Tijdelijke Regeling herverzekering investeringen 2004

[Regeling vervallen per 03-06-2010.]
Geldend van 03-06-2004 t/m 02-06-2010

Tijdelijke Regeling herverzekering investeringen 2004

De Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 03-06-2010]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Kaderwet: de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën;

  • b. Minister: de Minister van Financiën;

  • c. investeringsland: een land als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet;

  • d. investering: de inbreng door een ondernemer van middelen in geld of in natura in een onderneming in een investeringsland, teneinde met die onderneming duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid, voor een duur van tenminste drie jaren of indien het een geldlening betreft voor de duur van tenminste vier jaren; onder investering wordt mede begrepen de garantie die een ondernemer in aanvulling op de inbreng geeft, onder welke naam dan ook, tot betaling van hetgeen uit hoofde van een lening is verschuldigd in het geval dat de met de ondernemer duurzaam verbonden onderneming in een investeringsland in gebreke blijft;

  • e. lening: een door een geldgever, niet zijnde de onder d bedoelde ondernemer, in samenhang met een investering aan een onderneming in een investeringsland verstrekte lening, voor een duur van tenminste vier jaren en die, indien die geldgever in hoofdzaak op de financiële markten werkzaam is, tot doel heeft aan de onderneming duurzaam vermogen te verschaffen;

  • f. geldgever:

   • i. een kredietinstelling die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 4 van richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEG L 275),

   • ii. een onderneming of instelling als bedoeld in artikel 2 of 3 van de Vrijstellingsregeling Wet toezicht kredietwezen 1992 die volgens haar statuten in Nederland haar zetel heeft en die deel uitmaakt van de groep waartoe de ondernemer behoort, of

   • iii. een multilaterale instelling die wordt genoemd in de bijlage bij deze regeling;

  • g. verzekeraar: een verzekeraar, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Kaderwet;

  • h. verzekerde: degene die voor een niet-commercieel risico, dat is verbonden aan een door hem gedane investering of een door hem verstrekte lening, door tussenkomst van een verzekeraar is herverzekerd op grond van deze regeling;

  • i. aanvangswaarde: de waarde van de investering die tot uitdrukking wordt gebracht in de som van het door de verzekerde ingebrachte geld, de tegenwaarde van de door verzekerde ingebrachte middelen in natura en het bedrag van de garantie, dan wel in de hoofdsom van de door de verzekerde betaalde lening;

  • j. opbrengst: rente, dividend, royalties en andere gelden die door de onderneming in het investeringsland ter beschikking aan de verzekerde zijn gesteld, anders dan als aflossing van een lening of als terugbetaling van een investering;

  • k. ondernemer: een ondernemer als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Kaderwet.

Artikel 2. Herverzekering (niet-commercieel risico)

[Vervallen per 03-06-2010]

 • 1 Met inachtneming van het bepaalde in deze regeling herverzekert de Staat het risico dat voortvloeit uit een verzekering die een verzekeraar heeft afgesloten met een verzekerde ter dekking van een niet-commercieel risico dat is verbonden aan een investering of een lening.

 • 2 Onder een niet-commercieel risico als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval verstaan:

  • a. een betalingsverbod, een moratorium, een verhindering van repatriëring van geld en een transferverbod;

  • b. oorlogsrisico, in het bijzonder het risico van lokale oorlog, burgeroorlog, revolutie, opstand en burgerlijke onlusten buiten Nederland;

  • c. nationalisatie, onteigening, confiscatie en elk ander handelen en nalaten van de zijde van de autoriteiten in het betrokken investeringsland dat met nationalisatie, onteigening of confiscatie gelijk gesteld kan worden;

  • d. niet-nakoming of niet-erkenning van een aan de investering ten grondslag liggende overeenkomst door de autoriteiten van het investeringsland waarmee die overeenkomst is gesloten, voor zover dit bij een onherroepelijke uitspraak van een rechter of van een door partijen aangewezen arbiter is vastgesteld en die uitspraak niet door de autoriteiten van het investeringsland wordt opgevolgd.

Artikel 3. De uitvoeringsovereenkomst met een verzekeraar

[Vervallen per 03-06-2010]

 • 1 Alvorens overeenkomsten tot herverzekering worden gesloten, wordt tussen de Staat en de betrokken verzekeraar een overeenkomst gesloten tot uitvoering van deze regeling.

 • 2 De Minister sluit, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, de overeenkomst tot uitvoering van deze regeling alleen met een verzekeraar:

  • a. waarvan naar zijn oordeel buiten twijfel staat dat het beschikt over voldoende deskundigheid op het gebied van verzekeringen van de risico’s die voortvloeien uit investeringen en leningen;

  • b. waarvan het naar zijn oordeel voldoende aannemelijk is dat het de overeenkomst tot uitvoering van deze regeling juist en volledig zal nakomen.

 • 3 De overeenkomst tot uitvoering van deze regeling bevat in ieder geval de volgende elementen:

  • a. de bepaling dat uitsluitend tot herverzekering zal worden overgegaan, indien wordt voldaan aan de in deze regeling gestelde eisen;

  • b. de bepaling dat de niet-commerciële risico’s van elke verzekering van risico’s voortvloeiend uit een investering of een lening, die voldoet aan de in deze regeling gestelde criteria, ter herverzekering worden aangeboden aan de Staat;

  • c. bepalingen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen;

  • d. de bepaling dat de verzekeraar voor de herverzekering de Staat een bedrag verschuldigd is gelijk aan de premie die de verzekerde terzake van diens verzekering aan de verzekeraar verschuldigd is;

  • e. de bepaling dat de verzekeraar van de aanvrager van een verzekering een vergoeding van administratiekosten zal verlangen en vaststelling van de hoogte daarvan;

  • f. een procedure volgens welke een aanvraag tot herverzekering wordt ingediend;

  • g. een procedure voor de wijziging van een dekkingstoezegging of van polisvoorwaarden voor te sluiten herverzekeringsovereenkomsten;

  • h. een procedure volgens welke schadegevallen worden afgewikkeld;

  • i. een procedure voor het nemen van incassomaatregelen en voor het treffen van maatregelen ter beperking van de schade;

  • j. een bepaling inzake de administratie van de uit de herverzekering voortvloeiende verplichtingen;

  • k. een bepaling inzake de afrekening en controle;

  • l. een bepaling inzake de kostenvergoeding aan de verzekeraar;

  • m. een geschillenclausule;

  • n. een bepaling inzake de duur en beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 4. Aan de investering en de lening gestelde eisen

[Vervallen per 03-06-2010]

 • 1 Voor herverzekering komt alleen in aanmerking het risico dat voortvloeit uit een verzekering die een niet-commercieel risico dekt:

  • a. van een investering die op het moment, waarop een verzekering wordt gevraagd, nog niet is gedaan, of van een lening die op dat moment nog niet is betaald;

  • b. van een reeds gedane investering of betaalde lening, mits het voornemen tot het verzekeren van een met de investering of de lening verbonden niet-commercieel risico niet meer dan twaalf maanden voor het tijdstip waarop de investering is gedaan of de lening is betaald aan de verzekeraar schriftelijk is gemeld, en vervolgens binnen drie maanden na het doen van de investering of het betalen van de lening de aanvraag tot verzekering wordt ingediend; of

  • c. van een bestaande investering of lening, indien die investering of die lening wordt uitgebreid met een investering of lening als bedoeld onder a of b, de waarde van de investering of het bedrag van de lening waarmee wordt uitgebreid ten minste gelijk is aan de waarde van de bestaande investering of het bedrag van de bestaande lening, en het niet-commerciële risico van de investering of de lening voorafgaand aan de uitbreiding niet is toegenomen ten opzichte van het tijdstip, waarop de bestaande investering of lening wordt verzekerd.

 • 2 In alle gevallen komt voor herverzekering alleen het risico in aanmerking dat voortvloeit uit een verzekering die het niet-commerciële risico dekt:

  • a. van een investering die de economische banden tussen Nederland en het betrokken investeringsland duurzaam uitbreidt dan wel versterkt; of

  • b. van een lening die wordt verstrekt in samenhang met een investering als bedoeld onder a.

Artikel 5. Aan de verzekering gestelde eisen

[Vervallen per 03-06-2010]

 • 1 Voor herverzekering komt alleen het niet-commercieel risico in aanmerking dat voortvloeit uit een verzekering waarvan de polisvoorwaarden zijn goedgekeurd door de Minister en de Minister van Economische Zaken en die voorts voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. de duur van de verzekering is ten hoogste twintig jaren, met dien verstande dat de duur niet langer is dan vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de investering volledig is gedaan of de lening volledig is betaald;

  • b. de verzekerde heeft een eigen risico van een bedrag ter grootte van tenminste tien procent van de geleden schade;

  • c. de vergoeding die aan de verzekerde ten hoogste wordt betaald:

   • i. gaat een bedrag ter grootte van tweehonderd procent van de aanvangswaarde van de investering of van de lening niet te boven;

   • ii. bedraagt, voor zover een opbrengst onder de verzekering valt, ter vergoeding van deze opbrengst, onverminderd onderdeel i, niet meer dan twaalf procent, berekend per jaar waarin de opbrengst opeisbaar wordt, van de verzekerde waarde van de investering of de lening; geen opbrengst wordt vergoed die niet opeisbaar is;

   • ii. bedraagt in geen geval meer dan € 100 miljoen per in een investeringsland gevestigde onderneming, waarbij aan die onderneming betaalde leningen voor niet meer dan € 75 miljoen worden vergoed; is bij een in een investeringsland gevestigde onderneming meer dan een verzekerde betrokken, dan wordt een uit deze bepaling voortvloeiende beperking van de vergoeding naar rato van inbreng verdeeld over de verzekerden;

  • d. de verzekering vervalt indien niet langer wordt voldaan aan de criteria om te kunnen spreken van een investering of een lening.

 • 2 De Minister kan, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van de vereisten, gesteld in het eerste lid.

Artikel 6. Het sluiten van de herverzekering

[Vervallen per 03-06-2010]

 • 1 De Minister kan, alvorens hij een herverzekering sluit, advies inwinnen van derden.

 • 2 De Minister kan, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, aan een herverzekering nadere, door hem te bepalen voorwaarden stellen.

Artikel 7. Gevallen, waarin geen herverzekering wordt gesloten

[Vervallen per 03-06-2010]

De Minister sluit, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, in ieder geval geen herverzekering, indien:

 • a. het sluiten van de herverzekering zou leiden tot overschrijding van het bedrag, tot welke krachtens artikel 6 van de Kaderwet in het betrokken kalenderjaar ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3 van de Kaderwet;

 • b. er nadat de herverzekering is gevraagd, maar voordat zij wordt gesloten in het investeringsland maatregelen worden getroffen of zich omstandigheden voordoen waardoor er een gerede kans is dat de herverzekering zal leiden tot een schade-uitkering;

 • c. het sluiten van de herverzekering tot gevolg heeft dat in het lopende kalenderjaar voor enig investeringsland verplichtingen uit hoofde van herverzekering een bedrag te boven gaan dat gelijk is aan twintig procent van de som van, enerzijds, de verplichtingen uit hoofde van herverzekering die per ultimo van het voorgaande kalenderjaar bestonden en, anderzijds, het voor het lopende kalenderjaar ingevolge artikel 6 van de Kaderwet beschikbare bedrag voor het aangaan van verplichtingen; of

 • d. het sluiten van de gevraagde herverzekering tot gevolg heeft dat een evenwichtige spreiding over bedrijfssectoren van investeringen en leningen waarvan een niet-commercieel risico is verzekerd wordt verstoord.

Artikel 8. Overgangsbepaling

[Vervallen per 03-06-2010]

 • 1 De Regeling herverzekering investeringen wordt ingetrokken.

 • 2 Voor overeenkomsten tot herverzekering, die door de Staat zijn gesloten met inachtneming van de Regeling herverzekering investeringen voor de dag, waarop deze regeling in werking treedt, blijft de Regeling herverzekering investeringen van kracht.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 03-06-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Regeling herverzekering investeringen 2004.

Artikel 10

[Vervallen per 03-06-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt zes jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën

G. Zalm

Bijlage 1

[Vervallen per 03-06-2010]

Lijst van multilaterale instellingen als bedoeld in artikel 1f, sub iii

[Vervallen per 03-06-2010]

In artikel 1f, sub iii van de Regeling herverzekering investeringen 2004, wordt bepaald dat een geldgever een multilaterale instelling kan betreffen. De volgende multilaterale instellingen komen hiervoor in aanmerking:

 • Asian Development Bank

 • European Bank for Reconstruction and Development

 • European Development Fund

 • European Investment Bank

 • International Bank for Reconstruction and Development

 • International Development Association

 • Inter-American Development Bank

 • International Fund for Agricultural Development

 • International Finance Corporation

 • Inter-American Investment Corporation

 • Multilateral Investment Guarantee Agency

 • Nordic Development Fund

 • Nordic Investment Bank

Terug naar begin van de pagina