Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Financiën)

Geldend van 30-10-2004 t/m heden

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000: Ministerie van Financiën

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 december 2003, nr. arc-2003.6426/2 en arc-2003.6517/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Financiën en daaronder ressorterende colleges, commissies en ambtenaren, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Financiën d.d. 20 september 1983, kenmerk MMA/Ar-6301 II, Stcrt. d.d. 7 maart 1984, nr. 48’, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën, nr. C/S/03/2538 d.d. 20-10-2003 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 69 d.d. 8-4-2004) wordt ingetrokken voor zover van toepassing op de neerslag van het handelen op het beleidsterrein Cultuurbeheer.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 juni 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën ,
namens deze:
het

Hoofd Documentaire Informatievoorziening

,

J.J. Jonkers

Terug naar begin van de pagina