Wijzigingsbesluit Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen)

Geraadpleegd op 07-12-2022.
Geldend van 28-07-2004 t/m heden

Besluit van 11 juni 2004 tot wijziging van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 8 januari 2004, nr. MJZ2003132977, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op richtlijn nr. 96/29/Euratom van de Raad van de Europese Unie van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (PbEG L 159) en de artikelen 15c, derde lid, 16, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, 29, eerste lid, 29a, derde lid, 31, eerste lid, 32, eerste, vierde en vijfde lid, 67, eerste lid, 76, derde lid, van de Kernenergiewet en artikel 8.41, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 2 april 2004, nr. W08.04.0032/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 4 juni 2004, nr. MJZ 2004054618, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Op de aanvraag om een vergunning voor het vervoeren, het voorhanden hebben bij opslag in verband met vervoer en het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen van splijtstoffen, ertsen of radioactieve stoffen als bedoeld in de artikelen 15 of 29 van de Kernenergiewet, die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, blijft – behoudens in gevallen als bedoeld in het vijfde lid, tweede volzin – het voor dat tijdstip geldende recht van toepassing totdat de beschikking op de aanvraag onherroepelijk is geworden.

  • 6 Ten aanzien van de behandeling van een bezwaar of beroep met betrekking tot een beschikking krachtens het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, dat voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit is gemaakt onderscheidenlijk ingesteld, blijft het recht zoals het gold voor dat tijdstip, van toepassing totdat de beschikking onherroepelijk is geworden.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sedert de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juni 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

De Minister van Economische Zaken ,

L. J. Brinkhorst

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

M. Rutte

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de dertigste juni 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven