Regeling instemming destructietarieven

[Regeling vervallen per 02-10-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004.]
Geldend van 19-06-2004 t/m 30-06-2004

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 juni 2004, nr. TRCJZ/2004/4239, houdende instemming destructietarieven (Regeling instemming destructietarieven)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273);

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Destructiewet;

Gelet op artikel 32 van de Uitvoeringsregeling E.G.-verordening gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-10-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EG) nr. 1774/2002:

Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273).

Artikel 2

[Vervallen per 02-10-2004]

 • 1 Voor het ophalen en verwerken van categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, respectievelijk artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002 wordt ingestemd met de volgende tarieven:

  • a. voor bij de houder gestorven dieren de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

  • b. voor bloed: € 76,95 exclusief BTW per ton aangevoerd bloed;

  • c. voor ander categorie 1-materiaal dan als bedoeld in onderdeel a en onderdeel b, de tarieven zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling;

  • d. voor ander categorie 2-materiaal dan als bedoeld in onderdeel a en onderdeel b, de tarieven zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde tarieven gelden voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 02-10-2004]

 • 1 Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in artikel 3, plaats.

 • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in artikel 3, blijven in stand.

Artikel 5

[Vervallen per 02-10-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 6

[Vervallen per 02-10-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instemming destructietarieven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juni 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a

[Vervallen per 02-10-2004]

Bij de houder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, respectievelijk artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Ophaaltarief

Per stop: € 10,11 (excl. BTW)

Verwerkingstarief

Diersoort

Eenheid

Tarief1

Slachtvarken

Per dier

0,94

Big

Per vat max. 200 l.

2,94

Zeug

Per dier

3,53

Rund >1 jaar

Per dier

11,76

Kalf

Per dier

1,65

Nuka

Per dier

0,94

Schaap

Per dier

0,94

Geit

Per dier

0,49

Lam

Per vat max. 200 l.

2,94

Paard

Per dier

8,23

Veulen

Per dier

1,65

Pony

Per dier

3,76

Pluimvee

Per vat max. 200 l.

2,94

Overig tonmateriaal

Per vat max. 200 l.

2,94

     

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c

[Vervallen per 02-10-2004]

Ander materiaal dan bloed of bij de houder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 1-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Categorie

Kg

Transport2

Verwerking3

Totaal4

Kleine leveranciers:

per stop

per stop

per stop

 

Klasse 1

0–100

25,00

6,43

31,43

Klasse 2

101–200

25,00

15,01

40,01

Klasse 3

201–300

25,00

23,59

48,59

Klasse 4

301–400

25,00

32,16

57,16

Klasse 5

401–500

25,00

40,74

65,74

         

Grote leveranciers:

 

per ton

per ton

 

Klasse 6

501–5.000

29,00

85,76

114,76

Klasse 7

>5.000

19,00

85,76

104,76

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d

[Vervallen per 02-10-2004]

Ander materiaal dan bloed of bij de houder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Categorie

Kg

Transport5

Verwerking6

Totaal7

Kleine leveranciers:

per stop

per stop

per stop

 

Klasse 1

0–100

25,00

6,22

31,22

Klasse 2

101–200

25,00

14,50

39,50

Klasse 3

201–300

25,00

22,79

47,79

Klasse 4

301–400

25,00

31,08

56,08

Klasse 5

401–500

25,00

39,37

64,37

         

Grote leveranciers:

 

per ton

per ton

 

Klasse 6

501–5.000

29,00

82,88

111,88

Klasse 7

>5.000

19,00

82,88

101,88

 1. Bedragen in euro’s exclusief BTW.

  ^ [1]
 2. Bedrag in euro’s exclusief BTW

  ^ [2]
 3. Bedrag in euro’s exclusief BTW

  ^ [3]
 4. Bedrag in euro’s exclusief BTW

  ^ [4]
 5. Bedrag in euro’s exclusief BTW

  ^ [5]
 6. Bedrag in euro’s exclusief BTW

  ^ [6]
 7. Bedrag in euro’s exclusief BTW

  ^ [7]
Terug naar begin van de pagina