Regeling innovatie groen onderwijs

[Regeling vervallen per 28-06-2007.]
Geldend van 25-02-2006 t/m 27-06-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 juni 2004, TRCJZ/2004/4053 houdende een subsidieregeling ter stimulering van innovatie van het groen onderwijs

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 28-06-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 28-06-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. instelling:

 • c. onderwijsinstelling: instelling, bedoeld in onderdeel b, alsmede iedere andere aanbieder van één of meerdere opleidingen, die op basis van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs of de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek wordt bekostigd voor het verzorgen van onderwijs;

 • d. openstellingsbesluit: besluit tot openstelling van de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • e. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • f. landelijke infrastructuur: geheel van ondersteunende activiteiten gericht op ontwikkeling, beheer en exploitatie van gemeenschappelijke producten en diensten voor het groene kennissysteem;

 • g. ondersteuningsinstelling: organisatie, niet zijnde een onderwijsinstelling, die een bijdrage levert aan de landelijke infrastructuur.

Paragraaf 2. Openstelling

[Vervallen per 28-06-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 28-06-2007]

De minister kan ter stimulering van innovatie in het onderwijs op het gebied van landbouw en de natuurlijke omgeving aan instellingen subsidie verstrekken ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van projecten die:

 • a. passen binnen het beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en

 • b. passen binnen de beleidsthema’s en de categorieën van projecten, genoemd in het openstellingsbesluit.

Artikel 3

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 De minister kan jaarlijks één of meerdere aanvraagperioden openstellen voor subsidieaanvragen op grond van deze regeling. Het openstellingsbesluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Indien de minister een aanvraagperiode als bedoeld in het eerste lid openstelt, maakt hij in het openstellingsbesluit de thema’s en categorieën bekend op het gebied waarvan in die aanvraagperiode projecten kunnen worden gesubsidieerd.

Artikel 4

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 Indien de minister een aanvraagperiode als bedoeld in artikel 3, eerste lid, openstelt, wordt tevens bij het openstellingsbesluit een subsidieplafond voor de verlening van subsidies op grond van deze regeling vastgesteld.

 • 2 De minister kan binnen het subsidieplafond een nadere verdeling maken in het beschikbare bedrag per thema, per categorie en per instellingssoort in het openstellingsbesluit.

 • 3 De minister verdeelt het beschikbare bedrag na beoordeling van de aanvragen tot subsidieverlening.

Artikel 5

[Vervallen per 28-06-2007]

Als subsidiabele kosten worden uitsluitend in aanmerking genomen:

 • a. de loonkosten van het in te zetten personeel van onderwijsinstellingen plus een opslag van 40% voor de algemene kosten. De minister stelt in het openstellingsbesluit het maximum uurtarief vast voor het in te zetten personeel van onderwijsinstellingen;

 • b. de kosten van het inhuren van ondersteuningsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen vanwege hun expertise of specifieke voorzieningen die een aantoonbare relatie hebben tot het project;

 • c. de kosten van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 16, voor zover deze niet meer bedragen dan € 2.500, en

 • d. materiële kosten die aantoonbaar noodzakelijk zijn en daadwerkelijk worden gemaakt voor de uitvoering van het project door studenten tot een maximum van 5% van de projectkosten.

Artikel 6

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 De minister bepaalt in het openstellingsbesluit de hoogte van het subsidiepercentage met betrekking tot de vergoeding van de subsidiale kosten.

 • 2 Indien voor een project of een gedeelte daarvan reeds uit anderen hoofde een uit overheidsmiddelen bekostigde subsidie is verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale subsidiebedrag niet meer bedraagt dan het subsidiepercentage, genoemd in het openstellingsbesluit.

Paragraaf 3. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 28-06-2007]

Artikel 7

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 Alvorens een aanvraag tot subsidieverlening op grond van artikel 7b kan worden ingediend, wordt een projectvoorstel voor een project als bedoeld in artikel 2 ingediend.

 • 2 Een projectvoorstel wordt ingediend bij Dienst Regelingen, op een formulier waarvan het model daartoe door die Dienst is vastgesteld.

 • 3 Een projectvoorstel wordt ingediend door één of meer instellingen.

 • 4 Een projectvoorstel omvat in ieder geval:

  • a. een beschrijving van het doel van het project;

  • b. een beschrijving van de beoogde resultaten van het project;

  • c. een beschrijving van de aard van het project en de positionering van het project ten opzichte van andere relevante projecten;

  • d. de motivatie van het project, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de problemen die het project beoogt op te lossen, de bijdrage die het project levert aan de thema’s als genoemd in het openstellingsbesluit en de verhouding tussen de kosten en de baten van het project;

  • e. een raming van de kosten van het project;

  • f. de looptijd van het project, en

  • g. een beschrijving van de projectorganisatie, waarbij in ieder geval de penvoerende instelling van het project en de contactpersoon voor het project, alsmede, voor zover van toepassing, de instellingen die het projectvoorstel gezamenlijk indienen, worden vermeld.

 • 5 Een projectvoorstel is ondertekend door het bevoegd gezag van de penvoerende instelling.

Artikel 7a

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 De minister hanteert bij de beoordeling van de projectvoorstellen, als bedoeld in artikel 7, in ieder geval de volgende criteria:

  • a. de mate waarin het doel van het project past binnen één van de categorieën genoemd in het openstellingsbesluit;

  • b. de mate waarin het project bijdraagt aan de thema’s genoemd in het openstellingsbesluit;

  • c. de spreiding van de projecten naar instellingen, opleidingsniveau en thema’s;

  • d. de meerwaarde van het project, gemeten naar de toegevoegde waarde van het project ten opzichte van andere relevante projecten, de mate van samenwerking met andere instellingen en de bijdrage aan ontwikkeling en gebruik van de landelijke infrastructuur, en

  • e. de uitvoerbaarheid van het project.

 • 2 De minister beslist op basis van welke projectvoorstellen een aanvraag tot subsidieverlening, als bedoeld in 7b, kan worden ingediend. Voor een positief besluit komen het eerst projectvoorstellen in aanmerking die het meest bijdragen aan het doel van de regeling.

 • 3 De som van de gevraagde subsidie in de positief beoordeelde projectvoorstellen bedraagt maximaal 125% van het totale beschikbare subsidiebedrag, als genoemd in het openstellingsbesluit.

Artikel 7b

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij Dienst Regelingen in de vorm van een projectplan voor een project als bedoeld in artikel 2,op een formulier waarvan het model daartoe door die Dienst is vastgesteld.

 • 2 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend door één of meer instellingen.

 • 3 De aanvraag omvat in ieder geval:

  • a. een beschrijving van het doel van het project;

  • b. een beschrijving van de beoogde resultaten van het project;

  • c. een beschrijving van de aard van het project en de positionering van het project ten aanzien van andere relevante projecten;

  • d. een beschrijving van de motivatie voor het project, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de problemen die het project beoogt op te lossen, de bijdrage die het project levert aan de thema’s als genoemd in het openstellingsbesluit en de verhouding tussen de kosten en de baten van het project;

  • e. een beschrijving van de begrenzing van en randvoorwaarden voor het project;

  • f. een uitgewerkt activiteitenplan;

  • g. de looptijd van het project, inclusief de start- en einddatum;

  • h. een beschrijving van de projectorganisatie, waarbij in ieder geval de instellingen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband, de projectleider, de penvoerende instelling voor het project en de contactpersoon voor het project worden vermeld;

  • i. een beschrijving van de samenwerking met de partnerinstellingen, die aantoonbaar tot uitdrukking komt in de activiteiten en financiering van het project, alsmede een door de partners getekende samenwerkingsovereenkomst, voor zover de aanvraag door meer dan één instelling wordt ingediend;

  • j. een sluitende begroting van het project, gespecificeerd naar de verschillende subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 5, alsmede naar de eigen kosten en de kosten van derden en een opgave van een sluitende financiering van het project, en

  • k. een beschrijving van de beoogde wijze van beschikbaar stellen en verspreiden van de eindresultaten.

 • 4 Een aanvraag tot subsidieverlening is ondertekend door het bevoegd gezag van de instelling of, voor zover de aanvraag door meer dan één instelling wordt ingediend, door het bevoegd van elk der samenwerkende instellingen.

 • 5 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt niet in behandeling genomen, wanneer het projectvoorstel, op grond van artikel 7a, negatief is beoordeeld of het projectplan, voor wat betreft de beschrijving van het doel en de beoogde resultaten van het project, wezenlijk afwijkt van het projectvoorstel.

Artikel 8

[Vervallen per 28-06-2007]

De aanvrager draagt zorg voor de publieke beschikbaarheid en verspreiding van de resultaten van het project, waaronder in ieder geval de verspreiding van de resultaten van het project via de groene ICT-infrastructuur.

Paragraaf 4. Subsidieverlening

[Vervallen per 28-06-2007]

Artikel 9

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 De minister hanteert bij de beoordeling van de aanvragen tot subsidieverlening, voor een project als bedoeld in artikel 2, in ieder geval de volgende criteria:

  • a. de mate waarin de doelstellingen van het project passen binnen één van de categorieën genoemd in het openstellingsbesluit;

  • b. de mate waarin het project bijdraagt aan de thema’s genoemd in het openstellingsbesluit;

  • c. de spreiding van de projecten naar instellingen, opleidingsniveau en thema’s;

  • d. de meerwaarde van het project, gemeten naar de toegevoegde waarde van het project ten opzichte van eerdere projecten, de mate van samenwerking met andere instellingen en de bijdrage aan ontwikkeling en gebruik van de landelijke infrastructuur;

  • e. de uitvoerbaarheid van het project, en

  • f. de kwaliteit van het projectplan.

 • 2 Voor zover een aanvraag tot subsidieverlening onderdelen bevat die zijn beoordeeld op grond van artikel 7a, vindt geen afwijkende beoordeling op grond van dit artikel plaats.

 • 3 De minister kan nadere beoordelingscriteria vaststellen in het openstellingsbesluit.

Artikel 10

[Vervallen per 28-06-2007]

De minister rangschikt de aanvragen, waarbij de aanvragen hoger worden gerangschikt naarmate deze naar het oordeel van de minister meer voldoen aan de beoordelingscriteria, bedoeld in artikel 9.

Artikel 11

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 De minister beslist gelijktijdig op alle aanvragen tot subsidieverlening met inachtneming van de rangschikking, bedoeld in artikel 10.

 • 2 De minister kan voor de subsidieontvanger nadere voorschriften vaststellen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 3 De minister geeft de beschikking tot subsidieverlening binnen vijf maanden na afloop van de aanvraagperiode waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 12

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 De minister kan de subsidieontvanger een voorschot verlenen.

 • 2 De maximale hoogte van voorschotten worden in het openstellingsbesluit vastgesteld.

Paragraaf 5. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 28-06-2007]

Artikel 13

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 Het is behoudens goedkeuring door de minister niet toegestaan het projectplan gedurende de looptijd van de subsidieverlening te wijzigen. De minister verleent geen goedkeuring aan wijzigingen ten aanzien van de doelstelling van het projectplan.

 • 2 De minister kan bij goedkeuring van een wijziging van het projectplan het subsidiebedrag verlagen.

Artikel 13a

[Vervallen per 28-06-2007]

De subsidieontvanger start met de uitvoering van het project binnen een jaar na de datum van dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening of in de gevallen dat in de beschikking tot subsidieverlening een andere termijn is genoemd, binnen deze termijn.

Artikel 13b

[Vervallen per 28-06-2007]

De aanvrager kan na een ontvangstbevestiging van Dienst Regelingen op eigen risico beginnen met de uitvoering van het project.

Artikel 14

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 De subsidieontvanger brengt voor het eind van de zesde maand na het begin van het project een tussenrapportage uit omtrent de voortgang van het project. Deze rapportage bevat een beschrijving van:

  • a. de activiteiten die tot dan toe in het kader van het project zijn verricht;

  • b. de mate waarin deze activiteiten hebben bijgedragen aan de in het projectplan omschreven doelstellingen, en

  • c. de stand van zaken ter zake van de financiën.

 • 2 Een rapportage als bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij Dienst Regelingen op een door Dienst Regelingen vastgesteld formulier.

 • 3 De subsidieontvanger brengt over elke periode van negen maanden na de eerste rapportage een vernieuwde rapportage uit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 15

[Vervallen per 28-06-2007]

De subsidieontvanger is verplicht een administratie te voeren die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle projectkosten kunnen worden afgelezen, gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 5 onderscheiden kostensoorten, met dien verstande dat ter zake van de loonkosten en de kosten voor eigen arbeid een door middel van een sluitende tijdschrijving vastgestelde urenverantwoording aanwezig is.

Paragraaf 6. Verantwoording

[Vervallen per 28-06-2007]

Artikel 16

[Vervallen per 28-06-2007]

 • 1 De aanvraag voor de vaststelling van de subsidie wordt binnen vier maanden na afloop van het project op een daartoe door Dienst Regelingen vastgestelde formulier ingediend bij Dienst Regelingen.

 • 2 De aanvraag omvat in ieder geval:

  • a. een rapport over het eindresultaat van het project;

  • b. een financiële verantwoording van het project, bestaande uit een rekening alsmede een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat is voldaan aan de voor subsidieverlening gestelde voorwaarden en verplichtingen, en

  • c. een beschrijving van wijze van publicatie van de eindresultaten.

 • 3 De accountant, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, controleert met inachtneming van het controleprotocol, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 4 De minister stelt de subsidie vast binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, genoemd in artikel 17, derde lid, die ter inzage wordt gelegd bij de Centrale Bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage *

[Vervallen per 28-06-2007]

Controleprotocol als bedoeld in artikel 16 lid 3

[Vervallen per 28-06-2007]

Bij de controle op basis waarvan de rapportage, bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel b plaatsvindt, dient aan de naleving van de volgende artikelen op de daarbij aangegeven wijze aandacht te worden besteed.

Artikel

Soort aandacht

Artikel 5

Speciale aandacht

Artikel 15

Speciale aandacht

Artikel 16 lid 2, onderdeel b

Speciale aandacht

Toelichting

[Vervallen per 28-06-2007]

Artikel 5: vaststellen dat in de financiële verantwoording uitsluitend als kosten zijn opgenomen de in artikel 5 genoemde kosten.

Artikel 15: vaststellen dat de subsidie-ontvanger een administratie voert die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle kosten van het project kunnen worden afgelezen, gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 5 onderscheiden kostensoorten, met dien verstande dat ter zake van de loonkosten en de kosten voor eigen arbeid een door middel van een sluitende tijdschrijving vastgestelde urenverantwoording aanwezig is.

Artikel 16 lid 2, onderdeel b: vaststellen of de financiële verantwoording van het project voldoet aan de voor dit doel eraan gestelde eisen.

Onder normale aandacht wordt verstaan: controle met een diepgang die gebruikelijk is voor het afgeven van een accountantsverklaring bij een verantwoording.

Onder speciale aandacht wordt verstaan: controle waarbij nadrukkelijk wordt bezien of de desbetreffende voorschriften zijn nageleefd. In dit geval moet dus verder worden gegaan dan normaal bij een controle van een verantwoording.

Aan de niet genoemde artikelen behoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat, teneinde de controle op de hierboven genoemde artikelen goed te kunnen verrichten, kennisneming van deze overige artikelen noodzakelijk is.

De minister behoudt zich het recht voor om een review te laten uitvoeren op de door de accountant van de aanvrager, aan wie de subsidie ingevolge de Regeling innovatie groen onderwijs is verleend, verrichte werkzaamheden.

Tekst accountantsverklaring als bedoeld in artikel 16 lid 2, onderdeel b

[Vervallen per 28-06-2007]

Goedkeurende verklaring:

Wij hebben de bijgevoegde financiële verantwoording inzake het project <naam project> over de periode van <begindatum> tot <einddatum> met betrekking tot de subsidieverlening in het kader van de Regeling innovatie groen onderwijs van <naam instelling> te <zetel> gecontroleerd. De financiële verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van <naam instelling>. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de financiële verantwoording te verstrekken.

Voor het onderhavige project is met brief van LASER, kenmerk <nummer> d.d. <datum> een subsidie verleend tot een maximum van € <bedrag>.

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten en overeenkomstig de aanwijzingen die de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het controleprotocol, behorende bij vorenbedoelde ministeriële regeling, heeft gegeven met betrekking tot de controle op de naleving van de subsidiebepalingen. Volgens de richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de financiële verantwoording. Voorts is aanvullend specifieke aandacht besteed aan de in vorenbedoeld controleprotocol aangegeven aspecten.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Wij zijn van oordeel dat de financiële verantwoording voldoet aan de voor dit doel eraan te stellen eisen.

Tevens delen wij mede dat de in het controleprotocol genoemde subsidiebepalingen zijn nageleefd.

Plaats en datum:

Handtekening:

Naam accountant:

Naam accountantskantoor:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Kaderbrief Groen Onderwijs 2004

[Vervallen per 28-06-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Terug naar begin van de pagina