Instellingsbesluit Visitatiecommissie emancipatie

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-07-2004 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2004, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, nr. DCE/2004/39888, houdende instelling van de Visitatiecommissie emancipatie (Instellingsbesluit Visitatiecommissie emancipatie)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gezien het Kabinetsstandpunt gender mainstreaming (Kamerstukken II, 2001–2002, 27 061, nr. 15);

Gezien het Kabinetsstandpunt over de implementatie van de strategie voor gender mainstreaming (Kamerstukken II, 2003–2004, 27 061, nr. 18);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Er is een Visitatiecommissie emancipatie, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

De commissie heeft tot taak:

 • a. het toetsen van de integratie van het man/vrouw-perspectief in beleidsontwerp en beleidsuitvoering;

 • b. het inzicht geven aan de verantwoordelijke bewindspersonen in verbeteringsmogelijkheden en het aanwijzen van de beleidsdomeinen die bij voorrang extra aandacht behoeven;

 • c. het in kaart brengen van goede voorbeelden en deze ter beschikking stellen aan bewindspersonen;

 • d. het inzicht geven in de algehele voortgang van de uitvoering van de gender mainstreaming en het zonodig doen van voorstellen tot bijstelling daarvan aan de coördinerend bewindspersoon voor emancipatie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De bewindspersonen stellen de commissie in kennis van de wijze waarop het man/vrouw-perspectief verankerd is in beleidsontwerp en beleidsuitvoering, en van de beleidsvoornemens die het man/vrouw-perspectief in belangrijke mate raken.

 • 2 De commissie kan zich voor het inwinnen van inlichtingen wenden tot de betrokken bewindspersonen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a. een voorzitter;

  • b. zes leden;

  • c. een vertegenwoordiger van het Sociaal en Cultureel Planbureau; deze heeft een adviserende stem;

  • d. een secretaris; deze heeft een adviserende stem.

 • 2 De commissie benoemt uit de leden, bedoeld in het eerste lid, onder b, een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3 De commissie regelt zelf haar werkwijze en die van het secretariaat.

 • 4 Het beheer van de archiefbescheiden van de commissie geschiedt op een wijze die overeenstemt met die van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze archiefbescheiden worden na de beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgenomen in het archief van genoemd ministerie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 De in artikel 4, eerste lid, onder c, bedoelde persoon wordt benoemd door de coördinerend bewindspersoon voor het emancipatiebeleid, op voordracht van de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De coördinerend bewindspersoon voor het emancipatiebeleid reserveert ten behoeve van de commissie jaarlijks een budget op grond van een door de commissie op te stellen meerjarenbegroting. Genoemde bewindspersoon ontvangt de meerjarenbegroting voor de periode 2004 tot en met 2007 uiterlijk 15 september 2004, alsmede een werkplan voor deze periode.

 • 2 De in het eerste lid genoemde meerjarenbegroting en het werkplan worden jaarlijks geactualiseerd. De in het eerste lid genoemde bewindspersoon ontvangt de geactualiseerde meerjarenbegroting en het geactualiseerde werkplan tezamen met de begroting voor het komende kalenderjaar telkens uiterlijk 1 juni van het voorafgaande jaar.

 • 3 De commissie legt verantwoording af aan de coördinerend bewindspersoon voor het emancipatiebeleid via jaarlijkse rapportages en een eindrapportage. Genoemde bewindspersoon ontvangt de jaarlijkse rapportages uiterlijk 1 maart van ieder kalenderjaar en de eindrapportage uiterlijk 1 november 2006.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Visitatiecommissie emancipatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 juni 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina