Verordening registratie pluimveeslachterijen (PPE) 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 17-07-2005 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 juni 2004 houdende regels ter zake van de registratie van slachterijen in de pluimveesector (Verordening registratie pluimveeslachterijen (PPE) 2004)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. productschap

:

Productschap Pluimvee en Eieren;

b. bestuur

:

Het bestuur van het productschap;

c. slachterij

:

Een inrichting waar pluimvee wordt geslacht en die voldoet aan de gestelde eisen in de Richtlijn van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de produktie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee (71/118/EEG) en als zodanig erkend is.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Een slachterij die het houderijsysteem bij de etikettering van de producten vermeldt op grond van artikel 10, eerste lid, van Verordening (EEG) nr. 1538/91 van de Commissie van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (Pb EG L 143, d.d. 6 juni 1991) is verplicht zich bij het productschap te registreren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bestuur stelt bij besluit de gegevens vast die ten behoeve van de in artikel 2 bedoelde registratie aan het productschap moeten worden doorgegeven. Het bestuur kan daartoe bij besluit een verplicht te hanteren modelformulier vaststellen.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde besluiten worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening registratie pluimveeslachterijen (PPE) 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 10 juni 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 9 juni 2005, nr. TRCJZ/2004/4575.

Terug naar begin van de pagina