Aanwijzing inzake taakstelling ziekteverzuim

Geldend van 23-06-2004 t/m heden

Aanwijzing inzake taakstelling ziekteverzuim

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 13 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 13 mei 2004, kenmerk Z/P-2479829 en Z/P- 2479833);

Besluit:

Artikel 1

Het College tarieven gezondheidszorg stelt voor de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummers 1 tot en met 29b, 30 en 31, D en in artikel 2b van het Besluit werkingssfeer WTG 1992, zodanige beleidsregels vast dat dit resulteert in een korting over de loongevoelige component.

Deze korting betreft 0,14% in de tweede helft van 2004 (per 1 juli 2004). Voor het hele jaar 2005 0,14%. Voor 2006 wordt dit percentage verhoogd naar 0,21% en vanaf 2007 structureel verhoogd naar 0,28%. De beleidsregel dient in te gaan per 1 juli 2004.

De maatregel wordt niet toegepast op de in 2004 daadwerkelijk vrij overeengekomen DBC-tarieven in het kader van de beleidsregels I-672 en I-673 en vanaf 2005 voor de daadwerkelijk vrij overeengekomen DBC-tarieven in segment B.

Artikel 2

In de in het eerste artikel bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het College tarieven gezondheidszorg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin ze wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Op grond van artikel 7 :1 van de Algemene wet bestuursrecht kan het CTG binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van VWS.

Terug naar begin van de pagina