Aanwijzingsbesluit experimenten Kiezen op Afstand

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 24-05-2004 t/m 31-12-2009

Aanwijzingsbesluit experimenten Kiezen op Afstand

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelezen het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen van 5 augustus 2003 (BB 48060), de brief van 29 april 2004 van de projectleider verkiezingen aan de gemeenteraad van Deventer, de brief van College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2003 (01.44/4413) en de brief van 4 mei 2004 van de loco-burgemeester van Nieuwegein aan de gemeenteraad van Nieuwegein;

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, en 2, eerste lid, van de Experimentenwet Kiezen op Afstand en de artikelen 35, eerste lid, en 39 van het Experimentenbesluit Kiezen op Afstand;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Tijdens de verkiezing van de leden van het Europees Parlement in 2004 worden de volgende experimenten als bedoeld in artikel 1 van de Experimentenwet Kiezen op Afstand gehouden:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Bij de experimenten, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d, wordt gebruik gemaakt van de stempas, waarvan het model krachtens artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke experimentenregeling Kiezen op Afstand door burgemeester en wethouders is vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Bij het experiment, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen die door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties zijn ingericht ten behoeve van het stemmen met behulp van internet en telefoon.

  • 2 Er is één stembureau dat uitsluitend bestemd is voor het uitbrengen van stemmen met behulp van internet en telefoon in het kader van het experiment, bedoeld in artikel 1, onderdeel e. Dit stembureau wordt aangeduid als: internet- en telefoonstembureau.

  • 3 De mogelijkheid om te stemmen met behulp van internet en telefoon wordt door de voorzitter van het internet- en telefoonstembureau geopend op dinsdag 1 juni 2004 om negen uur ’s ochtends.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina