Vaststellingsregeling projecten die in aanmerking komen voor subsidie uitvoeringskosten sanering verkeerslawaai in 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 13-06-2004 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 juni 2004, nr. LMV 2004 046362, houdende vaststelling van projecten die in aanmerking komen voor subsidie voor de uitvoeringskosten van de sanering van verkeerslawaai in 2004

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Als lijst van projecten als bedoeld in artikel 16, vierde lid, juncto artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, van de Subsidieregeling spoorweglawaai 2004 (Stcrt. 2004, 22) wordt de volgende lijst van projecten vastgesteld:

  • a. Project Meppel, gevel;

  • b. Project Overijssel (Na-NOV);

  • c. Project Sittard, Sanderbout;

  • d. Project Zeist, fase 2.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juni 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina