Instellingsverordening Bestuurskamer

[Regeling vervallen per 29-06-2008.]
Geldend van 06-06-2004 t/m 28-06-2008

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 28 mei 2004 houdende regelen terzake van de instelling van de Bestuurskamer en de uitvoering van advies- en bestuurstaken door de Bestuurskamer (Instellingsverordening Bestuurskamer)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 19, 35, 37, 42 en 44 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 2. Bestuurskamer

[Vervallen per 29-06-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 29-06-2008]

  • 1 Er is een Bestuurskamer.

  • 2 De leden van de Bestuurskamer worden door de Raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de Raad. Zij kunnen terstond opnieuw worden benoemd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-06-2008]

  • 1 De Bestuurskamer bestaat uit vijftien leden. De samenstelling vindt zodanig plaats dat deze een afspiegeling vormt van de samenstelling van de Raad.

  • 2 De Raad benoemt de voorzitter van de Bestuurskamer uit de onafhankelijke geleding.

Artikel 4

[Vervallen per 29-06-2008]

Indien een besluit van de Bestuurskamer niet unaniem is, wordt dat besluit genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij binnen elk der geledingen de sternverhoudingen gelden zoals die voortvloeien uit de ledentallen in de Raad.

§ 3. Adviestaken

[Vervallen per 29-06-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 29-06-2008]

  • 1 De Bestuurskamer wordt belast met de voorbereiding van door de Raad uit te brengen adviezen die de taken van de Raad als bestuursorgaan betreffen.

§ 4. Bestuurstaken

[Vervallen per 29-06-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 29-06-2008]

De taken en bevoegdheden die op grond van de artikelen 5, 37, 38, 43 en 46 van de Wet op de ondernemingsraden zijn toegekend aan de Raad, worden gedelegeerd aan de Bestuurskamer.

Artikel 8

[Vervallen per 29-06-2008]

De taken en bevoegdheden die op grond van de artikelen 10 en 11 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 zijn toegekend aan de Raad, worden gedelegeerd aan de Bestuurskamer.

Artikel 9

[Vervallen per 29-06-2008]

De taken en bevoegdheden die op grond van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf zijn toegekend aan de Raad worden, voorzover zij niet dienen te worden uitgeoefend bij verordening, gedelegeerd aan de Bestuurskamer.

Artikel 10

[Vervallen per 29-06-2008]

De taken en bevoegdheden die in de artikelen 7, tweede lid, en 15 van de Vestigingswet Bedrijven 1954 zijn toegekend aan de Raad, worden gedelegeerd aan de Bestuurskamer.

Artikel 11

[Vervallen per 29-06-2008]

De bevoegdheid tot het verlenen van goedkeuring aan besluiten als genoemd in artikel 46 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 wordt gedelegeerd aan de Bestuurskamer.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 29-06-2008]

Artikel 14

[Vervallen per 29-06-2008]

Artikel 2 van het Algemeen machtigingsbesluit adviezen wordt ingetrokken.

Artikel 15

[Vervallen per 29-06-2008]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16

[Vervallen per 29-06-2008]

Deze verordening wordt aangehaald als: Instellingsverordening Bestuurskamer.

Den Haag, 28 mei 2004

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

Terug naar begin van de pagina