Wijzigingsregeling Rechtspositieregeling voorzitter Raad van bestuur UWV, enz. (aanpassing kostenvergoedingen aan de rijksregeling)

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 11-06-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 mei 2004, nr. UB/SIU/2004/36586, houdende wijziging van de Rechtspositieregeling voorzitter Raad van bestuur UWV en de Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur UWV in verband met aanpassing van het onderdeel kostenvergoedingen aan de rijksregeling

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Rechtspositieregeling voorzitter Raad van bestuur UWV.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur UWV.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

In de periode van 1 januari 2003 tot 1 januari 2004 ontvangen de voorzitter en een lid van de Raad van bestuur van het UWV in geval van gebruik van een dienstauto een schadeloosstelling overeenkomstig de bepalingen van de voor de sector Rijk geldende Regeling vergoeding dienstautogebruik.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 mei 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina