Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2004 - 2005

[Regeling vervallen per 01-08-2005.]
Geldend van 12-06-2004 t/m 31-07-2005

Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2004 - 2005

De minister voor onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 85b van de Wet op het voortgezet onderwijs,

Besluit

Artikel 1. Bekostiging voor nascholing

[Vervallen per 01-08-2005]

  • 3 De bekostiging wordt in twee termijnen betaald. De eerste termijn in oktober 2004 en de tweede termijn in januari 2005.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-08-2005]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling is bekendgemaakt en is van toepassing op het schooljaar 2004 - 2005.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2005. Indien het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen (Kamerstukken II 2003/04. 29 473. nr.2) tot wet wordt verheven en in werking treedt voor 1 januari 2005, vervalt deze regeling met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2004 - 2005.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina