Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Programma GO

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-08-2006.]
Geldend van 09-06-2004 t/m heden

Wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Programma GO in verband met het opnemen van een nieuwe subcategorie industrieel onderzoek en het aanvullen van de subsidieplafonds en de minimumbedragen voor de jaren 2005 en 2006

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel II

  • 1 Projectvoorstellen die betrekking hebben op industrieel onderzoek dat gericht is op het aanmerkelijk verbeteren van gegevensinfrastructuur en die in het kader van het Nationaal Programma Gebruikersondersteuning 2001–2005 in het jaar 2002 zijn ingediend worden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aangemerkt als aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 2 van de Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Programma GO.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina