Mandaatbesluit LNV Regionale Zaken

[Regeling vervallen per 06-05-2009.]
Geldend van 12-05-2006 t/m 05-05-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 juni 2004, nr. TRCJZ/2004/3457, houdende verlening van mandaat en machtiging Directie Regionale Zaken (Mandaatbesluit LNV Regionale Zaken)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Regionale Zaken, alsmede de regiodirecteuren en MT-leden van de regiovestigingen Noord, Zuid, Oost en West zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 1a

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Regionale Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning tot bedragen van ten hoogste € 50.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 06-05-2009]

Het hoofd intern management van de Directie Regionale Zaken is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard.

Artikel 3

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Regionale Zaken, alsmede de regiodirecteur en de MT-leden van de regiovestiging Noord van de Directie Regionale Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 4

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Regionale Zaken, alsmede de regiodirecteur en de MT-leden Regionale Zaken van de regiovestiging Zuid van de Directie Regionale Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. eenmalige subsidies als bedoeld in artikel 5, onderdeel a, van de Kaderwet LNV-subsidies betreffende de beleidsontwikkeling en evaluatie van natuurbeheer in de regio Zuid, tot een bedrag van ten hoogste € 100.000,– per beschikking;

  • b. de vaststelling of wijziging van reeds verleende eenmalige subsidies betrekking hebbende op het nader-uitwerkingsgebied Brabant-Limburg.

Artikel 5

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Regionale Zaken, alsmede de regiodirecteur en de MT-leden Regionale Zaken van de regiovestiging Oost van de Directie Regionale Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 6

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Regionale Zaken, alsmede de regiodirecteur en het MT-leden Regionale Zaken van de regiovestiging West van de Directie Regionale Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. eenmalige subsidies als bedoeld in artikel 5, onderdeel a, van de Kaderwet LNV-subsidies betreffende de beleidsontwikkeling en evaluatie van natuurbeheer in de regio West, tot een bedrag van ten hoogste € 100.000,– per beschikking;

  • b. besluiten op grond van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen voortkomend uit de rijksparticipatie in de gemeenschappelijke regelingen voor Midden-Delfland en de Grevelingen.

Artikel 7

[Vervallen per 06-05-2009]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5, luidt:

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR REGIONALE ZAKEN,’,

onderscheidenlijk

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR REGIONALE ZAKEN,’,

onderscheidenlijk

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE REGIODIRECTEUR NOORD,’,

onderscheidenlijk

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE REGIODIRECTEUR ZUID,’,

onderscheidenlijk

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE REGIODIRECTEUR OOST,’,

onderscheidenlijk

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE REGIODIRECTEUR WEST,’,

onderscheidenlijk

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET MT-LID REGIONALE ZAKEN NOORD,’,

onderscheidenlijk

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET MT-LID REGIONALE ZAKEN ZUID,’,

onderscheidenlijk

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET MT-LID REGIONALE ZAKEN OOST,’,

onderscheidenlijk

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET MT-LID REGIONALE ZAKEN WEST,’,

onderscheidenlijk

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD INTERN MANAGEMENT,’.

Artikel 8

[Vervallen per 06-05-2009]

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Artikel 9

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 april 2004.

Artikel 10

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Regionale Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C. P. Veerman

Terug naar begin van de pagina