Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer

[Regeling vervallen per 20-12-2013.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 05-03-2011 t/m 19-12-2013

Besluit van 17 mei 2004, houdende regels met betrekking tot met arseenverbindingen behandeld hout en wijziging van enige andere algemene maatregelen van bestuur (Besluit met arseenverbindingen behandeld hout Wms)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 28 januari 2004, nr. MJZ2003132543, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 24 en 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen en op richtlijn nr. 2003/2/EG van de Commissie van 6 januari 2003 (PbEG L 4) tot tiende aanpassing aan de technische vooruitgang van bijlage I bij richtlijn nr. 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (arseen), en, voor zover het betreft artikel 6, onder 1 en 2, verordening (EG) nr. 1804/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 (PbEU L 265) tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 ten aanzien van de controle op de uitvoer van halonen voor kritische toepassingen, de uitvoer van producten en apparatuur die chloorfluorkoolstoffen bevatten en voorschriften voor broomchloormethaan;

De Raad van State gehoord (advies van 8 maart 2004, nr. W08.04.0052/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 mei 2004, nr. MJZ2004045092, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-12-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. arseenverbindingen: oplossingen van anorganische verbindingen van arseen;

 • b. met CCA behandeld hout: hout dat is behandeld met een oplossing van anorganische verbindingen van koper, chroom en arseen (CCA) van type C;

 • c. met arseenverbindingen behandeld hout: hout dat is verduurzaamd met arseenverbindingen, alsmede geheel of gedeeltelijk van zodanig hout vervaardigde producten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-12-2013]

 • 1 Het is verboden met arseenverbindingen behandeld hout in Nederland in te voeren, in Nederland toe te passen, aan een ander ter beschikking te stellen voor toepassing in Nederland of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden te hebben.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor met CCA behandeld hout voor welke behandeling een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van richtlijn nr. 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) is gegeven en welke behandeling heeft plaatsgevonden in een industriële installatie met gebruikmaking van vacuüm- of druktechnologie en waarvan het verduurzamingsmiddel volledig is gefixeerd.

 • 3 Behandeld hout als bedoeld in het tweede lid, wordt:

  • a. gekenmerkt met de tekst: «Uitsluitend voor professionele en industriële toepassingen. Bevat arseen.», en

  • b. voordat het op de markt wordt gebracht, voorzien van een label met de tekst: «Draag handschoenen bij het omgaan met dit hout. Draag een stofmasker en oogbescherming bij het zagen of anderszins bewerken van dit hout. Afval van dit hout moet worden behandeld als gevaarlijk afval en worden afgegeven aan een erkend verwijderaar».

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-12-2013]

 • 1 Het is verboden met CCA behandeld hout dat in de handel is gebracht, te gebruiken voor:

  • a. de woningbouw, ongeacht het doel;

  • b. toepassingen waarbij gevaar van herhaald huidcontact bestaat;

  • c. toepassingen in zee;

  • d. landbouwdoeleinden;

  • e. toepassingen waarbij het behandelde hout in contact kan komen met halffabrikaten of eindproducten die bestemd zijn voor menselijke of dierlijke consumptie.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, mag met CCA behandeld hout behandeld hout dat in de handel is gebracht, worden gebruikt in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf en in industriële toepassingen wanneer de structurele integriteit van het hout vereist is voor de veiligheid van mensen en van vee en het niet waarschijnlijk is dat mensen er gedurende de levensduur van dit hout mee in aanraking komen, voor de volgende toepassingen:

  • a. de utiliteitsbouw;

  • b. bruggen;

  • c. toepassing als constructiehout in zoetwatergebieden en in brak water, waaronder in elk geval voor aanlegsteigers en bruggen;

  • d. geluidsbarrières;

  • e. veiligheidshekken en vangrails langs wegen;

  • f. toepassing als afrasteringpalen van rond naaldhout zonder bast, voor de veeteelt;

  • g. steunmuren;

  • h. telefoon- en elektriciteitspalen, en

  • i. ondergrondse dwarsliggers.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 20-12-2013]

 • 1 Met arseenverbindingen behandeld hout als bedoeld in artikel 2, eerste lid, dat vóór 30 september 2007 in de Gemeenschap in gebruik was voor een toepassing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, of in de handel was gebracht, mag op zijn plaats blijven en verder worden gebruikt tot het einde van zijn levensduur.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-12-2013]

 • 1 Het is verboden met arseenverbindingen behandeld hout, dat niet valt onder een van de verboden, bedoeld in artikel 2 of 3, in Nederland in te voeren, aan een ander voor de Nederlandse markt ter beschikking te stellen of voor handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden te hebben, zonder dat van zodanige handelingen met dat hout aantekening wordt gemaakt in een administratie, zodat desgevraagd op basis van die administratie kan worden aangetoond dat het met arseenverbindingen behandeld hout niet onder één van die verboden valt.

 • 2 De administratie omvat ten minste:

  • a. naam en adres van de producent of leverancier van wie het met arseenverbindingen behandelde hout is betrokken;

  • b. de datum waarop het met arseenverbindingen behandelde hout door de producent of leverancier is geleverd;

  • c. de werkzame stoffen waarmee het met arseenverbindingen behandelde hout is behandeld;

  • d. het toepassingsgebied van het met arseenverbindingen behandelde hout;

  • e. naam en adres van degene aan wie het met arseenverbindingen behandelde hout ter beschikking is gesteld dan wel geleverd;

  • f. de datum van levering van het met arseenverbindingen behandelde hout;

  • g. de hoeveelheid van het ontvangen of geleverde met arseenverbindingen behandelde hout.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-12-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998.]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-12-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003.]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 20-12-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 mei 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de achtste juni 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven