Instellingsbesluit tijdelijk projectdirectoraat-generaal Programma Andere Overheid

[Regeling vervallen per 06-01-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2007.]
Geldend van 16-06-2004 t/m 30-04-2007

Instellingsbesluit tijdelijk projectdirectoraat-generaal Programma Andere Overheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK);

Gelet op het door de ministerraad op 28 november 2003 vastgestelde actieprogramma Andere Overheid van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (kenmerk SG2003/U83334);

Gelet op artikel 4:4 van het Organisatiebesluit BZK 2003;

Gelezen het advies van de Groepsondernemingsraad BZK;

Besluit:

Hoofdstuk I

[Vervallen per 06-01-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 06-01-2008]

Er is een tijdelijk projectdirectoraat-generaal Programma Andere Overheid.

Artikel 2

[Vervallen per 06-01-2008]

 • 1 Het projectdirectoraat-generaal Programma Andere Overheid staat onder leiding van een Projectdirecteur-generaal.

 • 2 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de Projectdirecteur-generaal treedt de Programmadirecteur Programma Andere Overheid op als diens plaatsvervanger.

 • 3 Het projectdirectoraat-generaal heeft tot taak het zorgdragen voor de uitvoering van het in de ministerraad van 28  november 2003 aanvaarde actieprogramma ‘Andere Overheid’, waarvoor de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties politiek verantwoordelijk is.

 • 4 Binnen de in het derde lid omschreven taak worden de volgende deeltaken onderscheiden:

  • a. het coördineren, stimuleren en aanjagen van activiteiten, die in de reguliere organisaties binnen de ministeries plaatsvinden, ter uitvoering van het actieprogramma;

  • b. de uitvoering van het cluster takenoperatie van de ministeries;

  • c. het voorbereiden van een herontwerp van de rijksdienst, waaronder het doen van voorstellen voor de inrichting van een zogenaamd kernkabinet.

Artikel 3

[Vervallen per 06-01-2008]

 • 1 Het projectdirectoraat-generaal bestaat uit een programmateam.

 • 2 Het programmateam staat onder leiding van de Projectdirecteur-generaal.

 • 3 Het programmateam omvat maximaal 15 formatieplaatsen, samengesteld uit:

  • a. een programmadirecteur;

  • b. een secretariaat pDG;

  • c. een programmasecretaris;

  • d. senior beleidsadviseurs;

  • e. beleidsmedewerkers.

Artikel 4

[Vervallen per 06-01-2008]

Het programmateam heeft tot taak het ondersteunen van de Projectdirecteur-generaal bij de uitvoering van zijn taken.

Hoofdstuk III

[Vervallen per 06-01-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 06-01-2008]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 januari 2004.

 • 2 Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina