Mandaatbesluit plaatsvervangend Secretaris-Generaal BZK

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 02-09-2004 t/m 31-12-2004

Mandaatbesluit plaatsvervangend Secretaris-Generaal BZK

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 6:3 van het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK;

Gezien het advies van de Groepsondernemingsraad;

Overwegende dat

– de plaatsing in het kader van de reorganisaties Leeuwensprong en Concentratie van de wetgevingsfunctie een dienstonderdeel overstijgende personeelsaangelegenheid betreft;

– het wenselijk is de PSG aan te wijzen als bevoegd gezag voor de plaatsing of aanwijzing tot herplaatsingskandidaat van het betrokken personeel;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De plaatsvervangend secretaris-generaal is bevoegd ten aanzien van de plaatsingsprocedure Leeuwensprong en Concentratie Wetgevingsfunctie besluiten te nemen ten aanzien van al het betrokken personeel.

 • 2 De bevoegdheid houdt in:

  • het vaststellen van de was/wordt tabellen;

  • het uitbrengen van een voornemen tot plaatsing respectievelijk aanwijzing tot herplaatsingskandidaat;

  • het beslissen ten aanzien van bedenkingen tegen een voornemen tot plaatsingen;

  • het besluiten omtrent plaatsing respectievelijk aanwijzing tot herplaatsingskandidaat.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2004.

 • 2 Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 • 3 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2005.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:

de Secretaris-Generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina