096 is aangewezen;

Overwegende dat bij besluit van 2 maart 2004 (Stcrt. 2004, 53) een geluidszone als bedoeld in artikel 25a van de Luchtvaartwet is vastgesteld voor het luchtvaartterrein Drachten;

Na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alsmede de besturen van de provincie Fryslân en de gemeente Smallingerland;

Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2008]

Er is een Commissie, bedoeld in artikel 28 eerste lid van de Luchtvaartwet, bij het luchtvaartterrein Drachten, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 In de Commissie hebben zitting:

  • a. één vertegenwoordiger van de provincie Fryslân;

  • b. twee vertegenwoordigers van de gemeente Smallingerland, waarvan tenminste één als vertegenwoordiger van in de gemeente woonachtige omwonenden van het luchtvaartterrein kan worden beschouwd;

  • c. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de exploitant van het luchtvaartterrein Drachten;

  • d. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de gebruikers van luchtvaartuigen, welke geregeld op het luchtvaartterrein landen dan wel daarvan opstijgen;

  • e. ten hoogste twee door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan te wijzen vertegenwoordigers;

  • f. één vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;

  • g. één vertegenwoordiger van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De entiteiten als bedoeld in het eerste lid onder a tot en met g, kiezen elk hun vertegenwoordiger(s) en plaatsvervanger(s) en stellen de Minister van Verkeer en Waterstaat hiervan schriftelijk op de hoogte.

 • 3 De Commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Commissie stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar taak.

 • 2 De Commissie stuurt jaarlijks vóór 30 april aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een door de Commissie vastgesteld verslag over de inhoud van haar werkzaamheden en de wijze waarop zij haar taak in het afgelopen kalenderjaar heeft uitgevoerd.

 • 3 De Commissie stelt jaarlijks een begroting vast voor het komende kalenderjaar en zendt deze uiterlijk vóór 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting is bedoeld ter goedkeuring aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 4 De Commissie zendt jaarlijks vóór 30 april van ieder jaar aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een verantwoording over de door haar bestede gelden van het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2008]

De naam van de Commissie luidt: Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Drachten.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina