Aanwijzing inzake lokale component verpleging en verzorging

Geldend van 23-06-2004 t/m heden

Aanwijzing inzake lokale component verpleging en verzorging

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 13 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brieven van 13 mei 2004, kenmerk Z/P-2479829 en Z/P-2479833);

Besluit:

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 10 van het Besluit werkingssfeer Wtg 1992 en die zijn toegelaten voor behandeling en verblijf voor verzekerden met een somatische dan wel psychogeriatrische aandoening of beperking en op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 10 van het Besluit werkingssfeer Wtg 1992 en die op 31 december 2002 in het bezit waren van een toelating als thuiszorginstelling van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Artikel 2

Het College tarieven gezondheidszorg stelt voor de in artikel 1 bedoelde organen zodanige beleidsregels vast dat voor het jaar 2004 middelen ter beschikking worden gesteld voor een lokale component (zorgvernieuwing) met een maximum van € 40,4 miljoen. Ieder in artikel 1 bedoeld orgaan krijgt naar rato van de in het jaar 2003 bestede middelen zijn aandeel.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin ze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan het CTG binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van VWS.

Terug naar begin van de pagina