Stappenplan bij het zoeken naar nieuw werk voor oalt-personeelsleden

Geldend van 07-07-2004 t/m heden

Stappenplan bij het zoeken naar nieuw werk voor oalt-personeelsleden

Met het oog op de beëindiging van de bekostiging voor oalt heb ik eind 2003 met de vakcentrales een akkoord bereikt over het te voeren flankerend beleid. Dat akkoord voorziet onder andere in een budget van € 5000,- per personeelslid als bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld scholing of outplacement, een verbeterde loonsuppletie-uitkering bij aanvaarding van lager betaald werk en mogelijkheden om bij vertrek naar het buitenland het bovenwettelijk deel van een eventuele werkloosheidsuitkering in een keer te laten uitbetalen. Afgesproken is ook om naast de subsidieregeling die is gepubliceerd in het Gele katern nr. 5, van 17 maart 2004, tevens bekendheid te geven aan een stappenplan dat wordt gehanteerd bij het zoeken naar een passende functie. Hierbij treft u dat stappenplan aan.

Dit stappenplan heeft betrekking op oalt-personeel zoals gedefinieerd in de ’Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)’ (oalt-personeelslid: personeelslid met een vast dienstverband, dat op 1 augustus 2003 in dienst is van een bevoegd gezag en waarvan desalariskosten ten laste komen van de specifieke uitkering uit ’s Rijks kas voor onderwijs in allochtone levende talen). In overleg met de oalt-leraar en uitgaande van diens kwalificaties of te behalen kwalificaties wordt een sociaal plan opgesteld. Het bevat afspraken die tot doel hebben om het betrokken personeelslid o.a. met behulp van scholing, stage en detachering of outplacement, te plaatsen in een passende functie.

Het begrip passende functie wordt gedefinieerd als een functie waarin arbeid wordt verricht die voor de krachten en bekwaamheden van het oalt-personeelslid is berekend en die tenminste op het niveau ligt van of, voor zover het arbeid betreft buiten de onderwijssector, vergelijkbaar is met schaal 4 van het Rpb-WPO/WEC, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van het oalt-personeelslid kan worden gevergd. Het een en ander in goed overleg tussen de werkgever en het oalt-personeelslid. De stappen die zijn ondernomen bij het zoeken naar een nieuwe functie moeten worden vastgelegd in de administratie. Bij het zoeken van een nieuwe functie wordt eerst gezocht naar een functie met dezelfde omvang, hetzelfde functieniveau (carrièrepatroon) bij hetzelfde bevoegd gezag. Is die functie niet beschikbaar dan wordt het volgende stappenplan gehanteerd:

Functieniveau en inhoud

  • uitgangspunt is plaatsing (mogelijk op termijn) in een onderwijsgevende functie (op het niveau van LA of LB);

  • behoort plaatsing in een onderwijsgevende functie niet tot de mogelijkheden dan is het uitgangspunt een andere passende functie op het niveau van het hoger onderwijs;

  • behoort ook een functie op het niveau van het hoger onderwijs niet tot de mogelijkheden dan worden afspraken gemaakt over een passende functie op een lager niveau;

In alle gevallen wordt eerst gezocht naar een functie binnen het primair onderwijs, daarna binnen andere onderwijssectoren. Daarna wordt gezocht naar functies die dicht tegen het onderwijs aanliggen waarbij optimaal gebruik gemaakt kan worden van de expertise die de Oalt-leraar heeft opgedaan binnen het onderwijs. Pas daarna wordt gezocht naar overige passende functies.

Plaats van tewerkstelling

  • Eerst wordt gezocht naar een functie binnen de eigen organisatie.

  • Wanneer daarvoor geen formatieve ruimte aanwezig is, komen betrekkingen in beeld die beschikbaar zijn binnen het grondgebied van de gemeente.

  • Pas als ook daar geen functie beschikbaar is, wordt gezocht naar een functie buiten het grondgebied van de gemeente.

Conform de bestaande werkloosheidsregelingen wordt een reisduur van twee uur per dag op basis van openbaar vervoer redelijk geacht, tenzij in de ”oude” betrekking langere reistijden voor de betrokkene gebruikelijk waren. In situaties waarin werkloosheid langer duurt dan een half jaar kan van betrokkene worden verwacht dat een langere reistijd wordt geaccepteerd

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven,

namens deze,

J. Van Ham

Directeur Primair onderwijs

Terug naar begin van de pagina