Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO (verhoging gezamenlijke zorgformatie basisscholen)

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 11-06-2004 t/m 30-11-2005

Besluit van 26 mei 2004 tot wijziging van het Formatiebesluit WPO ten behoeve van een verhoging van de gezamenlijke zorgformatie voor de basisscholen in een samenwerkingsverband

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 23 april 2004, nr. WJZ/2004/18264 (2621), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 132, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 13 mei 2004, nr. W05.04.0164/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 19 mei 2004, nr. WJZ/2004/23403 (2621), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-12-2005]

De in artikel I opgenomen wijziging is voor de eerste maal van toepassing op het schooljaar 2004–2005.

Artikel III

[Vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 mei 2004

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de tiende juni 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina