Tijdelijke stimuleringsregeling gesubsidieerde dienstbetrekkingen in de lokale sportsector

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 05-11-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juni 2004, S/2488220, houdende de tijdelijke stimuleringsregeling gesubsidieerde dienstbetrekkingen in de lokale sportsector

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 10 van de Welzijnswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.  gesubsidieerde dienstbetrekking:

 • b. werknemer: diegene die op basis van een gesubsidieerde dienstbetrekking in de lokale sportorganisatie werkzaam is;

 • c. lokale sportorganisatie: een organisatie in een gemeente die aangesloten is bij een landelijke sportorganisatie en die de uitvoering van sportactiviteiten als kerntaak heeft.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister kan op aanvraag voor 2004 een uitkering verlenen aan een gemeente ten behoeve van:

  • a. door de gemeente verleende subsidies in de loon- en opleidingskosten van werknemers met een privaatrechtelijke, gesubsidieerde dienstbetrekking die werkzaam zijn bij een lokale sportorganisatie;

  • b. de loon- en opleidingskosten van werknemers met een gesubsidieerde dienstbetrekking die aangesteld zijn door de gemeente en die werkzaam zijn bij een lokale sportorganisatie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De uitkering per gemeente bedraagt het product van het aantal werknemers dat op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling tot en met tenminste 31 december 2004 in een gesubsidieerde dienstbetrekking werkzaam is bij een lokale sportorganisatie en het bedrag bedoeld in het tweede lid.

 • 2 Het bedrag per werknemer is gelijk aan het quotiënt van € 1 521 000 en het totale aantal werknemers waarvoor door de gemeenten een uitkering wordt aangevraagd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De aanvraag wordt vóór 15 augustus 2004 ingediend.

 • 2 De gemeente maakt bij de aanvraag gebruik van een formulier dat is ingericht overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • 3 De gemeente verstrekt de minister op diens verzoek alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 4 De minister stelt de uitkering vast vóór 1 oktober 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

De gemeente, waaraan een uitkering is verleend, verstrekt vóór 1 april 2005 aan de minister gegevens omtrent het door de gemeente gevoerde beleid met gebruikmaking van een formulier dat is ingericht overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juni 2004

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2005]

A. Gegevens aanvrager

Naam gemeente:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

Correspondentieadres:

Postcode en Plaats:

B. Modelformulier

Naam lokale sportvereniging waar de dienst betrekking wordt uitgeoefend in 2004

Tak van sport*

Type dienst-

betrekking**

Aard van de dienst-

betrekking***

Loonkosten

dienst-

betrekking op jaarbasis

Opleidings-

kosten op jaarbasis

Invulinstructie: voor iedere dienstbetrekking een nieuwe regel aanmaken (zie voorbeeld)

         

s.v. Blauw Wit

voetbal

sportvereniging

onderhoud

€ ..............

€ ..............

C. Verklaring

Burgemeester en Wethouders van de gemeente ........................................,

verklaren kennis te hebben genomen van de ‘Tijdelijke regeling gesubsidieerde dienstbetrekkingen in de lokale sportsector’, en vragen hierbij een uitkering aan overeenkomstig de voorwaarden uit die regeling.

Burgemeester en Wethouders verklaren deze aanvraag deugdelijk en naar waarheid te hebben opgesteld.

Datum:

De Burgemeester:

De Secretaris:

D. Accountantsverklaring

ACCOUNTANTSVERKLARING

(De verklaring is vereist, indien de aanvraag 60 of meer dienstbetrekkingen omvat.)

(Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.)

Wij hebben het bijgevoegde aanvraagformulier van de gemeente ........................... gecontroleerd.

Het aanvraagformulier is ingevuld ten behoeve van de vaststelling van de uitkering op grond van de ‘Tijdelijke regeling gesubsidieerde dienstbetrekkingen in de lokale sportsector’ en vermeldt ............ werknemers.

Het aanvraagformulier is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente ..........................

Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake het aanvraagformulier te verstrekken.

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens de richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het aanvraagformulier geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de aantallen zoals vermeld op het aanvraagformulier. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons onderzoek.

Wij zijn van oordeel dat het aanvraagformulier voldoet aan de gestelde eisen. Dit impliceert dat het vermelde aantal werknemers juist is en in overeenstemming met de ‘Tijdelijke regeling gesubsidieerde dienstbetrekkingen in de lokale sportsector’.

Plaats en datum:

Handtekening:

Naam accountant:

Naam accountantskantoor:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon :

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Model formulier

Naam gemeente: ..................................

Naam lokale sportvereniging waar de dienstbetrekking wordt uitgeoefend op 1 juli 2004

Tak van sport*

Type dienst-

betrekking**

Aard van dienst-

betrekking***

Heeft de subsidie geresulteerd in behoud in 2004

Is er sprake van een nieuw dienstverband ná 2004

Is er sprake van omzetting naar regulier werk in de sportsector

 
 
 
 
 
 
Terug naar begin van de pagina