Besluit controle reiniging en desinfectie van kratten en containers 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-02-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 10-10-2004 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 juni 2004

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op de artikelen 3, zesde lid, en 9 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De controle op de reiniging en desinfectie van kratten en containers geschiedt op de wijze als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Bij aanwezigheid van Salmonella bij minimaal 2 onderzoeken per week, uitgevoerd zoals in de bijlage bij dit besluit is aangegeven, moet het reinigingssysteem onderzocht worden op gebreken. De resultaten van dit onderzoek moeten worden geregistreerd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit controle reiniging en desinfectie van kratten en containers 2004".

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 10 juni 2004

J .J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage Werkvoorschrift voor het nemen van monsters ter controle van de reiniging en desinfectie van de kratten en containers

[Vervallen per 01-01-2015]

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit werkvoorschrift beschrijft de controle op reiniging en desinfectie van de kratten/containers waarin het pluimvee wordt vervoerd. Belangrijk is dat deze monitoring zoveel mogelijk door dezelfde werknemer wordt uitgevoerd.

Benodigdheden

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 12 swabs/wattenstaafjes (te poolen tot 1 mengmonster) of een washandje/vochtige doek

 • fysiologische zoutoplossing

 • plastic potten of individuele verpakkingen

 • etiketten

Werkwijze bemonstering

[Vervallen per 01-01-2015]

Aantal en locatie bemonstering

[Vervallen per 01-01-2015]

De bemonstering dient eenmaal per dag plaats te vinden op de containers/kratten. Wanneer bij één of meerdere koppels Salmonella is aangetoond dient het betreffende monster te worden genomen van de kratten en/of containers van dit besmette koppel. De bemonstering dient voor het volgende gebruik plaats te vinden, direct na de reiniging en ontsmetting van de kratten.

De monstername dient zodanig te gebeuren, dat de swabs op verschillende plekken verspreid over de krat/container van een besmet koppel worden genomen (monsteroppervlak: ter grootte van een rodacplaatje, 5,5 cm). Indien het washandje/vochtige doek gebruikt wordt dient deze ook verspreid over de container genomen te worden (monsteroppervlak: 20 x 20 cm., 3 willekeurige plekken op de container) Monstername kan door het eigen personeel worden uitgevoerd.

Uitvoering monstername

[Vervallen per 01-01-2015]

 • Bevochtig een wattenstaafje in fysiologisch zout oplossing.

 • Strijk met het wattenstaafje over het te bemonsteren oppervlak ter grootte van een Rodac-plaatje (5,5 cm), indien mogelijk op een op het oog niet geheel schoon oppervlak.

 • Plaats het wattenstaafje in een plastic pot en breek het bovenste deel van het stokje af (daar waar de handen het stokje hebben geraakt), of plaats de swab terug in de individuele verpakking.

 • Herhaal dit met de andere wattenstaafjes.

 • Plaats de wattenstaafjes of het washandje/vochtige doek in 1 pot. De wattenstaafjes mogen dus gepoold worden tot 1 mengmonster.

 • Voorzie de pot van een etiket met datum, containernummer/pluimveehouder.

Verzending monsters

[Vervallen per 01-01-2015]

Vervoer van de swabs naar het laboratorium moet plaatsvinden bij een temperatuur tussen 0°C en 20°C. Indien de swabs voor gebruik in steriel water worden gedoopt en na bemonstering van de stal in een potje worden gestopt mag er maximaal 48 uur tussen bemonstering en ontvangst op het laboratorium zijn. Analyse van de monsters moet plaatsvinden op door een door de voorzitter van het productschap erkend laboratorium.

Analyse

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor de analyse op het laboratorium wordt voor Salmonella verwezen naar de "PVE branchemethode voor het aantonen van Salmonella in dons, faeces en vellen en eindproduct afkomstig van pluimvee" die beschreven staan in bijlage II bij het Besluit protocollen hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999.

Terug naar begin van de pagina