Wijzigingsbesluit Organisatiebesluit Directoraat-Generaal Wonen 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 15-07-2004 t/m 31-12-2004

Wijzigingsbesluit Organisatiebesluit Directoraat-Generaal Wonen 2004

De Directeur-Generaal Wonen;

Gelet op het Organisatiebesluit van 17 januari 2002 (kenmerk: clp2002004638);

Gelet op het Organisatiebesluit VROM: Hoofdorganisatiestructuur en de inrichting van de Concernstaf, de Gemeenschappelijke Dienst en de Auditdienst;

Gelet op het advies van de Groepsondernemingsraad met betrekking tot de Organisatie- en Formatierapporten in het kader van het reorganisatietraject ZEUS;

Overwegende dat om aan de nieuwe eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering te voldoen binnen het Ministerie van VROM het Gemeenschappelijke Dienstenmodel is ingevoerd en dat dientengevolge alle bedrijfsvoering binnen het Ministerie gemeenschappelijk georganiseerd wordt, waarbij een strikte scheiding geldt tussen de verschillende taken en rollen in de bedrijfsvoering;

Overwegende dat de kaderstelling, de strategie en de control op hoofdlijnen worden ondergebracht bij de Concernstaf en de advisering en de uitvoering bij de Gemeenschappelijke Dienst;

Overwegende dat bij de dienstonderdelen van het Ministerie en bij de directies van de dienstonderdelen respectievelijk Dienstbureaus en Directiebureaus worden opgericht, die zorgdragen voor de benodigde ondersteuning van het management;

Gelet op het overleg met het Departementaal Georganiseerd Overleg d.d. 10 juni 2004;

Besluit:

Paragraaf 1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Onderhavig wijzigingsbesluit ziet slechts op de wijzigingen in de bedrijfsvoering binnen het organisatieonderdeel Directoraat-Generaal Wonen. Het organisatiebesluit van het Directoraat-Generaal Wonen van 17 januari 2002 blijft voor het overige onverkort van kracht.

Paragraaf 2. Bedrijfsvoering

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De bedrijfsvoering van het Directoraat-Generaal Wonen wordt ondergebracht bij het Dienstbureau Directoraat-Generaal Wonen voor zover het de bedrijfsvoering van het Directoraat-Generaal betreft;

 • 2 De bedrijfsvoering van de directies van het Directoraat-Generaal Wonen wordt ondergebracht bij de directiebureaus van de directie Strategie, directie Beleidsontwikkeling, directie Stad en Regio en het bedrijfsbureau van de directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen voor zover het de directies van het Directoraat-Generaal betreft.

Paragraaf 3. Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De doelstelling van de bedrijfsvoeringfuncties bij het Dienstbureau Directoraat-Generaal Wonen en de Directiebureaus van de directie Strategie, directie Beleidsontwikkeling, directie Stad en Regio en het bedrijfsbureau van de directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen betreft:

 • a. De ondersteuning van de manager in diens rol van opdrachtgever naar de Gemeenschappelijke Dienst;

 • b. De eerstelijns advisering, ondersteuning en uitvoering ten aanzien van onderdelen van de bedrijfsvoeringfunctie waarop de manager direct invloed moet kunnen uitoefenen.

Artikel 3.1

[Vervallen per 01-01-2005]

De volgende taken worden ondergebracht bij het Dienstbureau:

 • 1. Advisering van het hoofd van dienst over de ontwikkeling en instandhouding van de bedrijfsvoering in relatie tot de ontwikkelingen in de primaire processen;

 • 2. Eerstelijns advisering en ondersteuning van het hoofd van dienst ten aanzien van planning en control, financiën, personeels- en informatiemanagement;

 • 3. Ondersteuning van het hoofd van dienst in diens rol van opdrachtgever naar de Gemeenschappelijke Dienst.

Artikel 3.2

[Vervallen per 01-01-2005]

De volgende taken worden ondergebracht bij de Directiebureaus:

 • 1. 1 Advisering van de manager over de ontwikkeling en instandhouding van de bedrijfsvoering in relatie tot de ontwikkelingen in de primaire processen;

 • 2. Ondersteuning van de manager in diens opdrachtgeverrol voor de Gemeenschappelijke Dienst;

 • 3. Liaison voor de directie met de Gemeenschappelijke Dienst;

 • 4. Secretariële ondersteuning van de directie/regio.

Paragraaf 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De volgende onderdelen van het Organisatiebesluit van het Directoraat-Generaal Wonen komen met ingang van 1 juli 2004 te vervallen:

  • a. strategisch PIOFAH beleid van de cluster Strategisch Beleid van de directie Strategie;

  • b. de afdeling Advisering, Kaderstelling en Ondersteuning van de directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen;

  • c. de cluster Financiën 2 van de afdeling Informatie, Financiën en Beleid van de directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen;

  • d. de cluster Informatievoorziening van de afdeling Informatie, Financiën en Beleid van de directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen;

  • e. de Bedrijfsbureaus van de directies Strategie, Beleidsontwikkeling en Stad en Regio.

 • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als het Wijzigingsbesluit Organisatiebesluit Directoraat-Generaal Wonen 2004. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die waarop het in de Staatscourant is geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juni 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Wonen

,

A.W.H. Bertram

Terug naar begin van de pagina