Regeling vaststelling model machtiging tot binnentreden

[Regeling vervallen per 26-08-2005.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 03-07-2004 t/m 25-08-2005

Regeling van de Minister van Justitie van 23 juni 2004, nr. 5293138/504/EY, houdende vaststelling van model machtiging tot binnentreden

Artikel 1

[Regeling vervallen per 26-08-2005]

Het model van een schriftelijke machtiging als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Algemene wet op het binnentreden luidt als overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2004

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner

Naar boven