Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 1 juni 2004, nr. 5289943/504/AJT, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Staatstoezicht op de Mijnen

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

  • b. Staatstoezicht op de Mijnen: de dienst Staatstoezicht op de Mijnen van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Maximaal 40 ambtenaren werkzaam bij het Staatstoezicht op de Mijnen en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland, inclusief het Nederlandse deel van het continentaal plat.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

De Inspecteur-generaal der Mijnen brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van dat jaar werkzaam was bij het Staatstoezicht op de Mijnen;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 6 genoemde besluit, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht akten en legitimatiebewijzen of overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit te zijn.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2004.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 1 juni 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina