Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 05-05-2010.]
Geraadpleegd op 24-03-2023.
Geldend van 11-11-2006 t/m 04-05-2010

Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 05-05-2010]

  • 2 Bij afwezigheid van de functionaris, bedoeld in het eerste lid, treedt een door die functionaris schriftelijk aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 05-05-2010]

Inzake het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 1 van deze regeling wordt de militaire commissie gevaarlijke stoffen vooraf geïnformeerd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 05-05-2010]

Bij de uitoefening van de machtiging respectievelijk het mandaat, bedoeld in artikel 1 van deze regeling, brengt de functionaris, bedoeld in artikel 1 van deze regeling, in de ondertekening van stukken die op basis hiervan worden ondertekend, de machtiging respectievelijk het mandaat tot uitdrukking door het opnemen van de volgende formule:

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

voor deze:

Aanduiding van de functie

Handtekening

Naam en, voorzover van toepassing, de militaire rang.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 05-05-2010]

De regeling van 3 september 1997, nr. CWW85/089 97002317, wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 05-05-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant en de serie ministeriële publicaties.

Den Haag, 18 juni 2004

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap

Naar boven