Besluit geheimhouding diensten, leveringen en werken ten behoeve van werkzaamheden aan het Catshuis

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 10-07-2004 t/m 30-11-2005

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 30 juni 2004, nr. 04M467200, tot geheimhouding van diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, installatie-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan het Catshuis te Den Haag en de daarbij nu en in de toekomst behorende gebouwen en objecten

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Gelet op:

a. artikel 4, tweede lid, van richtlijn nr. 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PbEG L 209);

b. artikel 2, eerste lid, onder b, van richtlijn nr. 93/36/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (PbEG L 199);

c. artikel 4, onder b, van richtlijn nr. 93/37/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (PbEG L 199);

d. de artikelen 6, eerste lid, 11, eerste lid, en 15, eerste lid, van het Besluit overheidsaanbestedingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2005]

Geheim worden verklaard diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, installatie-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan het Catshuis te Den Haag en de op het terrein van het Catshuis bestaande en nog te realiseren gebouwen en objecten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina