Wijzigingsregeling Regeling vaststelling keuringsrapport (vaststelling van een nieuw model)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 29-05-2004 t/m 30-04-2009

Wijziging Regeling vaststelling keuringsrapport in verband met de vaststelling van een nieuw model

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 72, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-05-2009]

Keuringsrapporten en vervangende keuringsbewijzen kunnen tot 1 januari 2005 worden afgegeven volgens het model vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij de Regeling vaststelling keuringsrapport, zoals deze luidde tot de datum van inwerkingtreding van de onderhavige regeling.

Artikel III

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 mei 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina