Instellingsbesluit tijdelijke projectdirectie C2000

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 16-06-2004 t/m 31-12-2004

Instellingsbesluit tijdelijke projectdirectie C2000

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op aankondiging tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor BZK d.d. 25 juni 2003 een projectdirectie C2000 op te richten;

Mede gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit inrichting organisatie en formatie rijksdienst;

Overwegende dat met het oprichten van de projectdirectie C2000 inhoud wordt gegeven aan de doorstart van het project C2000, welke doorstart door de vaste commissie van BZK noodzakelijk wordt geacht om tegemoet te kunnen komen aan de bevindingen van de Algemene Rekenkamer op de projectorganisatie;

Gehoord de Ondernemingsraad Openbare Orde en Veiligheid;

Besluit:

Hoofdstuk I

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De projectdirectie C2000 staat onder leiding van een directeur projectdirectie C2000.

 • 2 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur projectdirectie C2000 treedt de directeur Regionale Implementatie op als diens plaatsvervanger.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De projectdirectie C2000 heeft als taak het (doen) aanleggen en in beheer nemen van een landelijk dekkende C2000 infrastructuur en het ondersteunen van de regio’s bij de ingebruikname van het netwerk.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

De taak bevat de volgende subtaken:

 • a. het vóór 1 juli 2004 realiseren van een landelijk dekkend C2000 netwerk dat voldoet aan de eisen als gesteld in het ‘Functioneel Programma van Eisen versie 2.0’;

 • b. het realiseren van dekking in de bijzondere dekkingslokaties zoals die in 1996 zijn geïnventariseerd, nadat de infrastructuur is uitgerold;

 • c. het regelen van het gebruik van C2000 (de aansluitings- en leveringsvoorwaarden, waaronder het beveiligingsbeleid);

 • d. het realiseren van een Centrale Beheerorganisatie die de C2000-infrastructuur vanaf de datum van de oplevering van de systeemonderdelen beheert;

 • e. het uitrollen van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem in aangewezen regionale meldkamers;

 • f. het ondersteunen van de gebruikers met het doel dat het netwerk door de meerderheid van de regio’s in gebruik is genomen op 1 januari 2005;

 • g. het opzetten van het strategisch beheer teneinde de afsluiting van het project en de overdracht naar de lijnorganisatie te waarborgen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

De projectdirectie C2000 bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

 • a. het onderdeel Bouw;

 • b. het onderdeel Beheer en Onderhoud;

 • c. het onderdeel Regionale Implementatie;

 • d. het onderdeel Beleid, Informatievoorziening en Communicatie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het onderdeel Bouw staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het onderdeel Bouw heeft de volgende taken:

  • a. het realiseren van de infrastructuur binnen de afgesproken grenzen van kwaliteit, tijd en geld;

  • b. het aansturen van de leveranciers die betrokken zijn bij de bouw van het netwerk;

  • c. het uitvoeren van het contractmanagement met betrekking tot aangelegenheden betreffende Bouw.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het onderdeel Beheer en Onderhoud staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het onderdeel Beheer en Onderhoud heeft de volgende taken:

  • a. het beheer en onderhoud van de infrastructuur en het sleutelbeheer;

  • b. het maken maken van sluitende afspraken met regio’s over beschikbaarheid en procedures;

  • c. het dragen van verantwoordelijkheid voor het beheer van de huidige analoge netten tot 1 januari 2005;

  • d. de coördinatie van de ontmanteling van de analoge netwerken;

  • e. het uitvoeren van het contractmanagement m.b.t. aangelegenheden betreffende beheer en onderhoud.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het onderdeel Regionale Implementatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het onderdeel Regionale Implementatie heeft de volgende taken:

  • a. het ondersteunen en regisseren van activiteiten benodigd om C2000 systeem en GMS voor 1 januari 2005 geïmplementeerd te krijgen in een meerderheid van de regio’s, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Koninklijke Marechaussee (KMAR);

  • b. het creëren van regionaal bestuurlijk draagvlak voor het in gebruik nemen van C2000 en GMS.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het onderdeel Beleid, Informatievoorziening en Communicatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het onderdeel Beleid, Informatievoorziening en Communicatie heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen van beleid voor zover dat nodig is voor de succesvolle invoering van C2000 en de uitrol van GMS;

  • b. het verzorgen van het strategisch informatiemanagement;

  • c. het verzorgen van de communicatie over C2000 en GMS;

  • d. het voorbereiden, organiseren en afhandelen van de strategische overlegstructuren betreffende C2000;

  • e. het voorbereiden, organiseren en begeleiden van de werkbezoeken van de ambtelijke of politieke leiding van BZK in het kader van C2000;

  • f. het bevorderen van de levering van cijfermatige informatie van een daartoe aangewezen werkgroep;

  • g. het zorgdragen voor aansluiting van de Projectbegroting C2000 op de rijksbegroting;

  • h. het inrichten van het Strategisch Beheer voor C2000 en GMS.

Hoofdstuk III

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 4 november 2003.

 • 2 Dit besluit vervalt op 1 januari 2005.

 • 3 Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina