Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2004-2006 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-08-2006 t/m 31-07-2008

Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2004-2006 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,mede namens de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit;

Gelet op:

Besluit

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2008]

De minister verstrekt aan het bevoegd gezag een bijdrage in de kosten van zij-instroom van personeel als bedoeld in artikel 1 onder c. Deze bijdrage heeft in elk geval betrekking op kosten die zijn verbonden met het geschiktheidsonderzoek, de begeleiding, scholing of de verletkosten van een zij-instromer.

Artikel 3. Aanvrager van een bijdrage

[Vervallen per 01-08-2008]

Een bijdrage wordt slechts verleend aan het bevoegd gezag dat in het schooljaar 2004-2005 of 2005-2006 een zij-instromer heeft benoemd of aangesteld, dan wel op grond van een geschiktheidsverklaring met werkzaamheden heeft belast, als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 of 3.

Artikel 4. Omvang van de bijdrage per zij-instromer

[Vervallen per 01-08-2008]

De omvang van de bijdrage per zij-instromer bedraagt € 15.000,- .

Artikel 5. Plafondbudget

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor verlening van de bijdragen in het kader van deze regeling is een bedrag van € 43.000.000,- beschikbaar, te weten in 2004 € 16.900.000,-, in 2005 € 16.800.000,-en in 2006 € 9.300.000,- . Toekenningen in enig kalenderjaar die het bedrag van het desbetreffend kalenderjaar te boven gaan, zijn alleen mogelijk indien daarvoor ruimte is binnen de voor lerarenbeleid beschikbare middelen.

 • 2 Een bijdrage ten laste van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of ten laste van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Hoofdstuk 2. Aanvraag van de bijdrage

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 6. Aanvraag van een bijdrage en aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Een bijdrage wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend door het inzenden van het volledig ingevulde en door het bevoegd gezag ondertekende aanvraagformulier met het kenmerk CFI64111 voor aanvragen van PO-scholen en het kenmerk CFI-64120 voor VO- aanvragen (inclusief scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging en agarische opleidingencentra voor zover het betreft het daaraan verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs). Deze formulieren zijn vanaf 1 augustus 2004 te downloaden via www.cfi.nl. De formulieren zijn ook te bestellen met het plaketiket CFI 84887.

Artikel 7. Aanvraagvereisten

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Om in aanmerking te komen voor een bijdrage op basis van deze regeling wordt een scholings- en begeleidingsovereenkomst vereist tussen het bevoegd gezag, de betrokken lerarenopleiding en de zij-instromer.

 • 2 Per persoon kan slechts éénmaal een bijdrage in de kosten van benoeming of aanstelling als zij-instromer worden verstrekt. Voor een zij-instromer wordt, ongeacht het aantal al dan niet opeenvolgende dienstverbanden bij scholen of instellingen, slechts aan één bevoegd gezag een bijdrage toegekend.

 • 3 Voor personen die tijdens de werkingsduur van deze regeling dan wel in het daaraan voorafgaande schooljaar 2003-2004 ingeschreven zijn of waren als student aan een lerarenopleiding en collegegeldplichtig zijn of waren op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, bestaat geen aanspraak op een bijdrage op basis van deze regeling.

Artikel 8. Termijn indiening aanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Aanvragen kunnen tot en met 31 juli 2006 worden ingediend. Zij worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Aanvragers ontvangen binnen drie maanden na indiening een beschikking.

 • 2 Aanvragen die betrekking hebben op het tijdvak van 1 augustus 2004 tot en met 31 juli 2006, maar die na 31 juli 2006 worden ingediend, worden afgewezen.

Hoofdstuk 3. Verlening van de bijdrage en voorwaarden

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 9. Toekenningsvoorwaarden voor een bijdrage

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor een bijdrage op basis van deze regeling kan een bevoegd gezag in aanmerking komen indien het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. het bevoegd gezag vraagt de bijdrage aan voor een zij-instromer als bedoeld in artikel 1 onder c,

  • b. het bevoegd gezag verplicht zich blijkens de scholings- en begeleidingsovereenkomst ertoe de zij-instromer op de werkplek te begeleiden of te laten begeleiden, en erop toe te zien dat de zij-instromer de gelegenheid krijgt om de op grond van het geschiktheidsonderzoek noodzakelijk gebleken scholing te volgen, en

  • c. het bevoegd gezag verstrekt de minister de gevraagde beleidsinformatie.

 • 2 Het bevoegd gezag is verplicht de minister en de door hem aangewezen ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen te geven die deze in verband met de bijdrage verlangen. Het bevoegd gezag geeft desgewenst aan voornoemde ambtenaren de boeken en bescheiden ter inzage.

Hoofdstuk 4. Vaststelling en verantwoording van de bijdrage

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 10. Verantwoording van de bijdrage

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De bijdrage wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het doel van deze regeling zoals omschreven in artikel 2. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats, tenzij sprake is van voortijdige beëindiging als bedoeld in het tweede lid.

 • 2 Het bevoegd gezag meldt terstond aan CFI een voortijdige beëindiging van het dienstverband van de zij-instromer, onder opgave van de al bestede gelden. Bij voortijdige beëindiging die niet wordt gevolgd door een andere benoeming of aanstelling als zij-instromer, geldt dat niet bestede middelen kunnen worden teruggevorderd. Dit wordt in de aanvraag vaststelling rijksvergoe-ding (AVR) of in de jaarrekening verwerkt.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de AVR dan wel bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze bijdrage.

 • 4 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat in de financiële administratie van de school of het agrarisch opleidingencentrum voor iedere zij-instromer de voor het oordeel van de accountant benodigde gegevens en bewijsstukken aanwezig zijn.

Hoofdstuk 5. Betaling

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 11. Betaling van de bijdrage

[Vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag ontvangt de bijdrage, bedoeld in artikel 4, uiterlijk in de maand volgend op die waarin de aanvraag is toegewezen, tenzij in verband met uitputting van het in artikel 5 genoemde plafondbudget voor het kalenderjaar 2004 of 2005, in de beschikking een latere datum is genoemd doch, uiterlijk in het eerste kwartaal van het daaropvolgende kalenderjaar.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 13. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2004-2006 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

De

minister

van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina