Verordening HPA bestrijding knolcyperus 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-06-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 17-09-2006 t/m 31-12-2014

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 10 juni 2004 houdende regels over de bestrijding van knolcyperus (verordening HPA bestrijding knolcyperus 2004)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, 106 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het hoofdproductschap;

c.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;

d.

voorzitter

:

voorzitter van het hoofdproductschap;

e.

secretaris

:

secretaris van het hoofdproductschap;

f.

commissie

:

Commissie Teeltaangelegenheden;

g.

onderneming

:

onderneming waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;

h.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;

i.

perceel

:

een oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming;

j.

plant

:

levende planten en levende delen van planten, met inbegrip van zaden;

k.

knolcyperus

:

voor planten schadelijk organisme behorende tot de soort Cyperus esculentus L;

l.

werktuigen

:

installaties, transportmiddelen, gereedschappen, materialen of apparatuur die met de grond in aanraking komt:

m.

reinigen van werktuigen

:

het zodanig vrij maken van werktuigen van aanhangende grond en van planten of delen van planten, dat geen verspreiding van knolcyperus kan plaatsvinden.

§ 2. Verbodsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het is de ondernemer verboden planten te telen op een perceel, waarop de aanwezigheid van knolcyperus is aangetoond vanaf de datum zoals opgenomen in de in het tweede lid bedoelde bekendmaking tot de datum als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2 Bekendmaking van het in het eerste lid bedoelde teeltverbod geschiedt door de secretaris, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer. In dit schrijven wordt aangegeven op welke percelen het verbod betrekking heeft en vanaf welke datum het verbod van kracht wordt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Een teeltverbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid kan door de secretaris namens het bestuur bij aangetekend schrijven worden opgeheven na een periode van minimal drie opeenvolgende jaren na bekendmaking van het teeltverbod, indien het perceel gedurende deze periode vrij is bevonden van knolcyperus. De ondernemer dient hiertoe een verklaring te overleggen, waaruit blijkt dat het perceel gedurende de hiervoor genoemde periode jaarlijks vrij is bevonden van knolcyperus.

 • 2 Een verklaring als bedoeld in het eerste lid kan worden aangevraagd en verkregen bij een door het hoofdproductschap daartoe aangewezen organisatie.

 • 3 Het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is niet van toepassing op de teelt van planten, die reeds is aangevangen ten tijde van het aantonen van de aanwezigheid van knolcyperus op het perceel.

§ 3. Maatregelen en verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Door de ondernemer, aan wie een teeltverbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid is opgelegd dan wel de gebruiker van een met een teeltverbod belast perceel, dienen maatregelen te worden genomen ter voorkoming van de verspreiding van knolcyperus. Deze maatregelen betreffen:

  • a. de verplichting op de daarbij voorgeschreven wijze en binnen de daarbij gestelde termijn ten aanzien van aangewezen planten maatregelen te treffen terzake van het behandelen, het verwijderen, opstaan, het vernietigen of het voor gebruik als voortkwekingsmateriaal ongeschikt maken;

  • b. de verplichting dat de teelt van aangewezen planten slechts is toegestaan onder de voorwaarde dat het rooien van die planten of een deel daarvan dan wel het voor voortkwekingsdoeleinden verwijderen van bovengrondse delen van die planten uitsluitend plaatsvindt nadat daartoe door de sectormanager namens het bestuur toestemming is verleend;

  • c. de verplichting dat het vervoeren van aangewezen planten slechts is toegestaan onder de voorwaarde, dat daartoe door de sectormanager namens het bestuur toestemming is verleend en de daarbij gegeven aanwijzingen worden opgevolgd;

  • d. de verplichting de op de in gebruik zijnde grond voorkomende knolcyperus te verwijderen en te vernietigen.

 • 2 Bekendmaking van de in het eerste lid bedoelde maatregelen geschiedt door de secretaris, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht terzake van een perceel, waarop de aanwezigheid van knolcyperus is aangetoond

  • a. de werktuigen, welke op dit perceel zijn gebruikt, direct aansluitend op dit gebruik te reinigen of te doen reinigen alvorens zij de onderneming verlaten,

  • en

  • b. degene, die voornemens is werktuigen te gebruiken op dit perceel, in te lichten omtrent de aanwezigheid van knolcyperus, vóórdat deze werktuigen op het perceel komen.

 • 2 Degene die door een ondernemer ingevolge het in het eerste lid sub a of b bepaalde is ingelicht dan wel anderszins weet of redelijkerwijze moet of kan weten dat de aanwezigheid van knolcyperus op een perceel is aangetoond, en die werktuigen op een dergelijk perceel heeft gebruikt, is verplicht deze werktuigen direct aansluitend op dit gebruik te reinigen, alvorens de werktuigen de onderneming verlaten.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer aan wie een teeltverbod ais bedoeld in artikel 2, eerste lid is opgelegd, is verplicht de maatregelen als bedoeld in de artikelen 4 en 5 uit te voeren en toe te passen, zodanig dat de knolcyperus zich niet verder op het perceel verspreid, dan wel dat omringende percelen besmet worden.

§ 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 3 De secretaris is, namens het bestuur, bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 2, eerste lid, en 5, eerste lid, en daarbij nadere voorschriften vast te stellen. Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer als retributie een bedrag van € 95,- is voldaan.

 • 4 Bij het opleggen van het teeltverbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is de ondernemer ten behoeve van de controle op het vrij zijn van knolcyperus een retributie van € 250,- verschuldigd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening HPA bestrijding knolcyperus 2003 wordt ingetrokken.

De verboden of maatregelen opgelegd onderscheidenlijk genomen op grond van de artikelen 3, 4, 5 en 6 van die verordening en die op het tijdstip van inwerkingtreding van onderhavige verordening van kracht zijn, gelden als te zijn opgelegd onderscheidenlijk genomen krachtens onderhavige verordening.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA bestrijding knolcyperus 2004.

Den Haag, 10 juni 2004

Th.A.M. Meijer

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 15 juli 2004.

Terug naar begin van de pagina