Vergoedingenbesluit Mycoplasma gallisepticum (PPE) 2004

[Regeling vervallen per 18-11-2012.]
Geldend van 04-03-2012 t/m 17-11-2012

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 juni 2004 houdende een vergoedingsregeling voor ondernemers ter zake van de ruiming van dieren die zijn besmet met Mycoplasma gallisepticum (PPE) 2004 (Vergoedingenbesluit Mycoplasma gallisepticum (PPE) 2004)

Artikel 1

[Vervallen per 18-11-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

1.

productschap

:

Productschap Pluimvee en Eieren;

2.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

3.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het productschap;

4.

Gezondheidsdienst

:

B.V. Gezondheidsdienst voor Dieren, statutair gevestigd te Deventer;

5.

M.g.

:

Mycoplasma gallisepticum;

6.

opfokbedrijf

:

inrichting die zich toelegt op het opfokken van kuikens van kippen tot geslachtsrijpe ouderdieren;

7.

vermeerderingsbedrijf

:

inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren bestemd voor de productie van pluimvee dat wordt opgefokt voor de productie van vlees o f van consumptie-eieren;

8.

ouderdieren

:

fokpluimvee van 72 uur en ouder van leg- en vleesrassen kippen, bestemd voor de produktie van broedeieren voor gebruikspluimvee;

9.

moederdieren

:

vrouwelijke ouderdieren;

10.

besluit

:

Besluit onderzoek Mycoplasma gallisepticum en Mycoplasma meleagridis 1993.

Artikel 2

[Vervallen per 18-11-2012]

 • 1 Het dagelijks bestuur besluit, met in achtneming van het bepaalde in artikel 6 van het Besluit, tot het toekennen van een vergoeding ter zake van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren aan de ondernemer die een opfokbedrijf of een vermeerderingsbedrijf voert, onder de voorwaarde:

  • a. dat de ondernemer als zodanig bij het productschap overeenkomstig het bepaalde in de Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003 is geregistreerd en ook overigens heeft voldaan aan alle andere ingevolge evengenoemde verordening op hem rustende verplichtingen,

  • b. dat de ondernemer heeft voldaan aan de op hem rustende financiële verplichtingen die op grond van de vigerende verordening bestemmingsheffingen legsector dan wel pluimveevleessector in verband met het Financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen, aan hem worden gesteld,

  • c. dat ondernemer ten genoegen van het productschap heeft aangetoond dat de door hem geruimde ouderdieren met M.g. besmet waren,

  • d. dat de ondernemer de schriftelijk aan hem door de Gezondheidsdienst gegeven aanwijzingen en adviezen inzake bestrijding en voorkoming van M.g. is nagekomen,

  • e. dat door de ondernemer afstand wordt gedaan van de slachtopbrengst van het betreffende pluimvee ten gunste van het productschap;

  • f. dat de ondernemer na het ruimen van de met M.g. besmette ouderdieren, de mest in de betreffende stal niet eerder dan veertien dagen nadat de ruiming heeft plaatsgevonden, uit zijn stal heeft verwijderd.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt toegekend aan de hand van waardeberekeningen die voor ouderdieren leg- en vleesrassen zijn neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

 • 3 Op het overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid berekende bedrag van de vergoeding wordt ter zake van het eigen risico van de ondernemer, een bedrag van € 1,93 per dier in mindering gebracht.

 • 4 In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder c. en e. besluit het dagelijks bestuur tot het toekennen van een vergoeding aan een ondernemer ter zake van met M.g. besmette legmoederdieren in geval deze worden aangehouden als leghen. Het bepaalde in de leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat op de vergoeding de economische waarde van de leghennen op moment van besmetting in mindering wordt gebracht. Aan de toekenning van de vergoeding is voorts de voorwaarde verbonden dat de ondernemer afstand doet van de slachtwaarde van de mannelijke ouderdieren van het besmette koppel ten gunste van het productschap.

 • 5 De economische waarde van de leghennen als bedoeld in lid 4 wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Artikel 3

[Vervallen per 18-11-2012]

 • 1 Aan de ondernemer die een vermeerderingsbedrijf uitoefent en die ten genoegen van het productschap aantoont in voorraad zijnde eieren, afkomstig van in artikel 5 van het Besluit bedoeld pluimvee, niet te hebben afgeleverd ter inlegging kan door het dagelijks bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van het Besluit, ter zake een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding heeft uitsluitend betrekking op eieren die niet later dan één dag na de dagtekening van de schriftelijke mededeling door het productschap, als bedoeld in artikel 5 van het Besluit, zijn geproduceerd.

 • 2 De vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, worden door het dagelijks bestuur vastgesteld op basis van een waardebepaling ad € 0,16 per ei, verminderd met: 1/4 deel van het op grond van bedoelde waardeberekening tot stand gekomen bedrag wegens eigen risico van de ondernemer.

 • 3 De in dit artikel bedoelde vergoedingen worden slechts toegekend, indien door de ondernemer afstand wordt gedaan van de verkoopwaarde van de betreffende eieren, ten gunste van het productschap.

Artikel 4

[Vervallen per 18-11-2012]

Het Vergoedingenbesluit Mycoplasma gallisepticum 1993 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 18-11-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Mycoplasma gallisepticum (PPE) 2004.

Zoetermeer, 10 juni 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage bij het Vergoedingenbesluit Mycoplasma Gallisepticum (PPE) 2004

[Vervallen per 18-11-2012]

Bijlage I. Waardetabel ouderdieren legrassen (januari 2011)* (1)

[Vervallen per 18-11-2012]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

6,70

1

7,09

2

7,33

3

7,58

4

7,81

5

8,04

6

8,28

7

8,49

8

8,69

9

8,90

10

9,11

11

9,34

12

9,56

13

9,78

14

10,65

15

10,89

16

11,15

17

11,40

18

11,67 / 12,51 [2]

19

11,94 / 12,67 [2]

20

12,23/ 12,84 [2]

21

13,00

22

13,17

23

13,36

24

13,55

25

13,74

26

13,93

27

13,61

28

13,29

29

12,96

30

12,63

31

12,30

32

11,97

33

11,64

34

11,31

35

10,98

36

10,64

37

10,30

38

9,97

39

9,63

40

9,28

41

8,94

42

8,60

43

8,25

44

7,91

45

7,56

46

7,21

47

6,86

48

6,51

49

6,15

50

5,80

51

5,44

52

5,08

53

4,72

54

4,36

55

4,00

56

3,63

57

3,26

58

2,90

59

2,53

60

2,16

61

1,78

62

1,41

63

1,03

64

0,66

65

0,28

66

0,28

67

0,28

68

0,28

69

0,28

70

0,28

Bijlage II. Waardetabel ouderdieren vleesrassen (januari 2011)* (1)

[Vervallen per 18-11-2012]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

3,22

1

3,93

2

4,22

3

4,51

4

4,80

5

5,09

6

5,39

7

5,64

8

5,94

9

6,22

10

6,50

11

6,80

12

7,08

13

7,39

14

7,68

15

8,00

16

8,33

17

8,68

18

8,98 / 10,40* [2]

19

9,33 / 10,58* [2]

20

9,70 / 10,77* [2]

21

11,20

22

11,86

23

12,38

24

12,92

25

13,33

26

13,47

27

13,41

28

13,07

29

12,74

30

12,28

31

11,83

32

11,38

33

10,93

34

10,49

35

10,06

36

9,63

37

9,21

38

8,79

39

8,37

40

7,97

41

7,64

42

7,23

43

6,84

44

6,45

45

6,06

46

5,69

47

5,31

48

4,94

49

4,58

50

4,23

51

3,96

52

3,66

53

3,35

54

3,04

55

2,73

56

2,41

57

2,12

58

1,98

59

1,66

60

1,43

61

1,43

62

1,43

63

1,43

64

1,43

65

1,43

Terug naar begin van de pagina