Regeling aanvullende formatie LGF, bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in [...] bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2004 - 2005

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 10-07-2004 t/m 31-07-2008

Regeling aanvullende formatie LGF, bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2004 - 2005

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a) WEC: Wet op de expertisecentra

 • b) REC: Regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de WEC

 • c) AB: ambulante begeleiding: begeleiding als bedoeld in artikel 8a, eerste lid van de WEC

 • d) PAB: preventieve ambulante begeleiding: begeleiding als bedoeld in artikel 8a, derde lid onder a van de WEC

 • e) SO: speciaal onderwijs

 • f) VSO: voortgezet speciaal onderwijs

 • g) ZMLK: zeer moeilijk lerende kinderen

 • h) LZ cluster 3: langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

 • i) Cluster 4: scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die onderwijs verzorgen aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten

 • j) aanvullende formatie: formatie die wordt toegekend boven de formatie waarop de school op basis van het Formatiebesluit WEC recht heeft

 • k) fre: formatierekeneenheid

Hoofdstuk 2. Formatie ambulante begeleiding voor het schooljaar 2004/ 2005

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 2. Toekenning

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien de omvang van de formatie voor ambulante begeleiding van de scholen binnen het REC, gebaseerd op het aantal leerlingen op de teldatum 16-01-2004 hoger is dan de formatie voor ambulante begeleiding die aan de gezamenlijke scholen binnen het REC is toegekend voor het schooljaar 2003/ 2004, wordt aan de door het REC aangewezen school/ scholen aanvullende formatie toegekend ten behoeve van het verzorgen van ambulante begeleiding in het schooljaar 2004/ 2005. Voor scholen waarvoor 16-01-2004 geen groeitelling is, wordt uitgegaan van de telling op 1-10-2003. De beschikking wordt uiterlijk in de maand augustus 2004 verstuurd.

 • 2 Indien de formatie voor ambulante begeleiding van de scholen binnen het REC, gebaseerd op de teldatum 1-102004 hoger is dan de formatie ambulante begeleiding die aan de gezamenlijke scholen binnen het REC is toegekend voor het schooljaar 2004/ 2005, wordt, met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2004 aanvullende formatie toegekend aan de door het REC aangewezen school/ scholen ten behoeve van het verzorgen van ambulante begeleiding in het schooljaar 2004/ 2005. De beschikking wordt uiterlijk in de maand januari 2005 verstuurd.

Artikel 3. Vaststelling

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De omvang van de aanvullende formatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt vastgesteld door het verschil te nemen van de formatie voor ambulante begeleiding op basis van de leerlingtelling op 1-10-2002, dan wel, indien van toepassing 16-01-2003 en de formatie voor ambulante begeleiding op basis van 1-10-2003, dan wel, indien van toepassing 16-01-2004.

 • 2 De omvang van de aanvullende formatie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt vastgesteld door het verschil te nemen van de formatie voor ambulante begeleiding op basis van de leerlingtelling op 1-10-2003, dan wel, indien van toepassing 16-01-2004 en de formatie voor ambulante begeleiding op basis van 1-10-2004.

 • 3 De formatie ambulante begeleiding wordt berekend aan de hand van de volgende formule: H=J*K

Hoofdstuk 3. Preventieve ambulante begeleiding

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 4. Toekenning

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Aan scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet

  speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap en cluster 4 worden formatierekeneenheden toegekend ten behoeve van het verzorgen van preventieve ambulante begeleiding in het schooljaar 2004/ 2005.

 • 2 Het aantal formatierekeneenheden bedraagt per ingeschreven leerling voor scholen voor:

  • SO ZMLK: 0,229 fre;

  • SO LZ cluster 3: 0,102 fre;

  • SO cluster 4: 0,818 fre;

  • VSO cluster 4: 1,585 fre.

 • 3 De beschikking wordt uiterlijk in de maand september 2004 verstuurd.

Artikel 5. Vaststelling

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de vaststelling van het aantal formatierekeneenheden bedoeld in artikel 4, wordt uitgegaan van het aantal leerlingen op 01-10-2003 dan wel op 16-01-2004 ingeval op die datum de formatie van de school wordt herberekend in verband met een aanzienlijke tussentijdse toename van het aantal leerlingen, bedoeld in artikel 9 van het Formatiebesluit WEC. Het totale aantal fre dat is berekend wordt per school rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Hoofdstuk 4. Bijstelling bedragen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 6. Vaststelling

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1. De bedragen, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WPO, worden per 1 augustus 2004 volgens de onderstaande tabel aangepast:

   

  Bedrag

  waarvan verplicht her te besteden o.g.v. art 70a, lid 4, WPO

  Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van:

  EURO

  EURO

  a.

  Dove kinderen

  1966

  1008

  b.

  Slechthorende kinderen

  1159

  302

  c.

  kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen

  1159

  302

  d.

  Lichamelijk gehandicapte kinderen

  1210

  353

  e.

  Langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

  1159

  302

  f.

  Zeer moeilijk lerende kinderen

  958

  151

  g.

  Meervoudig gehandicapte kinderen

  1159

  302

  h.

  cluster 4

  1159

  302

 • 2. De bedragen bedoeld in artikel 8a, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O., worden per 1 augustus 2004 volgens de onderstaande tabel aangepast:

       

  bedrag

   

  Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van:

   

  LWOO/ PRO

  Overig

  waarvan verplicht her tebesteden o.g.v. art 77a

     

  EURO

  EURO

  EURO

  a.

  Dove kinderen

  6.076

  6.715

  3.932

  b.

  Slechthorende kinderen

  3.957

  5.361

  2.579

  d.

  Lichamelijk gehandicapte kinderen

  5.361

  6.715

  3.932

  e.

  Langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

  3.957

  5.361

  2.579

  f.

  Zeer moeilijk lerende kinderen

  3.957

  5.361

  2.579

  g.

  Meervoudig gehandicapte kinderen

  3.957

  5.361

  2.579

  h.

  cluster 4

  3.957

  5.361

  2.579

  De genoemde bedragen zullen in de maand augustus 2005 worden uitbetaald.

 • 3. De bedragen bedoeld in artikel 56a, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WEC, worden per 1 augustus 2004 als volgt aangepast:

  • Vergoeding voor het REC : € 27.741

  • Voor elke aan het REC deelnemende school: € 9.281

  • Per leerling die in de periode van 12 maanden direct voorafgaand aan 1 oktober van het voorafgaande schooljaar een bevestigende beoordeling als bedoeld in artikel 28c, eerste lid van de WEC, heeft ontvangen, welk aantal leerlingen wordt verhoogd met 15%: € 158

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling bekend is gemaakt.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende formatie LGF, bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2004-2005.

Deze regeling zal in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina