Wijzigingsregeling Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, enz. (aanpassingen procedures)

Geldend van 15-06-2004 t/m heden

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 en de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Justitie en de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 2, derde lid, 4a, achtste lid, en 59 van de Paspoortwet;

Besluit:

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 en de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001.]

Artikel V

Artikel 32, vierde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 geldt uitsluitend ten aanzien van houders die na inwerkingtreding van deze regeling een diplomatiek paspoort of een dienstpaspoort hebben aangevraagd.

Artikel VI

Deze regeling treedt in werking met ingang 15 juni en werkt terug tot en met:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina