Organisatiebesluit bedrijfsvoering Directoraat Generaal Ruimte 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 15-07-2004 t/m 31-12-2004

Organisatiebesluit bedrijfsvoering Directoraat Generaal Ruimte 2004

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

– Gelet op het Organisatiebesluit VROM: Hoofdorganisatiestructuur en de inrichting van de Concernstaf, de Gemeenschappelijke Dienst en de Auditdienst;

– Gelet op het advies van de Groepsondernemingsraad met betrekking tot de Organisatie- en Formatierapporten in het kader van het reorganisatietraject ZEUS;

– Overwegende dat om aan de nieuwe eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering te voldoen binnen het Ministerie van VROM het Gemeenschappelijke Dienstenmodel is ingevoerd en dat dientengevolge alle bedrijfsvoering binnen het Ministerie gemeenschappelijk georganiseerd wordt, waarbij een strikte scheiding geldt tussen de verschillende taken en rollen in de bedrijfsvoering;

– Overwegende dat de kaderstelling, de strategie en de control op hoofdlijnen worden ondergebracht bij de Concernstaf en de advisering en de uitvoering bij de Gemeenschappelijke Dienst;

– Overwegende dat bij de dienstonderdelen van het Ministerie en bij de directies van de dienstonderdelen respectievelijk Dienstbureaus en de Directiebureaus worden opgericht, die zorgdragen voor de benodigde ondersteuning van het management;

– Gelet op het overleg met het Departementaal Georganiseerd Overleg d.d. 10 juni 2004;

Besluit:

Paragraaf 2. Bedrijfsvoering

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De bedrijfsvoering van het directoraat-generaal Ruimte wordt ondergebracht bij het Bureau Directeur Generaal voor zover het de bedrijfsvoering van het directoraat-generaal betreft;

 • 2 De bedrijfsvoering van de directies van het directoraat-generaal Ruimte wordt ondergebracht bij de directiebureaus van de directies Visievorming, Ontwerp en Strategie, Nationaal en Internationaal Beleid, Realisatie en Ontwikkeling, zijnde de drie beleidsdirecties van het directoraat-generaal Ruimte.

Paragraaf 3. Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De doelstelling van de bedrijfsvoeringfuncties bij het Bureau Directeur Generaal en de directiebureaus Visievorming, Ontwerp en Strategie, Nationaal en Internationaal Beleid, Realisatie en Ontwikkeling betreft:

 • a. De ondersteuning van de manager in diens rol van opdrachtgever naar de Gemeenschappelijke Dienst;

 • b. De eerstelijns advisering, ondersteuning en uitvoering ten aanzien van onderdelen van de bedrijfsvoeringfunctie waarop de manager direct invloed moet kunnen uitoefenen.

Artikel 3.1

[Vervallen per 01-01-2005]

De volgende taken worden ondergebracht bij het Bureau Directeur Generaal:

 • 1. Advisering van het hoofd van dienst over de ontwikkeling en instandhouding van de bedrijfsvoering in relatie tot de ontwikkelingen in de primaire processen;

 • 2. Eerstelijns advisering en ondersteuning van het hoofd van dienst ten aanzien van planning en control, financiën, personeels- en informatiemanagement;

 • 3. Secretariële ondersteuning van het hoofd van dienst en organisatieonderdelen die op dienstniveau zijn gepositioneerd;

 • 4. Ondersteuning van het hoofd van dienst in diens rol van opdrachtgever naar de Gemeenschappelijke Dienst.

Artikel 3.2

[Vervallen per 01-01-2005]

De volgende taken worden ondergebracht bij de Directiebureaus:

 • 1. Advisering van de manager over de ontwikkeling en instandhouding van de bedrijfsvoering in relatie tot de ontwikkelingen in de primaire processen;

 • 2. Ondersteuning van de manager in diens opdrachtgeverrol voor de Gemeenschappelijke Dienst;

 • 3. Liaison voor de directie met de Gemeenschappelijke Dienst;

 • 4. Secretariële ondersteuning van de directie/regio.

Paragraaf 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De volgende onderdelen van het Organisatiebesluit Directoraat-Generaal Ruimte komen met ingang van 1 juli 2004 te vervallen:

  • a. De directie Mensen en Middelen;

  • b. De clusters Bedrijfsvoering en Ondersteuning van de beleidsdirecties Visievorming en Ontwerp, Nationaal en Internationaal Beleid, Ruimtelijk Beleid en Ruimtelijk Investeren;

  • c. De bedrijfsvoering Stafbureau Directie Raad.

 • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als het Organisatiebesluit bedrijfsvoering Directoraat Generaal Ruimte 2004. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die waarop het in de Staatscourant is geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juni 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Ruimte

,

I. Bakker

Terug naar begin van de pagina