Instellingsbesluit Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding

Geldend van 11-07-2004 t/m heden

Instellingsbesluit Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Besluit:

Artikel 2

Het GCT heeft tot taak:

 • het ondersteunen van de minister van Justitie in de invulling van zijn coördinerende taak terzake terrorismebestrijding;

 • het vormen van een schakel op hoog ambtelijk niveau tussen regeringsbeleid en uitvoering;

 • waken voor samenhang tussen nationaal beleid, internationaal beleid en internationale ontwikkelingen;

 • het vervullen van een brugfunctie tussen CVIN en ICV;

 • het verzorgen van ambtelijke afstemming voor en advisering aan de Raad voor de Veiligheid & Rechtsorde en / of de Raad voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor zover het betreft de besluitvorming in die raden over beleid en uitvoering op het terrein van terrorismebestrijding;

 • het bewaken van de samenhang tussen de activiteiten die worden ontplooid door de diverse organisaties op het terrein van terrorismebestrijding;

Artikel 3

Het GCT is als volgt samengesteld:

 • de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (voorzitter)

 • de directeur-generaal Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie (lid tevens plaatsvervangend voorzitter)

 • de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

 • de voorzitter van het College van Procureurs-generaal

 • de korpschef van het KLPD tevens lid van de Raad van Hoofdcommissarissen

 • het plaatsvervangend hoofd Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

 • de plaatsvervangend directeur van de MIVD van het ministerie van Defensie

 • de bevelhebber der Koninklijke Marechaussee

 • de raadadviseur, zijnde de plaatsvervangend coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van het ministerie van Algemene Zaken

 • de plaatsvervangend thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën

 • het lid van het managementteam Belastingdienst, belast met douane aangelegenheden van het ministerie van Financiën

 • de directeur-generaal Politieke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken

 • de directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie

 • de directeur Juridische Zaken van het ministerie van Defensie

 • de directeur van de directie Wetgeving van het ministerie van Justitie.

Artikel 4

 • a. Het secretariaat van het GCT wordt verzorgd door de staf van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

 • b. Het GCT regelt haar eigen werkwijze (onder meer terzake van geheimhouding en regeling omtrent vervangers in het GCT) en die van het secretariaat.

Artikel 5

Besluiten van het GCT worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het GCT lid dat verantwoordelijk is voor het beleidsterrein waar het besluit betrekking op heeft en dit GCT lid zal de voortgang van de uitvoering periodiek aan het GCT rapporteren.

Artikel 6

 • a. Het beheer van de archiefbescheiden van het GCT geschiedt door het secretariaat van het GCT met inachtneming van de terzake geldende bepalingen.

 • b. Bij opheffing van het GCT worden de archiefbescheiden overgedragen aan het centraal archief van het ministerie van Justitie.

Artikel 8

Om de schakelfunctie tussen beleid en uitvoering goed te kunnen uitvoeren wordt het GCT ondersteund door het Coördinerend Overleg Terrorismebestrijding (COTB).

Artikel 9

In het COTB zijn in ieder geval de volgende uitvoerende organisaties vertegenwoordigd: AIVD, MIVD, KLPD, OM, FIOD/ECD, Douane, Kmar, IND, DCIM en de Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging.

Artikel 10

De taken van het COTB zijn:

 • a. Het verstekken van informatie aan het GCT over onder meer trends en ontwikkelingen, aandachtspunten en probleemgebieden uit de dagelijkse praktijk.

 • b. Het opstellen van een gemeenschappelijke analyse met een beschrijving van de terroristische dreiging, de aard en omvang van het probleem, oplossingsrichtingen en taken verantwoordelijkheden hierbij van de verschillende COTB leden.

 • c. Het zorgdragen voor uitvoering van besluiten van het GCT.

Artikel 11

De voorzitter van het COTB is de directeur Opsporingsbeleid van het Ministerie van Justitie. Het secretariaat wordt gevoerd door de AIVD. De secretaris van het GCT zal q.q. participeren in het COTB.

Artikel 12

De deelnemende partijen handelen in overeenstemming met:

 • de Wet Veiligheidsonderzoeken (WVo) ten aanzien van veiligheidsonderzoeken bij vertrouwensfuncties;

 • het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIR-BI) ten aanzien omgang met gerubriceerde gegevens;

 • de Wet op de Staatsgeheimen.

Artikel 13

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juni 2004

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina