Tijdelijk besluit compensatie provinciale opslagen omroepbijdrage

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 07-07-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van 3 juni 2004 tot verdeling van middelen uit het provinciefonds ter compensatie van het vervallen van de provinciale opslagen op de omroepbijdrage (Tijdelijk besluit compensatie provinciale opslagen omroepbijdrage)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 8 april 2004, nr. FO2004/59382;

Gelet op artikel 13 van de Financiële-verhoudingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 22 april 2004, No. W04.04.0151/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 26 mei 2004, nr. FO2004/65287;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Aan elke provincie wordt voor de uitkeringsjaren 2000 tot en met 2005 een uitkering uit het provinciefonds gedaan in verband met de toevoeging aan het fonds van middelen ter compensatie van het vervallen van de provinciale opslagen op de omroepbijdrage. De uitkeringsbedragen zijn vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000. Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Tijdelijk besluit compensatie provinciale opslagen omroepbijdrage.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juni 2004

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

Uitgegeven de zesde juli 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Bijlage bij Tijdelijk besluit compensatie provinciale opslagen omroepbijdrage

[Vervallen per 01-01-2006]

(Bedragen in €)

2000

2001

2002 t/m 2005

Groningen

2 657 719

1 885 759

1 885 775

Fryslân

2 811 049

1 994 553

1 994 571

Drenthe

2 146 619

1 523 113

1 523 127

Overijssel

4 446 568

3 155 020

3 155 048

Gelderland

6 797 628

4 823 192

4 823 233

Utrecht

4 497 678

3 191 285

3 191 312

Noord-Holland

8 228 707

5 838 601

5 838 650

Zuid-Holland

10 937 536

7 760 625

7 760 692

Zeeland

1 686 629

1 196 732

1 196 742

Noord-Brabant

7 819 827

5 548 484

5 548 531

Limburg

4 957 668

3 517 667

3 517 696

Flevoland

1 277 750

906 615

906 623

Totaal

58 265 378

41 341 646

41 342 000

Terug naar begin van de pagina