Besluit Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg

[Regeling vervallen per 26-08-2017.]
Geldend van 01-08-2017 t/m 25-08-2017

Besluit Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 97 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-08-2017]

Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd ‘Regionaal Historisch Centrum Limburg’ wordt ingesteld en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 26-08-2017]

De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende structurele kosten worden onder aftrek van inkomsten door de minister en de gemeente Maastricht gedragen volgens de verdeling:

rijk € 2.985.000 en gemeente Maastricht € 815.000.

Artikel 3

[Vervallen per 26-08-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina