Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2004

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 15-08-2004 t/m 30-11-2005

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 9 juni 2004, nr. 2004022073, Rijksgebouwendienst, houdende bepalingen omtrent de aanbesteding van werken (Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2004)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2005]

De aanbesteding van werken vindt plaats overeenkomstig het in de bijlage dezes vervatte Aanbestedingsreglement Werken 2004.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2005]

 • 2 Aanbestedingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit bekend zijn gemaakt of waarvoor een uitnodiging tot inschrijving of tot het voeren van overleg over het werk en de voorwaarden voor bedoeld tijdstip zijn verzonden, geschieden, voor zover van toepassing, overeenkomstig het Uniform Aanbestedingsreglement 2001 of het Uniform Aanbestedingsreglement EG 1991.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 augustus 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal met de toelichting in het supplement bij de Staatscourant worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Den Haag, 9 juni 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage bij het Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2004, d.d. 9 juni 2004

[Vervallen per 01-12-2005]

Aanbestedingsreglement Werken 2004 (ARW 2004)

[Vervallen per 01-12-2005]

Deel I:. Aanbestedingsreglement

[Vervallen per 01-12-2005]

Europese aanbesteding

Nationale aanbesteding

Algemeen

Algemeen

Openbare procedure

Openbare procedure

Niet-openbare procedure

Niet-openbare procedure

Onderhandeling met voorafgaande bekendmaking

Onderhandeling met voorafgaande bekendmaking

Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking

Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking

Onderhandse aanbesteding

Concessieovereenkomst

Concessieovereenkomst

Experimenteren

Experimenteren

Slotbepaling

Slotbepaling

1

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

     
 

Europees

Nationaal

Artikel

   

1.1

Aanduidingen, begripsbepalingen

Aanduidingen, begripsbepalingen

 

Dit reglement verstaat onder:

aanbesteder: degene die voornemens is een werk op te dragen;

aannemer: een inschrijver aan wie een werk is opgedragen;

beroepsregister: een register van een lidstaat als vermeld in artikel 25 van richtlijn 93/37/EEG;

bestek: een beschrijving van een werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor dat werk geldende voorwaarden;

richtlijn 93/37/EEG: de richtlijn, bedoeld in artikel 1, onder c, van het Besluit overheidsaanbestedingen;

Europese aanbesteding: een aanbesteding voor het plaatsen van opdrachten voor de uitvoering van werken als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van richtlijn 93/37/EEG, die voldoen aan het bepaalde in artikel 6, eerste tot en met vijfde lid, van de richtlijn en niet in de artikelen 4 en 5 van de richtlijn van toepassing van de richtlijn zijn uitgesloten;

gegadigde: een natuurlijke of rechtspersoon die zich bij een aanbesteding met voorafgaande selectie of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aanmeldt met het verzoek tot de inschrijving te worden uitgenodigd, dan wel bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgenodigd tot voeren van onderhandelingen over het werk en de voorwaarden;

inschrijver: een natuurlijke of rechtspersoon die door middel van een inschrijving aanbiedt een werk uit te voeren;

lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

nota van inlichtingen: een of meer nota’s die van verstrekte inlichtingen zijn opgemaakt;

nationale aanbesteding: een aanbesteding voor het plaatsen van opdrachten, niet zijnde een Europese aanbesteding;

opdrachtgever: degene die een werk heeft opgedragen;

proces-verbaal van aanwijzing: een verslag waarin de bij een aanwijzing ter plaatse verstrekte gegevens zijn vastgelegd;

selectiedocument: document waarin de criteria met betrekking tot de maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen zijn vermeld;

werk: een uit te voeren werk, eventueel met inbegrip van het ontwerp en de ten behoeve van dat werk te verrichten leveringen.

Dit reglement verstaat onder:

aanbesteder: degene die voornemens is een werk op te dragen;

aannemer: een inschrijver aan wie een werk is opgedragen;

beroepsregister: een register van een lidstaat als vermeld in artikel 25 van richtlijn 93/37/EEG;

bestek: een beschrijving van een werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor dat werk geldende voorwaarden;

richtlijn 93/37/EEG: de richtlijn, bedoeld in artikel 1, onder c, van het Besluit overheidsaanbestedingen;

Europese aanbesteding: een aanbesteding voor het plaatsen van opdrachten voor de uitvoering van werken als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van richtlijn 93/37/EEG, die voldoen aan het bepaalde in artikel 6, eerste tot en met vijfde lid, van de richtlijn en niet in de artikelen 4 en 5 van de richtlijn van toepassing van de richtlijn zijn uitgesloten;

gegadigde: een natuurlijke of rechtspersoon die zich bij een aanbesteding met voorafgaande selectie of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aanmeldt met het verzoek tot de inschrijving te worden uitgenodigd, dan wel bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgenodigd tot voeren van onderhandelingen over het werk en de voorwaarden;

inschrijver: een natuurlijke of rechtspersoon die door middel van een inschrijving aanbiedt een werk uit te voeren;

lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

nota van inlichtingen: een of meer nota’s die van verstrekte inlichtingen zijn opgemaakt;

nationale aanbesteding: een aanbesteding voor het plaatsen van opdrachten, niet zijnde een Europese aanbesteding;

opdrachtgever: degene die een werk heeft opgedragen;

proces-verbaal van aanwijzing: een verslag waarin de bij een aanwijzing ter plaatse verstrekte gegevens zijn vastgelegd;

selectiedocument: document waarin de criteria met betrekking tot de maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen zijn vermeld;

werk: een uit te voeren werk, eventueel met inbegrip van het ontwerp en de ten behoeve van dat werk te verrichten leveringen.

     

1.2

Termijnen

Termijnen

1.2.1

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder dag: kalenderdag.

Voor de toepassing van dit reglementwordt verstaan onder dag: kalenderdag.

1.2.2

Indien een in dit reglement in dagen genoemde termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of handeling plaatsvindt, wordt de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt niet in deze termijn begrepen.

Indien een in dit reglementin dagen genoemde termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of handeling plaatsvindt, wordt de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt niet in deze termijn begrepen.

1.2.3

Een in dit reglement genoemde termijn gaat in bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag ervan en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag daarvan.

Een in dit reglementgenoemde termijn gaat in bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag ervan en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag daarvan.

1.2.4

Indien de laatste dag van een in dit reglement genoemde termijn op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens een voor de aanbesteder van belang zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere vrije dag valt, eindigt de termijn bij het einde van het laatste uur van de eerstvolgende werkdag.

Indien de laatste dag van een in dit reglement genoemde termijn op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens een voor de aanbesteder van belang zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere vrije dag valt, eindigt de termijn bij het einde van het laatste uur van de eerstvolgende werkdag.

     

1.3

Toepasselijkheid

Toepasselijkheid

1.3.1

Indien een aanbesteding volgens dit reglement zal geschieden, wordt dit in de bekendmaking, of, indien geen bekendmaking plaatsvindt, in de uitnodiging vermeld.

Indien een aanbesteding volgens dit reglement zal geschieden, wordt dit in de bekendmaking, of, indien geen bekendmaking plaatsvindt, in de uitnodiging vermeld.

1.3.2

Tevens vermeldt de aanbesteder

 • a. of hij kiest voor een Europese aanbesteding of een nationale aanbesteding, en

 • b. welke wijze van aanbesteding als bedoeld in artikel 1.4 toegepast wordt.

Tevens vermeldt de aanbesteder

 • a. of hij kiest voor een Europese aanbesteding of een nationale aanbesteding, en

 • b. welke wijze van aanbesteding als bedoeld in artikel 1.4 toegepast wordt.

1.3.3

De aanbesteder kan voor het plaatsen van opdrachten die voldoen aan de omschrijving voor de nationale aanbesteding kiezen voor het toepassen van de Europese aanbesteding.

De aanbesteder kan voor het plaatsen van opdrachten die voldoen aan de omschrijving voor de nationale aanbesteding kiezen voor het toepassen van de Europese aanbesteding.

1.3.4

Indien een bepaling van dit reglementuitdrukkelijk verwijst naar hetzij de Europese, hetzij de nationale aanbesteding, is de bepaling alleen in die aanbesteding van toepassing. Indien een uitdrukkelijke verwijzing ontbreekt, is de desbetreffende bepaling van toepassing bij zowel de Europese als de nationale aanbesteding.

Indien een bepaling van dit reglement uitdrukkelijk verwijst naar hetzij de Europese, hetzij de nationale aanbesteding, is de bepaling alleen in die aanbesteding van toepassing. Indien een uitdrukkelijke verwijzing ontbreekt, is de desbetreffende bepaling van toepassing bij zowel de Europese als de nationale aanbesteding.

1.3.5

Indien toepassing is gegeven aan artikel 1.3.1, wordt degene die tegenover de aanbesteder blijk heeft gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of deel te nemen aan de selectie dan wel aan het overleg over het werk en de voorwaarden, geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van dit reglement.

Indien toepassing is gegeven aan artikel 1.3.1, wordt degene die tegenover de aanbesteder blijk heeft gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of deel te nemen aan de selectie dan wel aan het overleg over het werk en de voorwaarden, geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van dit reglement.

1.3.6

Op een aanbesteding die volgens dit reglement geschiedt, is het Nederlandse recht van toepassing.

Op een aanbesteding die volgens dit reglement geschiedt, is het Nederlandse recht van toepassing.

     

1.4

Wijze van aanbesteding

Wijze van aanbesteding

1.4.1

Bij de Europese aanbesteding kan de aanbesteding van een werk plaatsvinden door middel van een van de volgende procedures:

 • a. openbare procedure (openbare aanbesteding);

 • b. niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie);

 • c. onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

 • d. onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 • e. concessieovereenkomst.

Voorts is een experimenteerbepaling met enkele procedurevoorschriften opgenomen.

 

1.4.2

 

Bij de nationale aanbesteding kan de aanbesteding van een werk plaatsvinden door middel van een van de volgende procedures:

 • a. openbare procedure (openbare aanbesteding);

 • b. niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie);

 • c. onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

 • d. onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 • e. onderhandse procedure (onderhandse aanbesteding);

 • f. concessieovereenkomst.

Voorts is een experimenteerbepaling met enkele procedurevoorschriften opgenomen.

1.4.3

Artikel 1.4.1 is niet van toepassing ingeval van het ontwerpen en bouwen van een complex woningen in het kader van de sociale woningbouw met betrekking waartoe, wegens de omvang, de ingewikkeldheid en de vermoedelijke duur van het desbetreffende werk, het plan van meet af aan moet worden opgesteld op basis van een nauwe samenwerking in een team, bestaande uit afgevaardigden van de aanbesteder, deskundigen en de aannemer die met de uitvoering van het werk belast wordt. In dat geval kan een bijzondere procedure voor de gunning worden toegepast om die aannemer te kiezen die het meest geschikt is om in dit team te worden opgenomen. Daarbij zijn de artikelen 3.13 en 3.2 op de bekendmaking van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bekendmaking een zodanige beschrijving van het werk dient te bevatten dat belanghebbenden zich daarvan een duidelijk beeld kunnen vormen. De aanbesteder kiest uit de gegadigden die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 3.13, degene die het meest geschikt is om in het team te worden opgenomen.

 

2

HOOFDSTUK II OPENBARE PROCEDURE (OPENBARE AANBESTEDING)

HOOFDSTUK II OPENBARE PROCEDURE (OPENBARE AANBESTEDING)

     
 

Europees

Nationaal

Artikel

   

2.1

Omschrijving

Omschrijving

 

Een aanbesteding volgens de openbare procedure is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij een ieder kan inschrijven.

Een aanbesteding volgens de openbare procedure is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij een ieder kan inschrijven.

     

2.2

Bekendmaking, vooraankondiging en aankondiging

Bekendmaking

2.2.1

De aanbesteder maakt het voornemen om een werk aan te besteden bekend door middel van een bekendmaking.

De aanbesteder maakt het voornemen om een werk aan te besteden bekend door middel van een bekendmaking.

2.2.2

Bij de Europese aanbesteding maakt de aanbesteder het voornemen om een werk aan te besteden tevens bekend door middel van een aankondiging, eventueel voorafgegaan door een vooraankondiging.

 

2.2.3

De aankondiging dient ten minste de gegevens van de bekendmaking te bevatten.

 
     

2.3

Vooraankondiging

 

2.3.1

Bij de Europese aanbesteding kan de aanbesteder een vooraankondiging plaatsen, die wordt opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier A. De vooraankondiging geeft de hoofdkenmerken weer van de opdracht of opdrachten voor de uitvoering van werken die hij voornemens is te plaatsen. De vooraankondiging verschaft op nauwkeurige wijze de in het standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

2.3.2

De aanbesteder zendt de vooraankondiging zo snel mogelijk na het besluit tot goedkeuring van het aanbestedingsprogramma langs de meest passende kanalen toe aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

2.3.3

De aanbesteder plaatst de vooraankondiging tevens in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium. In dit laatste geval wordt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de vooraankondiging vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad vindt plaats voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

 

2.3.4

De bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, mag niet geschieden voordat de vooraankondiging aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen is verzonden. De bekendmaking vermeldt de datum van verzending als bedoeld in artikel 2.3.2.

 

2.3.5

De aanbesteder moet de in artikel 2.3.2 bedoelde datum van verzending kunnen aantonen.

 
     

2.4

Aankondiging en bekendmaking

Bekendmaking

2.4.1

Bij de Europese aanbesteding worden de aankondiging en de bekendmaking opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier B. De aankondiging en de bekendmaking verschaffen op nauwkeurige wijze de in het desbetreffende standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

2.4.2

De aanbesteder zendt de aankondiging zo snel mogelijk en langs de meest passende kanalen aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

2.4.3

De aanbesteder plaatst de in artikel 2.2.1 bedoelde bekendmaking in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium. In dit laatste geval wordt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de bekendmaking vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad vindt plaats voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

 

2.4.4

De bekendmaking mag eerst plaatsvinden na de in artikel 2.4.2 bedoelde verzending van de aankondiging en dient alsdan te geschieden uiterlijk binnen 4 dagen daarna. De datum van verzending van de aankondiging wordt in de bekendmaking vermeld.

 

2.4.5

De aanbesteder moet de in artikel 2.4.2 bedoelde datum van verzending van de aankondiging kunnen aantonen.

 

2.4.6

 

Bij de nationale aanbesteding wordt de bekendmaking opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier B en bekend gemaakt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad ofop een voor iedereen toegankelijk elektronischmedium. In dit laatste geval wordt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de bekendmaking vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad vindt plaats voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

     

2.5

Termijnen

Termijnen

2.5.1

Bij de Europese aanbesteding bedraagt de termijn tussen de dag van verzending van de aankondiging, bedoeld in artikel 2.4.2, en de dag van aanbesteding ten minste 52 dagen.

 

2.5.2

De termijn in artikel 2.5.1 kan worden verkort tot een termijn die voor degenen die voornemens zijn op het werk in te schrijven lang genoeg is om een geldige inschrijving in te dienen, en die doorgaans niet korter is dan 36 dagen, doch in ieder geval niet korter dan 22 dagen, indien

 • a. de aanbesteder de vooraankondiging, bedoeld in artikel 2.2.2, ten minste 52 dagen en ten hoogste 12 maanden voor de toezending van de aankondiging, bedoeld in artikel 2.2.2, aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen heeft toegezonden; en

 • b. de vooraankondiging, bedoeld in artikel 2.2.2, ten minste evenveel gegevens bevat als vermeld in standaardformulier B van de bij dit reglement behorende bijlage II, voor zover die gegevens op de datum van de bekendmaking van de vooraankondiging beschikbaar zijn.

 

2.5.3

In geval de termijn in artikel 2.5.1 minder dan 52 dagen bedraagt, wordt de aankondiging per telefax of langs elektronische weg verzonden.

 

2.5.4

 

Bij de nationale aanbesteding bedraagt de termijn tussen de dag van de bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, en de dag van aanbesteding ten minste 36 dagen.

     

2.6

Technische specificaties

Technische specificaties

2.6.1

De technische specificaties, bedoeld in de bij dit reglement behorende bijlage I, worden vermeld in de algemene documenten of in de contractuele documenten die bij elk werk behoren.

De technische specificaties, bedoeld in de bij dit reglementbehorende bijlage I, worden vermeld in de algemene documenten of in de contractuele documenten die bij elk werk behoren.

2.6.2

Bij de Europese aanbesteding worden technische specificaties, onverminderd de verplichte nationale voorschriften, door de aanbesteder aangegeven door:

 • a. verwijzing naar nationale normen waarin de Europese normen zijn omgezet,

 • b. verwijzing naar Europese technische goedkeuringen, of

 • c. verwijzing naar gemeenschappelijke technische specificaties.

 

2.6.3

De aanbesteder mag van artikel 2.6.2 afwijken indien:

 • a. de normen, de Europese technische goedkeuringen of de gemeenschappelijke technische specificaties geen bepalingen bevatten inzake de vaststelling van de overeenstemming of indien er geen technische middelen zijn om de overeenstemming van een product met deze normen of deze Europese technische goedkeuringen of deze gemeenschappelijke technische specificaties afdoende vast te stellen;

 • b. de toepassing van deze normen, deze Europese technische goedkeuringen of deze gemeenschappelijke technische specificaties de aanbesteder verplicht tot het gebruik van producten of van materiaal dat met de reeds door de aanbesteder gebruikte apparatuur onverenigbaar is dan wel tot buitensporig hoge kosten of tot onevenredig grote technische moeilijkheden leidt; de aanbesteder kan dit echter slechts doen in het kader van een welomschreven en schriftelijk vastgelegde strategie met het oog op een overgang binnen een gestelde termijn naar Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties;

 • c. het desbetreffende werk werkelijk innoverend is, waardoor de aanwending van bestaande normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties niet dienstig zou zijn.

 

2.6.4

De aanbesteder die zich beroept op een of meer van de in artikel 2.6.3 genoemde gevallen, dient de redenen daartoe, tenzij zulks niet mogelijk is, te vermelden in de bekendmaking of in het bestek, en in elk geval in zijn interne documentatie. De aanbesteder verstrekt deze informatie desgevraagd aan de lidstaten en aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 

2.6.5

Indien ter zake geen Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties bestaan:

 • a. worden de technische specificaties aangegeven door verwijzing naar de nationale technische specificaties, waarvan is erkend dat zij aan de fundamentele voorschriften in de communautaire richtlijnen inzake de technische harmonisatie voldoen, volgens de in die richtlijnen bepaalde procedures en met name volgens de procedures van richtlijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten;

 • b. kunnen de technische specificaties worden aangegeven door verwijzing naar de nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van het werk en het gebruik van de producten;

 • c. kunnen de technische specificaties worden aangegeven door verwijzing naar andere documenten. In dat geval dient in volgorde van voorkeur te worden verwezen:

  • naar nationale normen waarin de door het land van de aanbesteder aanvaarde internationale normen zijn omgezet;

  • naar andere nationale normen en nationale technische goedkeuringen van het land van de aanbesteder;

  • naar iedere norm.

 

2.6.6

Tenzij dergelijke specificaties door de aard van het werk worden gerechtvaardigd, is de aanbesteder niet gerechtigd tot het opnemen in de contractclausules die voor een bepaald werk gelden, van technische specificaties die producten van een bepaald fabrikaat of van een bepaalde herkomst of bijzondere werkwijzen vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen worden begunstigd of uitgeschakeld. De aanbesteder is met name niet gerechtigd merken, octrooien of typen of een bepaalde oorsprong of productie aan te duiden. Indien het de aanbesteder niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen begrijpelijke technische specificaties de aard van het werk te omschrijven, is de aanbesteder gerechtigd tot een aanduiding als hiervoor bedoeld, mits deze vergezeld gaat van de vermelding ‘of daarmee overeenstemmend’.

Tenzij dergelijke specificaties door de aard van het werk worden gerechtvaardigd, is de aanbesteder niet gerechtigd tot het opnemen in de contractclausules die voor een bepaald werk gelden, van technische specificaties die producten van een bepaald fabrikaat of van een bepaalde herkomst of bijzondere werkwijzen vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen worden begunstigd of uitgeschakeld. De aanbesteder is met name niet gerechtigd merken, octrooien of typen of een bepaalde oorsprong of productie aan te duiden. Indien het de aanbesteder niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen begrijpelijke technische specificaties de aard van het werk te omschrijven, is de aanbesteder gerechtigd tot een aanduiding als hiervoor bedoeld, mits deze vergezeld gaat van de vermelding ‘of daarmee overeenstemmend’.

     

2.7

Bestek

Bestek

2.7.1

Het bestek vermeldt naam en adres van de aanbesteder.

Het bestek vermeldt naam en adres van de aanbesteder.

2.7.2

Het bestek dient uiterlijk 10 dagen na de datum van verzending van de aankondiging tot het tijdstip van de aanbesteding voor een ieder ter inzage te liggen.

 

2.7.3

 

Het bestek dient uiterlijk 10 dagen na de datum van de bekendmaking tot het tijdstip van de aanbesteding voor een ieder ter inzage te liggen.

2.7.4

Voor zover tijdig aangevraagd, moet de aanbesteder een ieder die een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, binnen 6 dagen na ontvangst van dat verzoek, een afdruk van het bestek tegen betaling van de kosten van die afdruk toezenden. Indien het bestek wegens zijn omvang niet kan worden verstrekt binnen deze termijn dienen de in artikel 2.5 genoemde termijnen dienovereenkomstig te worden verlengd.

Voor zover tijdig aangevraagd, moet de aanbesteder een ieder die een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, binnen 6 dagen na ontvangst van dat verzoek, een afdruk van het bestek tegen betaling van de kosten van die afdruk toezenden. Indien het bestek wegens zijn omvang niet kan worden verstrekt binnen deze termijn dienen de in artikel 2.5 genoemde termijnen dienovereenkomstig te worden verlengd.

2.7.5

Het bestek vermeldt alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen waaraan een inschrijver moet voldoen, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de bekendmaking is vermeld, dat de daarin gegeven opsommingen van eisen en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

Het bestek vermeldt alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen waaraan een inschrijver moet voldoen, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de bekendmaking is vermeld, dat de daarin gegeven opsommingen van eisen en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

2.7.6

Het bestek vermeldt voorts, indien de aanbesteder zich het recht voorbehoudt het werk op te dragen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, bedoeld in artikel 2.34.5, alle gunningscriteria die anders zijn dan het gunningscriterium van de laagste prijs, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de bekendmaking is vermeld dat de daarin gegeven opsommingen van gunningscriteria en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

Het bestek vermeldt voorts, indien de aanbesteder zich het recht voorbehoudt het werk op te dragen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, bedoeld in artikel 2.34.5, alle gunningscriteria die anders zijn dan het gunningscriterium van de laagste prijs, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de bekendmaking is vermeld dat de daarin gegeven opsommingen van gunningscriteria en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

2.7.7

Bij de Europese aanbesteding geeft de aanbesteder in het bestek aan bij welke dienst of diensten een inschrijver de ter zake dienende informatie kan verkrijgen over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden die tijdens de uitvoering op het werkterrein worden verricht.

 

2.7.8

Bij de Europese aanbesteding verplicht de aanbesteder de inschrijvers bij hun inschrijving aan te geven, dat zij bij de voorbereiding van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd.

 
     

2.8

Uitsluitingsgronden

Uitsluitingsgronden

2.8.1

Van deelneming aan een aanbesteding kan worden uitgesloten een ieder:

 • a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;

 • b. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;

 • c. die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;

 • d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

 • e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbesteder;

 • f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbesteder;

 • g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de artikelen 2.9 tot en met 2.12 kunnen worden verlangd.

Van deelneming aan een aanbesteding kan worden uitgesloten een ieder:

 • a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;

 • b. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;

 • c. die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;

 • d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

 • e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbesteder;

 • f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbesteder;

 • g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de artikelen 2.9 tot en met 2.12 kunnen worden verlangd.

2.8.2

Indien de aanbesteder van een inschrijver het bewijs verlangt dat hij niet in een van de in artikel 2.8.1 onder a, b, c, e en f genoemde omstandigheden verkeert, aanvaardt hij als voldoende bewijs:

 • voor a, b en c een uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst en waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan;

 • voor e en f een door een bevoegde instantie van de betrokken lidstaat afgegeven getuigschrift.

Indien de aanbesteder van een inschrijver het bewijs verlangt dat hij niet in een van de in artikel 2.8.1 onder a, b, c, e en f genoemde omstandigheden verkeert, aanvaardt hij als voldoende bewijs:

 • voor a, b en c een uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst en waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan;

 • voor e en f een door een bevoegde instantie van de betrokken lidstaat afgegeven getuigschrift.

2.8.3

Indien geen document of getuigschrift als bedoeld in artikel 2.8.2 door het desbetreffende land wordt afgegeven, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of – in de lidstaten waar niet in een eed is voorzien – door een plechtige verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Indien geen document of getuigschrift als bedoeld in artikel 2.8.2 door het desbetreffende land wordt afgegeven, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of – in de lidstaten waar niet in een eed is voorzien – door een plechtige verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

     

2.9

Financiële en economische draagkracht

Financiële en economische draagkracht

2.9.1

In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van een inschrijver worden aangetoond door één of meer van de volgende referenties:

 • a. passende bankverklaringen;

 • b. overlegging van balansen of van uittreksels uit de balansen van het aannemingsbedrijf, indien de wetgeving van het land van vestiging van het aannemingsbedrijf de bekendmaking van balansen voorschrijft;

 • c. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan werken van het aannemingsbedrijf over de laatste drie boekjaren.

In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van een inschrijver worden aangetoond door één of meer van de volgende referenties:

 • a. passende bankverklaringen;

 • b. overlegging van balansen of van uittreksels uit de balansen van het aannemingsbedrijf, indien de wetgeving van het land van vestiging van het aannemingsbedrijf de bekendmaking van balansen voorschrijft;

 • c. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan werken van het aannemingsbedrijf over de laatste drie boekjaren.

2.9.2

De aanbesteder geeft in de bekendmaking de referenties aan die hij verlangt evenals de andere, niet in artikel 2.9.1 genoemde bewijsstukken die moeten worden overgelegd.

De aanbesteder geeft in de bekendmaking de referenties aan die hij verlangt evenals de andere, niet in artikel 2.9.1 genoemde bewijsstukken die moeten worden overgelegd.

2.9.3

Indien een inschrijver wegens gegronde redenen niet in staat is de door de aanbesteder gevraagde referenties over te leggen, kan de financiële en economische draagkracht van deze inschrijver worden aangetoond met andere documenten die de aanbesteder geschikt acht.

Indien een inschrijver wegens gegronde redenen niet in staat is de door de aanbesteder gevraagde referenties over te leggen, kan de financiële en economische draagkracht van deze inschrijver worden aangetoond met andere documenten die de aanbesteder geschikt acht.

     

2.10

Technische bekwaamheid

Technische bekwaamheid

2.10.1

De technische bekwaamheid van een inschrijver kan worden aangetoond door:

 • a. studie- en beroepsdiploma’s van de inschrijver en/of van zijn stafpersoneel en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken zijn belast;

 • b. een lijst van de in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken; deze lijst wordt voor de belangrijkste werken gestaafd door verklaringen inzake de goede uitvoering. In deze verklaringen dienen het bedrag van de werken, alsmede tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld, en voorts moet eruit blijken of zij vakkundig zijn verricht en op regelmatige wijze tot een goed eind zijn gebracht. De bevoegde autoriteit zal de verklaringen in voorkomend geval rechtstreeks aan de aanbesteder toezenden;

 • c. een verklaring welke de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt, waarover de inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt;

 • d. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de inschrijver en de omvang van de staf gedurende de laatste drie jaren;

 • e. een verklaring waarin de al dan niet tot het bedrijf van de inschrijver behorende technici of technische organen worden vermeld, waarover de inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt.

De technische bekwaamheid van een inschrijver kan worden aangetoond door:

 • a. studie- en beroepsdiploma’s van de inschrijver en/of van zijn stafpersoneel en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken zijn belast;

 • b. een lijst van de in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken; deze lijst wordt voor de belangrijkste werken gestaafd door verklaringen inzake de goede uitvoering. In deze verklaringen dienen het bedrag van de werken, alsmede tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld, en voorts moet eruit blijken of zij vakkundig zijn verricht en op regelmatige wijze tot een goed eind zijn gebracht. De bevoegde autoriteit zal de verklaringen in voorkomend geval rechtstreeks aan de aanbesteder toezenden;

 • c. een verklaring welke de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt, waarover de inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt;

 • d. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de inschrijver en de omvang van de staf gedurende de laatste drie jaren;

 • e. een verklaring waarin de al dan niet tot het bedrijf van de inschrijver behorende technici of technische organen worden vermeld, waarover de inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt.

2.10.2

De aanbesteder geeft in de bekendmaking aan welke van de in artikel 2.10.1 bedoelde referenties hij verlangt.

De aanbesteder geeft in de bekendmaking aan welke van de in artikel 2.10.1 bedoelde referenties hij verlangt.

     

2.11

Aanvulling van getuigschriften en bescheiden

Aanvulling van getuigschriften en bescheiden

 

Binnen de grenzen, gesteld in de artikelen 2.8 tot en met 2.10, kan de aanbesteder verlangen dat de inschrijver de overgelegde getuigschriften en bescheiden aanvult of nader toelicht.

Binnen de grenzen, gesteld in de artikelen 2.8, tot en met 2.10, kan de aanbesteder verlangen dat de inschrijver de overgelegde getuigschriften en bescheiden aanvult of nader toelicht.

     

2.12

Bewijs van inschrijving op een lijst van erkende aannemingsbedrijven

Bewijs van inschrijving op een lijst van erkende aannemingsbedrijven

2.12.1

Het in het land van vestiging op een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven ingeschreven aannemingsbedrijf kan bij elke aanbesteding een bewijs van inschrijving aan de aanbesteder overleggen. Op dit bewijs worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving op die lijst mogelijk was, alsmede de classificatie welke deze lijst behelst.

Het in het land van vestiging op een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven ingeschreven aannemingsbedrijf kan bij elke aanbesteding een bewijs van inschrijving aan de aanbesteder overleggen. Op dit bewijs worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving op die lijst mogelijk was, alsmede de classificatie welke deze lijst behelst.

2.12.2

De door de bevoegde autoriteiten bevestigde inschrijving op een dergelijke lijst vormt jegens de aanbesteder slechts in de zin van

 • artikel 2.8.1, onder a tot en met d en g,

 • artikel 2.9.1, onder b en c,

 • artikel 2.10.1, onder b en d,

en niet in de zin van

 • artikel 2.9.1, onder a, en

 • artikel 2.10.1, onder a, c en e,

een vermoeden van geschiktheid voor de werken die met de classificatie van het aannemingsbedrijf op de lijst overeenkomen.

De door de bevoegde autoriteiten bevestigde inschrijving op een dergelijke lijst vormt jegens de aanbesteder slechts in de zin van

 • artikel 2.8.1, onder a tot en met d en g,

 • artikel 2.9.1, onder b en c,

 • artikel 2.10.1, onder b en d,

en niet in de zin van

 • artikel 2.9.1, onder a, en

 • artikel 2.10.1, onder a, c en e,

een vermoeden van geschiktheid voor de werken die met de classificatie van het aannemingsbedrijf op de lijst overeenkomen.

2.12.3

De gegevens welke uit de inschrijving op een officiële lijst kunnen worden afgeleid, kunnen niet ter discussie worden gesteld. Niettemin kan, met betrekking tot de betaling van de bijdragen aan de sociale verzekering, bij de aanbesteding een aanvullende verklaring van elk ingeschreven aannemingsbedrijf worden verlangd.

De gegevens welke uit de inschrijving op een officiële lijst kunnen worden afgeleid, kunnen niet ter discussie worden gesteld. Niettemin kan, met betrekking tot de betaling van de bijdragen aan de sociale verzekering, bij de aanbesteding een aanvullende verklaring van elk ingeschreven aannemingsbedrijf worden verlangd.

2.12.4

De aanbesteder past de artikelen 2.12.1 tot en met 2.12.3 alleen toe op een aannemingsbedrijf dat gevestigd is in een ander land, indien in dat land een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven bestaat.

De aanbesteder past de artikelen 2.12.1 tot en met 2.12.3 alleen toe op een aannemingsbedrijf dat gevestigd is in een ander land, indien in dat land een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven bestaat.

     

2.13

Objectiviteit en proportionaliteit

Objectiviteit en proportionaliteit

 

De in het bestek en de in de bekendmaking vermelde maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen alsmede de daarin vermelde eisen inzake overlegging van gegevens dienen objectief, eenduidig en met de artikelen 2.8, 2.9, 2.10 en 2.12 in overeenstemming te zijn, alsmede in redelijke verhouding te staan tot de aard en de omvang van het werk.

De in het bestek en de in de bekendmaking vermelde maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen alsmede de daarin vermelde eisen inzake overlegging van gegevens dienen objectief, eenduidig en met de artikelen 2.8, 2.9, 2.10 en 2.12 in overeenstemming te zijn, alsmede in redelijke verhouding te staan tot de aard en de omvang van het werk.

     

2.14

Eigen verklaringen

Eigen verklaringen

2.14.1

In plaats van de bewijsstukken, bedoeld in de artikelen 2.8 tot en met 2.12, kan de aanbesteder op onderdelen het indienen van een eigen verklaring toestaan. Met een eigen verklaring geeft de inschrijver aan dat hij voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de desbetreffende bewijsstukken en dat hij in staat is deze binnen een door de aanbestedende dienst vast te stellen redelijke termijn te overleggen.

In plaats van de bewijsstukken, bedoeld in de artikelen 2.8 tot en met 2.12, kan de aanbesteder op onderdelen het indienen van een eigen verklaring toestaan. Met een eigen verklaring geeft de inschrijver aan dat hij voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de desbetreffende bewijsstukken en dat hij in staat is deze binnen een door de aanbestedende dienst vast te stellen redelijke termijn te overleggen.

2.14.2

Indien de aanbesteder de in artikel 2.14.1 bedoelde mogelijkheid biedt, geeft hij aan voor welke eisen de inschrijvers vooralsnog kunnen volstaan met een eigen verklaring. De aanbesteder behoudt het recht alsnog de onderliggende bewijsstukken op te vragen.

Indien de aanbesteder de in artikel 2.14.1 bedoelde mogelijkheid biedt, geeft hij aan voor welke eisen de inschrijvers vooralsnog kunnen volstaan met een eigen verklaring. De aanbesteder behoudt het recht alsnog de onderliggende bewijsstukken op te vragen.

2.14.3

Indien een inschrijver, na een verzoek daartoe van de aanbesteder, de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde termijn niet kan overleggen, komt de inschrijver niet in aanmerking voor verdere deelname aan de aanbesteding.

Indien een inschrijver, na een verzoek daartoe van de aanbesteder, de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde termijn niet kan overleggen, komt de inschrijver niet in aanmerking voor verdere deelname aan de aanbesteding.

     

2.15

Gunningscriteria

Gunningscriteria

2.15.1

De aanbesteder vermeldt in de bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, of hij als gunningscriterium de economisch meest voordelige aanbieding of het criterium van de laagste prijs hanteert.

De aanbesteder vermeldt in de bekendmaking bedoeld, in artikel 2.2.1, of hij als gunningscriterium de economisch meest voordelige aanbieding of het criterium van de laagste prijs hanteert.

2.15.2

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, vermeldt de aanbesteder alle gunningscriteria overeenkomstig artikel 2.7.6 in de bekendmaking dan wel in het bestek. De aanbesteder vermeldt de gunningscriteria, zo mogelijk in afnemende volgorde van het belang dat eraan wordt gehecht, alsmede alle gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, vermeldt de aanbesteder alle gunningscriteria overeenkomstig artikel 2.7.6 in de bekendmaking dan wel in het bestek. De aanbesteder vermeldt de gunningscriteria, zo mogelijk in afnemende volgorde van het belang dat eraan wordt gehecht, alsmede alle gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

2.15.3

De in artikel 2.15.2 bedoelde gunningscriteria kunnen onder andere betrekking hebben op de prijs, verrekenprijs of -prijzen, gebruikskosten, rentabiliteit, uitvoeringstermijn, technische, kwalitatieve of architectonische waarde.

De in artikel 2.15.2 bedoelde gunningscriteria kunnen onder andere betrekking hebben op de prijs, verrekenprijs of -prijzen, gebruikskosten, rentabiliteit, uitvoeringstermijn, technische, kwalitatieve of architectonische waarde.

2.15.4

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij bij de gunningscriteria gewicht toekennen aan de kwaliteit van het procesmanagement van de inschrijver.

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij bij de gunningscriteria gewicht toekennen aan de kwaliteit van het procesmanagement van de inschrijver.

     

2.16

Inlichtingen

Inlichtingen

2.16.1

Van de verstrekte inlichtingen – voor zover die dienen tot aanvulling of wijziging van het bestek dan wel de kosten, de duur of de wijze van de uitvoering van het werk kunnen beïnvloeden – en van de vragen die schriftelijk of tijdens een inlichtingenbijeenkomst of aanwijzing mondeling zijn gesteld door degenen die jegens de aanbesteder blijk hebben gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of bij dat werk belang hebben, wordt door of namens de aanbesteder een nota van inlichtingen opgemaakt.

Van de verstrekte inlichtingen – voor zover die dienen tot aanvulling of wijziging van het bestek dan wel de kosten, de duur of de wijze van de uitvoering van het werk kunnen beïnvloeden – en van de vragen die schriftelijk of tijdens een inlichtingenbijeenkomst of aanwijzing mondeling zijn gesteld door degenen die jegens de aanbesteder blijk hebben gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of bij dat werk belang hebben, wordt door of namens de aanbesteder een nota van inlichtingen opgemaakt.

2.16.2

Van een gehouden aanwijzing ter plaatse wordt door of namens de aanbesteder een proces-verbaal van aanwijzing opgemaakt.

Van een gehouden aanwijzing ter plaatse wordt door of namens de aanbesteder een proces-verbaal van aanwijzing opgemaakt.

2.16.3

De nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing worden door of namens de aanbesteder ondertekend en liggen ter inzage gedurende ten minste 7 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding op de in de bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, aangegeven plaats of plaatsen. Uiterlijk 6 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding worden door of namens de aanbesteder, tegen betaling van de kosten van een afdruk, van de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing afschriften verstrekt aan een ieder die jegens de aanbesteder blijk heeft gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of bij dat werk belang te hebben. Indien de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing wegens hun omvang niet binnen uiterlijk 6 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding kunnen worden verstrekt dienen de termijnen, genoemd in artikel 2.5, dienovereenkomstig te worden verlengd.

De nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing worden door of namens de aanbesteder ondertekend en liggen ter inzage gedurende ten minste 7 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding op de in de bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, aangegeven plaats of plaatsen. Uiterlijk 6 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding worden door of namens de aanbesteder, tegen betaling van de kosten van een afdruk, van de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing afschriften verstrekt aan een ieder die jegens de aanbesteder blijk heeft gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of bij dat werk belang te hebben. Indien de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing wegens hun omvang niet binnen uiterlijk 6 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding kunnen worden verstrekt dienen de termijnen, genoemd in artikel 2.5, dienovereenkomstig te worden verlengd.

2.16.4

Indien de inschrijvingen slechts na een bezichtiging ter plaatse of na een inzage ter plaatse van de bij het bestek behorende stukken kunnen worden gedaan, dienen de termijnen, genoemd in artikel 2.5, dienovereenkomstig te worden verlengd.

Indien de inschrijvingen slechts na een bezichtiging ter plaatse of na een inzage ter plaatse van de bij het bestek behorende stukken kunnen worden gedaan, dienen de termijnen, genoemd in artikel 2.5, dienovereenkomstig te worden verlengd.

2.16.5

In de gevallen, bedoeld in artikel 2.16.3, laatste volzin, en artikel 2.16.4, wordt in de nota van inlichtingen een nieuw tijdstip voor de aanbesteding vermeld, welk tijdstip de aanbesteder onverwijld doet bekendmaken aan een ieder die jegens de aanbesteder blijk heeft gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of bij dat werk belang te hebben.

In de gevallen, bedoeld in artikel 2.16.3, laatste volzin, en artikel 2.16.4, wordt in de nota van inlichtingen een nieuw tijdstip voor de aanbesteding vermeld, welk tijdstip de aanbesteder onverwijld doet bekendmaken aan een ieder die jegens de aanbesteder blijk heeft gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of bij dat werk belang te hebben.

2.16.6

Een ieder die voornemens is op het werk in te schrijven, is gerechtigd de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing te waarmerken.

Een ieder die voornemens is op het werk in te schrijven, is gerechtigd de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing te waarmerken.

2.16.7

Alle verstrekte inlichtingen of gegeven aanwijzingen als bedoeld in artikel 2.16 zijn, voor zover die inlichtingen of aanwijzingen zijn opgenomen in de nota van inlichtingen of in het proces-verbaal van aanwijzing, voor elke inschrijver bindend.

Alle verstrekte inlichtingen of gegeven aanwijzingen als bedoeld in artikel 2.16 zijn, voor zover die inlichtingen of aanwijzingen zijn opgenomen in de nota van inlichtingen of in het proces-verbaal van aanwijzing, voor elke inschrijver bindend.

     

2.17

Inlichtingen over een alternatieve aanbieding

Inlichtingen over een alternatieve aanbieding

2.17.1

Indien de aanbesteding de mogelijkheid tot het aanbieden van alternatieven open laat, dan wel indien het een aanbesteding betreft van een contract waarbij ontwerp en uitvoering geïntegreerd zijn, kan een inschrijver de aanbesteder per brief, telefax of elektronisch bericht gemotiveerd verzoeken om inlichtingen die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen. De aanbesteder kan dergelijke inlichtingen verstrekken voor zover het opnemen daarvan, naar het oordeel van de aanbesteder, in de nota van inlichtingen schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van de inschrijver. De aanbesteder mag deze inlichtingen alleen geven indien deze dienen ter verduidelijking van de eisen die de aanbesteder in de bekendmaking en het bestek heeft gesteld. Het verstrekken van dergelijke inlichtingen mag niet leiden tot discriminatie van andere inschrijvers of potentiële inschrijvers.

Indien de aanbesteding de mogelijkheid tot het aanbieden van alternatieven open laat, dan wel indien het een aanbesteding betreft van een contract waarbij ontwerp en uitvoering geïntegreerd zijn, kan een inschrijver de aanbesteder per brief, telefax of elektronisch bericht gemotiveerd verzoeken om inlichtingen die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen. De aanbesteder kan dergelijke inlichtingen verstrekken voor zover het opnemen daarvan, naar het oordeel van de aanbesteder, in de nota van inlichtingen schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van de inschrijver. De aanbesteder mag deze inlichtingen alleen geven indien deze dienen ter verduidelijking van de eisen die de aanbesteder in de bekendmaking en het bestek heeft gesteld. Het verstrekken van dergelijke inlichtingen mag niet leiden tot discriminatie van andere inschrijvers of potentiële inschrijvers.

2.17.2

De desbetreffende inlichtingen zijn ondergeschikt aan het bestek en de nota van inlichtingen. Bij strijdigheid prevaleren het bestek en de nota van inlichtingen.

De desbetreffende inlichtingen zijn ondergeschikt aan het bestek en de nota van inlichtingen. Bij strijdigheid prevaleren het bestek en de nota van inlichtingen.

2.17.3

Voor zover de aanbesteder het verzoek inwilligt, verstrekt hij de gevraagde inlichtingen, onder vermelding van de vraag, per brief, telefax of elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

Voor zover de aanbesteder het verzoek inwilligt, verstrekt hij de gevraagde inlichtingen, onder vermelding van de vraag, per brief, telefax of elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

2.17.4

Indien de aanbesteding leidt tot een gerechtelijke procedure waarbij de desbetreffende inlichtingen onderwerp van geschil zijn, is de aanbesteder gerechtigd de verstrekte inlichtingen in de procedure in te brengen.

Indien de aanbesteding leidt tot een gerechtelijke procedure waarbij de desbetreffende inlichtingen onderwerp van geschil zijn, is de aanbesteder gerechtigd de verstrekte inlichtingen in de procedure in te brengen.

     

2.18

Details, monsters

Details, monsters

 

Aan hen die blijk gegeven hebben of voornemens zijn op het werk in te schrijven of die bij het werk belang hebben, wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters die het algemene karakter van de leveringen aangeven. Het staat hen vrij die details en monsters te waarmerken. Van een en ander wordt in de nota van inlichtingen dan wel in het proces-verbaal van aanwijzing melding gemaakt.

Aan hen die blijk gegeven hebben of voornemens zijn op het werk in te schrijven of die bij het werk belang hebben, wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters die het algemene karakter van de leveringen aangeven. Het staat hen vrij die details en monsters te waarmerken. Van een en ander wordt in de nota van inlichtingen dan wel in het proces-verbaal van aanwijzing melding gemaakt.

     

2.19

Inschrijving

Inschrijving

2.19.1

De aanbesteding geschiedt bij inschrijving.

De aanbesteding geschiedt bij inschrijving.

2.19.2

De inschrijver dient op de dag van inschrijving te beschikken over een – op aanvraag van de aanbesteder te overhandigen – bewijs van inschrijving in het beroepsregister van het land waar hij is gevestigd, alsmede een door hem ondertekende verklaring dat hij op de dag van de inschrijving voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de uitoefening van het aannemingsbedrijf of, indien hij gevestigd is in een land waar een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven als bedoeld in artikel 2.12.1 bestaat, een bewijs van inschrijving op die lijst.

De inschrijver dient op de dag van inschrijving te beschikken over een – op aanvraag van de aanbesteder te overhandigen – bewijs van inschrijving in het beroepsregister van het land waar hij is gevestigd, alsmede een door hem ondertekende verklaring dat hij op de dag van de inschrijving voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de uitoefening van het aannemingsbedrijf of, indien hij gevestigd is in een land waar een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven als bedoeld in artikel 2.12.1 bestaat, een bewijs van inschrijving op die lijst.

2.19.3

Het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 2.20.1, moet in een enveloppe zijn gesloten, die op duidelijke wijze dient te zijn voorzien van de vermelding op welk werk het inschrijvingsbiljet betrekking heeft, alsmede, in geval van verdeling van het werk in percelen, op welk perceel of op welke combinatie van percelen.

Het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 2.20.1, moet in een enveloppe zijn gesloten, die op duidelijke wijze dient te zijn voorzien van de vermelding op welk werk het inschrijvingsbiljet betrekking heeft, alsmede, in geval van verdeling van het werk in percelen, op welk perceel of op welke combinatie van percelen.

2.19.4

Een inschrijver is gerechtigd op het in de bekendmaking vermelde adres zelf het biljet in de daarvoor bestemde afgesloten bus te deponeren.

Een inschrijver is gerechtigd op het in de bekendmaking vermelde adres zelf het biljet in de daarvoor bestemde afgesloten bus te deponeren.

2.19.5

Indien een inschrijver van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 2.19.4, geen gebruik maakt, wordt het inschrijvingsbiljet, na ontvangst op het in de bekendmaking vermelde adres, door of namens de aanbesteder in de bus gedeponeerd.

Indien een inschrijver van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 2.19.4, geen gebruik maakt, wordt het inschrijvingsbiljet, na ontvangst op het in de bekendmaking vermelde adres, door of namens de aanbesteder in de bus gedeponeerd.

2.19.6

Het inschrijvingsbiljet mag tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gedeponeerd.

Het inschrijvingsbiljet mag tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gedeponeerd.

2.19.7

Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn biljet in de bus.

Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn biljet in de bus.

2.19.8

Een inschrijver kan tot het tijdstip van de aanbesteding door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring, waarmee op dezelfde wijze dient te worden gehandeld als met het inschrijvingsbiljet, zijn inschrijving intrekken.

Een inschrijver kan tot het tijdstip van de aanbesteding door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring, waarmee op dezelfde wijze dient te worden gehandeld als met het inschrijvingsbiljet, zijn inschrijving intrekken.

     

2.20

Inschrijvingsbiljet

Inschrijvingsbiljet

2.20.1

Elk inschrijvingsbiljet moet door de inschrijver zijn ondertekend en zijn ingericht volgens model G van de bij dit reglement behorende bijlage III.

Elk inschrijvingsbiljet moet door de inschrijver zijn ondertekend en zijn ingericht volgens model G van de bij dit reglement behorende bijlage III.

2.20.2

Indien in het bestek is bepaald dat de inschrijver bij zijn inschrijving verrekenprijzen moet opgeven, moet een door de inschrijver ondertekende staat, ingericht volgens model G1 van de bij dit reglement behorende bijlage III, bij het inschrijvingsbiljet zijn gevoegd.

Indien in het bestek is bepaald dat de inschrijver bij zijn inschrijving verrekenprijzen moet opgeven, moet een door de inschrijver ondertekende staat, ingericht volgens model G1 van de bij dit reglement behorende bijlage III, bij het inschrijvingsbiljet zijn gevoegd.

2.20.3

Indien in het bestek of de bekendmaking is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving gegevens als bedoeld in de artikelen 2.7.5 en 2.7.6 moet verstrekken, moeten deze gegevens worden gevoegd bij het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 2.20.1, waarvan zij dan onderdeel uitmaken.

Indien in het bestek of de bekendmaking is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving gegevens als bedoeld in de artikelen 2.7.5 en 2.7.6 moet verstrekken, moeten deze gegevens worden gevoegd bij het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 2.20.1, waarvan zij dan onderdeel uitmaken.

2.20.4

Indien in het bestek of de bekendmaking is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving naast de gegevens, bedoeld in de artikelen 2.7.5 en 2.7.6, dan wel in plaats van die gegevens andere gegevens moet verstrekken, dient de inschrijver de ondertekende bescheiden die deze gegevens bevatten, in een afzonderlijke enveloppe te sluiten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of op welke combinatie van percelen die bescheiden betrekking hebben.

Indien in het bestek of de bekendmaking is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving naast de gegevens, bedoeld in de artikelen 2.7.5 en 2.7.6, dan wel in plaats van die gegevens andere gegevens moet verstrekken, dient de inschrijver de ondertekende bescheiden die deze gegevens bevatten, in een afzonderlijke enveloppe te sluiten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of op welke combinatie van percelen die bescheiden betrekking hebben.

2.20.5

De enveloppe, bedoeld in artikel 2.20.4, dient in de enveloppe, bedoeld in artikel 2.19.3, te worden gesloten en maakt deel uit van de inschrijving.

De enveloppe, bedoeld in artikel 2.20.4, dient in de enveloppe, bedoeld in artikel 2.19.3, te worden gesloten en maakt deel uit van de inschrijving.

     

2.21

Inschrijving op werk verdeeld in percelen

Inschrijving op werk verdeeld in percelen

 

Indien het werk verdeeld is in percelen, kan worden ingeschreven op elk perceel afzonderlijk en – tenzij het tegendeel in de bekendmaking, het bestek of de nota van inlichtingen is bepaald – tevens op een aantal samengevoegde percelen en op het totaal van de percelen. Voor elke inschrijving moet een afzonderlijk inschrijvingsbiljet met de daarbij behorende bescheiden worden ingeleverd.

Indien het werk verdeeld is in percelen, kan worden ingeschreven op elk perceel afzonderlijk en – tenzij het tegendeel in de bekendmaking, het bestek of de nota van inlichtingen is bepaald – tevens op een aantal samengevoegde percelen en op het totaal van de percelen. Voor elke inschrijving moet een afzonderlijk inschrijvingsbiljet met de daarbij behorende bescheiden worden ingeleverd.

     

2.22

Inschrijving op werk van op te geven omvang

Inschrijving op werk van op te geven omvang

 

Indien de aanbesteding een werk betreft van door de inschrijver bij diens inschrijving op te geven omvang voor een in het bestek of de nota van inlichtingen vermeld bedrag, wordt in het bestek of de nota van inlichtingen aangegeven op welke wijze het inschrijvingsbiljet moet worden ingericht.

Indien de aanbesteding een werk betreft van door de inschrijver bij diens inschrijving op te geven omvang voor een in het bestek of de nota van inlichtingen vermeld bedrag, wordt in het bestek of de nota van inlichtingen aangegeven op welke wijze het inschrijvingsbiljet moet worden ingericht.

     

2.23

Gezamenlijke inschrijving

Gezamenlijke inschrijving

2.23.1

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, kan, wanneer het werk aan hen tezamen zal worden opgedragen, worden geëist dat zij tezamen een bepaalde rechtsvorm aannemen.

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, kan, wanneer het werk aan hen tezamen zal worden opgedragen, worden geëist dat zij tezamen een bepaalde rechtsvorm aannemen.

2.23.2

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen. Zij zijn verplicht in het inschrijvingsbiljet een van hen aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen. Zij zijn verplicht in het inschrijvingsbiljet een van hen aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

     

2.24

Inlichtingen over eventuele onderaanneming

Inlichtingen over eventuele onderaanneming

2.24.1

De aanbesteder kan inlichtingen vragen over het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel door derden in onderaanneming wil laten uitvoeren.

De aanbesteder kan inlichtingen vragen over het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel door derden in onderaanneming wil laten uitvoeren.

2.24.2

Een verzoek om inlichtingen als bedoeld in artikel 2.24.1 moet door de aanbesteder in het bestek worden vermeld. De inschrijver dient dan in zijn aanbieding mede te delen welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren. Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer onverlet.

Een verzoek om inlichtingen als bedoeld in artikel 2.24.1 moet door de aanbesteder in het bestek worden vermeld. De inschrijver dient dan in zijn aanbieding mede te delen welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren. Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer onverlet.

     

2.25

Inschrijving onder voorwaarden

Inschrijving onder voorwaarden

 

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.

     

2.26

Alternatieve inschrijvingen

Alternatieve inschrijvingen

2.26.1

Indien voor de opdracht van een werk het criterium van de economisch meest voordelige aanbieding wordt gehanteerd, staat het een inschrijver vrij om alternatieve aanbiedingen in te dienen, tenzij in de bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, anders is bepaald.

Indien voor de opdracht van een werk het criterium van de economisch meest voordelige aanbieding wordt gehanteerd, staat het een inschrijver vrij om alternatieve aanbiedingen in te dienen, tenzij in de bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, anders is bepaald.

2.26.2

 

Indien bij de nationale aanbesteding het gunningscriterium van de laagste prijs wordt gehanteerd, kan de aanbesteder in de bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, de mogelijkheid openstellen voor het indienen van alternatieve aanbiedingen.

2.26.3

De aanbesteder mag een ingediende alternatieve aanbieding niet verwerpen om de enkele reden dat deze is opgesteld met gebruikmaking van technische specificaties die zijn omschreven door verwijzing naar nationale normen, waarin Europese normen zijn omgezet, naar Europese technische goedkeuringen, naar gemeenschappelijke technische specificaties als bedoeld in artikel 2.6.2, dan wel naar nationale technische specificaties als bedoeld in artikel 2.6.5, onder a en b.

De aanbesteder mag een ingediende alternatieve aanbieding niet verwerpen om de enkele reden dat deze is opgesteld met gebruikmaking van technische specificaties die zijn omschreven door verwijzing naar nationale normen, waarin Europese normen zijn omgezet, naar Europese technische goedkeuringen, naar gemeenschappelijke technische specificaties als bedoeld in artikel 2.6.2, dan wel naar nationale technische specificaties als bedoeld in artikel 2.6.5, onder a en b.

2.26.4

Een alternatieve aanbieding wordt alleen in beschouwing genomen, indien deze naar het oordeel van de aanbesteder:

 • a. betrekking heeft op een wezenlijke wijziging, en

 • b. in kwaliteit ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen is voorgeschreven.

Een alternatieve aanbieding wordt alleen in beschouwing genomen, indien deze naar het oordeel van de aanbesteder:

 • a. betrekking heeft op een wezenlijke wijziging, en

 • b. in kwaliteit ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen is voorgeschreven.

2.26.5

Een alternatieve aanbieding moet worden ingediend op een afzonderlijk inschrijvingsbiljet waarop duidelijk is aangegeven, dat het inschrijvingsbiljet betrekking heeft op een alternatieve aanbieding. Het inschrijvingsbiljet dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van hetgeen de alternatieve aanbieding inhoudt.

Een alternatieve aanbieding moet worden ingediend op een afzonderlijk inschrijvingsbiljet waarop duidelijk is aangegeven, dat het inschrijvingsbiljet betrekking heeft op een alternatieve aanbieding. Het inschrijvingsbiljet dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van hetgeen de alternatieve aanbieding inhoudt.

2.26.6

Artikel 2.25 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.25 is van overeenkomstige toepassing.

     

2.27

Inschrijving op varianten in het bestek

Inschrijving op varianten in het bestek

2.27.1

Indien in het bestek of in de nota van inlichtingen varianten als zodanig worden omschreven, staat het een inschrijver vrij om op een of meer varianten in te schrijven, tenzij in het bestek of in de nota van inlichtingen inschrijving op alle varianten verplicht is gesteld.

Indien in het bestek of in de nota van inlichtingen varianten als zodanig worden omschreven, staat het een inschrijver vrij om op een of meer varianten in te schrijven, tenzij in het bestek of in de nota van inlichtingen inschrijving op alle varianten verplicht is gesteld.

2.27.2

Een inschrijver dient voor elke variant waarop hij inschrijft, een afzonderlijk inschrijvingsbiljet in te dienen. De inschrijver geeft op het inschrijvingsbiljet duidelijk aan op welke variant de inschrijving betrekking heeft.

Een inschrijver dient voor elke variant waarop hij inschrijft, een afzonderlijk inschrijvingsbiljet in te dienen. De inschrijver geeft op het inschrijvingsbiljet duidelijk aan op welke variant de inschrijving betrekking heeft.

2.27.3

Artikel 2.25 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.25 is van overeenkomstige toepassing.

     

2.28

Termijn van gestanddoening

Termijn van gestanddoening

2.28.1

De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende 45 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij in de bekendmaking, het bestek of de nota van inlichtingen een andere termijn is gesteld.

De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende 45 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij in de bekendmaking, het bestek of de nota van inlichtingen een andere termijn is gesteld.

2.28.2

De aanbesteder kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de aanbesteder zeer waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht van het werk. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

De aanbesteder kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de aanbesteder zeer waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht van het werk. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

2.28.3

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.34.6 aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.34.6 aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.

     

2.29

Aanbesteding

Aanbesteding

2.29.1

Degene die de aanbesteding houdt, opent de enveloppen met de inschrijvingsbiljetten, bedoeld in artikel 2.19.3, in het openbaar op de plaats en op het tijdstip van de aanbesteding, zoals deze in de bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, zijn vermeld. Het is de aanbesteder niet toegestaan dit tijdstip te vervroegen.

Degene die de aanbesteding houdt, opent de enveloppen met de inschrijvingsbiljetten, bedoeld in artikel 2.19.3, in het openbaar op de plaats en op het tijdstip van de aanbesteding, zoals deze in de bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, zijn vermeld. Het is de aanbesteder niet toegestaan dit tijdstip te vervroegen.

2.29.2

Hij leest de namen van de inschrijvers duidelijk op alsmede de in de inschrijvingsbiljetten genoemde bedragen, voor welke zij aanbieden het werk aan te nemen dan wel de hoeveelheid werk die zij overeenkomstig artikel 2.22 willen verrichten. Vervolgens leest hij de namen en de bedragen dan wel de hoeveelheden werk op, vermeld in de inschrijvingsbiljetten die betrekking hebben op alternatieve aanbiedingen. In de op te lezen bedragen is de omzetbelasting niet begrepen.

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij het voorlezen van de bedragen achterwege laten.

Hij leest de namen van de inschrijvers duidelijk op alsmede de in de inschrijvingsbiljetten genoemde bedragen, voor welke zij aanbieden het werk aan te nemen dan wel de hoeveelheid werk die zij overeenkomstig artikel 2.22 willen verrichten. Vervolgens leest hij de namen en de bedragen dan wel de hoeveelheden werk op, vermeld in de inschrijvingsbiljetten die betrekking hebben op alternatieve aanbiedingen. In de op te lezen bedragen is de omzetbelasting niet begrepen.

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij het voorlezen van de bedragen achterwege laten.

2.29.3

Indien een bedrag zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt het bedrag in letters.

Indien een bedrag zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt het bedrag in letters.

2.29.4

Van de in het oog vallende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt melding gemaakt. Degene die de aanbesteding houdt, doet evenwel geen uitspraak over de geldigheid of ongeldigheid van de inschrijvingsbiljetten; de beoordeling hiervan geschiedt door de aanbesteder met inachtneming van artikel 2.31.

Van de in het oog vallende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt melding gemaakt. Degene die de aanbesteding houdt, doet evenwel geen uitspraak over de geldigheid of ongeldigheid van de inschrijvingsbiljetten; de beoordeling hiervan geschiedt door de aanbesteder met inachtneming van artikel 2.31.

     

2.30

Proces-verbaal van aanbesteding

Proces-verbaal van aanbesteding

2.30.1

Van het verloop van de aanbesteding wordt proces-verbaal opgemaakt volgens model H van de bij dit reglement behorende bijlage III. Het proces-verbaal wordt ondertekend door degene die de aanbesteding houdt.

Van het verloop van de aanbesteding wordt proces-verbaal opgemaakt volgens model H van de bij dit reglementbehorende bijlage III. Het proces-verbaal wordt ondertekend door degene die de aanbesteding houdt.

2.30.2

Belanghebbenden kunnen op het adres, genoemd in de bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, het proces-verbaal van aanbesteding inzien of een afschrift hiervan verkrijgen.

Belanghebbenden kunnen op het adres, genoemd in de bekendmaking, bedoeld in artikel 2.2.1, het proces-verbaal van aanbesteding inzien of een afschrift hiervan verkrijgen.

     

2.31

Ongeldigheid van de inschrijvingen

Ongeldigheid van de inschrijvingen

2.31.1

Inschrijvingen die niet voldoen aan de inhoudelijke eisen, gesteld in dit reglement, de bekendmaking, het bestek of de nota van inlichtingen, zijn ongeldig.

Inschrijvingen die niet voldoen aan de inhoudelijke eisen, gesteld in dit reglement, de bekendmaking, het bestek of de nota van inlichtingen, zijn ongeldig.

2.31.2

De inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring te overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens model K van de bij dit reglement behorende bijlage III, dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een combinatie is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere combinant. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

De inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring te overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens model K van de bij dit reglement behorende bijlage III, dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een combinatie is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere combinant. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

     

2.32

Verduidelijking van de aanbieding

Verduidelijking van de aanbieding

 

Een inschrijver kan zijn aanbieding na het tijdstip van de aanbesteding niet wijzigen of aanvullen, tenzij het de inschrijver betreft aan wie de aanbesteder overweegt het werk overeenkomstig artikel 2.34.5 op te dragen en de aanbesteder aan deze inschrijver een verzoek tot wijziging of aanvulling heeft gedaan. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

Een inschrijver kan zijn aanbieding na het tijdstip van de aanbesteding niet wijzigen of aanvullen, tenzij het de inschrijver betreft aan wie de aanbesteder overweegt het werk overeenkomstig artikel 2.34.5 op te dragen en de aanbesteder aan deze inschrijver een verzoek tot wijziging of aanvulling heeft gedaan. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

     

2.33

Motivering in geval van abnormaal lage inschrijvingen

Motivering in geval van abnormaal lage inschrijvingen

2.33.1

Indien inschrijvingen zijn gedaan die in verhouding tot het uit te voeren werk abnormaal laag lijken te zijn, verzoekt de aanbesteder, vóór hij deze inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk om die preciseringen over de samenstelling van de inschrijving die hij dienstig acht en onderzoekt hij deze samenstelling, waarbij hij rekening houdt met de verstrekte motivering.

Indien inschrijvingen zijn gedaan die in verhouding tot het uit te voeren werk abnormaal laag lijken te zijn, verzoekt de aanbesteder, vóór hij deze inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk om die preciseringen over de samenstelling van de inschrijving die hij dienstig acht en onderzoekt hij deze samenstelling, waarbij hij rekening houdt met de verstrekte motivering.

2.33.2

De aanbesteder kan motiveringen in aanmerking nemen die betrekking hebben op de zuinigheid van het bouwprocédé, de gekozen technische oplossingen, de uitzonderlijk technische omstandigheden waarvan de inschrijver kan profiteren voor de uitvoering van het werk of de originaliteit van diens ontwerp.

De aanbesteder kan motiveringen in aanmerking nemen die betrekking hebben op de zuinigheid van het bouwprocédé, de gekozen technische oplossingen, de uitzonderlijk technische omstandigheden waarvan de inschrijver kan profiteren voor de uitvoering van het werk of de originaliteit van diens ontwerp.

2.33.3

Bij de Europese aanbesteding is de aanbesteder verplicht, indien uitsluitend de laagste prijs als gunningscriterium geldt, de Commissie van de Europese Gemeenschappen mede te delen welke te laag beoordeelde inschrijvingen zijn afgewezen.

 
     

2.34

Keuze aannemer

Keuze aannemer

2.34.1

De aanbesteder is niet verplicht het werk op te dragen.

De aanbesteder is niet verplicht het werk op te dragen.

2.34.2

Indien de aanbesteder besluit het werk niet op te dragen of de aanbesteding opnieuw te beginnen, stelt hij de inschrijvers zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van zijn besluit met inbegrip van de redenen die tot zijn besluit hebben geleid.

Indien de aanbesteder besluit het werk niet op te dragen of de aanbesteding opnieuw te beginnen, stelt hij de inschrijvers zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van zijn besluit met inbegrip van de redenen die tot zijn besluit hebben geleid.

2.34.3

Bij de Europese aanbesteding stelt de aanbesteder het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen in kennis van zijn besluit het werk niet op te dragen.

 

2.34.4

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het bestek en de bekendmaking zijn vermeld.

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het bestek en de bekendmaking zijn vermeld.

2.34.5

Onverminderd artikel 2.34.2 geschiedt de opdracht van het werk aan:

 • a. de inschrijver die de laagste prijs heeft aangeboden, of

 • b. de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, indien in de bekendmaking of het bestek overeenkomstig artikel 2.7.6 een of meer gunningscriteria zijn vermeld die anders zijn dan alleen de laagste prijs.

Onverminderd artikel 2.34.2 geschiedt de opdracht van het werk aan:

 • a. de inschrijver die de laagste prijs heeft aangeboden, of

 • b. de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, indien in de bekendmaking of het bestek overeenkomstig artikel 2.7.6 een of meer gunningscriteria zijn vermeld die anders zijn dan alleen de laagste prijs.

2.34.6

De aanbesteder bericht elke inschrijver gelijktijdig en onder opgaaf van redenen omtrent de voorgenomen gunning. De aanbesteder vermeldt daarbij de naam van de inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is te gunnen. Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. Indien binnen 15 dagen een kort geding aanhangig is gemaakt tegen het voornemen van de aanbesteder, mag de aanbesteder niet overgaan tot gunning van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

De aanbesteder bericht elke inschrijver gelijktijdig en onder opgaaf van redenen omtrent de voorgenomen gunning. De aanbesteder vermeldt daarbij de naam van de inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is te gunnen. Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. Indien binnen 15 dagen een kort geding aanhangig is gemaakt tegen het voornemen van de aanbesteder, mag de aanbesteder niet overgaan tot gunning van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

2.34.7

In het geval de meest gerede aanbieding hoger is dan de zorgvuldige raming van de aanbesteder, kan de aanbesteder deze aanbieding als onaanvaardbaar aanmerken en de procedure vervolgen met de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

In het geval de meest gerede aanbieding hoger is dan de zorgvuldige raming van de aanbesteder, kan de aanbesteder deze aanbieding als onaanvaardbaar aanmerken en de procedure vervolgen met de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

2.34.8

De aanbesteder kan besluiten van de gegevens die ten grondslag liggen aan de motivering, bedoeld in de artikelen 2.34.2 en 2.34.6, geen mededeling te doen, indien openbaarmaking van die gegevens:

 • a. de toepassing van enige wettelijke bepaling in de weg staat;

 • b. in strijd is met het openbaar belang;

 • c. schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, dan wel

 • d. de eerlijke mededinging tussen de aannemers kan schaden.

De aanbesteder kan besluiten van de gegevens die ten grondslag liggen aan de motivering, bedoeld in de artikelen 2.34.2 en 2.34.6, geen mededeling te doen, indien openbaarmaking van die gegevens:

 • a. de toepassing van enige wettelijke bepaling in de weg staat;

 • b. in strijd is met het openbaar belang;

 • c. schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, dan wel

 • d. de eerlijke mededinging tussen de aannemers kan schaden.

2.34.9

Voor de opdracht van het werk volgens een alternatieve aanbieding komt uitsluitend de inschrijver in aanmerking die deze aanbieding heeft gedaan.

Voor de opdracht van het werk volgens een alternatieve aanbieding komt uitsluitend de inschrijver in aanmerking die deze aanbieding heeft gedaan.

2.34.10

Indien het werk mede omvat het door een inschrijver maken van een ontwerp, komt voor de opdracht van het werk volgens een ingediend ontwerp uitsluitend de inschrijver in aanmerking van wie de desbetreffende inschrijving afkomstig is.

Indien het werk mede omvat het door een inschrijver maken van een ontwerp, komt voor de opdracht van het werk volgens een ingediend ontwerp uitsluitend de inschrijver in aanmerking van wie de desbetreffende inschrijving afkomstig is.

2.34.11

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

     

2.35

Opdracht

Opdracht

2.35.1

De overeenkomst komt tot stand door de opdracht op grond van het inschrijvingsbiljet.

De overeenkomst komt tot stand door de opdracht op grond van het inschrijvingsbiljet.

2.35.2

De opdracht geschiedt door de aanbesteder door middel van een schriftelijke mededeling, waaronder tevens wordt verstaan een telefax of een elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

De opdracht geschiedt door de aanbesteder door middel van een schriftelijke mededeling, waaronder tevens wordt verstaan een telefax of een elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

2.35.3

De datum van de opdracht is die van de verzending van de mededeling, bedoeld in artikel 2.35.2.

De datum van de opdracht is die van de verzending van de mededeling, bedoeld in artikel 2.35.2.

2.35.4

Tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 2.35.2, wordt aan de aannemer toegezonden een door of namens de opdrachtgever gewaarmerkt:

 • a. afschrift van zijn inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen,

 • b. exemplaar van het bestek en de daarbij behorende tekeningen,

 • c. afschrift van de nota van inlichtingen en

 • d. afschrift van het proces-verbaal van aanwijzing.

Tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 2.35.2, wordt aan de aannemer toegezonden een door of namens de opdrachtgever gewaarmerkt:

 • a. afschrift van zijn inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen,

 • b. exemplaar van het bestek en de daarbij behorende tekeningen,

 • c. afschrift van de nota van inlichtingen en

 • d. afschrift van het proces-verbaal van aanwijzing.

     

2.36

Proces-verbaal van opdrachtverlening

 

2.36.1

Bij de Europese aanbesteding stelt de opdrachtgever een proces-verbaal van de opdrachtverlening op dat ten minste het volgende bevat:

 • a. de naam en het adres van de aanbesteder, het voorwerp en de waarde van de opdracht;

 • b. de naam van de begunstigde en de motivering van de keuze van zijn aanbieding, alsmede, indien bekend, het gedeelte van de opdracht dat de begunstigde voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren;

 • c. de namen van de niet gekozen inschrijvers en de redenen daartoe.

 

2.36.2

Dit proces-verbaal of de hoofdpunten hieruit wordt door de opdrachtgever desgevraagd toegezonden aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 
     

2.37

Informatie betreffende opdrachtverlening

 

2.37.1

De aanbesteder die bij de Europese aanbesteding een opdracht heeft verleend doet het resultaat door middel van een aankondiging bekendmaken. Hij zendt hiertoe deze aankondiging uiterlijk 48 dagen na de verlening van de desbetreffende opdracht langs de meest passende kanalen aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

2.37.2

Artikel 2.37.1 vindt geen toepassing op de gegevens overeenkomstig standaardformulier C van de bij dit reglement behorende bijlage II waarvan openbaarmaking in de weg staat aan toepassing van de wet, in strijd is met het openbaar belang, schade zou kunnen toebrengen aan rechtmatige commerciële belangen van bepaalde overheids- of particuliere ondernemingen dan wel de eerlijke mededinging tussen aannemingsbedrijven zou kunnen aantasten.

 

2.37.3

De opdrachtgever moet de datum van verzending van de in artikel 2.37.1 bedoelde aankondiging kunnen aantonen.

 

2.37.4

De aankondiging wordt opgesteld overeenkomstig standaardformulier C, genoemd in artikel 2.37.2. De aankondiging verschaft op nauwkeurige wijze de in het standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

2.37.5

De bekendmaking in de Staatscourant, in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium mag niet plaatsvinden vóór de in artikel 2.37.1 genoemde datum van verzending van de aankondiging aan het Bureau, welke datum in de bekendmaking moet worden vermeld. Deze bekendmaking mag geen andere gegevens bevatten dan die welke verschijnen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

 
     

2.38

Zekerheidstelling

Zekerheidstelling

2.38.1

Een aanbesteder mag uitsluitend zekerheidstelling bedingen van de inschrijver aan wie hij voornemens is het werk op te dragen.

Een aanbesteder mag uitsluitend zekerheidstelling bedingen van de inschrijver aan wie hij voornemens is het werk op te dragen.

2.38.2

Het bedrag van de zekerheid mag het bedrag dat ter zake van zekerheidstelling voor de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen in de bekendmaking of in het bestek is genoemd, niet te boven gaan.

Het bedrag van de zekerheid mag het bedrag dat ter zake van zekerheidstelling voor de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen in de bekendmaking of in het bestek is genoemd, niet te boven gaan.

2.38.3

In afwijking van artikel 2.38.2 mag een aanbesteder, indien hij het werk overeenkomstig een alternatieve aanbieding wil opdragen aan de inschrijver die de alternatieve aanbieding heeft gedaan, van die inschrijver zekerheidstelling verlangen die het in de bekendmaking of het bestek genoemde bedrag te boven gaat, met dien verstande dat het bedrag van de zekerheidstelling een tiende van de som waarvoor de inschrijver heeft aangeboden het werk uit te voeren niet te boven mag gaan.

In afwijking van artikel 2.38.2 mag een aanbesteder, indien hij het werk overeenkomstig een alternatieve aanbieding wil opdragen aan de inschrijver die de alternatieve aanbieding heeft gedaan, van die inschrijver zekerheidstelling verlangen die het in de bekendmaking of het bestek genoemde bedrag te boven gaat, met dien verstande dat het bedrag van de zekerheidstelling een tiende van de som waarvoor de inschrijver heeft aangeboden het werk uit te voeren niet te boven mag gaan.

     

2.39

Geschillen

Geschillen

2.39.1

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

2.39.2

Een betrokkene die een geschil als bedoeld in artikel 2.39.1 aanhangig wenst te maken, dient dit niet later dan drie maanden na het ontstaan van dat geschil, doch in ieder geval niet later dan drie maanden na de datum van de opdracht, bedoeld in artikel 2.35.3, aanhangig te maken, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na verloop van die periode is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

Een betrokkene die een geschil als bedoeld in artikel 2.39.1 aanhangig wenst te maken, dient dit niet later dan drie maanden na het ontstaan van dat geschil, doch in ieder geval niet later dan drie maanden na de datum van de opdracht, bedoeld in artikel 2.35.3, aanhangig te maken, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na verloop van die periode is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

3

HOOFDSTUK III NIET-OPENBARE PROCEDURE (AANBESTEDING MET VOORAFGAANDE SELECTIE)

HOOFDSTUK III NIET-OPENBARE PROCEDURE (AANBESTEDING MET VOORAFGAANDE SELECTIE)

     
 

Europees

Nationaal

Artikel

   

3.1

Omschrijving

Omschrijving

3.1.1

Een aanbesteding volgens de niet-openbare procedure is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waarbij een ieder zich als gegadigde kan aanmelden en waarvoor een aantal gegadigden tot inschrijving kan worden uitgenodigd.

Een aanbesteding volgens de niet-openbare procedure is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waarbij een ieder zich als gegadigde kan aanmelden en waarvoor een aantal gegadigden tot inschrijving kan worden uitgenodigd.

3.1.2

Wanneer een aanbesteder de in artikel 3.1.1 genoemde wijze van aanbesteding toepast, mag hij het aantal gegadigden vaststellen dat hij voornemens is tot inschrijving uit te nodigen. Dit aantal wordt genoemd in de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1.

Wanneer een aanbesteder de in artikel 3.1.1 genoemde wijze van aanbesteding toepast, mag hij het aantal gegadigden vaststellen dat hij voornemens is tot inschrijving uit te nodigen. Dit aantal wordt genoemd in de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1.

3.1.3

Indien van toepassing van artikel 3.1.2 wordt afgezien, mag de aanbesteder een minimum en een maximum aangeven waartussen het aantal gegadigden zal liggen dat hij voornemens is tot inschrijving uit te nodigen. Dit minimum aantal en dit maximum aantal worden dan aangegeven in de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1. Deze aantallen hangen af van de aard van het uit te voeren werk.

Indien van toepassing van artikel 3.1.2 wordt afgezien, mag de aanbesteder een minimum en een maximum aangeven waartussen het aantal gegadigden zal liggen dat hij voornemens is tot inschrijving uit te nodigen. Dit minimum aantal en dit maximum aantal worden dan aangegeven in de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1. Deze aantallen hangen af van de aard van het uit te voeren werk.

3.1.4

Indien het aantal gegadigden dat voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3.13, groter is dan het aangegeven aantal, dan wel het maximum aantal, beslist het lot of een andere objectieve methode wie van hen tot inschrijving zal worden uitgenodigd. Van loting wordt door de aanbesteder een proces-verbaal opgemaakt.

Indien het aantal gegadigden dat voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3.13, groter is dan het aangegeven aantal, dan wel het maximum aantal, beslist het lot of een andere objectieve methode wie van hen tot inschrijving zal worden uitgenodigd. Van loting wordt door de aanbesteder een proces-verbaal opgemaakt.

3.1.5

Bij de Europese aanbesteding dient het aantal tot inschrijving uit te nodigen gegadigden ten minste vijf te bedragen.

 

3.1.6

Het aantal tot inschrijving uit te nodigen gegadigden moet in ieder geval groot genoeg zijn om een daadwerkelijke mededinging te waarborgen.

Het aantal tot inschrijving uit te nodigen gegadigden moet in ieder geval groot genoeg zijn om een daadwerkelijke mededinging te waarborgen.

     

3.2

Bekendmaking, vooraankondiging en aankondiging

Bekendmaking

3.2.1

De aanbesteder maakt het voornemen om een werk aan te besteden bekend door middel van een bekendmaking.

De aanbesteder maakt het voornemen om een werk aan te besteden bekend door middel van een bekendmaking.

3.2.2

Bij de Europese aanbesteding maakt de aanbesteder het voornemen om een werk aan te besteden tevens bekend door middel van een aankondiging, eventueel voorafgegaan door een vooraankondiging.

 

3.2.3

De aankondiging dient ten minste de gegevens van de bekendmaking te bevatten.

 
     

3.3

Vooraankondiging

 

3.3.1

Bij de Europese aanbesteding kan de aanbesteder een vooraankondiging plaatsen, die wordt opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier A. De vooraankondiging geeft de hoofdkenmerken weer van de opdracht of opdrachten voor de uitvoering van werken die hij voornemens is te plaatsen. De vooraankondiging verschaft op nauwkeurige wijze de in het standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

3.3.2

De aanbesteder zendt de vooraankondiging zo snel mogelijk na het besluit tot goedkeuring van het aanbestedingsprogramma langs de meest passende kanalen toe aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

3.3.3

De aanbesteder plaatst de vooraankondiging tevens in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium. In dit laatste geval wordt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de vooraankondiging vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad vindt plaats voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

 

3.3.4

De bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1, mag niet geschieden voordat de vooraankondiging aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen is verzonden. De bekendmaking vermeldt de datum van verzending als bedoeld in artikel 3.3.2.

 

3.3.5

De aanbesteder moet de in artikel 3.3.2 bedoelde datum van verzending kunnen aantonen.

 
     

3.4.

Aankondiging en bekendmaking

Bekendmaking

3.4.1

Bij de Europese aanbesteding worden de aankondiging en de bekendmaking opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier B. De aankondiging en de bekendmaking verschaffen op nauwkeurige wijze de in het desbetreffende standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

3.4.2

De aanbesteder zendt de aankondiging zo snel mogelijk en langs de meest passende kanalen aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

3.4.3

De aanbesteder plaatst de in artikel 3.2.1 bedoelde bekendmaking in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium. In dit laatste geval wordt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de bekendmaking vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad vindt plaats voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

 

3.4.4

De bekendmaking mag eerst plaatsvinden na de in artikel 3.4.2 bedoelde verzending van de aankondiging en dient alsdan te geschieden uiterlijk binnen 4 dagen daarna. De datum van verzending van de aankondiging wordt in de bekendmaking vermeld.

 

3.4.5

De aanbesteder moet de in artikel 3.4.2 bedoelde datum van verzending van de aankondiging kunnen aantonen.

 

3.4.6

 

Bij de nationale aanbesteding wordt de bekendmaking opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier B en bekend gemaakt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad ofop een voor iedereen toegankelijk elektronischmedium. In dit laatste geval wordt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de bekendmaking vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad vindt plaats voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

3.4.7

In de bekendmaking of in het selectiedocument vermeldt de aanbesteder alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen waaraan een gegadigde of inschrijver moet voldoen, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

In de bekendmaking of in het selectiedocument vermeldt de aanbesteder alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen waaraan een gegadigde of inschrijver moet voldoen, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

     

3.5

Termijnen bij aanmelding als gegadigde

Termijnen bij aanmelding als gegadigde

3.5.1

Bij de Europese aanbesteding bedraagt de termijn voor de ontvangst van de aanmeldingen ten minste 37 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging. Gegadigden dienen hun aanmelding in per brief, telefax, elektronisch bericht of telefonisch. In de laatste drie gevallen moet de aanmelding worden bevestigd per brief, die wordt verzonden vóór het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn.

 

3.5.2

Wanneer het om dringende redenen onmogelijk is de in artikel 3.5.1 bedoelde termijn in acht te nemen, kan de aanbesteder de termijn verkorten tot ten minste 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging. Gegadigden dienen in dat geval hun aanmelding langs de snelst mogelijke kanalen te verzenden. Indien de aanmelding per telefax, elektronisch bericht of telefonisch geschiedt, dient zij te worden bevestigd per brief die wordt verzonden vóór het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn.

 

3.5.3

 

Bij de nationale aanbesteding bedraagt de termijn voor de ontvangst van de aanmeldingen ten minste 21 dagen te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1.

3.5.4

 

In spoedeisende gevallen is de termijn voor de ontvangst van de aanmeldingen ten minste 12 dagen te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1.

     

3.6

Technische specificaties

Technische specificaties

3.6.1

De technische specificaties, bedoeld in de bij dit reglement behorende bijlage I, worden vermeld in de algemene documenten of in de contractuele documenten die bij elk werk behoren.

De technische specificaties, bedoeld in de bij dit reglementbehorende bijlage I, worden vermeld in de algemene documenten of in de contractuele documenten die bij elk werk behoren.

3.6.2

Bij de Europese aanbesteding worden technische specificaties, onverminderd de verplichte nationale voorschriften, door de aanbesteder aangegeven door:

 • a. verwijzing naar nationale normen waarin de Europese normen zijn omgezet,

 • b. verwijzing naar Europese technische goedkeuringen, of

 • c. verwijzing naar gemeenschappelijke technische specificaties.

 

3.6.3

De aanbesteder mag van artikel 3.6.2 afwijken indien:

 • a. de normen, de Europese technische goedkeuringen of de gemeenschappelijke technische specificaties geen bepalingen bevatten inzake de vaststelling van de overeenstemming of indien er geen technische middelen zijn om de overeenstemming van een product met deze normen of deze Europese technische goedkeuringen of deze gemeenschappelijke technische specificaties afdoende vast te stellen;

 • b. de toepassing van deze normen, deze Europese technische goedkeuringen of deze gemeenschappelijke technische specificaties de aanbesteder verplicht tot het gebruik van producten of van materiaal dat met de reeds door de aanbesteder gebruikte apparatuur onverenigbaar is dan wel tot buitensporig hoge kosten of tot onevenredig grote technische moeilijkheden leidt; de aanbesteder kan dit echter slechts doen in het kader van een welomschreven en schriftelijk vastgelegde strategie met het oog op een overgang binnen een gestelde termijn naar Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties;

 • c. het desbetreffende werk werkelijk innoverend is, waardoor de aanwending van bestaande normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties niet dienstig zou zijn.

 

3.6.4

De aanbesteder die zich beroept op een of meer van de in artikel 3.6.3 genoemde gevallen, dient de redenen daartoe, tenzij zulks niet mogelijk is, te vermelden in de bekendmaking of in het bestek, en in elk geval in zijn interne documentatie. De aanbesteder verstrekt deze informatie desgevraagd aan de lidstaten en aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 

3.6.5

Indien ter zake geen Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties bestaan:

 • a. worden de technische specificaties aangegeven door verwijzing naar de nationale technische specificaties, waarvan is erkend dat zij aan de fundamentele voorschriften in de communautaire richtlijnen inzake de technische harmonisatie voldoen, volgens de in die richtlijnen bepaalde procedures en met name volgens de procedures van richtlijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten;

 • b. kunnen de technische specificaties worden aangegeven door verwijzing naar de nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van het werk en het gebruik van de producten;

 • c. kunnen de technische specificaties worden aangegeven door verwijzing naar andere documenten. In dat geval dient in volgorde van voorkeur te worden verwezen:

  • naar nationale normen waarin de door het land van de aanbesteder aanvaarde internationale normen zijn omgezet;

  • naar andere nationale normen en nationale technische goedkeuringen van het land van de aanbesteder;

  • naar iedere norm.

 

3.6.6

Tenzij dergelijke specificaties door de aard van het werk worden gerechtvaardigd, is de aanbesteder niet gerechtigd tot het opnemen in de contractclausules die voor een bepaald werk gelden, van technische specificaties die producten van een bepaald fabrikaat of van een bepaalde herkomst of bijzondere werkwijzen vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen worden begunstigd of uitgeschakeld. De aanbesteder is met name niet gerechtigd merken, octrooien of typen of een bepaalde oorsprong of productie aan te duiden. Indien het de aanbesteder niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen begrijpelijke technische specificaties de aard van het werk te omschrijven, is de aanbesteder gerechtigd tot een aanduiding als hiervoor bedoeld, mits deze vergezeld gaat van de vermelding ‘of daarmee overeenstemmend’.

Tenzij dergelijke specificaties door de aard van het werk worden gerechtvaardigd, is de aanbesteder niet gerechtigd tot het opnemen in de contractclausules die voor een bepaald werk gelden, van technische specificaties die producten van een bepaald fabrikaat of van een bepaalde herkomst of bijzondere werkwijzen vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen worden begunstigd of uitgeschakeld. De aanbesteder is met name niet gerechtigd merken, octrooien of typen of een bepaalde oorsprong of productie aan te duiden. Indien het de aanbesteder niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen begrijpelijke technische specificaties de aard van het werk te omschrijven, is de aanbesteder gerechtigd tot een aanduiding als hiervoor bedoeld, mits deze vergezeld gaat van de vermelding ‘of daarmee overeenstemmend’.

     

3.7

Bestek

Bestek

3.7.1

Het bestek vermeldt, indien de aanbesteder zich het recht voorbehoudt het werk op te dragen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, bedoeld in artikel 3.36.5, onder b, alle gunningscriteria die anders zijn dan het gunningscriterium van de laagste prijs, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de bekendmaking of het selectiedocument is vermeld dat de daarin gegeven opsommingen van gunningscriteria en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

Het bestek vermeldt, indien de aanbesteder zich het recht voorbehoudt het werk op te dragen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, bedoeld in artikel 3.36.5, onder b, alle gunningscriteria die anders zijn dan het gunningscriterium van de laagste prijs, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de bekendmaking of het selectiedocument is vermeld dat de daarin gegeven opsommingen van gunningscriteria en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

3.7.2

Bij de Europese aanbesteding geeft de aanbesteder in het bestek aan bij welke dienst of diensten een inschrijver de ter zake dienende informatie kan verkrijgen over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden die tijdens de uitvoering op het werkterrein worden verricht.

 

3.7.3

Bij de Europese aanbesteding verplicht de aanbesteder de inschrijvers bij hun inschrijving aan te geven, dat zij bij de voorbereiding van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd.

 
     

3.8

Uitsluitingsgronden

Uitsluitingsgronden

3.8.1

Van deelneming aan een aanbesteding kan worden uitgesloten een ieder:

 • a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;

 • b. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;

 • c. die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;

 • d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

 • e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbesteder;

 • f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbesteder;

 • g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de artikelen 3.9 tot en met 3.12 kunnen worden verlangd.

Van deelneming aan een aanbesteding kan worden uitgesloten een ieder:

 • a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;

 • b. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;

 • c. die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;

 • d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

 • e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbesteder;

 • f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbesteder;

 • g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de artikelen 3.9 tot en met 3.12 kunnen worden verlangd.

3.8.2

Indien de aanbesteder van een inschrijver of gegadigde het bewijs verlangt dat hij niet in een van de in artikel 3.8.1, onder a, b, c, e en f, genoemde omstandigheden verkeert, aanvaardt hij als voldoende bewijs:

 • voor a, b en c een uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst en waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan;

 • voor e en f een door een bevoegde instantie van de betrokken lidstaat afgegeven getuigschrift.

Indien de aanbesteder van een inschrijver of gegadigde het bewijs verlangt dat hij niet in een van de in artikel 3.8.1, onder a, b, c, e en f, genoemde omstandigheden verkeert, aanvaardt hij als voldoende bewijs:

 • voor a, b en c een uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst en waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan;

 • voor e en f een door een bevoegde instantie van de betrokken lidstaat afgegeven getuigschrift.

3.8.3

Indien geen document of getuigschrift als bedoeld in artikel 3.8.2 door het desbetreffende land wordt afgegeven, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of – in de lidstaten waar niet in een eed is voorzien – door een plechtige verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Indien geen document of getuigschrift als bedoeld in artikel 3.8.2 door het desbetreffende land wordt afgegeven, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of – in de lidstaten waar niet in een eed is voorzien – door een plechtige verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

     

3.9

Financiële en economische draagkracht

Financiële en economische draagkracht

3.9.1

In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van een gegadigde of inschrijver worden aangetoond door één of meer van de volgende referenties:

 • a. passende bankverklaringen;

 • b. overlegging van balansen of van uittreksels uit de balansen van het aannemingsbedrijf, indien de wetgeving van het land van vestiging van het aannemingsbedrijf de bekendmaking van balansen voorschrijft;

 • c. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan werken van het aannemingsbedrijf over de laatste drie boekjaren.

In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van een gegadigde of inschrijver worden aangetoond door één of meer van de volgende referenties:

 • a. passende bankverklaringen;

 • b. overlegging van balansen of van uittreksels uit de balansen van het aannemingsbedrijf, indien de wetgeving van het land van vestiging van het aannemingsbedrijf de bekendmaking van balansen voorschrijft;

 • c. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan werken van het aannemingsbedrijf over de laatste drie boekjaren.

3.9.2

De aanbesteder geeft in de bekendmaking of in het selectiedocument de referenties aan die hij verlangt evenals de andere, niet in artikel 3.9.1 genoemde bewijsstukken die moeten worden overgelegd.

De aanbesteder geeft in de bekendmaking of in het selectiedocument de referenties aan die hij verlangt evenals de andere, niet in artikel 3.9.1 genoemde bewijsstukken die moeten worden overgelegd.

3.9.3

Indien een gegadigde of inschrijver wegens gegronde redenen niet in staat is de door de aanbesteder gevraagde referenties over te leggen, kan de financiële en economische draagkracht van deze gegadigde of inschrijver worden aangetoond met andere documenten die de aanbesteder geschikt acht.

Indien een gegadigde of inschrijver wegens gegronde redenen niet in staat is de door de aanbesteder gevraagde referenties over te leggen, kan de financiële en economische draagkracht van deze gegadigde of inschrijver worden aangetoond met andere documenten die de aanbesteder geschikt acht.

     

3.10

Technische bekwaamheid

Technische bekwaamheid

3.10.1

De technische bekwaamheid van een gegadigde of inschrijver kan worden aangetoond door:

 • a. studie- en beroepsdiploma’s van de gegadigde of inschrijver en/of van zijn stafpersoneel en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken zijn belast;

 • b. een lijst van de in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken; deze lijst wordt voor de belangrijkste werken gestaafd door verklaringen inzake de goede uitvoering. In deze verklaringen dienen het bedrag van de werken, alsmede tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld, en voorts moet eruit blijken of zij vakkundig zijn verricht en op regelmatige wijze tot een goed eind zijn gebracht. De bevoegde autoriteit zal de verklaringen in voorkomend geval rechtstreeks aan de aanbesteder toezenden;

 • c. een verklaring welke de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt;

 • d. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de gegadigde of inschrijver en de omvang van de staf gedurende de laatste drie jaren;

 • e. een verklaring waarin de al dan niet tot het bedrijf van de gegadigde of inschrijver behorende technici of technische organen worden vermeld, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt.

De technische bekwaamheid van een gegadigde of inschrijver kan worden aangetoond door:

 • a. studie- en beroepsdiploma’s van de gegadigde of inschrijver en/of van zijn stafpersoneel en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken zijn belast;

 • b. een lijst van de in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken; deze lijst wordt voor de belangrijkste werken gestaafd door verklaringen inzake de goede uitvoering. In deze verklaringen dienen het bedrag van de werken, alsmede tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld, en voorts moet eruit blijken of zij vakkundig zijn verricht en op regelmatige wijze tot een goed eind zijn gebracht. De bevoegde autoriteit zal de verklaringen in voorkomend geval rechtstreeks aan de aanbesteder toezenden;

 • c. een verklaring welke de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt;

 • d. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de gegadigde of inschrijver en de omvang van de staf gedurende de laatste drie jaren;

 • e. een verklaring waarin de al dan niet tot het bedrijf van de gegadigde of inschrijver behorende technici of technische organen worden vermeld, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt.

3.10.2

De aanbesteder geeft in de bekendmaking of in het selectiedocument aan welke van de in artikel 3.10.1 bedoelde referenties hij verlangt.

De aanbesteder geeft de bekendmaking of in het selectiedocument aan welke van de in artikel 3.10.1 bedoelde referenties hij verlangt.

     

3.11

Aanvulling van getuigschriften en bescheiden

Aanvulling van getuigschriften en bescheiden

 

Binnen de grenzen, gesteld in de artikelen 3.8 tot en met 3.10 kan de aanbesteder verlangen dat de gegadigde of inschrijver de overgelegde getuigschriften en bescheiden aanvult of nader toelicht.

Binnen de grenzen, gesteld in de artikelen 3.8 tot en met 3.10 kan de aanbesteder verlangen dat de gegadigde of inschrijver de overgelegde getuigschriften en bescheiden aanvult of nader toelicht.

     

3.12

Bewijs van inschrijving op een lijst van

erkende aannemingsbedrijven

Bewijs van inschrijving op een lijst van

erkende aannemingsbedrijven

3.12.1

Het in het land van vestiging op een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven ingeschreven aannemingsbedrijf kan bij elke aanbesteding een bewijs van inschrijving aan de aanbesteder overleggen. Op dit bewijs worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving op die lijst mogelijk was, alsmede de classificatie welke deze lijst behelst.

Het in het land van vestiging op een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven ingeschreven aannemingsbedrijf kan bij elke aanbesteding een bewijs van inschrijving aan de aanbesteder overleggen. Op dit bewijs worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving op die lijst mogelijk was, alsmede de classificatie welke deze lijst behelst.

3.12.2

De door de bevoegde autoriteiten bevestigde inschrijving op een dergelijke lijst vormt jegens de aanbesteder slechts in de zin van

 • artikel 3.8.1, onder a tot en met d en g,

 • artikel 3.9.1, onder b en c,

 • artikel 3.10.1, onder b en d,

en niet in de zin van

 • artikel 3.9.1, onder a, en

 • artikel 3.10.1, onder a, c en e,

een vermoeden van geschiktheid voor de werken die met de classificatie van het aannemingsbedrijf op de lijst overeenkomen.

De door de bevoegde autoriteiten bevestigde inschrijving op een dergelijke lijst vormt jegens de aanbesteder slechts in de zin van

 • artikel 3.8.1, onder a tot en met d en g,

 • artikel 3.9.1, onder b en c,

 • artikel 3.10.1, onder b en d,

en niet in de zin van

 • artikel 3.9.1, onder a, en

 • artikel 3.10.1, onder a, c en e,

een vermoeden van geschiktheid voor de werken die met de classificatie van het aannemingsbedrijf op de lijst overeenkomen.

3.12.3

De gegevens welke uit de inschrijving op een officiële lijst kunnen worden afgeleid, kunnen niet ter discussie worden gesteld. Niettemin kan, met betrekking tot de betaling van de bijdragen aan de sociale verzekering, bij de aanbesteding een aanvullende verklaring van elk ingeschreven aannemingsbedrijf worden verlangd.

De gegevens welke uit de inschrijving op een officiële lijst kunnen worden afgeleid, kunnen niet ter discussie worden gesteld. Niettemin kan, met betrekking tot de betaling van de bijdragen aan de sociale verzekering, bij de aanbesteding een aanvullende verklaring van elk ingeschreven aannemingsbedrijf worden verlangd.

3.12.4

De aanbesteder past de artikelen 3.12.1 tot en met 3.12.3 op een aannemingsbedrijf dat gevestigd is in een ander land alleen toe, indien in dat land een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven bestaat.

De aanbesteder past de artikelen 3.12.1 tot en met 3.12.3 op een aannemingsbedrijf dat gevestigd is in een ander land alleen toe, indien in dat land een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven bestaat.

     

3.13

Objectiviteit en proportionaliteit

Objectiviteit en proportionaliteit

 

De in het bestek, het selectiedocument en de in de bekendmaking vermelde maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen alsmede de daarin vermelde eisen inzake overlegging van gegevens dienen objectief, eenduidig en met de artikelen 3.8, 3.9, 3.10 en 3.12 in overeenstemming te zijn, alsmede in redelijke verhouding te staan tot de aard en de omvang van het werk.

De in het bestek, het selectiedocument en de in de bekendmaking vermelde maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen alsmede de daarin vermelde eisen inzake overlegging van gegevens dienen objectief, eenduidig en met de artikelen 3.8, 3.9, 3.10 en 3.12 in overeenstemming te zijn, alsmede in redelijke verhouding te staan tot de aard en de omvang van het werk.

     

3.14

Eigen verklaringen

Eigen verklaringen

3.14.1

In plaats van de bewijsstukken, bedoeld in de artikelen 3.8 tot en met 3.12, kan de aanbesteder op onderdelen het indienen van een eigen verklaring toestaan. Met een eigen verklaring geeft de gegadigde of inschrijver aan dat hij voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de desbetreffende bewijsstukken en dat hij in staat is deze binnen een door de aanbestedende dienst vast te stellen redelijke termijn te overleggen.

In plaats van de bewijsstukken, bedoeld in de artikelen 3.8 tot en met 3.12, kan de aanbesteder op onderdelen het indienen van een eigen verklaring toestaan. Met een eigen verklaring geeft de gegadigde of inschrijver aan dat hij voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de desbetreffende bewijsstukken en dat hij in staat is deze binnen een door de aanbestedende dienst vast te stellen redelijke termijn te overleggen.

3.14.2

Indien de aanbesteder de in artikel 3.14.1 bedoelde mogelijkheid biedt, geeft hij aan voor welke eisen de gegadigden of inschrijvers vooralsnog kunnen volstaan met een eigen verklaring. De aanbesteder behoudt het recht alsnog de onderliggende bewijsstukken op te vragen.

Indien de aanbesteder de in artikel 3.14.1 bedoelde mogelijkheid biedt, geeft hij aan voor welke eisen de gegadigden of inschrijvers vooralsnog kunnen volstaan met een eigen verklaring. De aanbesteder behoudt het recht alsnog de onderliggende bewijsstukken op te vragen.

3.14.3

Indien een gegadigde of inschrijver, na een verzoek daartoe van de aanbesteder, de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde termijn niet kan overleggen, komt de gegadigde of inschrijver niet in aanmerking voor verdere deelname aan de aanbesteding.

Indien een gegadigde of inschrijver, na een verzoek daartoe van de aanbesteder, de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde termijn niet kan overleggen, komt de gegadigde of inschrijver niet in aanmerking voor verdere deelname aan de aanbesteding.

     

3.15

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving

3.15.1

Tenzij de aanbesteder besluit geen der gegadigden een uitnodiging tot inschrijving te zenden, nodigt hij de gegadigden die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 3.13, uit tot inschrijving. Het aantal tot inschrijving uit te nodigen gegadigden kan zijn gelimiteerd op de wijze als beschreven in artikel 3.1.

Tenzij de aanbesteder besluit geen der gegadigden een uitnodiging tot inschrijving te zenden, nodigt hij de gegadigden die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 3.13, uit tot inschrijving. Het aantal tot inschrijving uit te nodigen gegadigden kan zijn gelimiteerd op de wijze als beschreven in artikel 3.1.

3.15.2

De uitnodigingen worden gelijktijdig en schriftelijk aan de daartoe gekozen gegadigden verzonden. Bij de uitnodigingsbrief moeten het bestek en de aanvullende stukken worden ingesloten.

De uitnodigingen worden gelijktijdig en schriftelijk aan de daartoe gekozen gegadigden verzonden. Bij de uitnodigingsbrief moeten het bestek en de aanvullende stukken worden ingesloten.

3.15.3

De uitnodiging tot inschrijving bevat een verwijzing naar de in artikel 3.4 genoemde bekendmaking en vermeldt:

 • a. waar, wanneer en onder welke voorwaarden extra exemplaren van het bestek verkrijgbaar zijn;

 • b. waar en wanneer inlichtingen zullen worden gegeven;

 • c. waar en wanneer een eventuele aanwijzing ter plaatse wordt gehouden;

 • d. waar en op welke data het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing ter inzage liggen;

 • e. de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres waar deze moeten worden ingediend en de taal of talen waarin zij moeten worden gesteld;

 • f. plaats en tijdstip van aanbesteding;

 • g. aanduiding van de stukken, die zonodig door de gegadigde ter staving van de gegevens, bedoeld in artikel 3.13, of ter aanvulling op die gegevens moeten worden overgelegd;

 • h. voor zover vereist de in artikel 3.7.1 bedoelde gunningscriteria en gegevens.

De uitnodiging tot inschrijving bevat een verwijzing naar de in artikel 3.4 genoemde bekendmaking en vermeldt:

 • a. waar, wanneer en onder welke voorwaarden extra exemplaren van het bestek verkrijgbaar zijn;

 • b. waar en wanneer inlichtingen zullen worden gegeven;

 • c. waar en wanneer een eventuele aanwijzing ter plaatse wordt gehouden;

 • d. waar en op welke data het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing ter inzage liggen;

 • e. de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres waar deze moeten worden ingediend en de taal of talen waarin zij moeten worden gesteld;

 • f. plaats en tijdstip van aanbesteding;

 • g. aanduiding van de stukken, die zonodig door de gegadigde ter staving van de gegevens, bedoeld in artikel 3.13, of ter aanvulling op die gegevens moeten worden overgelegd;

 • h. voor zover vereist de in artikel 3.7.1 bedoelde gunningscriteria en gegevens.

     

3.16

Termijnen inschrijving

Termijnen inschrijving

3.16.1

Bij de Europese aanbesteding bedraagt de termijn tussen de dag van verzending van de uitnodigingen, bedoeld in artikel 3.15.1, en de dag van de aanbesteding ten minste 40 dagen.

 

3.16.2

De termijn, bedoeld in artikel 3.16.1, kan worden verkort tot 26 dagen, indien:

 • a. de aanbesteder de vooraankondiging, bedoeld in artikel 3.3, ten minste 52 dagen en ten hoogste 12 maanden voor de toezending van de aankondiging, bedoeld in artikel 3.4, aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen heeft toegezonden, en

 • b. de vooraankondiging, bedoeld in artikel 3.3, ten minste evenveel gegevens bevat als vermeld in standaardformulier B van de bij dit reglement behorende bijlage II of, in voorkomend geval, in standaardformulier B van de bij dit reglement behorende bijlage II, voor zover die gegevens op de datum van de bekendmaking van de vooraankondiging beschikbaar zijn.

 

3.16.3

 

Bij de nationale aanbesteding bedraagt de termijn tussen de dag van verzending van de uitnodigingen bedoeld in artikel 3.15.1 en de dag van de aanbesteding ten minste 21 dagen.

3.16.4

 

In spoedeisende gevallen bedraagt de termijn bedoeld in artikel 3.16.3 ten minste 10 dagen.

3.16.5

De aanbesteder verzendt gelijktijdig met de uitnodigingen, aan een door hem niet gekozen gegadigde bericht, dat hij niet wordt uitgenodigd.

De aanbesteder verzendt gelijktijdig met de uitnodigingen, aan een door hem niet gekozen gegadigde bericht, dat hij niet wordt uitgenodigd.

3.16.6

Een niet gekozen gegadigde kan de aanbesteder binnen 15 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk verzoeken in kennis te worden gesteld van de redenen die ertoe hebben geleid dat hij niet is uitgenodigd. De aanbesteder deelt binnen 15 dagen na ontvangst van dit verzoek aan de verzoeker schriftelijk deze redenen mede.

Een niet gekozen gegadigde kan de aanbesteder binnen 15 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk verzoeken in kennis te worden gesteld van de redenen die ertoe hebben geleid dat hij niet is uitgenodigd. De aanbesteder deelt binnen 15 dagen na ontvangst van dit verzoek aan de verzoeker schriftelijk deze redenen mede.

     

3.17

Gunningscriteria

Gunningscriteria

3.17.1

De aanbesteder vermeldt in de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1, of hij als gunningscriterium de economisch meest voordelige aanbieding of het criterium van de laagste prijs hanteert.

De aanbesteder vermeldt in de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1, of hij als gunningscriterium de economisch meest voordelige aanbieding of het criterium van de laagste prijs hanteert.

3.17.2

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, vermeldt de aanbesteder alle gunningscriteria overeenkomstig artikel 3.7.1 in de bekendmaking dan wel in het bestek. De aanbesteder vermeldt de gunningscriteria, zo mogelijk in afnemende volgorde van het belang dat eraan wordt gehecht, alsmede alle gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, vermeldt de aanbesteder alle gunningscriteria overeenkomstig artikel 3.7.1 in de bekendmaking dan wel in het bestek. De aanbesteder vermeldt de gunningscriteria, zo mogelijk in afnemende volgorde van het belang dat eraan wordt gehecht, alsmede alle gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

3.17.3

De in artikel 3.17.2 bedoelde gunningscriteria kunnen onder andere betrekking hebben op de prijs, verrekenprijs of -prijzen, gebruikskosten, rentabiliteit, uitvoeringstermijn, technische, kwalitatieve of architectonische waarde.

De in artikel 3.17.2 bedoelde gunningscriteria kunnen onder andere betrekking hebben op de prijs, verrekenprijs of -prijzen, gebruikskosten, rentabiliteit, uitvoeringstermijn, technische, kwalitatieve of architectonische waarde.

3.17.4

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij bij de gunningscriteria gewicht toekennen aan de kwaliteit van het procesmanagement van de inschrijver.

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij bij de gunningscriteria gewicht toekennen aan de kwaliteit van het procesmanagement van de inschrijver.

     

3.18

Inlichtingen

Inlichtingen

3.18.1

Van de verstrekte inlichtingen – voor zover die dienen tot aanvulling of wijziging van het bestek dan wel de kosten, de duur of de wijze van de uitvoering van het werk kunnen beïnvloeden – en van de vragen die schriftelijk of tijdens een inlichtingenbijeenkomst of aanwijzing mondeling zijn gesteld door degenen die jegens de aanbesteder blijk hebben gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of bij dat werk belang hebben, wordt door of namens de aanbesteder een nota van inlichtingen opgemaakt.

Van de verstrekte inlichtingen – voor zover die dienen tot aanvulling of wijziging van het bestek dan wel de kosten, de duur of de wijze van de uitvoering van het werk kunnen beïnvloeden – en van de vragen die schriftelijk of tijdens een inlichtingenbijeenkomst of aanwijzing mondeling zijn gesteld door degenen die jegens de aanbesteder blijk hebben gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of bij dat werk belang hebben, wordt door of namens de aanbesteder een nota van inlichtingen opgemaakt.

3.18.2

Van een gehouden aanwijzing ter plaatse wordt door of namens de aanbesteder een proces-verbaal van aanwijzing opgemaakt.

Van een gehouden aanwijzing ter plaatse wordt door of namens de aanbesteder een proces-verbaal van aanwijzing opgemaakt.

3.18.3

De nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing worden door of namens de aanbesteder ondertekend en ten minste 7 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding verstrekt aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd. Indien de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing wegens hun omvang niet binnen uiterlijk 6 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding kunnen worden verstrekt dienen de termijnen, genoemd in artikel 3.16, dienovereenkomstig te worden verlengd.

De nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing worden door of namens de aanbesteder ondertekend en ten minste 7 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding verstrekt aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd. Indien de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing wegens hun omvang niet binnen uiterlijk 6 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding kunnen worden verstrekt dienen de termijnen, genoemd in artikel 3.16, dienovereenkomstig te worden verlengd.

3.18.4

Wanneer het om dringende redenen niet mogelijk is de in artikel 3.18.3 genoemde termijn van 7 dagen in acht te nemen, worden de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing door of namens de aanbesteder ten minste 4 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding verstrekt aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd.

Wanneer het om dringende redenen niet mogelijk is de in artikel 3.18.3 genoemde termijn van 7 dagen in acht te nemen, worden de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing door of namens de aanbesteder ten minste 4 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding verstrekt aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd.

3.18.5

Indien de inschrijvingen slechts na een bezichtiging ter plaatse of na een inzage ter plaatse van de bij het bestek behorende stukken kunnen worden gedaan, dienen de termijnen, genoemd in artikel 3.16, dienovereenkomstig te worden verlengd.

Indien de inschrijvingen slechts na een bezichtiging ter plaatse of na een inzage ter plaatse van de bij het bestek behorende stukken kunnen worden gedaan, dienen de termijnen, genoemd in artikel 3.16, dienovereenkomstig te worden verlengd.

3.18.6

In de gevallen, bedoeld in artikel 3.18.3, laatste volzin, en artikel 3.18.5, wordt in de nota van inlichtingen een nieuw tijdstip voor de aanbesteding vermeld, welk tijdstip de aanbesteder onverwijld doet bekendmaken aan alle gegadigden die voor inschrijving zijn uitgenodigd.

In de gevallen, bedoeld in artikel 3.18.3, laatste volzin, en artikel 3.18.5, wordt in de nota van inlichtingen een nieuw tijdstip voor de aanbesteding vermeld, welk tijdstip de aanbesteder onverwijld doet bekendmaken aan alle gegadigden die voor inschrijving zijn uitgenodigd.

3.18.7

Een ieder die voornemens is op het werk in te schrijven, is gerechtigd de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing te waarmerken.

Een ieder die voornemens is op het werk in te schrijven, is gerechtigd de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing te waarmerken.

3.18.8

Alle verstrekte inlichtingen of gegeven aanwijzingen als bedoeld in artikel 3.18 zijn, voor zover die inlichtingen of aanwijzingen zijn opgenomen in de nota van inlichtingen of in het proces-verbaal van aanwijzing, voor elke inschrijver bindend.

Alle verstrekte inlichtingen of gegeven aanwijzingen als bedoeld in artikel 3.18 zijn, voor zover die inlichtingen of aanwijzingen zijn opgenomen in de nota van inlichtingen of in het proces-verbaal van aanwijzing, voor elke inschrijver bindend.

     

3.19

Inlichtingen over een alternatieve aanbieding

Inlichtingen over een alternatieve aanbieding

3.19.1

Indien de aanbesteding de mogelijkheid tot het aanbieden van alternatieven open laat, dan wel indien het een aanbesteding betreft van een contract waarbij ontwerp en uitvoering geïntegreerd zijn, kan een gegadigde de aanbesteder per brief, telefax of elektronisch bericht gemotiveerd verzoeken om inlichtingen die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen. De aanbesteder kan dergelijke inlichtingen verstrekken voor zover het opnemen daarvan, naar het oordeel van de aanbesteder, in de nota van inlichtingen schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van de gegadigde. De aanbesteder mag deze inlichtingen alleen geven indien deze dienen ter verduidelijking van de eisen die de aanbesteder in de bekendmaking en het bestek heeft gesteld. Het verstrekken van dergelijke inlichting mag niet leiden tot discriminatie van andere gegadigden of potentiële gegadigden.

Indien de aanbesteding de mogelijkheid tot het aanbieden van alternatieven open laat, dan wel indien het een aanbesteding betreft van een contract waarbij ontwerp en uitvoering geïntegreerd zijn, kan een gegadigde de aanbesteder per brief, telefax of elektronisch bericht gemotiveerd verzoeken om inlichtingen die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen. De aanbesteder kan dergelijke inlichtingen verstrekken voor zover het opnemen daarvan, naar het oordeel van de aanbesteder, in de nota van inlichtingen schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van de gegadigde. De aanbesteder mag deze inlichtingen alleen geven indien deze dienen ter verduidelijking van de eisen die de aanbesteder in de bekendmaking en het bestek heeft gesteld. Het verstrekken van dergelijke inlichting mag niet leiden tot discriminatie van andere gegadigden of potentiële gegadigden.

3.19.2

De desbetreffende inlichtingen zijn ondergeschikt aan het bestek en de nota van inlichtingen. Bij strijdigheid prevaleren het bestek en de nota van inlichtingen.

De desbetreffende inlichtingen zijn ondergeschikt aan het bestek en de nota van inlichtingen. Bij strijdigheid prevaleren het bestek en de nota van inlichtingen.

3.19.3

Voor zover de aanbesteder het verzoek inwilligt, verstrekt hij de gevraagde inlichtingen, onder vermelding van de vraag, per brief, telefax of elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

Voor zover de aanbesteder het verzoek inwilligt, verstrekt hij de gevraagde inlichtingen, onder vermelding van de vraag, per brief, telefax of elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

3.19.4

Indien de aanbesteding leidt tot een gerechtelijke procedure waarbij de desbetreffende inlichtingen onderwerp van geschil zijn, is de aanbesteder gerechtigd de verstrekte inlichtingen in de procedure in te brengen.

Indien de aanbesteding leidt tot een gerechtelijke procedure waarbij de desbetreffende inlichtingen onderwerp van geschil zijn, is de aanbesteder gerechtigd de verstrekte inlichtingen in de procedure in te brengen.

     

3.20

Details, monsters

Details, monsters

 

Aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd, wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters die het algemene karakter van de leveringen aangeven. Het staat hen vrij die details en monsters te waarmerken. Van een en ander wordt in de nota van inlichtingen dan wel in het proces-verbaal van aanwijzing melding gemaakt.

Aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd, wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters die het algemene karakter van de leveringen aangeven. Het staat hen vrij die details en monsters te waarmerken. Van een en ander wordt in de nota van inlichtingen dan wel in het proces-verbaal van aanwijzing melding gemaakt.

     

3.21

Inschrijving

Inschrijving

3.21.1

De aanbesteding geschiedt bij inschrijving.

De aanbesteding geschiedt bij inschrijving.

3.21.2

De inschrijver dient op de dag van inschrijving te beschikken over een – op aanvraag van de aanbesteder te overhandigen – bewijs van inschrijving in het beroepsregister van het land waar hij is gevestigd, alsmede een door hem ondertekende verklaring dat hij op de dag van de inschrijving voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de uitoefening van het aannemingsbedrijf of, indien hij gevestigd is in een land waar een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven, als bedoeld in artikel 3.12.1, bestaat, een bewijs van inschrijving op die lijst.

De inschrijver dient op de dag van inschrijving te beschikken over een – op aanvraag van de aanbesteder te overhandigen – bewijs van inschrijving in het beroepsregister van het land waar hij is gevestigd, alsmede een door hem ondertekende verklaring dat hij op de dag van de inschrijving voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de uitoefening van het aannemingsbedrijf of, indien hij gevestigd is in een land waar een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven, als bedoeld in artikel 3.12.1, bestaat, een bewijs van inschrijving op die lijst.

3.21.3

Het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 3.22.1, moet in een enveloppe zijn gesloten, die op duidelijke wijze dient te zijn voorzien van de vermelding op welk werk het inschrijvingsbiljet betrekking heeft, alsmede, in geval van verdeling van het werk in percelen, op welk perceel of op welke combinatie van percelen.

Het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 3.22.1, moet in een enveloppe zijn gesloten, die op duidelijke wijze dient te zijn voorzien van de vermelding op welk werk het inschrijvingsbiljet betrekking heeft, alsmede, in geval van verdeling van het werk in percelen, op welk perceel of op welke combinatie van percelen.

3.21.4

Een inschrijver is gerechtigd op het in de bekendmaking vermelde adres zelf het biljet in de daarvoor bestemde afgesloten bus te deponeren.

Een inschrijver is gerechtigd op het in de bekendmaking vermelde adres zelf het biljet in de daarvoor bestemde afgesloten bus te deponeren.

3.21.5

Indien een inschrijver van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 3.21.4, geen gebruik maakt, wordt het inschrijvingsbiljet, na ontvangst op het in de bekendmaking vermelde adres, door of namens de aanbesteder in de bus gedeponeerd.

Indien een inschrijver van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 3.21.4, geen gebruik maakt, wordt het inschrijvingsbiljet, na ontvangst op het in de bekendmaking vermelde adres, door of namens de aanbesteder in de bus gedeponeerd.

3.21.6

Het inschrijvingsbiljet mag tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gedeponeerd.

Het inschrijvingsbiljet mag tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gedeponeerd.

3.21.7

Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn biljet in de bus.

Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn biljet in de bus.

3.21.8

Een inschrijver kan tot het tijdstip van de aanbesteding door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring, waarmee op dezelfde wijze dient te worden gehandeld als met het inschrijvingsbiljet, zijn inschrijving intrekken.

Een inschrijver kan tot het tijdstip van de aanbesteding door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring, waarmee op dezelfde wijze dient te worden gehandeld als met het inschrijvingsbiljet, zijn inschrijving intrekken.

     

3.22

Inschrijvingsbiljet

Inschrijvingsbiljet

3.22.1

Elk inschrijvingsbiljet moet door de inschrijver zijn ondertekend en zijn ingericht volgens model G van de bij dit reglement behorende bijlage III.

Elk inschrijvingsbiljet moet door de inschrijver zijn ondertekend en zijn ingericht volgens model G van de bij dit reglementbehorende bijlage III.

3.22.2

Indien in het bestek is bepaald dat de inschrijver bij zijn inschrijving verrekenprijzen moet opgeven, moet een door de inschrijver ondertekende staat, ingericht volgens model G1 van de bij dit reglement behorende bijlage III bij het inschrijvingsbiljet zijn gevoegd.

Indien in het bestek is bepaald dat de inschrijver bij zijn inschrijving verrekenprijzen moet opgeven, moet een door de inschrijver ondertekende staat, ingericht volgens model G1 van de bij dit reglementbehorende bijlage III bij het inschrijvingsbiljet zijn gevoegd.

3.22.3

Indien in het bestek, de bekendmaking of het selectiedocument is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving gegevens als bedoeld in artikel 3.4.7 en 3.7.1 moet verstrekken, moeten deze gegevens worden gevoegd bij het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 3.22.1, waarvan zij dan onderdeel uitmaken.

Indien in het bestek, de bekendmaking of het selectiedocument is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving gegevens als bedoeld in artikel 3.4.7 en 3.7.1 moet verstrekken, moeten deze gegevens worden gevoegd bij het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 3.22.1, waarvan zij dan onderdeel uitmaken.

3.22.4

Indien in het bestek, de bekendmaking of het selectiedocument is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving naast de gegevens, bedoeld in artikel 3.4.7 en 3.7.1, dan wel in plaats van die gegevens andere gegevens moet verstrekken, dient de inschrijver de ondertekende bescheiden die deze gegevens bevatten, in een afzonderlijke enveloppe te sluiten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of op welke combinatie van percelen die bescheiden betrekking hebben.

Indien in het bestek, de bekendmaking of het selectiedocument is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving naast de gegevens, bedoeld in artikel 3.4.7 en 3.7.1, dan wel in plaats van die gegevens andere gegevens moet verstrekken, dient de inschrijver de ondertekende bescheiden die deze gegevens bevatten, in een afzonderlijke enveloppe te sluiten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of op welke combinatie van percelen die bescheiden betrekking hebben.

3.22.5

De enveloppe, bedoeld in artikel 3.22.4, dient in de enveloppe, bedoeld in artikel 3.21.3, te worden gesloten en maakt deel uit van de inschrijving.

De enveloppe, bedoeld in artikel 3.22.4, dient in de enveloppe, bedoeld in artikel 3.21.3, te worden gesloten en maakt deel uit van de inschrijving.

     

3.23

Inschrijving op werk verdeeld in percelen

Inschrijving op werk verdeeld in percelen

 

Indien het werk verdeeld is in percelen, kan worden ingeschreven op elk perceel afzonderlijk en – tenzij het tegendeel in de bekendmaking, het bestek of de nota van inlichtingen is bepaald – tevens op een aantal samengevoegde percelen en op het totaal van de percelen. Voor elke inschrijving moet een afzonderlijk inschrijvingsbiljet met de daarbij behorende bescheiden worden ingeleverd.

Indien het werk verdeeld is in percelen, kan worden ingeschreven op elk perceel afzonderlijk en – tenzij het tegendeel in de bekendmaking, het bestek of de nota van inlichtingen is bepaald – tevens op een aantal samengevoegde percelen en op het totaal van de percelen. Voor elke inschrijving moet een afzonderlijk inschrijvingsbiljet met de daarbij behorende bescheiden worden ingeleverd.

     

3.24

Inschrijving op werk van op te geven omvang

Inschrijving op werk van op te geven omvang

 

Indien de aanbesteding een werk betreft van door de inschrijver bij diens inschrijving op te geven omvang voor een in het bestek of de nota van inlichtingen vermeld bedrag, wordt in het bestek of de nota van inlichtingen aangegeven op welke wijze het inschrijvingsbiljet moet worden ingericht.

Indien de aanbesteding een werk betreft van door de inschrijver bij diens inschrijving op te geven omvang voor een in het bestek of de nota van inlichtingen vermeld bedrag, wordt in het bestek of de nota van inlichtingen aangegeven op welke wijze het inschrijvingsbiljet moet worden ingericht.

     

3.25

Gezamenlijke inschrijving

Gezamenlijke inschrijving

3.25.1

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, kan, wanneer het werk aan hen tezamen zal worden opgedragen, worden geëist dat zij tezamen een bepaalde rechtsvorm aannemen.

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, kan, wanneer het werk aan hen tezamen zal worden opgedragen, worden geëist dat zij tezamen een bepaalde rechtsvorm aannemen.

3.25.2

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen. Zij zijn verplicht in het inschrijvingsbiljet een van hen aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen. Zij zijn verplicht in het inschrijvingsbiljet een van hen aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

     

3.26

Inlichtingen over eventuele onderaanneming

Inlichtingen over eventuele onderaanneming

3.26.1

De aanbesteder kan inlichtingen vragen over het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel door derden in onderaanneming wil laten uitvoeren.

De aanbesteder kan inlichtingen vragen over het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel door derden in onderaanneming wil laten uitvoeren.

3.26.2

Een verzoek om inlichtingen als bedoeld in artikel 3.26.1 moet door de aanbesteder in het bestek worden vermeld. De inschrijver dient dan in zijn aanbieding mede te delen welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren. Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer onverlet.

Een verzoek om inlichtingen als bedoeld in artikel 3.26.1 moet door de aanbesteder in het bestek worden vermeld. De inschrijver dient dan in zijn aanbieding mede te delen welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren. Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer onverlet.

     

3.27

Inschrijving onder voorwaarden

Inschrijving onder voorwaarden

 

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.

     

3.28

Alternatieve inschrijvingen

Alternatieve inschrijvingen

3.28.1

Indien voor de opdracht van een werk het criterium van de economisch meest voordelige aanbieding wordt gehanteerd, staat het een inschrijver vrij om bij de inschrijving alternatieve aanbiedingen in te dienen, tenzij in de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1, anders is bepaald.

Indien voor de opdracht van een werk het criterium van de economisch meest voordelige aanbieding wordt gehanteerd, staat het een inschrijver vrij om bij de inschrijving alternatieve aanbiedingen in te dienen, tenzij in de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1, anders is bepaald.

3.28.2

 

Indien bij de nationale aanbesteding het gunningscriterium van de laagste prijs wordt gehanteerd, kan de aanbesteder in de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1, de mogelijkheid openstellen voor het indienen van alternatieve aanbiedingen.

3.28.3

De aanbesteder mag een ingediende alternatieve aanbieding niet verwerpen om de enkele reden dat deze is opgesteld met gebruikmaking van technische specificaties die zijn omschreven door verwijzing naar nationale normen, waarin Europese normen zijn omgezet, naar Europese technische goedkeuringen, naar gemeenschappelijke technische specificaties als bedoeld in artikel 3.6.2 dan wel naar nationale technische specificaties als bedoeld in artikel 3.6.5, onder a en b.

De aanbesteder mag een ingediende alternatieve aanbieding niet verwerpen om de enkele reden dat deze is opgesteld met gebruikmaking van technische specificaties die zijn omschreven door verwijzing naar nationale normen, waarin Europese normen zijn omgezet, naar Europese technische goedkeuringen, naar gemeenschappelijke technische specificaties als bedoeld in artikel 3.6.2 dan wel naar nationale technische specificaties als bedoeld in artikel 3.6.5, onder a en b.

3.28.4

Een alternatieve aanbieding wordt alleen in beschouwing genomen, indien deze naar het oordeel van de aanbesteder:

 • a. betrekking heeft op een wezenlijke wijziging, en

 • b. in kwaliteit ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen is voorgeschreven.

Een alternatieve aanbieding wordt alleen in beschouwing genomen, indien deze naar het oordeel van de aanbesteder:

 • a. betrekking heeft op een wezenlijke wijziging, en

 • b. in kwaliteit ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen is voorgeschreven.

3.28.5

Een alternatieve aanbieding moet worden ingediend op een afzonderlijk inschrijvingsbiljet waarop duidelijk is aangegeven, dat het inschrijvingsbiljet betrekking heeft op een alternatieve aanbieding. Het inschrijvingsbiljet dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van hetgeen de alternatieve aanbieding inhoudt.

Een alternatieve aanbieding moet worden ingediend op een afzonderlijk inschrijvingsbiljet waarop duidelijk is aangegeven, dat het inschrijvingsbiljet betrekking heeft op een alternatieve aanbieding. Het inschrijvingsbiljet dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van hetgeen de alternatieve aanbieding inhoudt.

3.28.6

Artikel 3.27 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.27 is van overeenkomstige toepassing.

     

3.29

Inschrijving op varianten in het bestek

Inschrijving op varianten in het bestek

3.29.1

Indien in het bestek of in de nota van inlichtingen varianten als zodanig worden omschreven, staat het een inschrijver vrij om op een of meer varianten in te schrijven, tenzij in het bestek of in de nota van inlichtingen inschrijving op alle varianten verplicht is gesteld.

Indien in het bestek of in de nota van inlichtingen varianten als zodanig worden omschreven, staat het een inschrijver vrij om op een of meer varianten in te schrijven, tenzij in het bestek of in de nota van inlichtingen inschrijving op alle varianten verplicht is gesteld.

3.29.2

Een inschrijver dient voor elke variant waarop hij inschrijft, een afzonderlijk inschrijvingsbiljet in te dienen. De inschrijver geeft op het inschrijvingsbiljet duidelijk aan op welke variant de inschrijving betrekking heeft.

Een inschrijver dient voor elke variant waarop hij inschrijft, een afzonderlijk inschrijvingsbiljet in te dienen. De inschrijver geeft op het inschrijvingsbiljet duidelijk aan op welke variant de inschrijving betrekking heeft.

3.29.3

Artikel 3.27 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.27 is van overeenkomstige toepassing.

     

3.30

Termijn van gestanddoening

Termijn van gestanddoening

3.30.1

De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende 45 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij in de uitnodiging tot inschrijving, het bestek of de nota van inlichtingen een andere termijn is gesteld.

De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende 45 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij in de uitnodiging tot inschrijving, het bestek of de nota van inlichtingen een andere termijn is gesteld.

3.30.2

De aanbesteder kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de aanbesteder zeer waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht van het werk. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

De aanbesteder kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de aanbesteder zeer waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht van het werk. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

3.30.3

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 3.36.6 aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 3.36.6 aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.

     

3.31

Aanbesteding

Aanbesteding

3.31.1

Degene die de aanbesteding houdt, opent de enveloppen met de inschrijvingsbiljetten, bedoeld in artikel 3.21.3, op de plaats en op het tijdstip van de aanbesteding, zoals deze in de uitnodiging, bedoeld in artikel 3.15.1, zijn vermeld; daarbij mogen alleen de inschrijvers in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig zijn.

Degene die de aanbesteding houdt, opent de enveloppen met de inschrijvingsbiljetten, bedoeld in artikel 3.21.3, op de plaats en op het tijdstip van de aanbesteding, zoals deze in de uitnodiging, bedoeld in artikel 3.15.1, zijn vermeld; daarbij mogen alleen de inschrijvers in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig zijn.

3.31.2

Hij leest de namen van de inschrijvers duidelijk op alsmede de in de inschrijvingsbiljetten genoemde bedragen, voor welke zij aanbieden het werk aan te nemen dan wel de hoeveelheid werk, die zij overeenkomstig artikel 3.24 willen verrichten. Vervolgens leest hij de namen en de bedragen dan wel de hoeveelheden werk op, vermeld in de inschrijvingsbiljetten, die betrekking hebben op alternatieve aanbiedingen. In de op te lezen bedragen is de omzetbelasting niet begrepen.

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij het voorlezen van de bedragen achterwege laten.

Hij leest de namen van de inschrijvers duidelijk op alsmede de in de inschrijvingsbiljetten genoemde bedragen, voor welke zij aanbieden het werk aan te nemen dan wel de hoeveelheid werk, die zij overeenkomstig artikel 3.24 willen verrichten. Vervolgens leest hij de namen en de bedragen dan wel de hoeveelheden werk op, vermeld in de inschrijvingsbiljetten, die betrekking hebben op alternatieve aanbiedingen. In de op te lezen bedragen is de omzetbelasting niet begrepen.

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij het voorlezen van de bedragen achterwege laten.

3.31.3

Indien een bedrag zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt het bedrag in letters.

Indien een bedrag zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt het bedrag in letters.

3.31.4

Van de in het oog vallende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt melding gemaakt. Degene die de aanbesteding houdt, doet evenwel geen uitspraak over de geldigheid of ongeldigheid van de inschrijvingsbiljetten; de beoordeling hiervan geschiedt door de aanbesteder met inachtneming van artikel 3.33.

Van de in het oog vallende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt melding gemaakt. Degene die de aanbesteding houdt, doet evenwel geen uitspraak over de geldigheid of ongeldigheid van de inschrijvingsbiljetten; de beoordeling hiervan geschiedt door de aanbesteder met inachtneming van artikel 3.33.

     

3.32

Proces-verbaal van aanbesteding

Proces-verbaal van aanbesteding

3.32.1

Van het verloop van de aanbesteding wordt proces-verbaal opgemaakt volgens model H van de bij dit reglement behorende bijlage III. Het proces-verbaal wordt ondertekend door degene die de aanbesteding houdt.

Van het verloop van de aanbesteding wordt proces-verbaal opgemaakt volgens model H van de bij dit reglementbehorende bijlage III. Het proces-verbaal wordt ondertekend door degene die de aanbesteding houdt.

3.32.2

Inschrijvers kunnen op het adres, genoemd in de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1, het proces-verbaal van aanbesteding inzien of een afschrift hiervan verkrijgen.

Inschrijvers kunnen op het adres, genoemd in de bekendmaking, bedoeld in artikel 3.2.1, het proces-verbaal van aanbesteding inzien of een afschrift hiervan verkrijgen.

     

3.33

Ongeldigheid van de inschrijvingen

Ongeldigheid van de inschrijvingen

3.33.1

Inschrijvingen die niet voldoen aan de inhoudelijke eisen, gesteld in dit reglement, de bekendmaking, het selectiedocument, het bestek of de nota van inlichtingen, zijn ongeldig.

Inschrijvingen die niet voldoen aan de inhoudelijke eisen, gesteld in dit reglement, de bekendmaking, het selectiedocument, het bestek of de nota van inlichtingen, zijn ongeldig.

3.33.2

De inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring te overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens model K van de bij dit reglement behorende bijlage III, dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een combinatie is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere combinant. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

De inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring te overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens model K van de bij dit reglement behorende bijlage III, dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een combinatie is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere combinant. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

   

3.34

Verduidelijking van de aanbieding

Verduidelijking van de aanbieding

 

Een inschrijver kan zijn aanbieding na het tijdstip van de aanbesteding niet wijzigen of aanvullen, tenzij het de inschrijver betreft aan wie de aanbesteder overweegt het werk overeenkomstig artikel 3.36.5 op te dragen en de aanbesteder aan deze inschrijver een verzoek tot wijziging of aanvulling heeft gedaan. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

Een inschrijver kan zijn aanbieding na het tijdstip van de aanbesteding niet wijzigen of aanvullen, tenzij het de inschrijver betreft aan wie de aanbesteder overweegt het werk overeenkomstig artikel 3.36.5 op te dragen en de aanbesteder aan deze inschrijver een verzoek tot wijziging of aanvulling heeft gedaan. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

3.35

Motivering in geval van abnormaal lage inschrijvingen

Motivering in geval van abnormaal lage inschrijvingen

3.35.1

Indien inschrijvingen zijn gedaan die in verhouding tot het uit te voeren werk abnormaal laag lijken te zijn, verzoekt de aanbesteder, vóór hij deze inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk om die preciseringen over de samenstelling van de inschrijving die hij dienstig acht en onderzoekt hij deze samenstelling, waarbij hij rekening houdt met de verstrekte motivering.

Indien inschrijvingen zijn gedaan die in verhouding tot het uit te voeren werk abnormaal laag lijken te zijn, verzoekt de aanbesteder, vóór hij deze inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk om die preciseringen over de samenstelling van de inschrijving die hij dienstig acht en onderzoekt hij deze samenstelling, waarbij hij rekening houdt met de verstrekte motivering.

3.35.2

De aanbesteder kan motiveringen in aanmerking nemen die betrekking hebben op de zuinigheid van het bouwprocédé, de gekozen technische oplossingen, de uitzonderlijk technische omstandigheden waarvan de inschrijver kan profiteren voor de uitvoering van het werk of de originaliteit van diens ontwerp.

De aanbesteder kan motiveringen in aanmerking nemen die betrekking hebben op de zuinigheid van het bouwprocédé, de gekozen technische oplossingen, de uitzonderlijk technische omstandigheden waarvan de inschrijver kan profiteren voor de uitvoering van het werk of de originaliteit van diens ontwerp.

3.35.3

Bij de Europese aanbesteding is de aanbesteder verplicht, indien uitsluitend de laagste prijs als gunningscriterium geldt, de Commissie van de Europese Gemeenschappen mede te delen welke te laag beoordeelde inschrijvingen zijn afgewezen.

 
     

3.36

Keuze aannemer

Keuze aannemer

3.36.1

De aanbesteder is niet verplicht het werk op te dragen.

De aanbesteder is niet verplicht het werk op te dragen.

3.36.2

Indien de aanbesteder besluit het werk niet op te dragen of de aanbesteding opnieuw te beginnen, stelt hij de gegadigden of inschrijvers zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van zijn besluit met inbegrip van de redenen die tot zijn besluit hebben geleid.

Indien de aanbesteder besluit het werk niet op te dragen of de aanbesteding opnieuw te beginnen, stelt hij de gegadigden of inschrijvers zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van zijn besluit met inbegrip van de redenen die tot zijn besluit hebben geleid.

3.36.3

Bij de Europese aanbesteding stelt de aanbesteder het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen in kennis van zijn besluit het werk niet op te dragen.

 

3.36.4

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in de bekendmaking of het selectiedocument zijn vermeld.

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in de bekendmaking of het selectiedocument zijn vermeld.

3.36.5

Onverminderd artikel 3.36.2 geschiedt de opdracht van het werk aan:

 • a. de inschrijver die de laagste prijs heeft aangeboden, of

 • b. de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, indien in de bekendmaking of het bestek overeenkomstig artikel 3.7.1 een of meer gunningscriteria zijn vermeld die anders zijn dan alleen de laagste prijs.

Onverminderd artikel 3.36.2 geschiedt de opdracht van het werk aan:

 • a. de inschrijver die de laagste prijs heeft aangeboden, of

 • b. de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, indien in de bekendmaking of het bestek overeenkomstig artikel 3.7.1 een of meer gunningscriteria zijn vermeld die anders zijn dan alleen de laagste prijs.

3.36.6

De aanbesteder bericht elke inschrijver gelijktijdig en onder opgaaf van redenen omtrent de voorgenomen gunning. De aanbesteder vermeldt daarbij de naam van de inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is te gunnen. Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. Indien binnen 15 dagen een kort geding aanhangig is gemaakt tegen het voornemen van de aanbesteder, mag de aanbesteder niet overgaan tot gunning van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

De aanbesteder bericht elke inschrijver gelijktijdig en onder opgaaf van redenen omtrent de voorgenomen gunning. De aanbesteder vermeldt daarbij de naam van de inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is te gunnen. Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. Indien binnen 15 dagen een kort geding aanhangig is gemaakt tegen het voornemen van de aanbesteder, mag de aanbesteder niet overgaan tot gunning van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

3.36.7

In het geval de meest gerede aanbieding hoger is dan de zorgvuldige raming van de aanbesteder, kan de aanbesteder deze aanbieding als onaanvaardbaar aanmerken en de procedure vervolgen met de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

In het geval de meest gerede aanbieding hoger is dan de zorgvuldige raming van de aanbesteder, kan de aanbesteder deze aanbieding als onaanvaardbaar aanmerken en de procedure vervolgen met de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

3.36.8

De aanbesteder kan besluiten van de gegevens die ten grondslag liggen aan de motivering, bedoeld in de artikelen 3.36.2 en 3.36.6, geen mededeling te doen, indien openbaarmaking van die gegevens:

 • a. de toepassing van enige wettelijke bepaling in de weg staat;

 • b. in strijd is met het openbaar belang;

 • c. schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, dan wel

 • d. de eerlijke mededinging tussen de aannemers kan schaden.

De aanbesteder kan besluiten van de gegevens die ten grondslag liggen aan de motivering, bedoeld in de artikelen 3.36.2 en 3.36.6, geen mededeling te doen, indien openbaarmaking van die gegevens:

 • a. de toepassing van enige wettelijke bepaling in de weg staat;

 • b. in strijd is met het openbaar belang;

 • c. schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, dan wel

 • d. de eerlijke mededinging tussen de aannemers kan schaden.

3.36.9

Voor de opdracht van het werk volgens een alternatieve aanbieding komt uitsluitend de inschrijver in aanmerking die deze aanbieding heeft gedaan.

Voor de opdracht van het werk volgens een alternatieve aanbieding komt uitsluitend de inschrijver in aanmerking die deze aanbieding heeft gedaan.

3.36.10

Indien het werk mede omvat het door een inschrijver maken van een ontwerp, komt voor de opdracht van het werk volgens een ingediend ontwerp uitsluitend de inschrijver in aanmerking van wie de desbetreffende inschrijving afkomstig is.

Indien het werk mede omvat het door een inschrijver maken van een ontwerp, komt voor de opdracht van het werk volgens een ingediend ontwerp uitsluitend de inschrijver in aanmerking van wie de desbetreffende inschrijving afkomstig is.

3.36.11

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

     

3.37

Opdracht

Opdracht

3.37.1

De overeenkomst komt tot stand door de opdracht op grond van het inschrijvingsbiljet.

De overeenkomst komt tot stand door de opdracht op grond van het inschrijvingsbiljet.

3.37.2

De opdracht geschiedt door de aanbesteder door middel van een schriftelijke mededeling, waaronder tevens wordt verstaan een telefax of een elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

De opdracht geschiedt door de aanbesteder door middel van een schriftelijke mededeling, waaronder tevens wordt verstaan een telefax of een elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

3.37.3

De datum van de opdracht is die van de verzending van de mededeling, bedoeld in artikel 3.37.2.

De datum van de opdracht is die van de verzending van de mededeling, bedoeld in artikel 3.37.2.

3.37.4

Tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 3.37.2, wordt aan de aannemer toegezonden een door of namens de opdrachtgever gewaarmerkt:

 • a. afschrift van zijn inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen,

 • b. exemplaar van het bestek en de daarbij behorende tekeningen,

 • c. afschrift van de nota van inlichtingen en

 • d. afschrift van het proces-verbaal van aanwijzing.

Tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 3.37.2, wordt aan de aannemer toegezonden een door of namens de opdrachtgever gewaarmerkt:

 • a. afschrift van zijn inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen,

 • b. exemplaar van het bestek en de daarbij behorende tekeningen,

 • c. afschrift van de nota van inlichtingen en

 • d. afschrift van het proces-verbaal van aanwijzing.

     

3.38

Proces-verbaal van opdrachtverlening

 

3.38.1

Bij de Europese aanbesteding stelt de opdrachtgever een proces-verbaal van de opdrachtverlening op dat ten minste het volgende bevat:

 • a. de naam en het adres van de aanbesteder, het voorwerp en de waarde van de opdracht;

 • b. de namen van de gekozen gegadigden of inschrijvers, met motivering van die keuze;

 • c. de namen van de niet gekozen gegadigden of inschrijvers en de redenen daartoe;

 • d. de naam van de begunstigde en de motivering van de keuze van zijn aanbieding, alsmede, indien bekend, het gedeelte van de opdracht dat de begunstigde voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren.

 

3.38.2

Dit proces-verbaal of de hoofdpunten hieruit wordt door de opdrachtgever desgevraagd toegezonden aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 
     

3.39

Informatie betreffende opdrachtverlening

 

3.39.1

De aanbesteder die bij de Europese aanbesteding een opdracht heeft verleend doet het resultaat door middel van een aankondiging bekendmaken. Hij zendt hiertoe deze aankondiging uiterlijk 48 dagen na de verlening van de desbetreffende opdracht langs de meest passende kanalen aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

3.39.2

Artikel 3.39.1 vindt geen toepassing op de gegevens overeenkomstig standaardformulier C van de bij dit reglement behorende bijlage II waarvan openbaarmaking in de weg staat aan toepassing van de wet, in strijd is met het openbaar belang, schade zou kunnen toebrengen aan rechtmatige commerciële belangen van bepaalde overheids- of particuliere ondernemingen dan wel de eerlijke mededinging tussen aannemingsbedrijven zou kunnen aantasten.

 

3.39.3

De opdrachtgever moet de datum van verzending van de in artikel 3.39.1 bedoelde aankondiging kunnen aantonen.

 

3.39.4

De aankondiging wordt opgesteld overeenkomstig standaardformulier C, genoemd in artikel 3.39.2. De aankondiging verschaft op nauwkeurige wijze de in het standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

3.39.5

De bekendmaking in de Staatscourant, in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium mag niet plaatsvinden vóór de in artikel 3.39.1 genoemde datum van verzending van de aankondiging aan het Bureau, welke datum in de bekendmaking moet worden vermeld. Deze bekendmaking mag geen andere gegevens bevatten dan die welke verschijnen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

 
     

3.40

Zekerheidstelling

Zekerheidstelling

3.40.1

Een aanbesteder mag uitsluitend zekerheidstelling bedingen van de inschrijver aan wie hij voornemens is het werk op te dragen.

Een aanbesteder mag uitsluitend zekerheidstelling bedingen van de inschrijver aan wie hij voornemens is het werk op te dragen.

3.40.2

Het bedrag van de zekerheid mag het bedrag dat ter zake van zekerheidstelling voor de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen in de bekendmaking of in het bestek is genoemd, niet te boven gaan.

Het bedrag van de zekerheid mag het bedrag dat ter zake van zekerheidstelling voor de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen in de bekendmaking of in het bestek is genoemd, niet te boven gaan.

3.40.3

In afwijking van artikel 3.40.2 mag een aanbesteder, indien hij het werk overeenkomstig een alternatieve aanbieding wil opdragen aan de inschrijver die de alternatieve aanbieding heeft gedaan, van die inschrijver zekerheidstelling verlangen die het in de bekendmaking of het bestek genoemde bedrag te boven gaat, met dien verstande dat het bedrag van de zekerheidstelling een tiende van de som waarvoor de inschrijver heeft aangeboden het werk uit te voeren niet te boven mag gaan.

In afwijking van artikel 3.40.2 mag een aanbesteder, indien hij het werk overeenkomstig een alternatieve aanbieding wil opdragen aan de inschrijver die de alternatieve aanbieding heeft gedaan, van die inschrijver zekerheidstelling verlangen die het in de bekendmaking of het bestek genoemde bedrag te boven gaat, met dien verstande dat het bedrag van de zekerheidstelling een tiende van de som waarvoor de inschrijver heeft aangeboden het werk uit te voeren niet te boven mag gaan.

     

3.41

Geschillen

Geschillen

3.41.1

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

3.41.2

Een betrokkene die een geschil als bedoeld in artikel 3.41.1 aanhangig wenst te maken, dient dit niet later dan drie maanden na het ontstaan van dat geschil, doch in ieder geval niet later dan drie maanden na de datum van de opdracht, bedoeld in artikel 3.37.3, aanhangig te maken, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na verloop van die periode is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

Een betrokkene die een geschil als bedoeld in artikel 3.41.1 aanhangig wenst te maken, dient dit niet later dan drie maanden na het ontstaan van dat geschil, doch in ieder geval niet later dan drie maanden na de datum van de opdracht, bedoeld in artikel 3.37.3, aanhangig te maken, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na verloop van die periode is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

4

HOOFDSTUK IV ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

HOOFDSTUK IV ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

     
 

Europees

Nationaal

Artikel

   

4.1

Omschrijving

Omschrijving

4.1.1

Een aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij een ieder zich als gegadigde kan aanmelden, waarna de aanbesteder met een aantal door hem gekozen gegadigden onderhandelt en de contractuele voorwaarden vaststelt.

Een aanbesteding volgens de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij een ieder zich als gegadigde kan aanmelden, waarna de aanbesteder met een aantal door hem gekozen gegadigden onderhandelt en de contractuele voorwaarden vaststelt.

4.1.2

Wanneer een aanbesteder de in artikel 4.1.1 genoemde wijze van aanbesteding toepast, mag hij het aantal gegadigden vaststellen dat hij voornemens is tot onderhandeling uit te nodigen. Dit aantal wordt genoemd in de bekendmaking, bedoeld in artikel 4.1.1.

Wanneer een aanbesteder de in artikel 4.1.1 genoemde wijze van aanbesteding toepast, mag hij het aantal gegadigden vaststellen dat hij voornemens is tot onderhandeling uit te nodigen. Dit aantal wordt genoemd in de bekendmaking, bedoeld in artikel 4.1.1.

4.1.3

Indien van toepassing van artikel 4.1.2 wordt afgezien, mag de aanbesteder een minimum en een maximum aangeven waartussen het aantal gegadigden zal liggen dat hij voornemens is tot onderhandeling uit te nodigen. Dit minimum aantal en dit maximum aantal worden dan aangegeven in de bekendmaking, bedoeld in artikel 4.3.1. Deze aantallen hangen af van de aard van het uit te voeren werk.

Indien van toepassing van artikel 4.1.2 wordt afgezien, mag de aanbesteder een minimum en een maximum aangeven waartussen het aantal gegadigden zal liggen dat hij voornemens is tot onderhandeling uit te nodigen. Dit minimum aantal en dit maximum aantal worden dan aangegeven in de bekendmaking, bedoeld in artikel 4.3.1. Deze aantallen hangen af van de aard van het uit te voeren werk.

4.1.4

Indien het aantal gegadigden dat voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 4.13, groter is dan het aangegeven aantal, dan wel het maximum aantal, beslist het lot of een andere objectieve methode wie van hen tot inschrijving zal worden uitgenodigd. Van loting wordt door de aanbesteder een proces-verbaal opgemaakt.

Indien het aantal gegadigden dat voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 4.13, groter is dan het aangegeven aantal, dan wel het maximum aantal, beslist het lot of een andere objectieve methode wie van hen tot inschrijving zal worden uitgenodigd. Van loting wordt door de aanbesteder een proces-verbaal opgemaakt.

4.1.5

Bij de Europese aanbesteding dient het aantal tot onderhandeling uit te nodigen gegadigden ten minste drie te bedragen op voorwaarde dat er voldoende geschikte gegadigden zijn.

 
     

4.2

Toepassingsmogelijkheden

Toepassingsmogelijkheden

4.2.1

De in dit hoofdstuk omschreven wijze van aanbesteding kan slechts in de volgende gevallen door de aanbesteder worden toegepast:

 • a. indien de inschrijvingen, gedaan in het kader van een aanbesteding, onregelmatig zijn, mits de oorspronkelijke voorwaarden voor de opdracht niet wezenlijk zijn gewijzigd;

 • b. indien in het kader van een aanbesteding slechts inschrijvingen zijn gedaan die onaanvaardbaar zijn volgens de nationale, met de voorschriften van titel IV van richtlijn 93/37/EEG in overeenstemming zijnde bepalingen, mits de oorspronkelijke voorwaarden voor de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;

 • c. indien het werken betreft die uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van onderzoek, proefneming of ontwikkeling en niet met het doel winst te maken of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken;

 • d. in buitengewone gevallen, indien het werken betreft waarvan de aard en de onzekere omstandigheden een algemene vaststelling vooraf van de totale prijs niet mogelijk maken.

De in dit hoofdstuk omschreven wijze van aanbesteding kan slechts in de volgende gevallen door de aanbesteder worden toegepast:

 • a. indien de inschrijvingen, gedaan in het kader van een aanbesteding, onregelmatig zijn, mits de oorspronkelijke voorwaarden voor de opdracht niet wezenlijk zijn gewijzigd;

 • b. indien in het kader van een aanbesteding slechts inschrijvingen zijn gedaan die onaanvaardbaar zijn volgens de nationale, met de voorschriften van titel IV van richtlijn 93/37/EEG in overeenstemming zijnde bepalingen, mits de oorspronkelijke voorwaarden voor de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;

 • c. indien het werken betreft die uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van onderzoek, proefneming of ontwikkeling en niet met het doel winst te maken of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken;

 • d. in buitengewone gevallen, indien het werken betreft waarvan de aard en de onzekere omstandigheden een algemene vaststelling vooraf van de totale prijs niet mogelijk maken.

4.2.2

Wanneer de onderhandelingsprocedure, bedoeld in artikel 4.1.1, wordt toegepast in een der gevallen, genoemd in artikel 4.2.1, onder a en b, blijft de in artikel 4.3 genoemde bekendmaking achterwege indien de aanbesteder al diegenen tot het voeren van onderhandelingen uitnodigt die voldoen aan de in de oorspronkelijke bekendmaking of in het selectiedocument gestelde eisen en die gedurende de voorafgaande openbare aanbesteding of de aanbesteding met voorafgaande selectie inschrijvingen hebben gedaan die in overeenstemming zijn met de formele eisen van de desbetreffende procedure.

Wanneer de onderhandelingsprocedure, bedoeld in artikel 4.1.1, wordt toegepast in een der gevallen, genoemd in artikel 4.2.1, onder a en b, blijft de in artikel 4.3 genoemde bekendmaking achterwege indien de aanbesteder al diegenen tot het voeren van onderhandelingen uitnodigt die voldoen aan de in de oorspronkelijke bekendmaking of in het selectiedocument gestelde eisen en die gedurende de voorafgaande openbare aanbesteding of de aanbesteding met voorafgaande selectie inschrijvingen hebben gedaan die in overeenstemming zijn met de formele eisen van de desbetreffende procedure.

4.2.3

Wanneer de onderhandelingsprocedure, bedoeld artikel 4.1.1, wordt toegepast in een der gevallen, genoemd in artikel 4.2.1, onder a en b, worden de onderhandelingen geopend aan de hand van de eerder gedane onregelmatige respectievelijk onaanvaardbare inschrijving.

Wanneer de onderhandelingsprocedure, bedoeld in artikel 4.1.1, wordt toegepast in een der gevallen, genoemd in artikel 4.2.1, onder a en b, worden de onderhandelingen geopend aan de hand van de eerder gedane onregelmatige respectievelijk onaanvaardbare inschrijving.

4.2.4

Wanneer de onderhandelingsprocedure, bedoeld artikel 4.1.1, wordt toegepast in een der gevallen, genoemd in artikel 4.2.1, onder c en d, worden de onderhandelingen geopend op basis van hetzij een voorstel van de gegadigde tot wijziging van het bestek, hetzij een inschrijving van de gegadigde.

Wanneer de onderhandelingsprocedure, bedoeld artikel 4.1.1, wordt toegepast in een der gevallen, genoemd in artikel 4.2.1, onder c en d, worden de onderhandelingen geopend op basis van hetzij een voorstel van de gegadigde tot wijziging van het bestek, hetzij een inschrijving van de gegadigde.

     

4.3

Bekendmaking, vooraankondiging en aankondiging

Bekendmaking

4.3.1

De aanbesteder maakt het voornemen om een werk aan te besteden bekend door middel van een bekendmaking.

De aanbesteder maakt het voornemen om een werk aan te besteden bekend door middel van een bekendmaking.

4.3.2

Bij de Europese aanbesteding maakt de aanbesteder het voornemen om een werk aan te besteden tevens bekend door middel van een aankondiging, eventueel voorafgegaan door een vooraankondiging.

 

4.3.3

De aankondiging dient ten minste de gegevens van de bekendmaking te bevatten.

 
     

4.4

Vooraankondiging

 

4.4.1

Bij de Europese aanbesteding kan de aanbesteder een vooraankondiging plaatsen, die wordt opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier A. De vooraankondiging geeft de hoofdkenmerken weer van de opdracht of opdrachten voor de uitvoering van werken die hij voornemens is te plaatsen. De vooraankondiging verschaft op nauwkeurige wijze de in het standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

4.4.2

De aanbesteder zendt de vooraankondiging zo snel mogelijk na het besluit tot goedkeuring van het aanbestedingsprogramma langs de meest passende kanalen toe aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

4.4.3

De aanbesteder plaatst de vooraankondiging tevens in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium. In dit laatste geval wordt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de vooraankondiging vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad vindt plaats voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

 

4.4.4

De bekendmaking, bedoeld in artikel 4.3.1, mag niet geschieden voordat de vooraankondiging aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen is verzonden. De bekendmaking vermeldt de datum van verzending als bedoeld in artikel 4.4.2.

 

4.4.5

De aanbesteder moet de in artikel 4.4.2 bedoelde datum van verzending kunnen aantonen.

 
     

4.5

Aankondiging en bekendmaking

Bekendmaking

4.5.1

Bij de Europese aanbesteding worden de aankondiging en de bekendmaking opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier B. De aankondiging en de bekendmaking verschaffen op nauwkeurige wijze de in het desbetreffende standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

4.5.2

De aanbesteder zendt de aankondiging zo snel mogelijk en langs de meest passende kanalen aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

4.5.3

De aanbesteder plaatst de in artikel 4.3.1 bedoelde bekendmaking in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium. In dit laatste geval wordt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de bekendmaking vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad vindt plaats voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

 

4.5.4

De bekendmaking mag eerst plaatsvinden na de in artikel 4.5.2 bedoelde verzending van de aankondiging en dient alsdan te geschieden uiterlijk binnen 4 dagen daarna. De datum van verzending van de aankondiging wordt in de bekendmaking vermeld.

 

4.5.5

De aanbesteder moet de in artikel 4.5.2 bedoelde datum van verzending van de aankondiging kunnen aantonen.

 

4.5.6

 

Bij de nationale aanbesteding wordt de bekendmaking opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier B en bekend gemaakt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium. In dit laatste geval wordt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de bekendmaking vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad vindt plaats voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

4.5.7

In de bekendmaking of in het selectiedocument vermeldt de aanbesteder alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen waaraan een gegadigde of inschrijver moet voldoen, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

In de bekendmaking of in het selectiedocument vermeldt de aanbesteder alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen waaraan een gegadigde of inschrijver moet voldoen, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

     

4.6

Termijnen bij aanmelding als gegadigde

Termijnen bij aanmelding als gegadigde

4.6.1

Bij de Europese aanbesteding bedraagt de termijn voor de ontvangst van de aanmeldingen ten minste 37 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging. Gegadigden dienen hun aanmelding in per brief, telefax, elektronisch bericht of telefonisch. In de laatste drie gevallen moet de aanmelding worden bevestigd per brief, die wordt verzonden vóór het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn.

 

4.6.2

Wanneer het om dringende redenen onmogelijk is de in artikel 4.6.1 bedoelde termijn in acht te nemen, kan de aanbesteder de termijn verkorten tot ten minste 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging. Gegadigden dienen in dat geval hun aanmelding langs de snelst mogelijke kanalen te verzenden. Indien de aanmelding per telefax, elektronisch bericht of telefonisch geschiedt, dient zij te worden bevestigd per brief die wordt verzonden vóór het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn.

 

4.6.3

 

Bij de nationale aanbesteding bedraagt de termijn voor de ontvangst van de aanmeldingen ten minste 21 dagen te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking, bedoeld in artikel 4.3.1.

4.6.4

 

In spoedeisende gevallen is de termijn voor de ontvangst van de aanmeldingen ten minste 12 dagen te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking, bedoeld in artikel 4.3.1.

     

4.7

Technische specificaties

Technische specificaties

4.7.1

De technische specificaties, bedoeld in de bij dit reglement behorende bijlage I, worden vermeld in de algemene documenten of in de contractuele documenten die bij elk werk behoren.

De technische specificaties, bedoeld in de bij dit reglement behorende bijlage I, worden vermeld in de algemene documenten of in de contractuele documenten die bij elk werk behoren.

4.7.2

Bij de Europese aanbesteding worden technische specificaties, onverminderd de verplichte nationale voorschriften, door de aanbesteder aangegeven door:

 • a. verwijzing naar nationale normen waarin de Europese normen zijn omgezet,

 • b. verwijzing naar Europese technische goedkeuringen, of

 • c. verwijzing naar gemeenschappelijke technische specificaties.

 

4.7.3

De aanbesteder mag van artikel 4.7.2 afwijken indien:

 • a. de normen, de Europese technische goedkeuringen of de gemeenschappelijke technische specificaties geen bepalingen bevatten inzake de vaststelling van de overeenstemming of indien er geen technische middelen zijn om de overeenstemming van een product met deze normen of deze Europese technische goedkeuringen of deze gemeenschappelijke technische specificaties afdoende vast te stellen;

 • b. de toepassing van deze normen, deze Europese technische goedkeuringen of deze gemeenschappelijke technische specificaties de aanbesteder verplicht tot het gebruik van producten of van materiaal dat met de reeds door de aanbesteder gebruikte apparatuur onverenigbaar is dan wel tot buitensporig hoge kosten of tot onevenredig grote technische moeilijkheden leidt; de aanbesteder kan dit echter slechts doen in het kader van een welomschreven en schriftelijk vastgelegde strategie met het oog op een overgang binnen een gestelde termijn naar Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties;

 • c. het desbetreffende werk werkelijk innoverend is, waardoor de aanwending van bestaande normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties niet dienstig zou zijn.

 

4.7.4

De aanbesteder die zich beroept op een of meer van de in artikel 4.7.3 genoemde gevallen, dient de redenen daartoe, tenzij zulks niet mogelijk is, te vermelden in de bekendmaking of in het bestek, en in elk geval in zijn interne documentatie. De aanbesteder verstrekt deze informatie desgevraagd aan de lidstaten en aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 

4.7.5

Indien ter zake geen Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties bestaan:

 • a. worden de technische specificaties aangegeven door verwijzing naar de nationale technische specificaties, waarvan is erkend dat zij aan de fundamentele voorschriften in de communautaire richtlijnen inzake de technische harmonisatie voldoen, volgens de in die richtlijnen bepaalde procedures en met name volgens de procedures van richtlijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten;

 • b. kunnen de technische specificaties worden aangegeven door verwijzing naar de nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van het werk en het gebruik van de producten;

 • c. kunnen de technische specificaties worden aangegeven door verwijzing naar andere documenten. In dat geval dient in volgorde van voorkeur te worden verwezen:

 • naar nationale normen waarin de door het land van de aanbesteder aanvaarde internationale normen zijn omgezet;

 • naar andere nationale normen en nationale technische goedkeuringen van het land van de aanbesteder;

 • naar iedere norm.

 

4.7.6

Tenzij dergelijke specificaties door de aard van het werk worden gerechtvaardigd, is de aanbesteder niet gerechtigd tot het opnemen in de contractclausules die voor een bepaald werk gelden, van technische specificaties die producten van een bepaald fabrikaat of van een bepaalde herkomst of bijzondere werkwijzen vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen worden begunstigd of uitgeschakeld. De aanbesteder is met name niet gerechtigd merken, octrooien of typen of een bepaalde oorsprong of productie aan te duiden. Indien het de aanbesteder niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen begrijpelijke technische specificaties de aard van het werk te omschrijven, is de aanbesteder gerechtigd tot een aanduiding als hiervoor bedoeld, mits deze vergezeld gaat van de vermelding "of daarmee overeenstemmend".

Tenzij dergelijke specificaties door de aard van het werk worden gerechtvaardigd, is de aanbesteder niet gerechtigd tot het opnemen in de contractclausules die voor een bepaald werk gelden, van technische specificaties die producten van een bepaald fabrikaat of van een bepaalde herkomst of bijzondere werkwijzen vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen worden begunstigd of uitgeschakeld. De aanbesteder is met name niet gerechtigd merken, octrooien of typen of een bepaalde oorsprong of productie aan te duiden. Indien het de aanbesteder niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen begrijpelijke technische specificaties de aard van het werk te omschrijven, is de aanbesteder gerechtigd tot een aanduiding als hiervoor bedoeld, mits deze vergezeld gaat van de vermelding "of daarmee overeenstemmend".

     

4.8

Bestek

Bestek

4.8.1

Het bestek vermeldt alle gunningscriteria alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de bekendmaking of het selectiedocument is vermeld dat de daarin gegeven opsommingen van gunningscriteria en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

Het bestek vermeldt alle gunningscriteria alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de bekendmaking of het selectiedocument is vermeld dat de daarin gegeven opsommingen van gunningscriteria en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

4.8.2

Bij de Europese aanbesteding geeft de aanbesteder in het bestek aan bij welke dienst of diensten een inschrijver de ter zake dienende informatie kan verkrijgen over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden die tijdens de uitvoering op het werkterrein worden verricht.

 

4.8.3

Bij de Europese aanbesteding verplicht de aanbesteder de inschrijvers bij hun inschrijving aan te geven, dat zij bij de voorbereiding van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd.

 
     

4.9

Uitsluitingsgronden

Uitsluitingsgronden

4.9.1

Van deelneming aan een aanbesteding kan worden uitgesloten een ieder:

 • a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;

 • b. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;

 • c. die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;

 • d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

 • e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbesteder;

 • f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbesteder;

 • g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de artikelen 4.10 tot en met 4.12 kunnen worden verlangd.

Van deelneming aan een aanbesteding kan worden uitgesloten een ieder:

 • a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;

 • b. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;

 • c. die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;

 • d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

 • e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbesteder;

 • f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbesteder;

 • g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de artikelen 4.10 tot en met 4.12 kunnen worden verlangd.

4.9.2

Indien de aanbesteder van een inschrijver of gegadigde het bewijs verlangt dat hij niet in een van de in artikel 4.9.1, onder a, b, c, e en f, genoemde omstandigheden verkeert, aanvaardt hij als voldoende bewijs:

 • voor a, b en c een uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst en waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan;

 • voor e en f een door een bevoegde instantie van de betrokken lidstaat afgegeven getuigschrift.

Indien de aanbesteder van een inschrijver of gegadigde het bewijs verlangt dat hij niet in een van de in artikel 4.9.1, onder a, b, c, e en f, genoemde omstandigheden verkeert, aanvaardt hij als voldoende bewijs:

 • voor a, b en c een uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst en waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan;

 • voor e en f een door een bevoegde instantie van de betrokken lidstaat afgegeven getuigschrift.

4.9.3

Indien geen document of getuigschrift als bedoeld in artikel 4.9.2 door het desbetreffende land wordt afgegeven, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of – in de lidstaten waar niet in een eed is voorzien – door een plechtige verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Indien geen document of getuigschrift als bedoeld in artikel 4.9.2 door het desbetreffende land wordt afgegeven, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of – in de lidstaten waar niet in een eed is voorzien – door een plechtige verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

     

4.10

Financiële en economische draagkracht

Financiële en economische draagkracht

4.10.1

In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van een gegadigde of inschrijver worden aangetoond door één of meer van de volgende referenties:

 • a. passende bankverklaringen;

 • b. overlegging van balansen of van uittreksels uit de balansen van het aannemingsbedrijf, indien de wetgeving van het land van vestiging van het aannemingsbedrijf de bekendmaking van balansen voorschrijft;

 • c. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan werken van het aannemingsbedrijf over de laatste drie boekjaren.

In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van een gegadigde of inschrijver worden aangetoond door één of meer van de volgende referenties:

 • a. passende bankverklaringen;

 • b. overlegging van balansen of van uittreksels uit de balansen van het aannemingsbedrijf, indien de wetgeving van het land van vestiging van het aannemingsbedrijf de bekendmaking van balansen voorschrijft;

 • c. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan werken van het aannemingsbedrijf over de laatste drie boekjaren.

4.10.2

De aanbesteder geeft in de bekendmaking of het selectiedocument de referenties aan die hij verlangt evenals de andere, niet in artikel 4.10.1 genoemde bewijsstukken die moeten worden overgelegd.

De aanbesteder geeft in de bekendmaking of het selectiedocument de referenties aan die hij verlangt evenals de andere, niet in artikel 4.10.1 genoemde bewijsstukken die moeten worden overgelegd.

4.10.3

Indien een gegadigde of inschrijver wegens gegronde redenen niet in staat is de door de aanbesteder gevraagde referenties over te leggen, kan de financiële en economische draagkracht van deze gegadigde of inschrijver worden aangetoond met andere documenten die de aanbesteder geschikt acht.

Indien een gegadigde of inschrijver wegens gegronde redenen niet in staat is de door de aanbesteder gevraagde referenties over te leggen, kan de financiële en economische draagkracht van deze gegadigde of inschrijver worden aangetoond met andere documenten die de aanbesteder geschikt acht.

     

4.11

Technische bekwaamheid

Technische bekwaamheid

4.11.1

De technische bekwaamheid van een gegadigde of inschrijver kan worden aangetoond door:

 • a. studie- en beroepsdiploma’s van de gegadigde of inschrijver en/of van zijn stafpersoneel en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken zijn belast;

 • b. een lijst van de in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken; deze lijst wordt voor de belangrijkste werken gestaafd door verklaringen inzake de goede uitvoering. In deze verklaringen dienen het bedrag van de werken, alsmede tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld, en voorts moet eruit blijken of zij vakkundig zijn verricht en op regelmatige wijze tot een goed eind zijn gebracht. De bevoegde autoriteit zal de verklaringen in voorkomend geval rechtstreeks aan de aanbesteder toezenden;

 • c. een verklaring welke de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt;

 • d. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de gegadigde of inschrijver en de omvang van de staf gedurende de laatste drie jaren;

 • e. een verklaring waarin de al dan niet tot het bedrijf van de gegadigde of inschrijver behorende technici of technische organen worden vermeld, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt.

De technische bekwaamheid van een gegadigde of inschrijver kan worden aangetoond door:

 • a. studie- en beroepsdiploma’s van de gegadigde of inschrijver en/of van zijn stafpersoneel en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken zijn belast;

 • b. een lijst van de in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken; deze lijst wordt voor de belangrijkste werken gestaafd door verklaringen inzake de goede uitvoering. In deze verklaringen dienen het bedrag van de werken, alsmede tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld, en voorts moet eruit blijken of zij vakkundig zijn verricht en op regelmatige wijze tot een goed eind zijn gebracht. De bevoegde autoriteit zal de verklaringen in voorkomend geval rechtstreeks aan de aanbesteder toezenden;

 • c. een verklaring welke de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt;

 • d. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de gegadigde of inschrijver en de omvang van de staf gedurende de laatste drie jaren;

 • e. een verklaring waarin de al dan niet tot het bedrijf van de gegadigde of inschrijver behorende technici of technische organen worden vermeld, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt.

4.11.2

De aanbesteder geeft in de bekendmaking of het selectiedocument aan welke van de in artikel 4.11.1 bedoelde referenties hij verlangt.

De aanbesteder geeft in de bekendmaking of het selectiedocument aan welke van de in artikel 4.11.1 bedoelde referenties hij verlangt.

     

4.12

Bewijs van inschrijving op een lijst van erkende aannemingsbedrijven

Bewijs van inschrijving op een lijst van erkende aannemingsbedrijven

4.12.1

Het in het land van vestiging op een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven ingeschreven aannemingsbedrijf kan bij elke aanbesteding een bewijs van inschrijving aan de aanbesteder overleggen. Op dit bewijs worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving op die lijst mogelijk was, alsmede de classificatie welke deze lijst behelst.

Het in het land van vestiging op een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven ingeschreven aannemingsbedrijf kan bij elke aanbesteding een bewijs van inschrijving aan de aanbesteder overleggen. Op dit bewijs worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving op die lijst mogelijk was, alsmede de classificatie welke deze lijst behelst.

4.12.2

De door de bevoegde autoriteiten bevestigde inschrijving op een dergelijke lijst vormt jegens de aanbesteder slechts in de zin van:

 • artikel 4.9.1, onder a tot en met d en g,

 • artikel 4.10.1, onder b en c,

 • artikel 4.11.1, onder b en d,

en niet in de zin van:

 • artikel 4.10.1, onder a, en

 • artikel 4.11.1, onder a, c en e,

een vermoeden van geschiktheid voor de werken die met de classificatie van het aannemingsbedrijf op de lijst overeenkomen.

De door de bevoegde autoriteiten bevestigde inschrijving op een dergelijke lijst vormt jegens de aanbesteder slechts in de zin van:

 • artikel 4.9.1, onder a tot en met d en g,

 • artikel 4.10.1, onder b en c,

 • artikel 4.11.1, onder b en d,

en niet in de zin van:

 • artikel 4.10.1, onder a, en

 • artikel 4.11.1, onder a, c en e,

een vermoeden van geschiktheid voor de werken die met de classificatie van het aannemingsbedrijf op de lijst overeenkomen.

4.12.3

De gegevens welke uit de inschrijving op een officiële lijst kunnen worden afgeleid, kunnen niet ter discussie worden gesteld. Niettemin kan, met betrekking tot de betaling van de bijdragen aan de sociale verzekering, bij de aanbesteding een aanvullende verklaring van elk ingeschreven aannemingsbedrijf worden verlangd.

De gegevens welke uit de inschrijving op een officiële lijst kunnen worden afgeleid, kunnen niet ter discussie worden gesteld. Niettemin kan, met betrekking tot de betaling van de bijdragen aan de sociale verzekering, bij de aanbesteding een aanvullende verklaring van elk ingeschreven aannemingsbedrijf worden verlangd.

4.12.4

De aanbesteder past de artikelen 4.12.1 tot en met 4.12.3 op een aannemingsbedrijf dat gevestigd is in een ander land alleen toe, indien in dat land een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven bestaat.

De aanbesteder past de artikelen 4.12.1 tot en met 4.12.3 op een aannemingsbedrijf dat gevestigd is in een ander land alleen toe, indien in dat land een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven bestaat.

     

4.13

Objectiviteit en proportionaliteit

Objectiviteit en proportionaliteit

 

De in het bestek, het selectiedocument en de in de bekendmaking vermelde maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen alsmede de daarin vermelde eisen inzake overlegging van gegevens dienen objectief, eenduidig en met de artikelen 4.9 tot en met 4.12 in overeenstemming te zijn, alsmede in redelijke verhouding te staan tot de aard en de omvang van het werk.

De in het bestek, het selectiedocument en de in de bekendmaking vermelde maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen alsmede de daarin vermelde eisen inzake overlegging van gegevens dienen objectief, eenduidig en met de artikelen 4.9 tot en met 4.12 in overeenstemming te zijn, alsmede in redelijke verhouding te staan tot de aard en de omvang van het werk.

     

4.14

Eigen verklaringen

Eigen verklaringen

4.14.1

In plaats van de bewijsstukken, bedoeld in de artikelen 4.9 tot en met 4.12, kan de aanbesteder op onderdelen het indienen van een eigen verklaring toestaan. Met een eigen verklaring geeft de gegadigde of inschrijver aan dat hij voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de desbetreffende bewijsstukken en dat hij in staat is deze binnen een door de aanbestedende dienst vast te stellen redelijke termijn te overleggen.

In plaats van de bewijsstukken, bedoeld in de artikelen 4.9 tot en met 4.12, kan de aanbesteder op onderdelen het indienen van een eigen verklaring toestaan. Met een eigen verklaring geeft de gegadigde of inschrijver aan dat hij voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de desbetreffende bewijsstukken en dat hij in staat is deze binnen een door de aanbestedende dienst vast te stellen redelijke termijn te overleggen.

4.14.2

Indien de aanbesteder de in artikel 4.14.1 bedoelde mogelijkheid biedt, geeft hij aan voor welke eisen de gegadigden of inschrijvers vooralsnog kunnen volstaan met een eigen verklaring. De aanbesteder behoudt het recht alsnog de onderliggende bewijsstukken op te vragen.

Indien de aanbesteder de in artikel 4.14.1 bedoelde mogelijkheid biedt, geeft hij aan voor welke eisen de gegadigden of inschrijvers vooralsnog kunnen volstaan met een eigen verklaring. De aanbesteder behoudt het recht alsnog de onderliggende bewijsstukken op te vragen.

4.14.3

Indien een gegadigde of inschrijver, na een verzoek daartoe van de aanbesteder, de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde termijn niet kan overleggen, komt de gegadigde of inschrijver niet in aanmerking voor verdere deelname aan de aanbesteding.

Indien een gegadigde of inschrijver, na een verzoek daartoe van de aanbesteder, de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde termijn niet kan overleggen, komt de gegadigde of inschrijver niet in aanmerking voor verdere deelname aan de aanbesteding.

     

4.15

Uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen

Uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen

4.15.1

Tenzij de aanbesteder besluit geen der gegadigden een uitnodiging te zenden tot het voeren van onderhandelingen, nodigt hij een aantal van de gegadigden die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 4.13, uit tot het voeren van onderhandelingen als bedoeld in artikel 4.17.

Tenzij de aanbesteder besluit geen der gegadigden een uitnodiging te zenden tot het voeren van onderhandelingen, nodigt hij een aantal van de gegadigden die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 4.13, uit tot het voeren van onderhandelingen als bedoeld in artikel 4.17.

4.15.2

De uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen vermeldt waar en wanneer de onderhandelingen tussen de aanbesteder en de desbetreffende gegadigde zullen plaatsvinden, alsmede het tijdstip waarop de uitnodiging tot inschrijving uiterlijk wordt gedaan.

De uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen vermeldt waar en wanneer de onderhandelingen tussen de aanbesteder en de desbetreffende gegadigde zullen plaatsvinden, alsmede het tijdstip waarop de uitnodiging tot inschrijving uiterlijk wordt gedaan.

4.15.3

De uitnodigingen tot het voeren van onderhandelingen worden gelijktijdig en schriftelijk langs de snelst mogelijke kanalen aan de daartoe gekozen gegadigden verzonden. Bij de uitnodigingsbrief moeten het bestek en de aanvullende stukken worden ingesloten.

De uitnodigingen tot het voeren van onderhandelingen worden gelijktijdig en schriftelijk langs de snelst mogelijke kanalen aan de daartoe gekozen gegadigden verzonden. Bij de uitnodigingsbrief moeten het bestek en de aanvullende stukken worden ingesloten.

4.15.4

De aanbesteder verzendt, gelijktijdig met de uitnodigingen, aan een niet tot het voeren van onderhandelingen uitgekozen gegadigde bericht dat hij niet wordt uitgenodigd.

De aanbesteder verzendt, gelijktijdig met de uitnodigingen, aan een niet tot het voeren van onderhandelingen uitgekozen gegadigde bericht dat hij niet wordt uitgenodigd.

4.15.5

Een niet tot het voeren van onderhandelingen gekozen gegadigde kan de aanbesteder binnen 15 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk verzoeken in kennis te worden gesteld van de redenen die ertoe hebben geleid dat hij niet is uitgenodigd. De aanbesteder deelt binnen 15 dagen na ontvangst van dit verzoek aan de verzoeker schriftelijk deze redenen mede.

Een niet tot het voeren van onderhandelingen gekozen gegadigde kan de aanbesteder binnen 15 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk verzoeken in kennis te worden gesteld van de redenen die ertoe hebben geleid dat hij niet is uitgenodigd. De aanbesteder deelt binnen 15 dagen na ontvangst van dit verzoek aan de verzoeker schriftelijk deze redenen mede.

     

4.16

Termijnen tussen uitnodiging en onderhandelingen

Termijnen tussen uitnodiging en onderhandelingen

 

De termijn tussen de dag van verzending van de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen en de dag waarop de onderhandelingen beginnen, bedraagt ten minste 14 dagen.

De termijn tussen de dag van verzending van de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen en de dag waarop de onderhandelingen beginnen, bedraagt ten minste 14 dagen.

     

4.17

Onderhandelingen over het werk en de voorwaarden

Onderhandelingen over het werk en de voorwaarden

4.17.1

De met een uitgenodigde gegadigde te voeren onderhandelingen strekken ertoe overeenstemming te bereiken over de door de gegadigde in te dienen voorstellen.

De met een uitgenodigde gegadigde te voeren onderhandelingen strekken ertoe overeenstemming te bereiken over de door de gegadigde in te dienen voorstellen.

4.17.2

De in artikel 4.17.1 bedoelde onderhandelingen kunnen onder meer de technische, uitvoeringstechnische, organisatorische en kostentechnische aspecten van het uit te voeren werk betreffen, alsmede de prijs.

De in artikel 4.17.1 bedoelde onderhandelingen kunnen onder meer de technische, uitvoeringstechnische, organisatorische en kostentechnische aspecten van het uit te voeren werk betreffen, alsmede de prijs.

4.17.3

De aanbesteder maakt van het verloop van de onderhandelingen met iedere gegadigde een afzonderlijk proces-verbaal op dat door beide partijen wordt ondertekend en dat nauwkeurig de inhoud weergeeft van:

 • a. de mogelijkheden tot de aanpassing van het bestek alsmede het effect op de prijs waarvan door de gegadigde of de aanbesteder in de onderhandelingen melding is gemaakt, en

 • b. de voorstellen tot aanpassing van het bestek waarover overeenstemming is bereikt, alsmede het effect op de prijs.

De aanbesteder verstrekt de desbetreffende gegadigde een afschrift van het proces-verbaal.

De aanbesteder maakt van het verloop van de onderhandelingen met iedere gegadigde een afzonderlijk proces-verbaal op dat door beide partijen wordt ondertekend en dat nauwkeurig de inhoud weergeeft van:

 • a. de mogelijkheden tot de aanpassing van het bestek alsmede het effect op de prijs waarvan door de gegadigde of de aanbesteder in de onderhandelingen melding is gemaakt, en

 • b. de voorstellen tot aanpassing van het bestek waarover overeenstemming is bereikt, alsmede het effect op de prijs.

De aanbesteder verstrekt de desbetreffende gegadigde een afschrift van het proces-verbaal.

4.17.4

Van de mogelijkheden tot aanpassing van het bestek die door gegadigden tijdens de onderhandelingen zijn genoemd en van de voorstellen tot aanpassing van het bestek, alsmede het effect op de prijs, waarover door de aanbesteder met gegadigden overeenstemming is bereikt, worden noch door de aanbesteder, noch door gegadigden tot het tijdstip van de opdracht mededelingen aan andere gegadigden gedaan.

Van de mogelijkheden tot aanpassing van het bestek die door gegadigden tijdens de onderhandelingen zijn genoemd en van de voorstellen tot aanpassing van het bestek, alsmede het effect op de prijs, waarover door de aanbesteder met gegadigden overeenstemming is bereikt, worden noch door de aanbesteder, noch door gegadigden tot het tijdstip van de opdracht mededelingen aan andere gegadigden gedaan.

     

4.18

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving

4.18.1

Tenzij de aanbesteder besluit geen der gegadigden een uitnodiging tot inschrijving te zenden, nodigt hij de gegadigden met wie de in artikel 4.17 bedoelde onderhandelingen zijn gevoerd uit om een inschrijving in te dienen.

Tenzij de aanbesteder besluit geen der gegadigden een uitnodiging tot inschrijving te zenden, nodigt hij de gegadigden met wie de in artikel 4.17 bedoelde onderhandelingen zijn gevoerd uit om een inschrijving in te dienen.

4.18.2

De uitnodigingen worden gelijktijdig en schriftelijk langs de snelst mogelijke kanalen aan de gegadigden verzonden.

De uitnodigingen worden gelijktijdig en schriftelijk langs de snelst mogelijke kanalen aan de gegadigden verzonden.

4.18.3

De uitnodiging tot inschrijving vermeldt:

 • a. de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres waar deze moeten worden ingediend en de taal of talen waarin zij moeten worden gesteld, en

 • b. plaats en tijdstip van de aanbesteding.

De uitnodiging tot inschrijving vermeldt:

 • a. de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres waar deze moeten worden ingediend en de taal of talen waarin zij moeten worden gesteld, en

 • b. plaats en tijdstip van de aanbesteding.

4.18.4

De inschrijving dient te geschieden op basis van het voorstel tot aanpassing van het bestek, bedoeld in artikel 4.17.3, onder b.

De inschrijving dient te geschieden op basis van het voorstel tot aanpassing van het bestek`, bedoeld in artikel 4.17.3, onder b.

4.18.5

Indien de aangepaste bestekken inhoudelijk aan elkaar gelijk blijken, wordt dit in de uitnodiging tot inschrijving vermeld.

Indien de aangepaste bestekken inhoudelijk aan elkaar gelijk blijken, wordt dit in de uitnodiging tot inschrijving vermeld.

     

4.19

Termijnen inschrijving

Termijnen inschrijving

4.19.1

De termijn tussen de dag van verzending van de schriftelijke uitnodigingen, bedoeld in artikel 4.18.1, en de dag van aanbesteding bedraagt ten minste 14 dagen.

De termijn tussen de dag van verzending van de schriftelijke uitnodigingen, bedoeld in artikel 4.18.1, en de dag van aanbesteding bedraagt ten minste 14 dagen.

     

4.20

Gunningscriteria

Gunningscriteria

4.20.1

De aanbesteder vermeldt in de bekendmaking, bedoeld in artikel 4.3.1, dat hij als gunningscriterium de economisch meest voordelige aanbieding hanteert.

De aanbesteder vermeldt in de bekendmaking, bedoeld in artikel 4.3.1, dat hij als gunningscriterium de economisch meest voordelige aanbieding hanteert.

4.20.2

De aanbesteder vermeldt alle gunningscriteria overeenkomstig artikel 4.8.1 in de bekendmaking dan wel in het bestek. De aanbesteder vermeldt de gunningscriteria, zo mogelijk in afnemende volgorde van het belang dat eraan wordt gehecht, alsmede alle gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

De aanbesteder vermeldt alle gunningscriteria overeenkomstig artikel 4.8.1 in de bekendmaking dan wel in het bestek. De aanbesteder vermeldt de gunningscriteria, zo mogelijk in afnemende volgorde van het belang dat eraan wordt gehecht, alsmede alle gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

4.20.3

De in artikel 4.20.2 bedoelde gunningscriteria kunnen onder andere betrekking hebben op de prijs, verrekenprijs of -prijzen, gebruikskosten, rentabiliteit, uitvoeringstermijn, technische, kwalitatieve of architectonische waarde.

De in artikel 4.20.2 bedoelde gunningscriteria kunnen onder andere betrekking hebben op de prijs, verrekenprijs of -prijzen, gebruikskosten, rentabiliteit, uitvoeringstermijn, technische, kwalitatieve of architectonische waarde.

4.20.4

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij bij de gunningscriteria gewicht toekennen aan de kwaliteit van het procesmanagement van de inschrijver.

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij bij de gunningscriteria gewicht toekennen aan de kwaliteit van het procesmanagement van de inschrijver.

     

4.21

Details, monsters

Details, monsters

 

Aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd, wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters die het algemene karakter van de leveringen aangeven. Het staat hen vrij die details en monsters te waarmerken. Van een en ander wordt in het proces-verbaal, bedoeld in artikel 4.17.3, melding gemaakt.

Aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd, wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters die het algemene karakter van de leveringen aangeven. Het staat hen vrij die details en monsters te waarmerken. Van een en ander wordt in het proces-verbaal, bedoeld in artikel 4.17.3, melding gemaakt.

     

4.22

Inschrijving

Inschrijving

4.22.1

De aanbesteding geschiedt bij inschrijving.

De aanbesteding geschiedt bij inschrijving.

4.22.2

De inschrijver dient op de dag van inschrijving te beschikken over een – op aanvraag van de aanbesteder te overhandigen – bewijs van inschrijving in het beroepsregister van het land waar hij is gevestigd, alsmede een door hem ondertekende verklaring dat hij op de dag van de inschrijving voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de uitoefening van het aannemingsbedrijf of, indien hij gevestigd is in een land waar een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven, als bedoeld in artikel 4.12.1, bestaat, een bewijs van inschrijving op die lijst.

De inschrijver dient op de dag van inschrijving te beschikken over een – op aanvraag van de aanbesteder te overhandigen – bewijs van inschrijving in het beroepsregister van het land waar hij is gevestigd, alsmede een door hem ondertekende verklaring dat hij op de dag van de inschrijving voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de uitoefening van het aannemingsbedrijf of, indien hij gevestigd is in een land waar een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven, als bedoeld in artikel 4.12.1, bestaat, een bewijs van inschrijving op die lijst.

4.22.3

Het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 4.23.1, moet in een enveloppe zijn gesloten, die op duidelijke wijze dient te zijn voorzien van de vermelding op welk werk het inschrijvingsbiljet betrekking heeft, alsmede, in geval van verdeling van het werk in percelen, op welk perceel of op welke combinatie van percelen.

Het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 4.23.1, moet in een enveloppe zijn gesloten, die op duidelijke wijze dient te zijn voorzien van de vermelding op welk werk het inschrijvingsbiljet betrekking heeft, alsmede, in geval van verdeling van het werk in percelen, op welk perceel of op welke combinatie van percelen.

4.22.4

Een inschrijver is gerechtigd op het in de bekendmaking vermelde adres zelf het biljet in de daarvoor bestemde afgesloten bus te deponeren.

Een inschrijver is gerechtigd op het in de bekendmaking vermelde adres zelf het biljet in de daarvoor bestemde afgesloten bus te deponeren.

4.22.5

Indien een inschrijver van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 4.22.4, geen gebruik maakt, wordt het inschrijvingsbiljet, na ontvangst op het in de bekendmaking vermelde adres, door of namens de aanbesteder in de bus gedeponeerd.

Indien een inschrijver van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 4.22.4, geen gebruik maakt, wordt het inschrijvingsbiljet, na ontvangst op het in de bekendmaking vermelde adres, door of namens de aanbesteder in de bus gedeponeerd.

4.22.6

Het inschrijvingsbiljet mag tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gedeponeerd.

Het inschrijvingsbiljet mag tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gedeponeerd.

4.22.7

Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn biljet in de bus.

Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn biljet in de bus.

4.22.8

Een inschrijver kan tot het tijdstip van de aanbesteding door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring waarmee op dezelfde wijze dient te worden gehandeld als met het inschrijvingsbiljet, zijn inschrijving intrekken.

Een inschrijver kan tot het tijdstip van de aanbesteding door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring waarmee op dezelfde wijze dient te worden gehandeld als met het inschrijvingsbiljet, zijn inschrijving intrekken.

     

4.23

Inschrijvingsbiljet

Inschrijvingsbiljet

4.23.1

Elk inschrijvingsbiljet moet door de inschrijver zijn ondertekend en zijn ingericht volgens model G van de bij dit reglement behorende bijlage III.

Elk inschrijvingsbiljet moet door de inschrijver zijn ondertekend en zijn ingericht volgens model G van de bij dit reglement behorende bijlage III.

4.23.2

Indien in het bestek is bepaald dat de inschrijver bij zijn inschrijving verrekenprijzen moet opgeven, moet een door de inschrijver ondertekende staat, ingericht volgens model G1 van de bij dit reglement behorende bijlage III, bij het inschrijvingsbiljet zijn gevoegd.

Indien in het bestek is bepaald dat de inschrijver bij zijn inschrijving verrekenprijzen moet opgeven, moet een door de inschrijver ondertekende staat, ingericht volgens model G1 van de bij dit reglement behorende bijlage III, bij het inschrijvingsbiljet zijn gevoegd.

4.23.3

Indien in het bestek of de bekendmaking of het selectiedocument is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving gegevens als bedoeld in de artikelen 4.5.7 en 4.8.1 moet verstrekken, moeten deze gegevens worden gevoegd bij het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 4.23.1, waarvan zij dan onderdeel uitmaken.

Indien in het bestek of de bekendmaking of het selectiedocument is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving gegevens als bedoeld in de artikelen 4.5.7 en 4.8.1 moet verstrekken, moeten deze gegevens worden gevoegd bij het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 4.23.1, waarvan zij dan onderdeel uitmaken.

4.23.4

Indien in het bestek of de bekendmaking of het selectiedocument is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving naast de gegevens, bedoeld in de artikelen 4.5.7 en 4.8.1, dan wel in plaats van die gegevens andere gegevens moet verstrekken, dient de inschrijver de ondertekende bescheiden die deze gegevens bevatten, in een afzonderlijke enveloppe te sluiten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of op welke combinatie van percelen die bescheiden betrekking hebben.

Indien in het bestek of de bekendmaking of het selectiedocument is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving naast de gegevens, bedoeld in de artikelen 4.5.7 en 4.8.1, dan wel in plaats van die gegevens andere gegevens moet verstrekken, dient de inschrijver de ondertekende bescheiden die deze gegevens bevatten, in een afzonderlijke enveloppe te sluiten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of op welke combinatie van percelen die bescheiden betrekking hebben.

4.23.5

De enveloppe, bedoeld in artikel 4.23.4, dient in de enveloppe, bedoeld in artikel 4.22.3, te worden gesloten en maakt deel uit van de inschrijving.

De enveloppe, bedoeld in artikel 4.23.4, dient in de enveloppe, bedoeld in artikel 4.22.3, te worden gesloten en maakt deel uit van de inschrijving.

     

4.24

Inschrijving op werk verdeeld in percelen

Inschrijving op werk verdeeld in percelen

 

Indien het werk verdeeld is in percelen, kan worden ingeschreven op elk perceel afzonderlijk en – tenzij het tegendeel in de bekendmaking of het bestek is bepaald – tevens op een aantal samengevoegde percelen en op het totaal van de percelen. Voor elke inschrijving moet een afzonderlijk inschrijvingsbiljet met de daarbij behorende bescheiden worden ingeleverd.

Indien het werk verdeeld is in percelen, kan worden ingeschreven op elk perceel afzonderlijk en – tenzij het tegendeel in de bekendmaking of het bestek is bepaald – tevens op een aantal samengevoegde percelen en op het totaal van de percelen. Voor elke inschrijving moet een afzonderlijk inschrijvingsbiljet met de daarbij behorende bescheiden worden ingeleverd.

     

4.25

Inschrijving op werk van op te geven omvang

Inschrijving op werk van op te geven omvang

 

Indien de aanbesteding een werk betreft van door de inschrijver bij diens inschrijving op te geven omvang voor een in het bestek vermeld bedrag, wordt in het bestek aangegeven op welke wijze het inschrijvingsbiljet moet worden ingericht.

Indien de aanbesteding een werk betreft van door de inschrijver bij diens inschrijving op te geven omvang voor een in het bestek vermeld bedrag, wordt in het bestek aangegeven op welke wijze het inschrijvingsbiljet moet worden ingericht.

4.26

Gezamenlijke inschrijving

Gezamenlijke inschrijving

4.26.1

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, kan, wanneer het werk aan hen tezamen zal worden opgedragen, worden geëist dat zij tezamen een bepaalde rechtsvorm aannemen.

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, kan, wanneer het werk aan hen tezamen zal worden opgedragen, worden geëist dat zij tezamen een bepaalde rechtsvorm aannemen.

4.26.2

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen. Zij zijn verplicht in het inschrijvingsbiljet een van hen aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen. Zij zijn verplicht in het inschrijvingsbiljet een van hen aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

     

4.27

Inlichtingen over eventuele onderaanneming

Inlichtingen over eventuele onderaanneming

4.27.1

De aanbesteder kan inlichtingen vragen over het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel door derden in onderaanneming wil laten uitvoeren.

De aanbesteder kan inlichtingen vragen over het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel door derden in onderaanneming wil laten uitvoeren.

4.27.2

Een verzoek om inlichtingen als bedoeld in artikel 4.27.1 moet door de aanbesteder in het bestek worden vermeld. De inschrijver dient dan in zijn aanbieding mede te delen welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren. Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer onverlet.

Een verzoek om inlichtingen als bedoeld in artikel 4.27.1 moet door de aanbesteder in het bestek worden vermeld. De inschrijver dient dan in zijn aanbieding mede te delen welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren. Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer onverlet.

     

4.28

Inschrijving onder voorwaarden

Inschrijving onder voorwaarden

 

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.

     

4.29

Inschrijving op varianten in het bestek

Inschrijving op varianten in het bestek

4.29.1

Indien in het bestek varianten als zodanig worden omschreven, staat het een inschrijver vrij om op een of meer varianten in te schrijven, tenzij in het bestek inschrijving op alle varianten verplicht is gesteld.

Indien in het bestek varianten als zodanig worden omschreven, staat het een inschrijver vrij om op een of meer varianten in te schrijven, tenzij in het bestek inschrijving op alle varianten verplicht is gesteld.

4.29.2

Een inschrijver dient voor elke variant waarop hij inschrijft, een afzonderlijk inschrijvingsbiljet in te dienen. De inschrijver geeft op het inschrijvingsbiljet duidelijk aan op welke variant de inschrijving betrekking heeft.

Een inschrijver dient voor elke variant waarop hij inschrijft, een afzonderlijk inschrijvingsbiljet in te dienen. De inschrijver geeft op het inschrijvingsbiljet duidelijk aan op welke variant de inschrijving betrekking heeft.

4.29.3

Artikel 4.28 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.28 is van overeenkomstige toepassing.

     

4.30

Termijn van gestanddoening

Termijn van gestanddoening

4.30.1

De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende 45 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij in de uitnodiging tot inschrijving, het bestek of tijdens de onderhandelingen een andere termijn is gesteld.

De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende 45 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij in de uitnodiging tot inschrijving, het bestek of tijdens de onderhandelingen een andere termijn is gesteld.

4.30.2

De aanbesteder kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de aanbesteder zeer waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht van het werk. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

De aanbesteder kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de aanbesteder zeer waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht van het werk. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

4.30.3

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 4.34.6 aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 4.34.6 aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.

     

4.31

Aanbesteding

Aanbesteding

 

Indien een bedrag zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt het bedrag in letters.

Indien een bedrag zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt het bedrag in letters.

     

4.32

Proces-verbaal van aanbesteding

Proces-verbaal van aanbesteding

 

Van het verloop van de aanbesteding wordt proces-verbaal opgemaakt volgens model H van de bij dit reglement behorende bijlage III. Het proces-verbaal wordt ondertekend door degene die de aanbesteding houdt.

Van het verloop van de aanbesteding wordt proces-verbaal opgemaakt volgens model H van de bij dit reglement behorende bijlage III. Het proces-verbaal wordt ondertekend door degene die de aanbesteding houdt.

     

4.33

Ongeldigheid van de inschrijvingen

Ongeldigheid van de inschrijvingen

4.33.1

Inschrijvingen die niet voldoen aan de inhoudelijke eisen, gesteld in dit reglement, de bekendmaking, het selectiedocument of het bestek zijn ongeldig.

Inschrijvingen die niet voldoen aan de inhoudelijke eisen, gesteld in dit reglement, de bekendmaking, het selectiedocument of het bestek zijn ongeldig.

4.33.2

De inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring te overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens model K van de bij dit reglement behorende bijlage III, dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een combinatie is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere combinant. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

De inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring te overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens model K van de bij dit reglement behorende bijlage III, dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een combinatie is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere combinant. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

     

4.34

Keuze aannemer

Keuze aannemer

4.34.1

De aanbesteder is niet verplicht het werk op te dragen.

De aanbesteder is niet verplicht het werk op te dragen.

4.34.2

Indien de aanbesteder besluit het werk niet op te dragen of de aanbesteding opnieuw te beginnen, stelt hij de gegadigden of inschrijvers zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van zijn besluit met inbegrip van de redenen die tot zijn besluit hebben geleid.

Indien de aanbesteder besluit het werk niet op te dragen of de aanbesteding opnieuw te beginnen, stelt hij de gegadigden of inschrijvers zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van zijn besluit met inbegrip van de redenen die tot zijn besluit hebben geleid.

4.34.3

Bij de Europese aanbesteding stelt de aanbesteder het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen in kennis van zijn besluit het werk niet op te dragen.

 

4.34.4

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in de bekendmaking of het selectiedocument zijn vermeld.

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in de bekendmaking of het selectiedocument zijn vermeld.

4.34.5

Onverminderd artikel 4.34.2 geschiedt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding.

Onverminderd artikel 4.34.2 geschiedt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding.

4.34.6

De aanbesteder bericht elke inschrijver gelijktijdig en onder opgaaf van redenen omtrent de voorgenomen gunning. De aanbesteder vermeldt daarbij de naam van de inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is te gunnen. Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. Indien binnen 15 dagen een kort geding aanhangig is gemaakt tegen het voornemen van de aanbesteder, mag de aanbesteder in beginsel niet overgaan tot gunning van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

De aanbesteder bericht elke inschrijver gelijktijdig en onder opgaaf van redenen omtrent de voorgenomen gunning. De aanbesteder vermeldt daarbij de naam van de inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is te gunnen. Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. Indien binnen 15 dagen een kort geding aanhangig is gemaakt tegen het voornemen van de aanbesteder, mag de aanbesteder in beginsel niet overgaan tot gunning van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

4.34.7

In het geval de meest gerede aanbieding hoger is dan de zorgvuldige raming van de aanbesteder, kan de aanbesteder deze aanbieding als onaanvaardbaar aanmerken en de procedure vervolgen met de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

In het geval de meest gerede aanbieding hoger is dan de zorgvuldige raming van de aanbesteder, kan de aanbesteder deze aanbieding als onaanvaardbaar aanmerken en de procedure vervolgen met de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

4.34.8

De aanbesteder kan besluiten van de gegevens die ten grondslag liggen aan de motivering, bedoeld in de artikelen 4.34.2 en 4.34.6, geen mededeling te doen, indien openbaarmaking van die gegevens:

 • a. de toepassing van enige wettelijke bepaling in de weg staat;

 • b. in strijd is met het openbaar belang;

 • c. schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, dan wel

 • d. de eerlijke mededinging tussen de aannemers kan schaden.

De aanbesteder kan besluiten van de gegevens die ten grondslag liggen aan de motivering, bedoeld in de artikelen 4.34.2 en 4.34.6, geen mededeling te doen, indien openbaarmaking van die gegevens:

 • a. de toepassing van enige wettelijke bepaling in de weg staat;

 • b. in strijd is met het openbaar belang;

 • c. schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, dan wel

 • d. de eerlijke mededinging tussen de aannemers kan schaden.

4.34.9

Voor de opdracht van het werk volgens een alternatieve aanbieding komt uitsluitend de inschrijver in aanmerking die deze aanbieding heeft gedaan.

Voor de opdracht van het werk volgens een alternatieve aanbieding komt uitsluitend de inschrijver in aanmerking die deze aanbieding heeft gedaan.

4.34.10

Indien het werk mede omvat het door een inschrijver maken van een ontwerp, komt voor de opdracht van het werk volgens een ingediend ontwerp uitsluitend de inschrijver in aanmerking van wie de desbetreffende inschrijving afkomstig is.

Indien het werk mede omvat het door een inschrijver maken van een ontwerp, komt voor de opdracht van het werk volgens een ingediend ontwerp uitsluitend de inschrijver in aanmerking van wie de desbetreffende inschrijving afkomstig is.

4.34.11

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

     

4.35

Opdracht

Opdracht

4.35.1

De overeenkomst komt tot stand door de opdracht op grond van de inschrijving.

De overeenkomst komt tot stand door de opdracht op grond van de inschrijving.

4.35.2

De opdracht geschiedt door de aanbesteder door middel van een schriftelijke mededeling, waaronder tevens wordt verstaan een telefax of een elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

De opdracht geschiedt door de aanbesteder door middel van een schriftelijke mededeling, waaronder tevens wordt verstaan een telefax of een elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

4.35.3

De datum van de opdracht is die van de verzending van de mededeling, bedoeld in artikel 4.35.2.

De datum van de opdracht is die van de verzending van de mededeling, bedoeld in artikel 4.35.2.

4.35.4

Tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 4.35.2, wordt aan de aannemer toegezonden een door of namens de opdrachtgever gewaarmerkt:

 • a. afschrift van zijn inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen en

 • b. een exemplaar van het bestek en de daarbij behorende tekeningen.

Tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 4.35.2, wordt aan de aannemer toegezonden een door of namens de opdrachtgever gewaarmerkt:

 • a. afschrift van zijn inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen en

 • b. een exemplaar van het bestek en de daarbij behorende tekeningen.

     

4.36

Proces-verbaal van opdrachtverlening

 

4.36.1

Bij de Europese aanbesteding stelt de opdrachtgever een proces-verbaal van de opdrachtverlening op dat ten minste het volgende bevat:

 • a. de naam en het adres van de aanbesteder, het voorwerp en de waarde van de opdracht;

 • b. de namen van de gekozen gegadigden of inschrijvers, met motivering van die keuze;

 • c. de namen van de niet gekozen gegadigden of inschrijvers en de redenen daartoe;

 • d. de naam van de begunstigde en de motivering van de keuze van zijn aanbieding, alsmede, indien bekend, het gedeelte van de opdracht dat de begunstigde voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren.

 

4.36.2

Het proces-verbaal, bedoeld in artikel 4.36.1, bevat tevens een toelichting van de in artikel 4.2.1 genoemde omstandigheden die de aanwending van deze procedures rechtvaardigen.

 

4.36.3

Dit proces-verbaal of de hoofdpunten hieruit wordt door de opdrachtgever desgevraagd toegezonden aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 
     

4.37

Informatie betreffende opdrachtverlening

 

4.37.1

De aanbesteder die bij de Europese aanbesteding een opdracht heeft verleend doet het resultaat door middel van een aankondiging bekendmaken. Hij zendt hiertoe deze aankondiging uiterlijk 48 dagen na de verlening van de desbetreffende opdracht langs de meest passende kanalen aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

4.37.2

Artikel 4.37.1 vindt geen toepassing op de gegevens overeenkomstig standaardformulier C van de bij dit reglement behorende bijlage II waarvan openbaarmaking in de weg staat aan toepassing van de wet, in strijd is met het openbaar belang, schade zou kunnen toebrengen aan rechtmatige commerciële belangen van bepaalde overheids- of particuliere ondernemingen dan wel de eerlijke mededinging tussen aannemingsbedrijven zou kunnen aantasten.

 

4.37.3

De opdrachtgever moet de datum van verzending van de in artikel 4.37.1 bedoelde aankondiging kunnen aantonen.

 

4.37.4

De aankondiging wordt opgesteld overeenkomstig standaardformulier C, genoemd in artikel 4.37.2. De aankondiging verschaft op nauwkeurige wijze de in het standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

4.37.5

De bekendmaking in de Staatscourant, in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium mag niet plaatsvinden vóór de in artikel 4.37.1 genoemde datum van verzending van de aankondiging aan het Bureau, welke datum in de bekendmaking moet worden vermeld. Deze bekendmaking mag geen andere gegevens bevatten dan die welke verschijnen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

 
     

4.38

Zekerheidstelling

Zekerheidstelling

4.38.1

Een aanbesteder mag uitsluitend zekerheidstelling bedingen van de inschrijver aan wie hij voornemens is het werk op te dragen.

Een aanbesteder mag uitsluitend zekerheidstelling bedingen van de inschrijver aan wie hij voornemens is het werk op te dragen.

4.38.2

Het bedrag van de zekerheid mag het bedrag dat ter zake van zekerheidstelling voor de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen in de bekendmaking of in het bestek is genoemd, niet te boven gaan.

Het bedrag van de zekerheid mag het bedrag dat ter zake van zekerheidstelling voor de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen in de bekendmaking of in het bestek is genoemd, niet te boven gaan.

4.38.3

In afwijking van artikel 4.38.2 mag een aanbesteder, indien hij het werk overeenkomstig een alternatieve aanbieding wil opdragen aan de inschrijver die de alternatieve aanbieding heeft gedaan, van die inschrijver zekerheidstelling verlangen die het in de bekendmaking of het bestek genoemde bedrag te boven gaat, met dien verstande dat het bedrag van de zekerheidstelling een tiende van de som waarvoor de inschrijver heeft aangeboden het werk uit te voeren niet te boven mag gaan.

In afwijking van artikel 4.38.2 mag een aanbesteder, indien hij het werk overeenkomstig een alternatieve aanbieding wil opdragen aan de inschrijver die de alternatieve aanbieding heeft gedaan, van die inschrijver zekerheidstelling verlangen die het in de bekendmaking of het bestek genoemde bedrag te boven gaat, met dien verstande dat het bedrag van de zekerheidstelling een tiende van de som waarvoor de inschrijver heeft aangeboden het werk uit te voeren niet te boven mag gaan.

     

4.39

Geschillen

Geschillen

4.39.1

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

4.39.2

Een betrokkene die een geschil als bedoeld in artikel 4.39.1 aanhangig wenst te maken, dient dit niet later dan drie maanden na het ontstaan van dat geschil, doch in ieder geval niet later dan drie maanden na de datum van de opdracht, bedoeld in artikel 4.35.3, aanhangig te maken, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na verloop van die periode is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

Een betrokkene die een geschil als bedoeld in artikel 4.39.1 aanhangig wenst te maken, dient dit niet later dan drie maanden na het ontstaan van dat geschil, doch in ieder geval niet later dan drie maanden na de datum van de opdracht, bedoeld in artikel 4.35.3, aanhangig te maken, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na verloop van die periode is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

5

HOOFDSTUK V ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

HOOFDSTUK V ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

     
 

Europees

Nationaal

Artikel

   

5.1

Omschrijving

Omschrijving

 

Een aanbesteding volgens een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is een aanbesteding waarbij de aanbesteder met een of meer door hem gekozen gegadigden onderhandelt en de contractuele voorwaarden vaststelt.

Een aanbesteding volgens een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is een aanbesteding waarbij de aanbesteder met een of meer door hem gekozen gegadigden onderhandelt en de contractuele voorwaarden vaststelt.

     

5.2

Toepassingsmogelijkheden

Toepassingsmogelijkheden

5.2.1

De in dit hoofdstuk omschreven wijze van aanbesteding kan slechts in de volgende gevallen door de aanbesteder worden toegepast:

 • a. indien in het kader van de openbare aanbesteding of de aanbesteding met voorafgaande selectie geen inschrijvingen of geen passende inschrijvingen zijn gedaan, mits de oorspronkelijke voorwaarden voor de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;

 • b. voor werken waarvan de uitvoering om technische of artistieke redenen of om redenen van bescherming van exclusieve rechten slechts aan een bepaald aannemingsbedrijf kan worden toevertrouwd;

 • c. voor zover zulks strikt noodzakelijk is, indien de termijnen voor de openbare aanbesteding, de aanbesteding met voorafgaande selectie dan wel de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wegens dwingende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de betrokken aanbesteder niet konden worden voorzien, niet in acht kunnen worden genomen. De omstandigheden waarop ter verantwoording van de dwingende spoed een beroep wordt gedaan, mogen in geen geval aan de aanbesteder te wijten zijn;

 • d. voor aanvullende werken die niet in het oorspronkelijk gegunde project of in het eerste contract waren opgenomen en die als gevolg van onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van het daarin beschreven werk, mits de gunning geschiedt aan de aannemer die dit werk uitvoert:

 • wanneer deze werken uit technisch of economisch oogpunt niet zonder overwegende bezwaren voor de aanbesteder van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden, of

 • wanneer deze werken, hoewel zij kunnen worden gescheiden van de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, strikt noodzakelijk zijn voor de vervolmaking van het werk waarop die opdracht betrekking heeft.

Het gezamenlijk bedrag van de opdrachten, geplaatst ter zake van de aanvullende werken, mag echter niet hoger zijn dan 50% van het bedrag van de hoofdopdracht;

 • e. in geval van nieuwe werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken die door dezelfde aanbesteder aan de met een eerste opdracht belaste aannemer worden toevertrouwd, mits deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van een eerste opdracht die werd geplaatst overeenkomstig de openbare aanbestedingsprocedure of de aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie. De mogelijkheid om deze procedure toe te passen moet reeds bij het uitschrijven van de aanbesteding van het eerste deel van het werk worden vermeld. Tot deze procedure kan slechts worden overgegaan gedurende een periode van drie jaar volgend op de oorspronkelijke opdracht.

De in dit hoofdstuk omschreven wijze van aanbesteding kan slechts in de volgende gevallen door de aanbesteder worden toegepast:

 • a. indien in het kader van de openbare aanbesteding of de aanbesteding met voorafgaande selectie geen inschrijvingen of geen passende inschrijvingen zijn gedaan, mits de oorspronkelijke voorwaarden voor de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;

 • b. voor werken waarvan de uitvoering om technische of artistieke redenen of om redenen van bescherming van exclusieve rechten slechts aan een bepaald aannemingsbedrijf kan worden toevertrouwd;

 • c. voor zover zulks strikt noodzakelijk is, indien de termijnen voor de openbare aanbesteding, de aanbesteding met voorafgaande selectie dan wel de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wegens dwingende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de betrokken aanbesteder niet konden worden voorzien, niet in acht kunnen worden genomen. De omstandigheden waarop ter verantwoording van de dwingende spoed een beroep wordt gedaan, mogen in geen geval aan de aanbesteder te wijten zijn;

 • d. voor aanvullende werken die niet in het oorspronkelijk gegunde project of in het eerste contract waren opgenomen en die als gevolg van onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van het daarin beschreven werk, mits de gunning geschiedt aan de aannemer die dit werk uitvoert:

 • wanneer deze werken uit technisch of economisch oogpunt niet zonder overwegende bezwaren voor de aanbesteder van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden, of

 • wanneer deze werken, hoewel zij kunnen worden gescheiden van de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, strikt noodzakelijk zijn voor de vervolmaking van het werk waarop die opdracht betrekking heeft.

Het gezamenlijk bedrag van de opdrachten, geplaatst ter zake van de aanvullende werken, mag echter niet hoger zijn dan 50% van het bedrag van de hoofdopdracht;

 • e. in geval van nieuwe werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken die door dezelfde aanbesteder aan de met een eerste opdracht belaste aannemer worden toevertrouwd, mits deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van een eerste opdracht die werd geplaatst overeenkomstig de openbare aanbestedingsprocedure of de aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie. De mogelijkheid om deze procedure toe te passen moet reeds bij het uitschrijven van de aanbesteding van het eerste deel van het werk worden vermeld. Tot deze procedure kan slechts worden overgegaan gedurende een periode van drie jaar volgend op de oorspronkelijke opdracht.

5.2.2

Wanneer de onderhandelingsprocedure, bedoeld artikel 5.1, wordt toegepast, worden de onderhandelingen geopend op basis van hetzij een voorstel van de gegadigde tot wijziging van het bestek, hetzij een inschrijving van de gegadigde.

Wanneer de onderhandelingsprocedure, bedoeld in artikel 5.1, wordt toegepast, worden de onderhandelingen geopend op basis van hetzij een voorstel van de gegadigde tot wijziging van het bestek, hetzij een inschrijving van de gegadigde.

     

5.3

Technische specificaties

Technische specificaties

5.3.1

De technische specificaties, bedoeld in de bij dit reglement behorende bijlage I, worden vermeld in de algemene documenten of in de contractuele documenten die bij elk werk behoren.

De technische specificaties, bedoeld in de bij dit reglement behorende bijlage I, worden vermeld in de algemene documenten of in de contractuele documenten die bij elk werk behoren.

5.3.2

Bij de Europese aanbesteding worden technische specificaties, onverminderd de verplichte nationale voorschriften, door de aanbesteder aangegeven door:

 • a. verwijzing naar nationale normen waarin de Europese normen zijn omgezet,

 • b. verwijzing naar Europese technische goedkeuringen, of

 • c. verwijzing naar gemeenschappelijke technische specificaties.

 

5.3.3

De aanbesteder mag van artikel 5.3.2 afwijken indien:

 • a. de normen, de Europese technische goedkeuringen of de gemeenschappelijke technische specificaties geen bepalingen bevatten inzake de vaststelling van de overeenstemming of indien er geen technische middelen zijn om de overeenstemming van een product met deze normen of deze Europese technische goedkeuringen of deze gemeenschappelijke technische specificaties afdoende vast te stellen;

 • b. de toepassing van deze normen, deze Europese technische goedkeuringen of deze gemeenschappelijke technische specificaties de aanbesteder verplicht tot het gebruik van producten of van materiaal dat met de reeds door de aanbesteder gebruikte apparatuur onverenigbaar is dan wel tot buitensporig hoge kosten of tot onevenredig grote technische moeilijkheden leidt; de aanbesteder kan dit echter slechts doen in het kader van een welomschreven en schriftelijk vastgelegde strategie met het oog op een overgang binnen een gestelde termijn naar Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties;

 • c. het desbetreffende werk werkelijk innoverend is, waardoor de aanwending van bestaande normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties niet dienstig zou zijn.

 

5.3.4

De aanbesteder die zich beroept op een of meer van de in artikel 5.3.3 genoemde gevallen, dient de redenen daartoe, tenzij zulks niet mogelijk is, te vermelden in het bestek, en in elk geval in zijn interne documentatie. De aanbesteder verstrekt deze informatie desgevraagd aan de lidstaten en aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 

5.3.5

Indien ter zake geen Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties bestaan:

 • a. worden de technische specificaties aangegeven door verwijzing naar de nationale technische specificaties, waarvan is erkend dat zij aan de fundamentele voorschriften in de communautaire richtlijnen inzake de technische harmonisatie voldoen, volgens de in die richtlijnen bepaalde procedures en met name volgens de procedures van richtlijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten;

 • b. kunnen de technische specificaties worden aangegeven door verwijzing naar de nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van het werk en het gebruik van de producten;

 • c. kunnen de technische specificaties worden aangegeven door verwijzing naar andere documenten. In dat geval dient in volgorde van voorkeur te worden verwezen:

 • d. naar nationale normen waarin de door het land van de aanbesteder aanvaarde internationale normen zijn omgezet;

 • e. naar andere nationale normen en nationale technische goedkeuringen van het land van de aanbesteder;

 • f. naar iedere norm.

 

5.3.6

Tenzij dergelijke specificaties door de aard van het werk worden gerechtvaardigd, is de aanbesteder niet gerechtigd tot het opnemen in de contractclausules die voor een bepaald werk gelden, van technische specificaties die producten van een bepaald fabrikaat of van een bepaalde herkomst of bijzondere werkwijzen vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen worden begunstigd of uitgeschakeld. De aanbesteder is met name niet gerechtigd merken, octrooien of typen of een bepaalde oorsprong of productie aan te duiden. Indien het de aanbesteder niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen begrijpelijke technische specificaties de aard van het werk te omschrijven, is de aanbesteder gerechtigd tot een aanduiding als hiervoor bedoeld, mits deze vergezeld gaat van de vermelding "of daarmee overeenstemmend".

Tenzij dergelijke specificaties door de aard van het werk worden gerechtvaardigd, is de aanbesteder niet gerechtigd tot het opnemen in de contractclausules die voor een bepaald werk gelden, van technische specificaties die producten van een bepaald fabrikaat of van een bepaalde herkomst of bijzondere werkwijzen vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen worden begunstigd of uitgeschakeld. De aanbesteder is met name niet gerechtigd merken, octrooien of typen of een bepaalde oorsprong of productie aan te duiden. Indien het de aanbesteder niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen begrijpelijke technische specificaties de aard van het werk te omschrijven, is de aanbesteder gerechtigd tot een aanduiding als hiervoor bedoeld, mits deze vergezeld gaat van de vermelding "of daarmee overeenstemmend".

     

5.4

Bestek

Bestek

5.4.1

Het bestek vermeldt alle gunningscriteria alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen is vermeld dat de daarin gegeven opsommingen van gunningscriteria en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

Het bestek vermeldt alle gunningscriteria alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen is vermeld dat de daarin gegeven opsommingen van gunningscriteria en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

5.4.2

Bij de Europese aanbesteding geeft de aanbesteder in het bestek aan bij welke dienst of diensten een inschrijver de ter zake dienende informatie kan verkrijgen over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden die tijdens de uitvoering op het werkterrein worden verricht.

 

5.4.3

Bij de Europese aanbesteding verplicht de aanbesteder de inschrijvers bij hun inschrijving aan te geven, dat zij bij de voorbereiding van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd.

 
     

5.5

Uitsluitingsgronden

Uitsluitingsgronden

5.5.1

Van deelneming aan een aanbesteding kan worden uitgesloten een ieder:

 • a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;

 • b. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;

 • c. die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;

 • d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

 • e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbesteder;

 • f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbesteder;

 • g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de artikelen 5.6 tot en met 5.8 kunnen worden verlangd.

Van deelneming aan een aanbesteding kan worden uitgesloten een ieder:

 • a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;

 • b. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;

 • c. die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;

 • d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

 • e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbesteder;

 • f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbesteder;

 • g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de artikelen 5.6 tot en met 5.8 kunnen worden verlangd.

5.5.2

Indien de aanbesteder van een inschrijver of gegadigde het bewijs verlangt dat hij niet in een van de in artikel 5.5.1, onder a, b, c, e en f, genoemde omstandigheden verkeert, aanvaardt hij als voldoende bewijs:

 • voor a, b en c een uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst en waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan;

 • voor e en f een door een bevoegde instantie van de betrokken lidstaat afgegeven getuigschrift.

Indien de aanbesteder van een inschrijver of gegadigde het bewijs verlangt dat hij niet in een van de in artikel 5.5.1, onder a, b, c, e en f, genoemde omstandigheden verkeert, aanvaardt hij als voldoende bewijs:

 • voor a, b en c een uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst en waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan;

 • voor e en f een door een bevoegde instantie van de betrokken lidstaat afgegeven getuigschrift.

5.5.3

Indien geen document of getuigschrift als bedoeld in artikel 5.5.2 door het desbetreffende land wordt afgegeven, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of – in de lidstaten waar niet in een eed is voorzien – door een plechtige verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Indien geen document of getuigschrift als bedoeld in artikel 5.5.2 door het desbetreffende land wordt afgegeven, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of – in de lidstaten waar niet in een eed is voorzien – door een plechtige verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

     

5.6

Financiële en economische draagkracht

Financiële en economische draagkracht

5.6.1

In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van een gegadigde of inschrijver worden aangetoond door één of meer van de volgende referenties:

 • a. passende bankverklaringen;

 • b. overlegging van balansen of van uittreksels uit de balansen van het aannemingsbedrijf, indien de wetgeving van het land van vestiging van het aannemingsbedrijf de bekendmaking van balansen voorschrijft;

 • c. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan werken van het aannemingsbedrijf over de laatste drie boekjaren.

In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van een gegadigde of inschrijver worden aangetoond door één of meer van de volgende referenties:

 • a. passende bankverklaringen;

 • b. overlegging van balansen of van uittreksels uit de balansen van het aannemingsbedrijf, indien de wetgeving van het land van vestiging van het aannemingsbedrijf de bekendmaking van balansen voorschrijft;

 • c. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan werken van het aannemingsbedrijf over de laatste drie boekjaren.

5.6.2

De aanbesteder geeft in de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen de referenties aan die hij verlangt evenals de andere, niet in artikel 5.6.1 genoemde bewijsstukken die moeten worden overgelegd.

De aanbesteder geeft in de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen de referenties aan die hij verlangt evenals de andere, niet in artikel 5.6.1 genoemde bewijsstukken die moeten worden overgelegd.

5.6.3

Indien een gegadigde of inschrijver wegens gegronde redenen niet in staat is de door de aanbesteder gevraagde referenties over te leggen, kan de financiële en economische draagkracht van deze gegadigde of inschrijver worden aangetoond met andere documenten die de aanbesteder geschikt acht.

Indien een gegadigde of inschrijver wegens gegronde redenen niet in staat is de door de aanbesteder gevraagde referenties over te leggen, kan de financiële en economische draagkracht van deze gegadigde of inschrijver worden aangetoond met andere documenten die de aanbesteder geschikt acht.

     

5.7

Technische bekwaamheid

Technische bekwaamheid

5.7.1

De technische bekwaamheid van een gegadigde of inschrijver kan worden aangetoond door:

 • a. studie- en beroepsdiploma’s van de gegadigde of inschrijver en/of van zijn stafpersoneel en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken zijn belast;

 • b. een lijst van de in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken; deze lijst wordt voor de belangrijkste werken gestaafd door verklaringen inzake de goede uitvoering. In deze verklaringen dienen het bedrag van de werken, alsmede tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld, en voorts moet eruit blijken of zij vakkundig zijn verricht en op regelmatige wijze tot een goed eind zijn gebracht. De bevoegde autoriteit zal de verklaringen in voorkomend geval rechtstreeks aan de aanbesteder toezenden;

 • c. een verklaring welke de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt;

 • d. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de gegadigde of inschrijver en de omvang van de staf gedurende de laatste drie jaren;

 • e. een verklaring waarin de al dan niet tot het bedrijf van de gegadigde of inschrijver behorende technici of technische organen worden vermeld, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt.

De technische bekwaamheid van een gegadigde of inschrijver kan worden aangetoond door:

 • a. studie- en beroepsdiploma’s van de gegadigde of inschrijver en/of van zijn stafpersoneel en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken zijn belast;

 • b. een lijst van de in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken; deze lijst wordt voor de belangrijkste werken gestaafd door verklaringen inzake de goede uitvoering. In deze verklaringen dienen het bedrag van de werken, alsmede tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld, en voorts moet eruit blijken of zij vakkundig zijn verricht en op regelmatige wijze tot een goed eind zijn gebracht. De bevoegde autoriteit zal de verklaringen in voorkomend geval rechtstreeks aan de aanbesteder toezenden;

 • c. een verklaring welke de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt;

 • d. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de gegadigde of inschrijver en de omvang van de staf gedurende de laatste drie jaren;

 • e. een verklaring waarin de al dan niet tot het bedrijf van de gegadigde of inschrijver behorende technici of technische organen worden vermeld, waarover de gegadigde of inschrijver voor de uitvoering van het werk beschikt.

5.7.2

De aanbesteder geeft in de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen aan welke van de in artikel 5.7.1 bedoelde referenties hij verlangt.

De aanbesteder geeft in de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen aan welke van de in artikel 5.7.1 bedoelde referenties hij verlangt.

     

5.8

Bewijs van inschrijving op een lijst van erkende aannemingsbedrijven

Bewijs van inschrijving op een lijst van erkende aannemingsbedrijven

5.8.1

Het in het land van vestiging op een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven ingeschreven aannemingsbedrijf kan bij elke aanbesteding een bewijs van inschrijving aan de aanbesteder overleggen. Op dit bewijs worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving op die lijst mogelijk was, alsmede de classificatie welke deze lijst behelst.

Het in het land van vestiging op een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven ingeschreven aannemingsbedrijf kan bij elke aanbesteding een bewijs van inschrijving aan de aanbesteder overleggen. Op dit bewijs worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving op die lijst mogelijk was, alsmede de classificatie welke deze lijst behelst.

5.8.2

De door de bevoegde autoriteiten bevestigde inschrijving op een dergelijke lijst vormt jegens de aanbesteder slechts in de zin van

 • artikel 5.5.1, onder a tot en met d en g,

 • artikel 5.6.1, onder b en c,

 • artikel 5.7.1, onder b en d,

en niet in de zin van

 • artikel 5.6.1, onder a, en

 • artikel 5.7.1, onder a, c en e,

een vermoeden van geschiktheid voor de werken die met de classificatie van het aannemingsbedrijf op de lijst overeenkomen.

De door de bevoegde autoriteiten bevestigde inschrijving op een dergelijke lijst vormt jegens de aanbesteder slechts in de zin van

 • artikel 5.5.1, onder a tot en met d en g,

 • artikel 5.6.1, onder b en c,

 • artikel 5.7.1, onder b en d,

en niet in de zin van

 • artikel 5.6.1, onder a, en

 • artikel 5.7.1, onder a, c en e,

een vermoeden van geschiktheid voor de werken die met de classificatie van het aannemingsbedrijf op de lijst overeenkomen.

5.8.3

De gegevens welke uit de inschrijving op een officiële lijst kunnen worden afgeleid, kunnen niet ter discussie worden gesteld. Niettemin kan, met betrekking tot de betaling van de bijdragen aan de sociale verzekering, bij de aanbesteding een aanvullende verklaring van elk ingeschreven aannemingsbedrijf worden verlangd.

De gegevens welke uit de inschrijving op een officiële lijst kunnen worden afgeleid, kunnen niet ter discussie worden gesteld. Niettemin kan, met betrekking tot de betaling van de bijdragen aan de sociale verzekering, bij de aanbesteding een aanvullende verklaring van elk ingeschreven aannemingsbedrijf worden verlangd.

5.8.4

De aanbesteder past de artikelen 5.8.1 tot en met 5.8.3 op een aannemingsbedrijf dat gevestigd is in een ander land alleen toe, indien in dat land een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven bestaat.

De aanbesteder past de artikelen 5.8.1 tot en met 5.8.3 op een aannemingsbedrijf dat gevestigd is in een ander land alleen toe, indien in dat land een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven bestaat.

     

5.9

Objectiviteit en proportionaliteit

Objectiviteit en proportionaliteit

 

De in het bestek en de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen vermelde maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen alsmede de daarin vermelde eisen inzake overlegging van gegevens dienen objectief, eenduidig en met de artikelen 5.5 tot en met 5.8 in overeenstemming te zijn, alsmede in redelijke verhouding te staan tot de aard en de omvang van het werk.

De in het bestek en de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen vermelde maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen alsmede de daarin vermelde eisen inzake overlegging van gegevens dienen objectief, eenduidig en met de artikelen 5.5 tot en met 5.8 in overeenstemming te zijn, alsmede in redelijke verhouding te staan tot de aard en de omvang van het werk.

     

5.10

Eigen verklaringen

Eigen verklaringen

5.10.1

In plaats van de bewijsstukken, bedoeld in de artikelen 5.5 tot en met 5.8, kan de aanbesteder op onderdelen het indienen van een eigen verklaring toestaan. Met een eigen verklaring geeft de gegadigde of inschrijver aan dat hij voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de desbetreffende bewijsstukken en dat hij in staat is deze binnen een door de aanbestedende dienst vast te stellen redelijke termijn te overleggen.

In plaats van de bewijsstukken, bedoeld in de artikelen 5.5 tot en met 5.8, kan de aanbesteder op onderdelen het indienen van een eigen verklaring toestaan. Met een eigen verklaring geeft de gegadigde of inschrijver aan dat hij voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de desbetreffende bewijsstukken en dat hij in staat is deze binnen een door de aanbestedende dienst vast te stellen redelijke termijn te overleggen.

5.10.2

Indien de aanbesteder de in artikel 5.10.1 bedoelde mogelijkheid biedt, geeft hij aan voor welke eisen de gegadigden of inschrijvers vooralsnog kunnen volstaan met een eigen verklaring. De aanbesteder behoudt het recht alsnog de onderliggende bewijsstukken op te vragen.

Indien de aanbesteder de in artikel 5.10.1 bedoelde mogelijkheid biedt, geeft hij aan voor welke eisen de gegadigden of inschrijvers vooralsnog kunnen volstaan met een eigen verklaring. De aanbesteder behoudt het recht alsnog de onderliggende bewijsstukken op te vragen.

5.10.3

Indien een gegadigde of inschrijver, na een verzoek daartoe van de aanbesteder, de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde termijn niet kan overleggen, komt de gegadigde of inschrijver niet in aanmerking voor verdere deelname aan de aanbesteding.

Indien een gegadigde of inschrijver, na een verzoek daartoe van de aanbesteder, de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde termijn niet kan overleggen, komt de gegadigde of inschrijver niet in aanmerking voor verdere deelname aan de aanbesteding.

     

5.11

Uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen

Uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen

5.11.1

De uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen vermeldt waar en wanneer de onderhandelingen tussen de aanbesteder en de desbetreffende gegadigde zullen plaatsvinden, alsmede het tijdstip waarop de uitnodiging tot inschrijving uiterlijk wordt gedaan.

De uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen vermeldt waar en wanneer de onderhandelingen tussen de aanbesteder en de desbetreffende gegadigde zullen plaatsvinden, alsmede het tijdstip waarop de uitnodiging tot inschrijving uiterlijk wordt gedaan.

5.11.2

De uitnodigingen tot het voeren van onderhandelingen worden gelijktijdig en schriftelijk langs de snelst mogelijke kanalen aan de daartoe gekozen gegadigden verzonden. Bij de uitnodigingsbrief moeten het bestek en de aanvullende stukken worden ingesloten.

De uitnodigingen tot het voeren van onderhandelingen worden gelijktijdig en schriftelijk langs de snelst mogelijke kanalen aan de daartoe gekozen gegadigden verzonden. Bij de uitnodigingsbrief moeten het bestek en de aanvullende stukken worden ingesloten.

     

5.12

Termijnen tussen uitnodiging en onderhandelingen

Termijnen tussen uitnodiging en onderhandelingen

5.12.1

De termijn tussen de dag van verzending van de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen en de dag waarop de onderhandelingen beginnen, bedraagt ten minste 14 dagen.

De termijn tussen de dag van verzending van de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen en de dag waarop de onderhandelingen beginnen, bedraagt ten minste 14 dagen.

5.12.2

Indien vanwege dwingende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de betrokken aanbesteder niet konden worden voorzien, met een beroep op artikel 5.2, onder c, voor deze onderhandelingsprocedure is gekozen, kan de aanbesteder een kortere termijn toepassen. In dit geval wordt de kortere termijn genoemd in de uitnodiging. De omstandigheden waarop ter verantwoording van de dwingende spoed een beroep wordt gedaan, mogen in geen geval aan de aanbesteder te wijten zijn.

Indien vanwege dwingende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de betrokken aanbesteder niet konden worden voorzien, met een beroep op artikel 5.2, onder c, voor deze onderhandelingsprocedure is gekozen, kan de aanbesteder een kortere termijn toepassen. In dit geval wordt de kortere termijn genoemd in de uitnodiging. De omstandigheden waarop ter verantwoording van de dwingende spoed een beroep wordt gedaan, mogen in geen geval aan de aanbesteder te wijten zijn.

     

5.13

Onderhandelingen over het werk en de voorwaarden

Onderhandelingen over het werk en de voorwaarden

5.13.1

De met een uitgenodigde gegadigde te voeren onderhandelingen strekken ertoe overeenstemming te bereiken over de door de gegadigde in te dienen voorstellen.

De met een uitgenodigde gegadigde te voeren onderhandelingen strekken ertoe overeenstemming te bereiken over de door de gegadigde in te dienen voorstellen.

5.13.2

De in artikel 5.13.1 bedoelde onderhandelingen kunnen onder meer de technische, uitvoeringstechnische, organisatorische en kostentechnische aspecten van het uit te voeren werk betreffen, alsmede de prijs.

De in artikel 5.13.1 bedoelde onderhandelingen kunnen onder meer de technische, uitvoeringstechnische, organisatorische en kostentechnische aspecten van het uit te voeren werk betreffen, alsmede de prijs.

5.13.3

De aanbesteder maakt van het verloop van de onderhandelingen met iedere gegadigde een afzonderlijk proces-verbaal op dat door beide partijen wordt ondertekend en dat nauwkeurig de inhoud weergeeft van:

 • a. de mogelijkheden tot de aanpassing van het bestek alsmede het effect op de prijs waarvan door de gegadigde of de aanbesteder in de onderhandelingen melding is gemaakt en

 • b. de voorstellen tot aanpassing van het bestek waarover overeenstemming is bereikt, alsmede het effect op de prijs.

De aanbesteder verstrekt de desbetreffende gegadigde een afschrift van het proces-verbaal.

De aanbesteder maakt van het verloop van de onderhandelingen met iedere gegadigde een afzonderlijk proces-verbaal op dat door beide partijen wordt ondertekend en dat nauwkeurig de inhoud weergeeft van:

 • a. de mogelijkheden tot de aanpassing van het bestek alsmede het effect op de prijs waarvan door de gegadigde of de aanbesteder in de onderhandelingen melding is gemaakt en

 • b. de voorstellen tot aanpassing van het bestek waarover overeenstemming is bereikt, alsmede het effect op de prijs.

De aanbesteder verstrekt de desbetreffende gegadigde een afschrift van het proces-verbaal.

5.13.4

Van de mogelijkheden tot aanpassing van het bestek die door gegadigden tijdens de onderhandelingen zijn genoemd en van de voorstellen tot aanpassing van het bestek, alsmede het effect op de prijs, waarover door de aanbesteder met gegadigden overeenstemming is bereikt, worden noch door de aanbesteder, noch door gegadigden tot het tijdstip van de opdracht mededelingen aan andere gegadigden gedaan.

Van de mogelijkheden tot aanpassing van het bestek die door gegadigden tijdens de onderhandelingen zijn genoemd en van de voorstellen tot aanpassing van het bestek, alsmede het effect op de prijs, waarover door de aanbesteder met gegadigden overeenstemming is bereikt, worden noch door de aanbesteder, noch door gegadigden tot het tijdstip van de opdracht mededelingen aan andere gegadigden gedaan.

     

5.14

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving

5.14.1

Tenzij de aanbesteder besluit geen der gegadigden een uitnodiging tot inschrijving te zenden, nodigt hij de gegadigde of gegadigden met wie de in artikel 5.13 bedoelde onderhandelingen zijn gevoerd uit om een inschrijving in te dienen.

Tenzij de aanbesteder besluit geen der gegadigden een uitnodiging tot inschrijving te zenden, nodigt hij de gegadigde of gegadigden met wie de in artikel 5.13 bedoelde onderhandelingen zijn gevoerd uit om een inschrijving in te dienen.

5.14.2

De uitnodigingen worden gelijktijdig en schriftelijk langs de snelst mogelijke kanalen aan de gegadigden verzonden.

De uitnodigingen worden gelijktijdig en schriftelijk langs de snelst mogelijke kanalen aan de gegadigden verzonden.

5.14.3

De uitnodiging tot inschrijving vermeldt:

 • a. de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres waar deze moeten worden ingediend en de taal of talen waarin zij moeten worden gesteld, en

 • b. plaats en tijdstip van de aanbesteding.

De uitnodiging tot inschrijving vermeldt:

 • a. de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres waar deze moeten worden ingediend en de taal of talen waarin zij moeten worden gesteld, en

 • b. plaats en tijdstip van de aanbesteding.

5.14.4

De inschrijving dient te geschieden op basis van het voorstel tot aanpassing van het bestek bedoeld in artikel 5.13.3, onder b.

De inschrijving dient te geschieden op basis van het voorstel tot aanpassing van het bestek bedoeld in artikel 5.13.3, onder b.

5.14.5

Indien de aangepaste bestekken inhoudelijk aan elkaar gelijk blijken, wordt dit in de uitnodiging tot inschrijving vermeld.

Indien de aangepaste bestekken inhoudelijk aan elkaar gelijk blijken, wordt dit in de uitnodiging tot inschrijving vermeld.

     

5.15

Termijnen inschrijving

Termijnen inschrijving

5.15.1

De termijn tussen de dag van verzending van de schriftelijke uitnodigingen, bedoeld in artikel 5.14.1, en de dag van aanbesteding bedraagt ten minste 14 dagen.

De termijn tussen de dag van verzending van de schriftelijke uitnodigingen, bedoeld in artikel 5.14.1, en de dag van aanbesteding bedraagt ten minste 14 dagen.

5.15.2

Indien vanwege dwingende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de betrokken aanbesteder niet konden worden voorzien, met een beroep op artikel 5.2.1, onder c, voor deze onderhandelingsprocedure is gekozen, kan de aanbesteder een kortere termijn toepassen. In dit geval wordt de kortere termijn genoemd in de uitnodiging. De omstandigheden waarop ter verantwoording van de dwingende spoed een beroep wordt gedaan, mogen in geen geval aan de aanbesteder te wijten zijn.

Indien vanwege dwingende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de betrokken aanbesteder niet konden worden voorzien, met een beroep op artikel 5.2.1, onder c, voor deze onderhandelingsprocedure is gekozen, kan de aanbesteder een kortere termijn toepassen. In dit geval wordt de kortere termijn genoemd in de uitnodiging. De omstandigheden waarop ter verantwoording van de dwingende spoed een beroep wordt gedaan, mogen in geen geval aan de aanbesteder te wijten zijn.

     

5.16

Gunningscriteria

Gunningscriteria

5.16.1

De aanbesteder vermeldt in de uitnodiging tot onderhandeling dat hij als gunningscriterium de economisch meest voordelige aanbieding hanteert.

De aanbesteder vermeldt in de uitnodiging tot onderhandelingdat hij als gunningscriterium de economisch meest voordelige aanbieding hanteert.

5.16.2

De aanbesteder vermeldt alle gunningscriteria overeenkomstig artikel 5.4.1 in de uitnodiging tot inschrijving dan wel in het bestek. De aanbesteder vermeldt de gunningscriteria, zo mogelijk in afnemende volgorde van het belang dat eraan wordt gehecht, alsmede alle gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

De aanbesteder vermeldt alle gunningscriteria overeenkomstig artikel 5.4.1 in de uitnodiging tot inschrijving dan wel in het bestek. De aanbesteder vermeldt de gunningscriteria, zo mogelijk in afnemende volgorde van het belang dat eraan wordt gehecht, alsmede alle gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk.

5.16.3

De in artikel 5.16.2 bedoelde gunningscriteria kunnen onder andere betrekking hebben op de prijs, verrekenprijs of -prijzen, gebruikskosten, rentabiliteit, uitvoeringstermijn, technische, kwalitatieve of architectonische waarde.

De in artikel 5.16.2 bedoelde gunningscriteria kunnen onder andere betrekking hebben op de prijs, verrekenprijs of -prijzen, gebruikskosten, rentabiliteit, uitvoeringstermijn, technische, kwalitatieve of architectonische waarde.

5.16.4

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij bij de gunningscriteria gewicht toekennen aan de kwaliteit van het procesmanagement van de inschrijver.

Indien de aanbesteder het gunningscriterium van de economisch meest voordelige aanbieding hanteert, kan hij bij de gunningscriteria gewicht toekennen aan de kwaliteit van het procesmanagement van de inschrijver.

     

5.17

Details, monsters

Details, monsters

 

Aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd, wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters die het algemene karakter van de leveringen aangeven. Het staat hen vrij die details en monsters te waarmerken. Van een en ander wordt in het proces-verbaal, bedoeld in artikel 5.13.3, melding gemaakt.

Aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd, wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters die het algemene karakter van de leveringen aangeven. Het staat hen vrij die details en monsters te waarmerken. Van een en ander wordt in het proces-verbaal, bedoeld in artikel 5.13.3, melding gemaakt.

     

5.18

Inschrijving

Inschrijving

5.18.1

De aanbesteding geschiedt bij inschrijving.

De aanbesteding geschiedt bij inschrijving.

5.18.2

De inschrijver dient op de dag van inschrijving te beschikken over een – op aanvraag van de aanbesteder te overhandigen – bewijs van inschrijving in het beroepsregister van het land waar hij is gevestigd, alsmede een door hem ondertekende verklaring dat hij op de dag van de inschrijving voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de uitoefening van het aannemingsbedrijf of, indien hij gevestigd is in een land waar een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven als bedoeld in artikel 5.8.1 bestaat, een bewijs van inschrijving op die lijst.

De inschrijver dient op de dag van inschrijving te beschikken over een – op aanvraag van de aanbesteder te overhandigen – bewijs van inschrijving in het beroepsregister van het land waar hij is gevestigd, alsmede een door hem ondertekende verklaring dat hij op de dag van de inschrijving voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de uitoefening van het aannemingsbedrijf of, indien hij gevestigd is in een land waar een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven als bedoeld in artikel 5.8.1 bestaat, een bewijs van inschrijving op die lijst.

5.18.3

Het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 5.19.1, moet in een enveloppe zijn gesloten, die op duidelijke wijze dient te zijn voorzien van de vermelding op welk werk het inschrijvingsbiljet betrekking heeft, alsmede, in geval van verdeling van het werk in percelen, op welk perceel of op welke combinatie van percelen.

Het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 5.19.1, moet in een enveloppe zijn gesloten, die op duidelijke wijze dient te zijn voorzien van de vermelding op welk werk het inschrijvingsbiljet betrekking heeft, alsmede, in geval van verdeling van het werk in percelen, op welk perceel of op welke combinatie van percelen.

5.18.4

Een inschrijver is gerechtigd op het in de uitnodiging tot inschrijving vermelde adres zelf het biljet in de daarvoor bestemde afgesloten bus te deponeren.

Een inschrijver is gerechtigd op het in de uitnodiging tot inschrijving vermelde adres zelf het biljet in de daarvoor bestemde afgesloten bus te deponeren.

5.18.5

Indien een inschrijver van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 5.18.4, geen gebruik maakt, wordt het inschrijvingsbiljet, na ontvangst op het in de uitnodiging tot inschrijving vermelde adres, door of namens de aanbesteder in de bus gedeponeerd.

Indien een inschrijver van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 5.18.4, geen gebruik maakt, wordt het inschrijvingsbiljet, na ontvangst op het in de uitnodiging tot inschrijving vermelde adres, door of namens de aanbesteder in de bus gedeponeerd.

5.18.6

Het inschrijvingsbiljet mag tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gedeponeerd.

Het inschrijvingsbiljet mag tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gedeponeerd.

5.18.7

Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn biljet in de bus.

Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn biljet in de bus.

5.18.8

Een inschrijver kan tot het tijdstip van de aanbesteding door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring, waarmee op dezelfde wijze dient te worden gehandeld als met het inschrijvingsbiljet, zijn inschrijving intrekken.

Een inschrijver kan tot het tijdstip van de aanbesteding door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring, waarmee op dezelfde wijze dient te worden gehandeld als met het inschrijvingsbiljet, zijn inschrijving intrekken.

     

5.19

Inschrijvingsbiljet

Inschrijvingsbiljet

5.19.1

Elk inschrijvingsbiljet moet door de inschrijver zijn ondertekend en zijn ingericht volgens model G van de bij dit reglementbehorende bijlage III.

Elk inschrijvingsbiljet moet door de inschrijver zijn ondertekend en zijn ingericht volgens model G van de bij dit reglementbehorende bijlage III.

5.19.2

Indien in het bestek is bepaald dat de inschrijver bij zijn inschrijving verrekenprijzen moet opgeven, moet een door de inschrijver ondertekende staat, ingericht volgens model G1 van de bij dit reglementbehorende bijlage III, bij het inschrijvingsbiljet zijn gevoegd.

Indien in het bestek is bepaald dat de inschrijver bij zijn inschrijving verrekenprijzen moet opgeven, moet een door de inschrijver ondertekende staat, ingericht volgens model G1 van de bij dit reglementbehorende bijlage III, bij het inschrijvingsbiljet zijn gevoegd.

5.19.3

Indien in het bestek, de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen of de uitnodiging tot inschrijving is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving gegevens als bedoeld in artikel 5.4.1 moet verstrekken, moeten deze gegevens worden gevoegd bij het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 5.19.1, waarvan zij dan onderdeel uitmaken.

Indien in het bestek, de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen of de uitnodiging tot inschrijving is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving gegevens als bedoeld in artikel 5.4.1 moet verstrekken, moeten deze gegevens worden gevoegd bij het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 5.19.1, waarvan zij dan onderdeel uitmaken.

5.19.4

Indien in het bestek, de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen of de uitnodiging tot inschrijving is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving naast de gegevens, bedoeld in artikel 5.4.1, dan wel in plaats van die gegevens andere gegevens moet verstrekken, dient de inschrijver de ondertekende bescheiden die deze gegevens bevatten, in een afzonderlijke enveloppe te sluiten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of op welke combinatie van percelen die bescheiden betrekking hebben.

Indien in het bestek, de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen of de uitnodiging tot inschrijving is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving naast de gegevens bedoeld in artikel 5.4.1, dan wel in plaats van die gegevens, andere gegevens moet verstrekken, dient de inschrijver de ondertekende bescheiden die deze gegevens bevatten, in een afzonderlijke enveloppe te sluiten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of op welke combinatie van percelen die bescheiden betrekking hebben.

5.19.5

De enveloppe, bedoeld in artikel 5.19.4, dient in de enveloppe, bedoeld in artikel 5.18.3, te worden gesloten en maakt deel uit van de inschrijving.

De enveloppe, bedoeld in artikel 5.19.4, dient in de enveloppe, bedoeld in artikel 5.18.3, te worden gesloten en maakt deel uit van de inschrijving.

     

5.20

Inschrijving op werk verdeeld in percelen

Inschrijving op werk verdeeld in percelen

 

Indien het werk verdeeld is in percelen, kan worden ingeschreven op elk perceel afzonderlijk en – tenzij het tegendeel in de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen of in het bestek is bepaald – tevens op een aantal samengevoegde percelen en op het totaal van de percelen. Voor elke inschrijving moet een afzonderlijk inschrijvingsbiljet met de daarbij behorende bescheiden worden ingeleverd.

Indien het werk verdeeld is in percelen, kan worden ingeschreven op elk perceel afzonderlijk en – tenzij het tegendeel in de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen of in het bestek is bepaald – tevens op een aantal samengevoegde percelen en op het totaal van de percelen. Voor elke inschrijving moet een afzonderlijk inschrijvingsbiljet met de daarbij behorende bescheiden worden ingeleverd.

     

5.21

Inschrijving op werk van op te geven omvang

Inschrijving op werk van op te geven omvang

 

Indien de aanbesteding een werk betreft van door de inschrijver bij diens inschrijving op te geven omvang voor een in het bestek vermeld bedrag, wordt in het bestek aangegeven op welke wijze het inschrijvingsbiljet moet worden ingericht.

Indien de aanbesteding een werk betreft van door de inschrijver bij diens inschrijving op te geven omvang voor een in het bestek vermeld bedrag, wordt in het bestek aangegeven op welke wijze het inschrijvingsbiljet moet worden ingericht .

     

5.22

Gezamenlijke inschrijving

Gezamenlijke inschrijving

5.22.1

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, kan, wanneer het werk aan hen tezamen zal worden opgedragen, worden geëist dat zij tezamen een bepaalde rechtsvorm aannemen.

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, kan, wanneer het werk aan hen tezamen zal worden opgedragen, worden geëist dat zij tezamen een bepaalde rechtsvorm aannemen.

5.22.2

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen. Zij zijn verplicht in het inschrijvingsbiljet een van hen aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen. Zij zijn verplicht in het inschrijvingsbiljet een van hen aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

     

5.23

Inlichtingen over eventuele onderaanneming

Inlichtingen over eventuele onderaanneming

5.23.1

De aanbesteder kan inlichtingen vragen over het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel door derden in onderaanneming wil laten uitvoeren.

De aanbesteder kan inlichtingen vragen over het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel door derden in onderaanneming wil laten uitvoeren.

5.23.2

Een verzoek om inlichtingen als bedoeld in artikel 5.23.1 moet door de aanbesteder in het bestek worden vermeld. De inschrijver dient dan in zijn aanbieding mede te delen welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren. Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer onverlet.

Een verzoek om inlichtingen als bedoeld in artikel 5.23.1 moet door de aanbesteder in het bestek worden vermeld. De inschrijver dient dan in zijn aanbieding mede te delen welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren. Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer onverlet.

     

5.24

Inschrijving onder voorwaarden

Inschrijving onder voorwaarden

 

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.

     

5.25

Inschrijving op varianten in het bestek

Inschrijving op varianten in het bestek

5.25.1

Indien in het bestek varianten als zodanig worden omschreven, staat het een inschrijver vrij om op een of meer varianten in te schrijven, tenzij in het bestek inschrijving op alle varianten verplicht is gesteld.

Indien in het bestek varianten als zodanig worden omschreven, staat het een inschrijver vrij om op een of meer varianten in te schrijven, tenzij in het bestek inschrijving op alle varianten verplicht is gesteld.

5.25.2

Een inschrijver dient voor elke variant waarop hij inschrijft, een afzonderlijk inschrijvingsbiljet in te dienen. De inschrijver geeft op het inschrijvingsbiljet duidelijk aan op welke variant de inschrijving betrekking heeft.

Een inschrijver dient voor elke variant waarop hij inschrijft, een afzonderlijk inschrijvingsbiljet in te dienen. De inschrijver geeft op het inschrijvingsbiljet duidelijk aan op welke variant de inschrijving betrekking heeft.

5.25.3

Artikel 5.24 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.24 is van overeenkomstige toepassing.

     

5.26

Termijn van gestanddoening

Termijn van gestanddoening

5.26.1

De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende 45 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij in de uitnodiging tot inschrijving, het bestek of tijdens de onderhandelingen een andere termijn is gesteld.

De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende 45 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij in de uitnodiging tot inschrijving, het bestek of tijdens de onderhandelingen een andere termijn is gesteld.

5.26.2

De aanbesteder kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de aanbesteder zeer waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht van het werk. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

De aanbesteder kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de aanbesteder zeer waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht van het werk. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

5.26.3

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 5.30.6 aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening acht dagen na de dag dat in eerste aanleg is beslist.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 5.30.6 aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening acht dagen na de dag dat in eerste aanleg is beslist.

     

5.27

Aanbesteding

Aanbesteding

 

Indien een bedrag zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt het bedrag in letters.

Indien een bedrag zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt het bedrag in letters.

     

5.28

Proces-verbaal van aanbesteding

Proces-verbaal van aanbesteding

 

Van het verloop van de aanbesteding wordt proces-verbaal opgemaakt volgens model H van de bij dit reglement behorende bijlage III. Het proces-verbaal wordt ondertekend door degene die de aanbesteding houdt.

Van het verloop van de aanbesteding wordt proces-verbaal opgemaakt volgens model H van de bij dit reglementbehorende bijlage III. Het proces-verbaal wordt ondertekend door degene die de aanbesteding houdt.

     

5.29

Ongeldigheid van de inschrijvingen

Ongeldigheid van de inschrijvingen

5.29.1

Inschrijvingen die niet voldoen aan de inhoudelijke eisen, gesteld in dit reglement, de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen, de uitnodiging tot inschrijving of het bestek zijn ongeldig.

Inschrijvingen die niet voldoen aan de inhoudelijke eisen, gesteld in dit reglement, de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen, de uitnodiging tot inschrijving of het bestek zijn ongeldig.

5.29.2

De inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring te overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens model K van de bij dit reglement behorende bijlage III, dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een combinatie is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere combinant. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

De inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring te overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens model K van de bij dit reglement behorende bijlage III, dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een combinatie is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere combinant. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

     

5.30

Keuze aannemer

Keuze aannemer

5.30.1

De aanbesteder is niet verplicht het werk op te dragen.

De aanbesteder is niet verplicht het werk op te dragen.

5.30.2

Indien de aanbesteder besluit het werk niet op te dragen of de aanbesteding opnieuw te beginnen, stelt hij de gegadigden of inschrijvers zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van zijn besluit met inbegrip van de redenen die tot zijn besluit hebben geleid.

Indien de aanbesteder besluit het werk niet op te dragen of de aanbesteding opnieuw te beginnen, stelt hij de gegadigden of inschrijvers zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van zijn besluit met inbegrip van de redenen die tot zijn besluit hebben geleid.

5.30.3

Bij de Europese aanbesteding stelt de aanbesteder het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen in kennis van zijn besluit het werk niet op te dragen.

 

5.30.4

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het bestek, de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen en de uitnodiging tot inschrijving zijn vermeld.

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het bestek, de uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen en de uitnodiging tot inschrijving zijn vermeld.

5.30.5

Onverminderd artikel 5.30.2 geschiedt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding.

Onverminderd artikel 5.30.2 geschiedt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding.

5.30.6

De aanbesteder bericht elke inschrijver gelijktijdig en onder opgaaf van redenen omtrent de voorgenomen gunning. De aanbesteder vermeldt daarbij de naam van de inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is te gunnen. Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. Indien binnen 15 dagen een kort geding aanhangig is gemaakt tegen het voornemen van de aanbesteder, mag de aanbesteder in beginsel niet overgaan tot gunning van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

De aanbesteder bericht elke inschrijver gelijktijdig en onder opgaaf van redenen omtrent de voorgenomen gunning. De aanbesteder vermeldt daarbij de naam van de inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is te gunnen. Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. Indien binnen 15 dagen een kort geding aanhangig is gemaakt tegen het voornemen van de aanbesteder, mag de aanbesteder in beginsel niet overgaan tot gunning van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

5.30.7

In het geval de meest gerede aanbieding hoger is dan de zorgvuldige raming van de aanbesteder, kan de aanbesteder deze aanbieding als onaanvaardbaar aanmerken en de procedure vervolgen met de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

In het geval de meest gerede aanbieding hoger is dan de zorgvuldige raming van de aanbesteder, kan de aanbesteder deze aanbieding als onaanvaardbaar aanmerken en de procedure vervolgen met de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

5.30.8

De aanbesteder kan besluiten van de gegevens die ten grondslag liggen aan de motivering, bedoeld in de artikelen 5.30.2 en 5.30.6, geen mededeling te doen, indien openbaarmaking van die gegevens:

 • a. de toepassing van enige wettelijke bepaling in de weg staat;

 • b. in strijd is met het openbaar belang;

 • c. schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, dan wel

 • d. de eerlijke mededinging tussen de aannemers kan schaden.

De aanbesteder kan besluiten van de gegevens die ten grondslag liggen aan de motivering, bedoeld in de artikelen 5.30.2 en 5.30.6, geen mededeling te doen, indien openbaarmaking van die gegevens:

 • a. de toepassing van enige wettelijke bepaling in de weg staat;

 • b. in strijd is met het openbaar belang;

 • c. schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, dan wel

 • d. de eerlijke mededinging tussen de aannemers kan schaden.

5.30.9

Voor de opdracht van het werk volgens een alternatieve aanbieding komt uitsluitend de inschrijver in aanmerking die deze aanbieding heeft gedaan.

Voor de opdracht van het werk volgens een alternatieve aanbieding komt uitsluitend de inschrijver in aanmerking die deze aanbieding heeft gedaan.

5.30.10

Indien het werk mede omvat het door een inschrijver maken van een ontwerp, komt voor de opdracht van het werk volgens een ingediend ontwerp uitsluitend de inschrijver in aanmerking van wie de desbetreffende inschrijving afkomstig is.

Indien het werk mede omvat het door een inschrijver maken van een ontwerp, komt voor de opdracht van het werk volgens een ingediend ontwerp uitsluitend de inschrijver in aanmerking van wie de desbetreffende inschrijving afkomstig is.

5.30.11

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

     

5.31

Opdracht

Opdracht

5.31.1

De overeenkomst komt tot stand door de opdracht op grond van de inschrijving.

De overeenkomst komt tot stand door de opdracht op grond van de inschrijving.

5.31.2

De opdracht geschiedt door de aanbesteder door middel van een schriftelijke mededeling, waaronder tevens wordt verstaan een telefax of een elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

De opdracht geschiedt door de aanbesteder door middel van een schriftelijke mededeling, waaronder tevens wordt verstaan een telefax of een elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

5.31.3

De datum van de opdracht is die van de verzending van de mededeling, bedoeld in artikel 5.31.2.

De datum van de opdracht is die van de verzending van de mededeling, bedoeld in artikel 5.31.2.

5.31.4

Tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 5.31.2, wordt aan de aannemer toegezonden een door of namens de opdrachtgever gewaarmerkt:

a. afschrift van zijn inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen en

b. een exemplaar van het bestek en de daarbij behorende tekeningen.

Tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 5.31.2, wordt aan de aannemer toegezonden een door of namens de opdrachtgever gewaarmerkt:

a. afschrift van zijn inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen en

 • b. een exemplaar van het bestek en de daarbij behorende tekeningen.

     

5.32

Proces-verbaal van opdrachtverlening

 

5.32.1

Bij de Europese aanbesteding stelt de opdrachtgever een proces-verbaal van de opdrachtverlening op dat ten minste het volgende bevat:

 • a. de naam en het adres van de aanbesteder, het voorwerp en de waarde van de opdracht;

 • b. de namen van de gekozen gegadigden of inschrijvers, met motivering van die keuze;

 • c. de namen van de niet gekozen gegadigden of inschrijvers en de redenen daartoe;

 • d. de naam van de begunstigde en de motivering van de keuze van zijn aanbieding, alsmede, indien bekend, het gedeelte van de opdracht dat de begunstigde voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren.

 

5.32.2

Het proces-verbaal, bedoeld in artikel 5.32.1, bevat tevens een toelichting van de in artikel 5.2 genoemde omstandigheden die de aanwending van deze procedures rechtvaardigen.

 

5.32.3

Bij de Europese aanbesteding zendt de opdrachtgever desgevraagd dit proces-verbaal of de hoofdpunten hieruit toe aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 
     

5.33

Informatie betreffende opdrachtverlening

 

5.33.1

De aanbesteder die bij de Europese aanbesteding een opdracht heeft verleend doet het resultaat door middel van een aankondiging bekendmaken. Hij zendt hiertoe deze aankondiging uiterlijk 48 dagen na de verlening van de desbetreffende opdracht langs de meest passende kanalen aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

5.33.2

Artikel 5.33.1 vindt geen toepassing op de gegevens overeenkomstig standaardformulier C van de bij dit reglement behorende bijlage II waarvan openbaarmaking in de weg staat aan toepassing van de wet, in strijd is met het openbaar belang, schade zou kunnen toebrengen aan rechtmatige commerciële belangen van bepaalde overheids- of particuliere ondernemingen dan wel de eerlijke mededinging tussen aannemingsbedrijven zou kunnen aantasten.

 

5.33.3

De opdrachtgever moet de datum van verzending van de in artikel 5.33.1 bedoelde aankondiging kunnen aantonen.

 

5.33.4

De aankondiging wordt opgesteld overeenkomstig standaardformulier C, genoemd in artikel 5.33.2. De aankondiging verschaft op nauwkeurige wijze de in het standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

5.33.5

De bekendmaking in de Staatscourant, in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium mag niet plaatsvinden vóór de in artikel 5.33.1 genoemde datum van verzending van de aankondiging aan het Bureau, welke datum in de bekendmaking moet worden vermeld. Deze bekendmaking mag geen andere gegevens bevatten dan die welke verschijnen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

 
     

5.34

Zekerheidstelling

Zekerheidstelling

5.34.1

Een aanbesteder mag uitsluitend zekerheidstelling bedingen van de inschrijver aan wie hij voornemens is het werk op te dragen.

Een aanbesteder mag uitsluitend zekerheidstelling bedingen van de inschrijver aan wie hij voornemens is het werk op te dragen.

5.34.2

Het bedrag van de zekerheid mag het bedrag dat ter zake van zekerheidstelling voor de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen in uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen, de uitnodiging tot inschrijving of in het bestek is genoemd, niet te boven gaan.

Het bedrag van de zekerheid mag het bedrag dat ter zake van zekerheidstelling voor de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen in uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen, de uitnodiging tot inschrijving of in het bestek is genoemd, niet te boven gaan.

5.34.3

In afwijking van artikel 5.34.2 mag een aanbesteder, indien hij het werk overeenkomstig een alternatieve aanbieding wil opdragen aan de inschrijver die de alternatieve aanbieding heeft gedaan, van die inschrijver zekerheidstelling verlangen die het in uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen, de uitnodiging tot inschrijving of het bestek genoemde bedrag te boven gaat, met dien verstande dat het bedrag van de zekerheidstelling een tiende van de som waarvoor de inschrijver heeft aangeboden het werk uit te voeren niet te boven mag gaan.

In afwijking van artikel 5.34.2 mag een aanbesteder, indien hij het werk overeenkomstig een alternatieve aanbieding wil opdragen aan de inschrijver die de alternatieve aanbieding heeft gedaan, van die inschrijver zekerheidstelling verlangen die het in uitnodiging tot het voeren van onderhandelingen, de uitnodiging tot inschrijving of het bestek genoemde bedrag te boven gaat, met dien verstande dat het bedrag van de zekerheidstelling een tiende van de som waarvoor de inschrijver heeft aangeboden het werk uit te voeren niet te boven mag gaan.

     

5.35

Geschillen

Geschillen

5.35.1

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

5.35.2

Een betrokkene die een geschil als bedoeld in artikel 5.35.1 aanhangig wenst te maken, dient dit niet later dan drie maanden na het ontstaan van dat geschil, doch in ieder geval niet later dan drie maanden na de datum van de opdracht, bedoeld in artikel 5.31.3, aanhangig te maken, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na verloop van die periode is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

Een betrokkene die een geschil als bedoeld in artikel 5.35.1 aanhangig wenst te maken, dient dit niet later dan drie maanden na het ontstaan van dat geschil, doch in ieder geval niet later dan drie maanden na de datum van de opdracht, bedoeld in artikel 5.31.3, aanhangig te maken, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na verloop van die periode is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

6

HOOFDSTUK VI ONDERHANDSE PROCEDURE (ONDERHANDSE AANBESTEDING)

HOOFDSTUK VI ONDERHANDSE PROCEDURE (ONDERHANDSE AANBESTEDING)

     
 

Europees

Nationaal

Artikel

   

6.1

 

Omschrijving

   

Een aanbesteding volgens de onderhandse procedure is een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen tot inschrijving wordt uitgenodigd, met dien verstande dat het uit te nodigen aantal in de regel niet meer bedraagt dan zes.

     

6.2

 

Bestek

   

Het bestek vermeldt alle gunningscriteria alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de uitnodiging tot inschrijving is vermeld dat de daarin gegeven opsommingen van gunningscriteria en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

     

6.3

 

Uitsluitingsgronden

6.3.1

 

Van deelneming aan een aanbesteding kan worden uitgesloten een ieder:

 • a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die het voorwerp is van een surséance van betaling of een akkoord dan wel in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet;

 • b. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure, die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt;

 • c. die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een delict dat de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;

 • d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

 • e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of die van het land van de aanbesteder;

 • f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbesteder;

 • g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die met betrekking tot de eisen omtrent de geschiktheid van de inschrijvers kunnen worden verlangd.

6.3.2

 

Indien de aanbesteder van een inschrijver of gegadigde het bewijs verlangt dat hij niet in een van de in artikel 6.3.1, onder a, b, c, e en f, genoemde omstandigheden verkeert, aanvaardt hij als voldoende bewijs:

 • a. voor a, b en c een uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst en waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan;

 • b. voor e en f een door een bevoegde instantie van de betrokken lidstaat afgegeven getuigschrift.

6.3.3

 

Indien geen document of getuigschrift als bedoeld in artikel 6.3.2 door het desbetreffende land wordt afgegeven, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of – in de lidstaten waar niet in een eed is voorzien – door een plechtige verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

     

6.4

 

Bewijs van inschrijving op een lijst van erkende aannemingsbedrijven

6.4.1

 

Het in het land van vestiging op een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven ingeschreven aannemingsbedrijf kan bij elke aanbesteding een bewijs van inschrijving aan de aanbesteder overleggen. Op dit bewijs worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving op die lijst mogelijk was, alsmede de classificatie welke deze lijst behelst.

6.4.2

 

De door de bevoegde autoriteiten bevestigde inschrijving op een dergelijke lijst vormt jegens de aanbesteder slechts in de zin van artikel 6.3.1, onder a tot en met d en g, een vermoeden van geschiktheid voor de werken die met de classificatie van het aannemingsbedrijf op de lijst overeenkomen.

6.4.3

 

De gegevens welke uit de inschrijving op een officiële lijst kunnen worden afgeleid, kunnen niet ter discussie worden gesteld. Niettemin kan, met betrekking tot de betaling van de bijdragen aan de sociale verzekering, bij de aanbesteding een aanvullende verklaring van elk ingeschreven aannemingsbedrijf worden verlangd.

6.4.4

 

De aanbesteder past de artikelen 6.4.1 tot en met 6.4.3 op een aannemingsbedrijf dat gevestigd is in een ander land alleen toe, indien in dat land een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven bestaat.

     

6.5

 

Eigen verklaringen

6.5.1

 

In plaats van de bewijsstukken, bedoeld in de artikelen 6.3 en 6.4, kan de aanbesteder op onderdelen het indienen van een eigen verklaring toestaan. Met een eigen verklaring geeft de inschrijver aan dat hij voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de desbetreffende bewijsstukken en dat hij in staat is deze binnen een door de aanbestedende dienst vast te stellen redelijke termijn te overleggen.

6.5.2

 

Indien de aanbesteder de in artikel 6.5.1 bedoelde mogelijkheid biedt, geeft hij aan voor welke eisen de inschrijvers vooralsnog kunnen volstaan met een eigen verklaring. De aanbesteder behoudt het recht alsnog de onderliggende bewijsstukken op te vragen.

6.5.3

 

Indien een inschrijver, na een verzoek daartoe van de aanbesteder, de bewijsstukken binnen de daartoe gestelde termijn niet kan overleggen, komt de inschrijver niet aanmerking voor verdere deelname aan de aanbesteding.

     

6.6

 

Uitnodiging tot inschrijving

6.6.1

 

De aanbesteder geeft van zijn voornemen om een werk aan te besteden kennis door een uitnodiging tot inschrijving aan twee of meer natuurlijke of rechtspersonen te zenden.

6.6.2

 

De uitnodiging tot inschrijving gaat vergezeld van de gegevens, bedoeld in standaardformulier B van de bij dit reglementbehorende bijlage II. De uitnodiging vermeld voorts dat het bestek kosteloos ter beschikking wordt gesteld.

6.6.3

 

De aanbesteder verzendt de uitnodigingen tot inschrijving gelijktijdig.

     

6.7

 

Termijnen inschrijving

   

De termijn tussen de dag van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving en de dag van de aanbesteding bedraagt ten minste 21 dagen, of in spoedeisende gevallen ten minste 10 dagen.

     

6.8

 

Gunningscriterium

   

De opdracht van het werk geschiedt aan de inschrijver wiens aanbieding de aanbesteder het meest aannemelijk voorkomt.

     

6.9

 

Inlichtingen

6.9.1

 

Van de verstrekte inlichtingen – voor zover die dienen tot aanvulling of wijziging van het bestek dan wel de kosten, de duur of de wijze van de uitvoering van het werk kunnen beïnvloeden – en van de vragen die schriftelijk of tijdens een inlichtingenbijeenkomst of aanwijzing mondeling zijn gesteld door degenen die jegens de aanbesteder blijk hebben gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of bij dat werk belang hebben, wordt door of namens de aanbesteder een nota van inlichtingen opgemaakt.

6.9.2

 

Van een gehouden aanwijzing ter plaatse wordt door of namens de aanbesteder een proces-verbaal van aanwijzing opgemaakt.

6.9.3

 

De nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing worden door of namens de aanbesteder ondertekend en ten minste 7 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding verstrekt aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd. Indien de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing wegens hun omvang niet binnen uiterlijk 6 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding kunnen worden verstrekt dienen de termijnen, genoemd in artikel 6.7, dienovereenkomstig te worden verlengd.

6.9.4

 

Wanneer het om dringende redenen niet mogelijk is de in artikel 6.9.3 genoemde termijn van 7 dagen in acht te nemen, worden de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing door of namens de aanbesteder ten minste 4 dagen voorafgaand aan de dag van de aanbesteding verstrekt aan de gegadigden die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd.

6.9.5

 

Indien de inschrijvingen slechts na een bezichtiging ter plaatse of na een inzage ter plaatse van de bij het bestek behorende stukken kunnen worden gedaan, dienen de termijnen, genoemd in artikel 6.7, dienovereenkomstig te worden verlengd.

6.9.6

 

In de gevallen, bedoeld in artikel 6.9.3, laatste volzin, en artikel 6.9.5, wordt in de nota van inlichtingen een nieuw tijdstip voor de aanbesteding vermeld, welk tijdstip de aanbesteder onverwijld doet bekendmaken aan alle gegadigden die voor inschrijving zijn uitgenodigd.

6.9.7

 

Een ieder die voornemens is op het werk in te schrijven, is gerechtigd de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing te waarmerken.

6.9.8

 

Alle verstrekte inlichtingen of gegeven aanwijzingen als bedoeld in artikel 6.9 zijn, voor zover die inlichtingen of aanwijzingen zijn opgenomen in de nota van inlichtingen of in het proces-verbaal van aanwijzing, voor elke inschrijver bindend.

     

6.10

 

Inlichtingen over een alternatieve aanbieding

6.10.1

 

Indien de aanbesteding de mogelijkheid tot het aanbieden van alternatieven open laat, dan wel indien het een aanbesteding betreft van een contract waarbij ontwerp en uitvoering geïntegreerd zijn, kan een inschrijver de aanbesteder per brief, telefax of elektronisch bericht gemotiveerd verzoeken om inlichtingen die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen. De aanbesteder kan dergelijke inlichtingen verstrekken voor zover het opnemen daarvan, naar het oordeel van de aanbesteder, in de nota van inlichtingen schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van de inschrijver. De aanbesteder mag deze inlichtingen alleen geven indien deze dienen ter verduidelijking van de eisen die de aanbesteder in de bekendmaking en het bestek heeft gesteld. Het verstrekken van dergelijke inlichting mag niet leiden tot discriminatie van andere inschrijvers of potentiële inschrijvers.

6.10.2

 

De desbetreffende inlichtingen zijn ondergeschikt aan het bestek en de nota van inlichtingen. Bij strijdigheid prevaleren het bestek en de nota van inlichtingen.

6.10.3

 

Voor zover de aanbesteder het verzoek inwilligt, verstrekt hij de gevraagde inlichtingen, onder vermelding van de vraag, per brief, telefax of elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

6.10.4

 

Indien de aanbesteding leidt tot een gerechtelijke procedure waarbij de desbetreffende inlichtingen onderwerp van geschil zijn, is de aanbesteder gerechtigd de verstrekte inlichtingen in de procedure in te brengen.

     

6.11

 

Details, monsters

   

Aan hen die voor inschrijving op het werk zijn uitgenodigd, wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters die het algemene karakter van de leveringen aangeven. Het staat hen vrij die details en monsters te waarmerken. Van een en ander wordt in de nota van inlichtingen dan wel in het proces-verbaal van aanwijzing melding gemaakt.

     

6.12

 

Inschrijving

6.12.1

 

De aanbesteding geschiedt bij inschrijving.

6.12.2

 

De inschrijver dient op de dag van inschrijving te beschikken over een – op aanvraag van de aanbesteder te overhandigen – bewijs van inschrijving in het beroepsregister van het land waar hij is gevestigd, alsmede een door hem ondertekende verklaring dat hij op de dag van de inschrijving voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de uitoefening van het aannemingsbedrijf of, indien hij gevestigd is in een land waar een officiële lijst van erkende aannemingsbedrijven als bedoeld in artikel 6.4.1 bestaat, een bewijs van inschrijving op die lijst.

6.12.3

 

Het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 6.13.1, moet in een enveloppe zijn gesloten, die op duidelijke wijze dient te zijn voorzien van de vermelding op welk werk het inschrijvingsbiljet betrekking heeft, alsmede, in geval van verdeling van het werk in percelen, op welk perceel of op welke combinatie van percelen.

6.12.4

 

Een inschrijver is gerechtigd op het in de uitnodiging tot inschrijving vermelde adres zelf het biljet in de daarvoor bestemde afgesloten bus te deponeren.

6.12.5

 

Indien een inschrijver van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 6.12.4, geen gebruik maakt, wordt het inschrijvingsbiljet, na ontvangst op het in de uitnodiging tot inschrijving vermelde adres, door of namens de aanbesteder in de bus gedeponeerd.

6.12.6

 

Het inschrijvingsbiljet mag tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gedeponeerd.

6.12.7

 

Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn biljet in de bus.

6.12.8

 

Een inschrijver kan tot het tijdstip van de aanbesteding door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring, waarmee op dezelfde wijze dient te worden gehandeld als met het inschrijvingsbiljet, zijn inschrijving intrekken.

     

6.13

 

Inschrijvingsbiljet

6.13.1

 

Elk inschrijvingsbiljet moet door de inschrijver zijn ondertekend en zijn ingericht volgens model G van de bij dit reglement behorende bijlage III.

6.13.2

 

Indien in het bestek is bepaald dat de inschrijver bij zijn inschrijving verrekenprijzen moet opgeven, moet een door de inschrijver ondertekende staat, ingericht volgens model G1 van de bij dit reglement behorende bijlage III, bij het inschrijvingsbiljet zijn gevoegd.

6.13.3

 

Indien in het bestek of de uitnodiging tot inschrijving is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving gegevens als bedoeld in de artikel 6.2 moet verstrekken, moeten deze gegevens worden gevoegd bij het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 6.13.1, waarvan zij dan onderdeel uitmaken.

6.13.4

.

Indien in het bestek of de uitnodiging tot inschrijving is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving naast de gegevens, bedoeld in artikel 6.2, dan wel in plaats van die gegevens andere gegevens moet verstrekken, dient de inschrijver de ondertekende bescheiden die deze gegevens bevatten, in een afzonderlijke enveloppe te sluiten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of op welke combinatie van percelen die bescheiden betrekking hebben.

6.13.5

 

De enveloppe, bedoeld in artikel 6.13.4, dient in de enveloppe, bedoeld in artikel 6.12.3, te worden gesloten en maakt deel uit van de inschrijving.

     

6.14

 

Inschrijving op werk verdeeld in percelen

   

Indien het werk verdeeld is in percelen, kan worden ingeschreven op elk perceel afzonderlijk en – tenzij het tegendeel in de uitnodiging tot inschrijving, het bestek of de nota van inlichtingen is bepaald – tevens op een aantal samengevoegde percelen en op het totaal van de percelen. Voor elke inschrijving moet een afzonderlijk inschrijvingsbiljet met de daarbij behorende bescheiden worden ingeleverd.

     

6.15

 

Inschrijving op werk van op te geven omvang

   

Indien de aanbesteding een werk betreft van door de inschrijver bij diens inschrijving op te geven omvang voor een in het bestek of de nota van inlichtingen vermeld bedrag, wordt in het bestek of de nota van inlichtingen aangegeven op welke wijze het inschrijvingsbiljet moet worden ingericht.

     

6.16

 

Gezamenlijke inschrijving

   

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen. Zij zijn verplicht in het inschrijvingsbiljet een van hen aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

     

6.17

 

Inlichtingen over eventuele onderaanneming

6.17.1

 

De aanbesteder kan inlichtingen vragen over het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel door derden in onderaanneming wil laten uitvoeren.

6.17.2

 

Een verzoek om inlichtingen als bedoeld in artikel 6.17.1 moet door de aanbesteder in het bestek worden vermeld. De inschrijver dient dan in zijn aanbieding mede te delen welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is door derden in onderaanneming te laten uitvoeren. Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer onverlet.

     

6.18

 

Inschrijving onder voorwaarden

   

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.

     

6.19

 

Alternatieve inschrijvingen

6.19.1

 

De aanbesteder kan in de uitnodiging tot inschrijving als bedoeld in artikel 6.6.1 de mogelijkheid openstellen voor het indienen van alternatieve aanbiedingen.

6.19.2

 

Een alternatieve aanbieding wordt alleen in beschouwing genomen, indien deze naar het oordeel van de aanbesteder:

 • a. betrekking heeft op een wezenlijke wijziging, en

 • b. in kwaliteit ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen is voorgeschreven.

6.19.3

 

Een alternatieve aanbieding moet worden ingediend op een afzonderlijk inschrijvingsbiljet waarop duidelijk is aangegeven, dat het inschrijvingsbiljet betrekking heeft op een alternatieve aanbieding. Het inschrijvingsbiljet dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van hetgeen de alternatieve aanbieding inhoudt.

6.19.4

 

Artikel 6.18 is van overeenkomstige toepassing.

     

6.20

 

Inschrijving op varianten in het bestek

6.20.1

 

Indien in het bestek of in de nota van inlichtingen varianten als zodanig worden omschreven, staat het een inschrijver vrij om op een of meer varianten in te schrijven, tenzij in het bestek of in de nota van inlichtingen inschrijving op alle varianten verplicht is gesteld.

6.20.2

 

Een inschrijver dient voor elke variant waarop hij inschrijft, een afzonderlijk inschrijvingsbiljet in te dienen. De inschrijver geeft op het inschrijvingsbiljet duidelijk aan op welke variant de inschrijving betrekking heeft.

6.20.3

 

Artikel 6.18 is van overeenkomstige toepassing.

     

6.21

 

Termijn van gestanddoening

6.21.1

 

De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende 30 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij in de uitnodiging tot inschrijving, het bestek of de nota van inlichtingen een andere termijn is gesteld.

6.21.2

 

De aanbesteder kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de aanbesteder zeer waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht van het werk. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

     

6.22

 

Aanbesteding

6.22.1

 

Degene die de aanbesteding houdt, opent de enveloppen met de inschrijvingsbiljetten, bedoeld in artikel 6.12.3, op de plaats en op het tijdstip van de aanbesteding, zoals deze in de uitnodiging tot inschrijving, bedoeld in artikel 6.6.1, zijn vermeld; daarbij mogen alleen de inschrijvers in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig zijn.

6.22.2

 

Hij leest de namen van de inschrijvers duidelijk op alsmede de in de inschrijvingsbiljetten genoemde bedragen, voor welke zij aanbieden het werk aan te nemen dan wel de hoeveelheid werk die zij overeenkomstig artikel 6.15 willen verrichten. Vervolgens leest hij de namen en de bedragen dan wel de hoeveelheden werk op, vermeld in de inschrijvingsbiljetten die betrekking hebben op alternatieve aanbiedingen. In de op te lezen bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. Met uitzondering van het geval waarin uitsluitend de laagste prijs als gunningscriterium geldt, kan hij het voorlezen van de bedragen achterwege laten.

6.22.3

 

Indien een bedrag zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt het bedrag in letters.

6.22.4

 

Van de in het oog vallende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt melding gemaakt. Degene die de aanbesteding houdt doet evenwel geen uitspraak over de geldigheid of ongeldigheid van de inschrijvingsbiljetten; de beoordeling hiervan geschiedt door de aanbesteder met inachtneming van artikel 6.24.1.

     

6.23

 

Proces-verbaal van aanbesteding

6.23.1

 

Van het verloop van de aanbesteding wordt proces-verbaal opgemaakt volgens model H van de bij dit reglement behorende bijlage III. Het proces-verbaal wordt ondertekend door degene die de aanbesteding houdt.

6.23.2

 

Inschrijvers kunnen op het adres, genoemd in de uitnodiging tot inschrijving, bedoeld in artikel 6.6.1, het proces-verbaal van aanbesteding inzien of een afschrift hiervan verkrijgen.

     

6.24

 

Ongeldigheid van de inschrijvingen

6.24.1

 

Inschrijvingen die niet voldoen aan de inhoudelijke eisen, gesteld in dit reglement, de uitnodiging tot inschrijving, het bestek of de nota van inlichtingen, zijn ongeldig.

6.24.2

 

De inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring te overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens model K van de bij dit reglement behorende bijlage III, dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een combinatie is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere combinant. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

     

6.25

 

Verduidelijking van de aanbieding

   

Een inschrijver kan zijn aanbieding na het tijdstip van de aanbesteding niet wijzigen of aanvullen, tenzij het de inschrijver betreft aan wie de aanbesteder overweegt het werk op te dragen en de aanbesteder aan deze inschrijver een verzoek tot wijziging of aanvulling heeft gedaan. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

     

6.26

 

Keuze aannemer

6.26.1

 

De aanbesteder is niet verplicht het werk op te dragen.

6.26.2

 

Indien de aanbesteder besluit het werk niet op te dragen of de aanbesteding opnieuw te beginnen, stelt hij de gegadigden of inschrijvers zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van zijn besluit met inbegrip van de redenen die tot zijn besluit hebben geleid.

6.26.3

 

Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het bestek en de uitnodiging tot inschrijving zijn vermeld.

6.26.4

 

In het geval de meest gerede aanbieding hoger is dan de zorgvuldige raming van de aanbesteder, kan de aanbesteder deze aanbieding als onaanvaardbaar aanmerken en de procedure vervolgen met de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

6.26.5

 

De aanbesteder kan besluiten van de gegevens die ten grondslag liggen aan de motivering, bedoeld in de artikelen 6.26.2, geen mededeling te doen, indien openbaarmaking van die gegevens:

 • a. de toepassing van enige wettelijke bepaling in de weg staat;

 • b. in strijd is met het openbaar belang;

 • c. schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen; dan wel

 • d. de eerlijke mededinging tussen de aannemers kan schaden.

6.26.6

 

Voor de opdracht van het werk volgens een alternatieve aanbieding komt uitsluitend de inschrijver in aanmerking die deze aanbieding heeft gedaan.

6.26.7

 

Indien het werk mede omvat het door een inschrijver maken van een ontwerp, komt voor de opdracht van het werk volgens een ingediend ontwerp uitsluitend de inschrijver in aanmerking van wie de desbetreffende inschrijving afkomstig is.

6.26.8

 

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

     

6.27

 

Opdracht

6.27.1

 

De overeenkomst komt tot stand door de opdracht op grond van het inschrijvingsbiljet.

6.27.2

 

De opdracht geschiedt door de aanbesteder door middel van een schriftelijke mededeling waaronder tevens wordt verstaan een telefax of een elektronisch bericht. Een telefax of een elektronisch bericht wordt onverwijld per brief door de aanbesteder bevestigd.

6.27.3

 

De datum van de opdracht is die van de verzending van de mededeling, bedoeld in artikel 6.27.2.

6.27.4

 

Tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 6.27.2, wordt aan de aannemer toegezonden een door of namens de opdrachtgever gewaarmerkt:

 • a. afschrift van zijn inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen,

 • b. exemplaar van het bestek en de daarbij behorende tekeningen,

 • c. afschrift van de nota van inlichtingen, en

 • d. afschrift van het proces-verbaal van aanwijzing.

     

6.28

 

Zekerheidstelling

6.28.1

 

Een aanbesteder mag uitsluitend zekerheidstelling bedingen van de inschrijver aan wie hij voornemens is het werk op te dragen.

6.28.2

 

Het bedrag van de zekerheid mag het bedrag dat ter zake van zekerheidstelling voor de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen in de uitnodiging tot inschrijving of in het bestek is genoemd, niet te boven gaan.

6.28.3

 

In afwijking van artikel 6.28.2 mag een aanbesteder, indien hij het werk overeenkomstig een alternatieve aanbieding wil opdragen aan de inschrijver die de alternatieve aanbieding heeft gedaan, van die inschrijver zekerheidstelling verlangen die het in de uitnodiging tot inschrijving of het bestek genoemde bedrag te boven gaat, met dien verstande dat het bedrag van de zekerheidstelling een tiende van de som waarvoor de inschrijver heeft aangeboden het werk uit te voeren niet te boven mag gaan.

6.29

 

Geschillen

6.29.1

 

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

6.29.2

 

Een betrokkene die een geschil als bedoeld in artikel 6.29.1 aanhangig wenst te maken, dient dit niet later dan drie maanden na het ontstaan van dat geschil, doch in ieder geval niet later dan drie maanden na de datum van gunning van de opdracht, bedoeld in artikel 6.27.3 van dit reglement, aanhangig te maken, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na verloop van die periode is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

7

HOOFDSTUK VII CONCESSIEOVEREENKOMST

HOOFDSTUK VII CONCESSIEOVEREENKOMST

     
 

Europees

Nationaal

Artikel

   

7.1

Omschrijving

Omschrijving

 

Een concessieovereenkomst voor de uitvoering van werken is een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een opdrachtnemer enerzijds en een aanbesteder anderzijds, en die betrekking heeft op de uitvoering dan wel het ontwerp alsmede de uitvoering van werken, dan wel op het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbesteder vastgestelde eisen voldoet, waarbij de tegenprestatie voor de uit te voeren werken bestaat uit hetzij uitsluitend het recht het werk te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs.

Een concessieovereenkomst voor de uitvoering van werken is een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een opdrachtnemer enerzijds en een aanbesteder anderzijds, en die betrekking heeft op de uitvoering dan wel het ontwerp alsmede de uitvoering van werken, dan wel op het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbesteder vastgestelde eisen voldoet, waarbij de tegenprestatie voor de uit te voeren werken bestaat uit hetzij uitsluitend het recht het werk te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs.

     

7.2

Bekendmaking, vooraankondiging en aankondiging

Bekendmaking

7.2.1

De aanbesteder maakt het voornemen om een concessieovereenkomst te sluiten bekend door middel van een bekendmaking.

De aanbesteder maakt het voornemen om een concessieovereenkomstaan te besteden bekend door middel van een bekendmaking.

7.2.2

Bij de Europese aanbesteding maakt de aanbesteder het voornemen om een concessieovereenkomst te sluiten tevens bekend door middel van een aankondiging, eventueel voorafgegaan door een vooraankondiging.

 

7.2.3

De aankondiging dient ten minste de gegevens van de bekendmaking te bevatten.

 
     

7.3

Vooraankondiging

 

7.3.1

Bij de Europese aanbesteding kan de aanbesteder een vooraankondiging plaatsen, die wordt opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier A. De vooraankondiging geeft de hoofdkenmerken weer van de opdracht of opdrachten voor de uitvoering van werken die hij voornemens is te plaatsen. De vooraankondiging verschaft op nauwkeurige wijze de in het standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

7.3.2

De aanbesteder zendt de vooraankondiging zo snel mogelijk na het besluit tot goedkeuring van het aanbestedingsprogramma langs de meest passende kanalen toe aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

7.3.3

De aanbesteder plaatst de vooraankondiging tevens in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium. In dit laatste geval wordt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de vooraankondiging vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad vindt plaats voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

 

7.3.4

De bekendmaking bedoeld, in artikel 7.3.3, mag niet geschieden voordat de vooraankondiging aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen is verzonden. De bekendmaking vermeldt de datum van verzending als bedoeld in artikel 7.3.2. De bekendmaking mag geen andere gegevens bevatten dan die welke verschijnen in het publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

 

7.3.5

De aanbesteder moet de in artikel 7.3.2 bedoelde datum van verzending kunnen aantonen.

 
     

7.4

Aankondiging en bekendmaking

Bekendmaking

7.4.1

Bij de Europese aanbesteding worden de aankondiging en de bekendmaking opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier D. De aankondiging en de bekendmaking verschaffen op nauwkeurige wijze de in het desbetreffende standaardformulier gevraagde inlichtingen.

 

7.4.2

De aanbesteder zendt de aankondiging zo snel mogelijk en langs de meest passende kanalen aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

 

7.4.3

De aanbesteder plaatst de in artikel 7.4.1 bedoelde bekendmaking in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium. In dit laatste geval zal in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de bekendmaking worden vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad dient plaats te vinden voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

 

7.4.4

De bekendmaking mag eerst plaatsvinden na de in artikel 7.4.2 bedoelde verzending van de aankondiging en dient alsdan te geschieden uiterlijk binnen vier dagen daarna. De datum van verzending van de aankondiging dient in de bekendmaking te worden vermeld. Deze bekendmaking mag geen andere gegevens bevatten dan die welke verschijnen in het publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

 

7.4.5

De aanbesteder moet de in artikel 7.4.2 bedoelde datum van verzending van de aankondiging kunnen aantonen.

 

7.4.6

 

Bij de nationale aanbesteding wordt de bekendmaking opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen standaardformulier D en bekend gemaakt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad of op een voor iedereen toegankelijk elektronisch medium. In dit laatste geval wordt in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad de vindplaats van de bekendmaking vermeld. De toezending van de vindplaats aan de Staatscourant of een landelijk verspreid vakblad vindt plaats voorafgaand aan publicatie op een elektronisch medium.

     

7.5

Termijnen

Termijnen

7.5.1

Bij de Europese aanbesteding bedraagt de termijn tussen de dag van verzending van de aankondiging, bedoeld in artikel 7.2.2, en de dag van aanbesteding ten minste 52 dagen.

 

7.5.2

 

Bij de nationale aanbesteding bedraagt de termijn tussen de dag van de bekendmaking, bedoeld in artikel 7.2.1, en de dag van aanbesteding ten minste 36 dagen.

     

7.6

Bijzondere verplichtingen concessiehouder

Bijzondere verplichtingen concessiehouder

7.6.1

De aanbesteder kan:

 • hetzij de concessiehouder verplichten om opdrachten van ten minste 30% van de totale waarde van het werk waarvoor een concessie wordt verleend aan derden uit te besteden, met dien verstande dat de mogelijkheid wordt opengelaten dat de gegadigden dit percentage verhogen. Dit minimumpercentage dient in de concessieovereenkomst te worden vermeld;

 • hetzij de gegadigden voor de concessie verzoeken zelf in hun aanbiedingen aan te geven welk percentage van de totale waarde van het werk waarvoor de concessie wordt verleend, zij in voorkomend geval aan derden denken uit te besteden.

De aanbesteder kan:

 • hetzij de concessiehouder verplichten om opdrachten van ten minste 30% van de totale waarde van het werk waarvoor een concessie wordt verleend aan derden uit te besteden, met dien verstande dat de mogelijkheid wordt opengelaten dat de gegadigden dit percentage verhogen. Dit minimumpercentage dient in de concessieovereenkomst te worden vermeld;

 • hetzij de gegadigden voor de concessie verzoeken zelf in hun aanbiedingen aan te geven welk percentage van de totale waarde van het werk waarvoor de concessie wordt verleend, zij in voorkomend geval aan derden denken uit te besteden.

7.6.2

De aanbesteder kan:

 • hetzij de concessiehouder verplichten om opdrachten die door de concessiehouder worden uitbesteed volgens de openbare of niet-openbare procedure aan te besteden, indien de opdracht een door de aanbesteder bepaalde waarde overstijgt. Deze waarde dient in de concessieovereenkomst te worden vermeld;

 • hetzij de concessiehouder verplichten om bij opdrachten die door de concessiehouder worden uitbesteed bepaalde minimumtermijnen in acht te nemen voor aanmelding van gegadigden danwel voor het indienen van de inschrijvingen.

De aanbesteder kan:

 • hetzij de concessiehouder verplichten om opdrachten die door de concessiehouder worden uitbesteed volgens de openbare of niet-openbare procedure aan te besteden, indien de opdracht een door de aanbesteder bepaalde waarde overstijgt. Deze waarde dient in de concessieovereenkomst te worden vermeld;

 • hetzij de concessiehouder verplichten om bij opdrachten die door de concessiehouder worden uitbesteed bepaalde minimumtermijnen in acht te nemen voor aanmelding van gegadigden danwel voor het indienen van de inschrijvingen.

7.6.3

De concessiehouder is niet gehouden tot bekendmaking van een uit te besteden opdracht wanneer deze opdracht aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

 • a. indien in het kader van de openbare aanbesteding of de aanbesteding met voorafgaande selectie geen inschrijvingen of geen passende inschrijvingen zijn gedaan, mits de oorspronkelijke voorwaarden voor de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;

 • b. voor werken waarvan de uitvoering om technische of artistieke redenen of om redenen van bescherming van exclusieve rechten slechts aan een bepaald aannemingsbedrijf kan worden toevertrouwd;

 • c. voor zover zulks strikt noodzakelijk is, indien de termijnen voor de openbare aanbesteding, de aanbesteding met voorafgaande selectie dan wel de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wegens dwingende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de betrokken aanbesteder niet konden worden voorzien, niet in acht kunnen worden genomen. De omstandigheden waarop ter verantwoording van de dwingende spoed een beroep wordt gedaan, mogen in geen geval aan de aanbesteder te wijten zijn;

De concessiehouder is niet gehouden tot bekendmaking van een uit te besteden opdracht wanneer deze opdracht aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

 • a. indien in het kader van de openbare aanbesteding of de aanbesteding met voorafgaande selectie geen inschrijvingen of geen passende inschrijvingen zijn gedaan, mits de oorspronkelijke voorwaarden voor de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;

 • b. voor werken waarvan de uitvoering om technische of artistieke redenen of om redenen van bescherming van exclusieve rechten slechts aan een bepaald aannemingsbedrijf kan worden toevertrouwd;

 • c. voor zover zulks strikt noodzakelijk is, indien de termijnen voor de openbare aanbesteding, de aanbesteding met voorafgaande selectie dan wel de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wegens dwingende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de betrokken aanbesteder niet konden worden voorzien, niet in acht kunnen worden genomen. De omstandigheden waarop ter verantwoording van de dwingende spoed een beroep wordt gedaan, mogen in geen geval aan de aanbesteder te wijten zijn;

 
 • d. voor aanvullende werken die niet in het oorspronkelijk gegunde project of in het eerste contract waren opgenomen en die als gevolg van onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van het daarin beschreven werk, mits de gunning geschiedt aan de aannemer die dit werk uitvoert:

  • wanneer deze werken uit technisch of economisch oogpunt niet zonder overwegende bezwaren voor de aanbesteder van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden, of

  • wanneer deze werken, hoewel zij kunnen worden gescheiden van de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, strikt noodzakelijk zijn voor de vervolmaking van het werk waarop die opdracht betrekking heeft.

Het gezamenlijk bedrag van de opdrachten, geplaatst ter zake van de aanvullende werken, mag echter niet hoger zijn dan 50% van het bedrag van de hoofdopdracht;

 • e. ingeval van nieuwe werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken die door dezelfde aanbesteder aan de met een eerste opdracht belaste aannemer worden toevertrouwd, mits deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van een eerste opdracht die werd geplaatst overeenkomstig de openbare aanbestedingsprocedure of de aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie. De mogelijkheid om deze procedure toe te passen moet reeds bij het uitschrijven van de aanbesteding van het eerste deel van het werk worden vermeld. Tot deze procedure kan slechts worden overgegaan gedurende een periode van drie jaar volgend op de oorspronkelijke opdracht.

 • d. voor aanvullende werken die niet in het oorspronkelijk gegunde project of in het eerste contract waren opgenomen en die als gevolg van onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van het daarin beschreven werk, mits de gunning geschiedt aan de aannemer die dit werk uitvoert:

  • wanneer deze werken uit technisch of economisch oogpunt niet zonder overwegende bezwaren voor de aanbesteder van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden, of

  • wanneer deze werken, hoewel zij kunnen worden gescheiden van de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, strikt noodzakelijk zijn voor de vervolmaking van het werk waarop die opdracht betrekking heeft.

Het gezamenlijk bedrag van de opdrachten, geplaatst ter zake van de aanvullende werken, mag echter niet hoger zijn dan 50% van het bedrag van de hoofdopdracht;

 • e. ingeval van nieuwe werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken die door dezelfde aanbesteder aan de met een eerste opdracht belaste aannemer worden toevertrouwd, mits deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van een eerste opdracht die werd geplaatst overeenkomstig de openbare aanbestedingsprocedure of de aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie. De mogelijkheid om deze procedure toe te passen moet reeds bij het uitschrijven van de aanbesteding van het eerste deel van het werk worden vermeld. Tot deze procedure kan slechts worden overgegaan gedurende een periode van drie jaar volgend op de oorspronkelijke opdracht.

     

7.7

Geschillen

Geschillen

7.7.1

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, tenzij anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

7.7.2

Een betrokkene die een geschil als bedoeld in artikel 7.7.1 aanhangig wenst te maken, dient dit niet later dan drie maanden na het ontstaan van dat geschil, doch in ieder geval niet later dan drie maanden na de datum van het verlenen van de concessie aanhangig te maken, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na verloop van die periode is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

Een betrokkene die een geschil als bedoeld in artikel 7.7.1 aanhangig wenst te maken, dient dit niet later dan drie maanden na het ontstaan van dat geschil, doch in ieder geval niet later dan drie maanden na de datum van het verlenen van de concessie aanhangig te maken, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na verloop van die periode is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

8

HOOFDSTUK VIII EXPERIMENTEREN

HOOFDSTUK VIII EXPERIMENTEREN

     
 

Europees

Nationaal

Artikel

   

8.1

Omschrijving

Omschrijving

8.1.1

De aanbesteder kan met het oogmerk om doelmatiger aan te besteden bij wijze van experiment afwijken van de in dit aanbestedingsreglement beschreven procedures. De wettelijke voorschriften en de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht worden bij het experiment in acht genomen.

De aanbesteder kan met het oogmerk om doelmatiger aan te besteden bij wijze van experiment afwijken van de in dit aanbestedingsreglement beschreven procedures. De wettelijke voorschriften en de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht worden bij het experiment in acht genomen.

8.1.2

De aanbesteder beschrijft de experimentele procedure in de bekendmaking en motiveert het beoogde doel en de wijze waarop hij dit doel verwacht te bereiken.

De aanbesteder beschrijft de experimentele procedure in de bekendmaking en motiveert het beoogde doel en de wijze waarop hij dit doel verwacht te bereiken.

8.1.3

Nadat het experiment voltooid is publiceert de aanbesteder een evaluatie en stelt deze beschikbaar aan alle gegadigden en inschrijvers.

Nadat het experiment voltooid is publiceert de aanbesteder een evaluatie en stelt deze beschikbaar aan alle gegadigden en inschrijvers.

9

HOOFDSTUK IX SLOTBEPALING

HOOFDSTUK IX SLOTBEPALING

     
 

Europees

Nationaal

Artikel

   

9.1

Slotbepaling

Slotbepaling

 

Dit reglement wordt aangehaald als: Aanbestedingsreglement Werken 2004.

Dit reglement wordt aangehaald als: Aanbestedingsreglement Werken 2004.

Deel II:. Bijlagen

[Vervallen per 01-12-2005]

Bijlage I

Definities van enkele technische specificaties

Bijlage II

Standaardformulier A

Standaardformulier B

Standaardformulier C

Standaardformulier D

Bijlage

model G

model G1

model H

model K

Bijlage I

[Vervallen per 01-12-2005]

Definities van enkele technische specificaties

[Vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling verstaat onder:

 • 1. ‘Technische specificaties’:

  Alle technische voorschriften, met name die welke zijn opgenomen in het bestek, die een omschrijving geven van de vereiste kenmerken van een werk, een materiaal, een product of een levering en aan de hand waarvan op objectieve wijze een werk, een materiaal, een product of een levering zodanig kan worden omschreven dat dit beantwoordt aan het gebruik waarvoor het door de aanbesteder is bestemd. Deze voorschriften omvatten het niveau van kwaliteit en gebruiksgeschiktheid, veiligheid en afmetingen met inbegrip van de voorschriften voor het materiaal, het product of de levering inzake het systeem voor het waarborgen van de kwaliteit, de terminologie, de symbolen, de proefnemingen en proefnemingsmethoden, de verpakking en het merken of etiketteren. Zij omvatten eveneens de voorschriften voor het berekenen en het ontwerpen van het werk, de voorwaarden voor de proefnemingen, controle en oplevering van de werken, alsmede de bouwtechnieken of bouwwijzen en alle andere voorwaarden van technische aard die de aanbesteder bij algemene dan wel bijzondere maatregel kan voorschrijven met betrekking tot de werken en tot de materialen of bestanddelen waaruit deze werken zijn samengesteld.

 • 2. ‘Norm’:

  Technische specificatie die door een erkende normaliseringsinstelling voor herhaalde of voortdurende toepassing is goedgekeurd, waarvan de inachtneming in beginsel niet verplicht is.

 • 3. ‘Europese norm’:

  Norm die dor het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) of het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) als ‘Europese Norm (EN)’ of ‘Harmonisatiebeleid (HD)’ is goedgekeurd volgens de gemeenschappelijke regels van deze organisaties.

 • 4. ‘Europese technische goedkeuring’:

  Op de bevinding dat aan de fundamentele voorschriften wordt voldaan, gebaseerde, gunstig uitvallende technische beoordeling, waarbij een product geschikt wordt verklaard voor het gebruik voor bouwdoeleinden volgens zijn intrinsieke eigenschappen en de voor de toepassing en het gebruik ervan vastgestelde voorwaarden. De Europese technische goedkeuring wordt afgegeven door de te dien einde door de Lidstaat erkende instelling.

 • 5. ‘Gemeenschappelijke technische specificatie’:

  De technische specificatie die volgens een door de lidstaten erkende procedure is opgesteld met het oog op een uniforme toepassing in alle Lidstaten en die in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is bekendgemaakt.

 • 6. ‘Fundamentele voorschriften’:

  Voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en andere aspecten van algemeen belang waaraan de werken kunnen voldoen.

Verklaring van de tekens:

v = verplicht,

o = optioneel,

i = in voorkomend geval,

n = niet van toepassing

Bijlage II:. Standaardformulier A

[Vervallen per 01-12-2005]

Standaardformulier A: Gegevens voor de bekendmaking en de enuntiatieve aankondiging van een opdracht

[Vervallen per 01-12-2005]

Opgemaakt formulier via de officiële site van de EU: simap.eu.int

Of in te vullen via de internetapplicatie bij de site: www.aanbestedingskalender.nl

Afdeling

Omschrijving

ARW 2004

Europees

 

Werken

v

 

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

v

     

I

AANBESTEDENDE DIENST

 

I.1

Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst

 
 

Organisatie

v

 

Ter attentie van

o

 

Adres

v

 

Postcode

v

 

Gemeente/Stad

v

 

Land

v

 

Telefoon

v

 

Fax

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

 

Internet adres (URL)

o

I.2

Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn

– ndien anders dan onder I.1, bijlage A invullen

v

I.3

Type van aanbestedende dienst

– Centrale overheid

– Regionale/lokale overheid

– Europese instelling

– Publiek rechtelijke instelling

– andere

v

     

II

VOORWERP VAN DE OPDRACHT

 

II.1

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

o

II.2

Plaats van uitvoering van de werken

v

 

NUTS code

o

II.3

Nomenclatuur

 

II.3.1

CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary)

– Hoofdopdracht:

– Hoofdcategorieën

– Subcategorieën

– Bijkomende opdrachten:

– Hoofdcategorieën

– Subcategorieën

o

II.3.2

Andere relevante nomenclatuur (NACE)

v

II.4

Aard en omvang van de werken

v

II.5

Geschatte kosten (excl.BTW) van het voorgestelde werk

– bedrag tussen minimaal en maximaal en valuta aangeven indien bekend.

o

II.6

Voorziene data

 
 

– Begin van de aanbestedingsprocedure

o

 

– Begin van de uitvoering

o

II.7

Voorziene voltooiingsdatum

o

II.8

Belangrijkste financierings- en betalingswijze

o

II.9

Overige inlichtingen

i

     

IV

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

 

IV.1

Door de aanbestedende dienst aan het dossier gegeven referentienummer

o

     

VI

AANVULLENDE INLICHTINGEN

 

VI.1

Betreft het een vrijwillige publicatie

v

VI.2

Heeft deze opdracht betrekking op een project/ programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd?

– Zo ja, aangeven welk project/programma, alsmede elke nuttige referentie

o

VI.3

Datum van verzending van de aankondiging

 • a. datum, tijdstip en plaats vermelden

v

Afdeling

Omschrijving

ARW 2004

Europees

 

BIJLAGE A

 

1.2

Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen

 
 

Organisatie

v

 

Ter attentie van

v

 

Adres

v

 

Postcode

v

 

Gemeente/Stad

v

 

Land

v

 

Telefoon

v

 

Fax

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

 

Internet adres (URL)

o

     
 

BIJLAGE B – INLICHTINGEN OVER PERCELEN

 
 

Perceel nr.

v

1

Nomenclatuur

 

1.1

CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary)

o

 

– Hoofdopdracht

o

 

– Hoofdcategorieën

o

 

– Subcategorieën (in voorkomende gevallen)

o

 

– Bijkomende opdrachten

o

 

– Hoofdcategorieën

o

 

– Subcategorieën (in voorkomende gevallen)

o

1.2

Andere relevante nomenclatuur (NACE)

v

2

Aard en omvang

v

3

Geschatte kosten (excl. BTW)

o

4

Voorziene data

 
 

– Aanvang van de aanbestedingsprocedure

o

 

– Begin van de uitvoering

o

5

Datum van voltooiing

o

BIJLAGE II:. Standaardformulier B

[Vervallen per 01-12-2005]

Standaardformulier B: Gegevens voor de bekendmaking en aankondiging van de opdracht

[Vervallen per 01-12-2005]

Opgemaakt formulier via de officiële site van de EU: simap.eu.int

Of in te vullen via de internetapplicatie bij de site: www.aanbestedingskalender.nl

Verklaring van de tekens:

v = verplicht,

o = optioneel,

i = in voorkomend geval,

n = niet van toepassing

Afdeling

Omschrijving

ARW 2004

Europees

ARW 2004

Nationaal

 

Werken

v

n

 

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

v

n

       

I

AANBESTEDENDE DIENST

   

I.1

Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst

   
 

Organisatie

v

v

 

Ter attentie van

o

o

 

Adres

v

v

 

Postcode

v

v

 

Gemeente/Stad

v

v

 

Land

v

v

 

Telefoon

v

v

 

Fax

o

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

o

 

Internet adres (URL)

o

o

I.2

Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn

– Indien anders dan onder I.1, bijlage A invullen

v

v

I.3

Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn

– Indien anders dan onder I.1, bijlage A invullen

v

v

I.4

Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming

– Indien anders dan onder I.1, bijlage A invullen

v

v

I.5

Type van aanbestedende dienst

– Centrale overheid

– Regionale/loklae overehid

– Europese instelling

– Publiek rechtelijke instelling

– andere

v

n

       

II

VOORWERP VAN DE OPDRACHT

   

II.1

Beschrijving

   

II.1.1

Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken

– Uitvoering,

– Ontwerp en Uitvoering of

– Uitvoering met welke middelen ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet

v

o

II.1.4

Betreft het een raamcontract

o

o

II.1.5

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

o

o

II.1.6

Beschrijving/voorwerp van de opdracht

v

v

II.1.7

Plaats van uitvoering van de werken

v

v

 

NUTS code

o

o

II.1.8

Nomenclatuur

   

II.1.8.1

CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary)

– Hoofdopdracht

– Hoofdcategorieën

– Subcategorieën

– Bijkomende opdrachten

– Hoofdcategorieën

– Subcategorieën

o

o

II.1.8.2

Andere relevante nomenclatuur (NACE)

v

o

II.1.9

Verdeling in percelen

– in geval van percelen: vul voor elk perceel bijlage B in

– Geef aan of offertes kunnen worden ingediend voor:

– Eén perceel

– Meerdere percelen

– Alle percelen tezamen

v

v

II.1.10

Worden varianten in aanmerking genomen

– Bij het gunningcriterium van de “laagste prijs” kunnen, in het geval van een Europese aanbesteding, geen varianten in aanmerking genomen worden. Bij de nationale aanbesteding dient, indien gewenst, in de bekendmaking aangegeven te worden dat varianten mogen worden aangeboden

– Bij het gunningcriterium van de “economisch meest voordelige aanbieding” mogen, zowel bij de Europese als de nationale aanbesteding, varianten worden ingediend, tenzij dit uitdrukkelijk in de bekendmaking wordt uitgesloten.

i

i

II.2

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

   

II.2.1

Globale hoeveelheid of omvang

– In voorkomend geval inclusief alle percelen en opties.

i

i

II.2.2

Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend

i

i

II.3

Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht

– Ofwel termijn:

– In maanden en/of dagen vanaf de gunning van de opdracht

– Vanaf een bepaalde datum en/of tot een bepaalde datum

v

v

       

III

JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE

   

III.1

Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

   

III.1.1

Verlangde borgsommen en waarborgen

i

i

III.1.2

Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

i

i

III.1.3

Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben

i

i

III.2

Voorwaarden voor deelneming

   

III.2.1

Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers / leveranciers / dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit

v

v

III.2.1.1

Juridische situatie – verlangde bewijsstukken

– Hier rekening te houden met de beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbesteding in de BIBOB-sectoren zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 27 februari 2004, pagina 15 e.v., bijlage 1.

v

v

III.2.1.2

Economische en financiële draagkracht – verlangde bewijsstukken

– Hier rekening te houden met de beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbesteding in de BIBOB-sectoren zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 27 februari 2004, pagina 15 e.v., bijlage 1.

v

v

III.2.1.3

Technische bekwaamheid – verlangde bewijsstukken

v

v

       

IV

PROCEDURE

   

IV.1

Type van aanbestedingsprocedure

Keuze uit:

 • openbaar

 • niet openbaar

 • versneld niet openbaar

 • onderhandeling

 • versnelde onderhandeling

 • onderhands (alleen nationaal en in een uitnodiging)

v

v

IV.1.1

Zijn de gegadigden reeds geselecteerd?

 • Alleen van toepassing bij de onderhandelingsprocedure. Gebruik de rubriek aanvullende inlichtingen onder VI.4 om meer informatie te verstrekken.

i

i

IV.1.2

Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure

i

i

IV.1.3

Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht

 • Alleen bij een Europese aanbesteding.

i

n

IV.1.3.1

Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht

 • Alleen bij een Europese aanbesteding. Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave alsmede de datum verschijnen van het Publicatieblad vermelden

i

n

IV.1.3.2

Andere voorafgaande aankondigingen

Alleen bij een Europese aanbesteding. Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave alsmede de datum verschijnen van het Publicatieblad vermelden

i

n

IV.1.4

Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving

 • Vermelden:

  • Het aantal of

  • Het minimum en maximum

i

i

       

IV.2

Gunningscriteria

   
 

Laagste prijs

of:

Economisch meest voordelige aanbieding

 • Criteria vermeld in de uitnodiging

  • criteria vermelden, in afnemende volgorde van voorkeur dan wel anders.

 • Criteria vermeld in het bestek

  • criteria vermelden, in afnemende volgorde van voorkeur dan wel anders.

v

v

       

IV.3

ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

   

IV.3.1

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

o

o

IV.3.2

Bestekken en aanvullende stukken – voorwaarden voor verkrijging ervan

 • verkrijgbaar tot:

 • prijs en valuta

 • voorwaarden wijze van betalen

v

v

IV.3.3

Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming

 • bij de openbare procedure:

 • bij de niet-openbare of de onderhandelingsprocedure: het aantal dagen vanaf de verzending van de uitnodiging

v

v

IV.3.4

Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden

 • Bij de niet-openbare en de onderhandelingsprocedure, de voorziene datum.

i

i

IV.3.5

Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming

v

o

IV.3.6

Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen.

 • Vermelden:

  • Tot of

  • Aantal maanden en/of aantal dagen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes

v

v

IV.3.7

Omstandigheden waarin de offertes worden geopend

o

o

IV.3.7.1

Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten

i

i

IV.3.7.2

Datum, tijdstip en plaats

v

v

       

VI

AANVULLENDE INLICHTINGEN

   

VI.1

Betreft het een vrijwillige publicatie

v

n

VI.2

In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen worden bekendgemaakt.

i

n

VI.3

Heeft deze opdracht betrekking op een project/ programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd?

o

n

VI.4

Overige inlichtingen

   
 

– Het van toepassing zijn van het ARW2004

v

v

 

– Wanneer inlichtingen worden gegeven

 • Indien de opdrachtgever een inlichtingenbijeenkomst houdt de datum, het tijdstip en de plaats van de bijeenkomst, dan wel

 • indien schriftelijk en/of telefonisch vragen gesteld kunnen worden het uiterste tijdstip waarop deze vragen door de aanbesteder in ontvangst worden genomen.

i

i

 

– Waar en wanneer een aanwijzing ter plaatse wordt gegeven

 • Indien de opdrachtgever een aanwijzing ter plaatse houdt de datum, het tijdstip en de plaats van de bijeenkomst.

i

i

 

– Waar en op welke data het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal ter inzage liggen

 • Indien van toepassing: begin- en einddatum, alsmede de uren van de dag en de plaats.

i

i

 

– De wijze waarop de keuze tot uitnodiging wordt bepaald

 • Indien het geval van het gunningcriterium van de economisch meest voordelige aanbieding

i

i

 

– Naam en adres van de directievoerende instantie, voorzover deze op het tijdstip van bekendmaking bekend zijn

i

i

VI.5

Datum van verzending van de aankondiging

 • datum, tijdstip en plaats vermelden

v

n

       
       
 

BIJLAGE A

   

1.2

Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen

   
 

Organisatie

v

v

 

Ter attentie van

v

v

 

Adres

v

v

 

Postcode

v

v

 

Gemeente/Stad

v

v

 

Land

v

v

 

Telefoon

v

v

 

Fax

o

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

o

 

Internet adres (URL)

o

o

1.3

Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen

   
 

Organisatie

v

v

 

Ter attentie van

v

v

 

Adres

v

v

 

Postcode

v

v

 

Gemeente/Stad

v

v

 

Land

v

v

 

Telefoon

v

v

 

Fax

o

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

o

 

Internet adres (URL)

o

o

1.4

Adres voor indiening van offertes / aanvragen tot deelneming

   
 

Organisatie

v

v

 

Ter attentie van

v

v

 

Adres

v

v

 

Postcode

v

v

 

Gemeente/Stad

v

v

 

Land

v

v

 

Telefoon

v

v

 

Fax

o

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

o

 

Internet adres (URL)

o

o

       
 

BIJLAGE B – INLICHTINGEN BETREFFENDE PERCELEN

   
 

Perceel nr.

v

v

1

Nomenclatuur

   

1.1

CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary)

– Hoofdopdracht

– Hoofdcategorieën

– Subcategorieën

– Bijkomende opdrachten

– Hoofdcategorieën

Subcategorieën

o

o

1.2

Andere relevante nomenclatuur (NACE)

v

v

2

Korte beschrijving

v

v

3

Omvang of hoeveelheid

v

v

4

Afwijkende begindatum voor de uitvoering

i

i

Bijlage II:. Standaardformulier C

[Vervallen per 01-12-2005]

Standaardformulier C: Gegevens voor de bekendmaking en Aankondiging van een geplaatste opdracht

[Vervallen per 01-12-2005]

Opgemaakt formulier via de officiële site van de EU: simap.eu.int

Of in te vullen via de internetapplicatie bij de site: www.aanbestedingskalender.nl

Verklaring van de tekens:

v = verplicht,

o = optioneel,

i = in voorkomend geval,

n = niet van toepassing

Afdeling

Omschrijving

ARW 2004

Europees

 

Werken

v

 

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

v

     

I

AANBESTEDENDE DIENST

 

I.1

Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst

 
 

Organisatie

v

 

Ter attentie van

o

 

Adres

v

 

Postcode

v

 

Gemeente/Stad

v

 

Land

v

 

Telefoon

v

 

Fax

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

 

Internet adres (URL)

o

I.2

Type van aanbestedende dienst

– Centrale overheid

– Regionale/loklae overehid

– Europese instelling

– Publiek rechtelijke instelling

– andere

o

     

II

VOORWERP VAN DE OPDRACHT

 

II.1

Aard van de opdracht

– vul in: Werken

v

II.2

Betreft het een raamcontract

o

II.3

Nomenclatuur

 

II.3.1

CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary)

– Hoofdopdracht

– Hoofdcategorieën

– Subcategorieën

– Bijkomende opdrachten

– Hoofdcategorieën

– Subcategorieën

o

II.3.2

Andere relevante nomenclatuur (NACE)

v

II.4

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

o

II.5

Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht

v

II.6

Geraamde totale waarde (excl. BTW)

v

     

IV

PROCEDURE

 

IV.1

Type van aanbestedingsprocedure

Keuze uit:

 • openbaar

 • niet openbaar

 • versneld niet openbaar

 • onderhandeling

 • versnelde onderhandeling

onderhands (alleen nationaal en in een uitnodiging)

v

IV.1.1

Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging

Vul de bijlage bij dit formulier in.

i

IV.2

Gunningscriteria

 
 

– Laagste prijs

of:

– Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op: …

– Criteria vermelden

v

     

V

GUNNING VAN DE OPDRACHT

 

V.1

Gunning en waarde van de opdracht

 

V.1.1

Naam en adres van de aannemer aan wie de opdracht is gegund

 
 

Opdrachtnummer

o

 

Organisatie

v

 

Ter attentie van

o

 

Adres

v

 

Postcode

v

 

Gemeente/Stad

v

 

Land

v

 

Telefoon

v

 

Fax

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

 

Internet adres (URL)

o

V.1.2

Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offerte die in aanmerking zijn genomen (prijs excl. BTW)

v

V.2

Onderaanneming

 

V.2.1

Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming

v

 

Waarde of percentage dat voor onderaanneming in aanmerking komt of onbekend

– zo ja, vermeld de waarde of het percentage van de opdracht dat in aanmerking komt voor onderaanneming, vermeld:

– De waarde excl. BTW en de valuta, of

– Het percentage, of

– Onbekend

i

     

VI

AANVULLENDE INLICHTINGEN

 

VI.1

Betreft het een vrijwillige publicatie

v

VI.2

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

o

VI.3

Datum van gunning van de opdracht

v

VI.4

Aantal ontvangen offertes

v

VI.5

Voor deze opdracht is eerder een aankondiging verschenen in het PBEG

– Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave alsmede de datum verschijnen van het Publicatieblad vermelden

i

VI.6

Heeft de opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd

Zo ja, aangeven welk project/programma, alsmede elke nuttige referentie

i

VI.7

Overige inlichtingen

i

VI.8

Verzenddatum van deze aankondiging

v

BIJLAGE : Aankondiging geplaatste opdracht

[Vervallen per 01-12-2005]

Werken •

IV.1.1) Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure

De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter zake dienende artikelen in de richtlijnen: Werken Artikel 7 Richtlijn 93/37/EEG

IV.1.1.1) Onderhandelingsprocedure met voorafgaande publicatie van een aankondiging*

a) Onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van een

– openbare procedure

– niet-openbare procedure

b) De aard van de werken/diensten of de onzekere omstandigheden maken een vaststelling vooraf van de totale prijs niet mogelijk

c) Wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet voldoende nauwkeurig worden vastgesteld om de opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te kunnen plaatsen

d) Het betreft werken die uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van onderzoek, proefneming of ontwikkeling, en niet met het doel de rentabiliteit ervan vast te stellen of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken

IV.1.1.2) Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging

e) Geen of geen passende inschrijvingen werden ontvangen in het kader van een

– openbare procedure

– niet-openbare procedure

f) De betreffende producten worden uitsluitend om redenen van onderzoek, experiment, studie of ontwikkeling geproduceerd, onder de voorwaarden neergelegd in de richtlijn (alleen voor leveringen)

g) De opdracht (werken/leveringen/diensten) kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van:

– technische aard

– artistieke aard

– bescherming van exclusieve rechten

h) Dringende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de aanbestedende dienst onvoorzienbaar waren en waarvan de omstandigheden in alle opzichten overeenstemmen met die welke zijn opgesomd in de richtlijnen

i) Er worden aanvullende werken/leveringen/diensten besteld, in omstandigheden die in alle opzichten overeenstemmen met die welke zijn opgesomd in de richtlijnen

j) Nieuwe werken/diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken/diensten en besteld in omstandigheden die in alle opzichten overeenstemmen met die welke zijn opgesomd in de richtlijnen

k) De dienstenopdracht wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars van een prijsvraag voor ontwerpen

Bijlage II:. Standaardformulier D

[Vervallen per 01-12-2005]

Standaardformulier D: Gegevens voor de bekendmaking en de aankondiging van een Concessie van Openbare Werken

[Vervallen per 01-12-2005]

Opgemaakt formulier via de officiële site van de EU: simap.eu.int

Of in te vullen via de internetapplicatie bij de site: www.aanbestedingskalender.nl

Verklaring van de tekens:

v = verplicht,

o = optioneel,

i = in voorkomend geval,

n = niet van toepassing

Afdeling

Omschrijving

ARW 2004

Europees

ARW 2004

Nationaal

 

Werken

v

n

       

I

AANBESTEDENDE DIENST

   

I.1

Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst

   
 

Organisatie

v

v

 

Ter attentie van

o

o

 

Adres

v

v

 

Postcode

v

v

 

Gemeente/Stad

v

v

 

Land

v

v

 

Telefoon

v

v

 

Fax

o

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

o

 

Internet adres (URL)

o

o

I.2

Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn

– Indien anders dan onder I.1, bijlage A invullen

v

v

I.3

Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn

– Indien anders dan onder I.1, bijlage A invullen

v

v

I.4

Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming

– Indien anders dan onder I.1, bijlage A invullen

v

v

I.5

Type van aanbestedende dienst

– Centrale overheid

– Regionale/lokale overheid

– Europese instelling

– Publiek rechtelijke instelling

– andere

v

n

       

II

VOORWERP VAN DE OPDRACHT

   

II.1

Beschrijving van de concessie

   

II.1.1

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

o

o

II.1.4

Beschrijving

v

v

II.1.3

Plaats van uitvoering van de werken

v

v

 

NUTS code

o

o

II.1.4

Nomenclatuur

   

II.1.4.1

CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary)

– Hoofdopdracht

– Hoofdcategorieën

– Subcategorieën

– Bijkomende opdrachten

– Hoofdcategorieën

Subcategorieën

o

o

II.1.4.2

Andere relevante nomenclatuur (NACE)

v

o

II.2

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

   

II.2.1

Globale hoeveelheid of omvang

v

v

II.2.2

Minimumpercentage van de opdrachten voor de uitvoering van werken dat aan derden moet worden uitbesteed

i

i

       

III

JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE

   

III.1

Voorwaarden voor deelneming

   

III..1.1

Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers / leveranciers / dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit

v

v

III.1.1.1

Juridische situatie – verlangde bewijsstukken

– Hier rekening te houden met de beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbesteding in de BIBOB-sectoren zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 27 februari 2004, pagina 15 e.v., bijlage 1.

v

v

III.1.1.2

Economische en financiële draagkracht – verlangde bewijsstukken

Hier rekening te houden met de beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbesteding in de BIBOB-sectoren zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 27 februari 2004, pagina 15 e.v., bijlage 1.

v

v

III.1.1.3

Technische bekwaamheid – verlangde bewijsstukken

v

v

       

IV

PROCEDURE

   

IV.1

Gunningscriteria

v

v

IV.2

Administratieve inlichtingen

   

IV.2.1

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

o

o

IV.2.2

Uiterste datum voor ontvangst van blijken van belangstelling

 • de

 • het aantal dagen vanaf de verzending van de aankondiging

v

v

IV.2.3

Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming

v

o

       

VI

AANVULLENDE INLICHTINGEN

   

VI.1

Betreft het een vrijwillige publicatie

v

n

VI.2

Heeft deze opdracht betrekking op een project/ programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd?

o

n

VI.3

Overige inlichtingen (in voorkomende gevallen)

   
 

– Het van toepassing zijn van het ARW2004

v

v

 

– Wanneer inlichtingen worden gegeven

 • Indien de opdrachtgever een inlichtingenbijeenkomst houdt de datum, het tijdstip en de plaats van de bijeenkomst, dan wel

 • indien schriftelijk en/of telefonisch vragen gesteld kunnen worden het uiterste tijdstip waarop deze vragen door de aanbesteder in ontvangst worden genomen.

i

i

 

– Waar en wanneer een aanwijzing ter plaatse wordt gegeven

 • Indien de opdrachtgever een aanwijzing ter plaatse houdt de datum, het tijdstip en de plaats van de bijeenkomst.

i

i

VI.4

Datum van verzending van de aankondiging

 • datum, tijdstip en plaats vermelden

v

n

       
 

BIJLAGE A

   

1.2

Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen

   
 

Organisatie

v

v

 

Ter attentie van

o

o

 

Adres

v

v

 

Postcode

v

v

 

Gemeente/Stad

v

v

 

Land

v

v

 

Telefoon

v

v

 

Fax

o

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

o

 

Internet adres (URL)

o

o

1.3

Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen

   
 

Organisatie

   
 

Ter attentie van

v

v

 

Adres

o

o

 

Postcode

v

v

 

Gemeente/Stad

v

v

 

Land

v

v

 

Telefoon

v

v

 

Fax

o

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

o

 

Internet adres (URL)

o

o

1.4

Adres voor indiening van offertes / aanvragen tot deelneming

   
 

Organisatie

v

v

 

Ter attentie van

o

o

 

Adres

v

v

 

Postcode

v

v

 

Gemeente/Stad

v

v

 

Land

v

v

 

Telefoon

v

v

 

Fax

o

o

 

Elektronische post (e-mail)

o

o

 

Internet adres (URL)

o

o

Bijlage III

[Vervallen per 01-12-2005]

MODEL G Inschrijvingsbiljet

Korte omschrijving …………….................................…………………………………………..

De hierna te noemen inschrijver(s):

a. ........................................................………………………………………………………….. 1

gevestigd te..............................................…………………………………………………........ 2

b. ..............................................………………………………………………………................ 1

gevestigd te .................................................……………………………………………………. 2

c. ...........................................................………………………………………………………… 1

gevestigd te .................................................……………………………………………………. 2

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van:

……………………………………………………………………................................................. 3

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:

€ ……….. .............................................…………………………………………………………. 4

(................................................……………………………………………………….. euro) 5

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:

€ …………………………………………………………………................................................. 6

(………………………………………………….....................................................…. euro) 7

De door de inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de hier bijgaande ondertekende staat. 8

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken te vertegenwoordigen aan de hierboven onder a genoemde inschrijver. 9

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2004 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te ………………………………............................... de .............……… (datum)

De inschrijver(s),

a. ..................................………………............ (handtekening)

b. .............................................………………. (handtekening)

c. ….........................................……………….. (handtekening)

Toelichting

1. Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2. Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

3. Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek, met vermelding van nummer en dienstjaar of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.

4. Inschrijvingssom in cijfers.

5. Inschrijvingssom in letters.

6. Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.

7. Bedrag van de omzetbelasting in letters.

8. Deze zin niet op te nemen, althans niet in te vullen, indien in het bestek of de nota van inlichtingen niet is bepaald, dat bij de inschrijving verrekenprijzen moeten worden opgegeven.

9. Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.

Model G1 Staat van verrekenprijzen

Staat van verrekenprijzen behorende bij het inschrijvingsbiljet waarin de inschrijver(s) zich door ondertekening dezes bereid verklaart (verklaren) tot uitvoering van:

………….................................................................................………………………… 1

Volgnummer

Beschrijving

Eenheid

Verrekenprijs in Euro’s (excl. OB)

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Gedaan te …………...............…………….............. de .........…………..... (datum)

De inschrijver(s),

.................................…………………………………………………............ (handtekening(en).

Toelichting

1. Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek met vermelding van nummer en dienstjaar of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde of het geheel der percelen.

MODEL H Proces-verbaal van aanbesteding

Op ......…………….dag, de …………..................... (datum), om …….......... uur,

te ..……………………………………………........................................................ 1

is door mij …………………………………………................................................. 2

overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van: .............................................………………………………………………………… 3

Bij de gehouden .............................…………………………………………......... . 4

zijn ingekomen ......... inschrijvingen, waarvan de onderstaande staat (.....staten)

is (zijn) opgemaakt 5

Inschrijvers (met hun adressen)

Perceel, percelen of totaal

Inschrijvings- sommen (excl. OB) 6

Bijzonderheden

       
       
       
       
       
       

Opgemaakt te ....................................................., de ....................... (datum)

Handtekening (van degene die de aanbesteding heeft gehouden),

Toelichting

1. Dag, datum, uur, plaats en adres, waar de aanbesteding is gehouden.

2. Naam van degene, die de aanbesteding houdt en de hoedanigheid waarin hij zulks doet, zoals: aanbesteder, gemachtigde van de aanbesteder, ambtelijke functie, procuratiehouder, enz.

3. Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek, met vermelding van nummer en dienstjaar of andere bijzondere aanduiding van het bestek.

4. Wijze van aanbesteding invullen, te weten: openbare aanbesteding, aanbesteding met voorafgaande selectie, onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking of onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

5. Indien daaraan behoefte bestaat, kan meer dan één staat worden opgemaakt, in welk geval het aantal staten in het proces-verbaal moet worden vermeld.

6. Indien voorgelezen tijdens de aanbesteding.

Model K Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt op …………………(datum) te …………………………………..

door ……………………………………………………………………………. (naam en voorletters)

als bestuurder van …………………………………………………………………….. (naam bedrijf),

die ……………………………………………………………………………………….. (naam bedrijf)

ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.

…………………………………………………..…… (handtekening)

Terug naar begin van de pagina