Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening

Geldend van 06-06-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 mei 2004, nr. DAZ/B&ADIV/2004/33862, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit de archieven van het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau (1928) 1945–1954, de centrale dienst van de Directie voor de Arbeidsvoorziening 1954–1959 (1963) en van de Centrale Commissie van Advies voor het Rijksarbeidsbureau 1945–1954 en de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening 1954–1959 (Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, eerste lid , onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit de archieven van de het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau (1928) 1945–1954, de centrale dienst van de Directie voor de Arbeidsvoorziening 1954–1959 (1963) en van de Centrale Commissie van Advies voor het Rijksarbeidsbureau 1945–1954 en de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening 1954–1959 de in het volgende lid genoemde beperking gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.

 • 2 Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 162, 314–318, 419, 454, 561, 734, 754, 755, 775, 776, 778, 780, 870–885 en 914 is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de directeur van het Nationaal Archief via een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor het verkrijgen van toestemming tot het raadplegen van niet-openbare archieven.

 • 3 De bescheiden zullen openbaar worden op:

  Inventaris-

  nummer

  Geheel openbaar met ingang van 1 januari

  162

  2021

  314

  2025

  315

  2028

  316

  2029

  317

  2029

  318

  2032

  419

  2027

  454

  2033

  561

  2034

  734

  2026

  754

  2027

  755

  2024

  775

  2033

  776

  2033

  778

  2034

  780

  2034

  870

  2033

  871

  2034

  872

  2034

  873

  2034

  874

  2034

  875

  2032

  876

  2033

  877

  2034

  878

  2034

  879

  2034

  880

  2034

  881

  2034

  882

  2028

  883

  2031

  884

  2028

  885

  2035

  914

  2028

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Den Haag, 18 mei 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

plaatsvervangend Secretaris-Generaal

,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina