Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de [...] 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen

Geldend van 31-05-2004 t/m heden

Regeling houdende wijziging van diverse regelingen met betrekking tot de kentekenregistratie en enkele andere regelingen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (PbEG L 138)

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten.]

Artikel XI

Kentekenbewijzen, delen van kentekenbewijzen, vrijwaringsbewijzen, ontvangstbewijzen en uitvoerverklaringen, voor 31 mei 2004 afgegeven volgens de modellen in de Regeling kentekenbewijzen, behouden hun geldigheid totdat zij op basis van de Wegenverkeerswet 1994 hun geldigheid verliezen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina