Instellingsbesluit Regieraad voor de Bouw

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 28-10-2007 t/m 31-12-2009

Instelligsbesluit Regieraad voor de Bouw

De Minister van Economische Zaken,

Handelend in overeenstemming met de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Regieraad: de Regieraad voor de Bouw;

 • b. de minister: de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er is een Regieraad voor de Bouw.

 • 2 De Regieraad heeft tot taak het noodzakelijke veranderingsproces in de bouwsector te stimuleren, te faciliteren en te monitoren. Dit veranderingsproces is erop gericht de huidige verstoorde marktwerking om te zetten in volledige en onbelemmerde concurrentie in de bouwsector.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Regieraad bestaat uit een voorzitter, tevens lid, ten hoogste twaalf andere leden en vijf adviserende leden.

 • 2 De leden van de Regieraad worden door de minister benoemd en kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De adviserende leden vertegenwoordigen in de Regieraad de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Ministeries van Economische Zaken, van Verkeer en Waterstaat respectievelijk Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het eerstgenoemde lid en de twee laatstgenoemde leden worden benoemd door de minister op voordracht van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

In het secretariaat van de Regieraad wordt door de minister, de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Algemeen Verbond Bouwbedrijf in onderling overleg voorzien.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Te rekenen vanaf 5 februari 2004 worden tot lid van de Regieraad benoemd:

  • a. de heer dr. J.C.M. Hovers, te Blaricum, tevens voorzitter;

  • b. de heer drs. R. den Dunnen, te Den Haag;

  • c. de heer ir. J.C. Huis in ’t Veld, te Den Haag;

  • d. mevrouw mr. M.E.C. Pernot, te Nijmegen;

  • e. de heer ir. G.J. van de Pol, te Eck en Wiel;

  • f. de heer ir. K. Rijnboutt, te Muiden;

  • g. mevrouw drs. C.E. Roozemond, te Amsterdam;

  • h. de heer prof. mr. M. Scheltema, te Haren;

  • i. de heer ir. A.B. Smaal, te Bruinisse.

 • 2 Te rekenen vanaf 5 februari 2004 worden tot adviserend lid van de Regieraad benoemd:

  • a. de heer ir. A.J. Baayen, te Zeist;

  • b. de heer drs. Chr.P. Buijink, te Amsterdam;

  • c. de heer ir. L.H. Keijts, te Leidschendam.

 • 3 Te rekenen vanaf 2 november 2004 wordt tot adviserend lid van de Regieraad benoemd: de heer mr. R.J.J.M. Pans, te Almere.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Regieraad stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 2 Na opheffing van de Regieraad, of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden de archiefbescheiden van de Regieraad overgedragen aan het centraal archief van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Regieraad stelt jaarlijks vóór 1 februari een verslag op van zijn werkzaamheden, bevindingen, resultaten en een financieel overzicht over het afgelopen kalenderjaar en zendt dit aan de minister. De minister zendt de jaarverslagen na ontvangst direct aan de Tweede Kamer.

 • 2 Op verzoek van de minister brengt de voorzitter tussentijds mondeling verslag uit van de werkzaamheden van de Regieraad.

 • 3 Iedere twee jaar stelt de Regieraad een evaluatieverslag op, waarin hij aandacht besteedt aan de doeltreffendheid van zijn taakvervulling. De Regieraad zendt de evaluatieverslagen aan de minister. De minister zendt de evaluatieverslagen binnen acht weken na ontvangst aan de Tweede Kamer en stelt de Tweede Kamer in kennis van zijn standpunt daarover.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 februari 2004.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Regieraad voor de Bouw.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 8 juni 2004

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina